Print Sermon

Celem tej strony internetowej jest udostępnianie bez opłat tekstów kazań i ich nagrań pastorom i misjonarzom na całym świecie, a zwłaszcza w krajach Trzeciego Świata, gdzie dostęp do seminariów teologicznych i szkół biblijnych jest bardzo ograniczony lub nie istnieje.

W ciągu roku teksty tych kazań oraz nagrania wideo odbierane są na 1.500.000 komputerów w 221 krajach, ze strony www.sermonsfortheworld.com . Setki ludzi oglądają wideo na YouTube, jednak w niedługim czasie zamiast na YouTube, zaczynają korzystać bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube kieruje ludzi na stronę internetową naszego kościoła. Każdego miesiąca teksty kazań tłumaczone są na 46 języki, docierając do 120.000 osób. Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi i mogą być używane przez kaznodziei bez uzyskiwania naszej zgody. Naciśnij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób każdego miesiąca możesz pomóc nam w wielkim dziele głoszenia ewangelii na całym świecie.

Pisząc do doktora Hymersa, zawsze podaj nazwę kraju, w którym mieszkasz, gdyż inaczej nie będzie w stanie odpowiedzieć. Adres mailowy doktora Hymersa: rlhymersjr@sbcglobal.net.
CZY PRZYSZEDŁEŚ DO CHRYSTUSA?

HAVE YOU COME TO CHRIST?
(Polish)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kazanie głoszone w kościele „Baptist Tabernacle” w Los Angeles,
w niedzielę wieczorem 9-go listopada 2003 roku.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 9, 2003

„Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot”
(Ew. Jana 5:40).


Przywódcy religijni w czasach Chrystusa studiowali uważnie Stary Testament. Jednak nie zauważali, że Pismo Święte mówi o Chrystusie i dlatego też nie przyszli do Niego i nie otrzymali poprzez Niego zbawienia. Dobrze znali powiedzenie: „Kto ma słowa Zakonu, ma życie wieczne” (Matthew Henry, odnośnie Ew. Jana 5:39). Lecz Jezus powiedział, że Pisma świadczą o Nim:

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:39-40).

Ufali słowom Pisma, jednak nie ufali Chrystusowi, o który mówiły Pisma. Dr Walvoord powiedział: „Podobnie i dzisiaj wielu ludzi uważa, że studiowanie Biblii jest celem samym w sobie” (Walvoord and Zuck, The Bible Knowledge Commentary, Victor Books, 1984, tom II, str. 292).

Czytali Biblię i ufali słowom Biblii, lecz nie przyszli do Chrystusa i nie zafali Mu.

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

Wśród upadłego rodzaju ludzkiego istnieje okropna tendencja przychodzenia do i ufania wszystkiemu innemu, lecz nie Chrystusowi.

„jak ten, przed którym zakrywa się twarz” (Izajasz 53:3).

„one też poczuły do mnie niechęć” (Zachariasz 11:8).

„A oni zawołali: Precz, precz” (Ew. Jana 19:15).

W ten sposób traktuje Chrystusa cały rodzaj ludzki. Bez łaski Bożej cały rodzaj ludzki zachowuje się w ten sposób.

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

Bez łaski Bożej żaden człowiek nie przyjdzie sam do Chrystusa. Jezus powiedział:

„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał” (Ew. Jana 6:44).

Czy Bóg przyciąga cię dziś wieczorem? Czy odczuwasz, że potrzebujesz Chrystusa? Czy odczuwasz, że bez Niego jesteś zgubiony? Jeżeli tak jest, to Bóg odciąga cię od fałszywych idei na temat Chrystusa. Posłuchaj uważnie tego, co mówię. Porzuć fałszywe idee i przyjdź do Chrystusa. Dotąd nie przyszedłeś jeszcze do Niego. Dotąd Chrystus mówi do ciebie:

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

I. Po pierwsze, co ludzie robią zamiast przyjść do Chrystusa.

Ludzie z zielonoświątkowych i charyzmatycznych kręgów zwykle myślą o zbawieniu w kategoriach doświadczeń i odczuć. „Duch Święty” często zajmuje miejsce Chrystusa jako pośrednik między Bogiem a ludźmi (porównaj z 1 Tymoteusza 2:5). W rzeczywistości Jezus zastępowany jest „Duchem Świętym”.

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

Ludzie z kręgów rzymsko-katolickich często zastępują Chrystusa działaniami pokutnymi – skruszonym sercem, wyznawaniem grzechów i dobrymi uczynkami. Próbują zbawić siebie poprzez spowiedź lub naśladowanie Chrystusa. Ludzkie działania zastępują Chrystusa.

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

Ludzie z innych światopoglądów, jak na przykład buddyści, hinduiści, muzułmanie, judaiści i inni wierzą, że zbawienie nie zależy od Chrystusa. Mogą uznawać Chrystusa za „wielkiego proroka”, jednak nie wierzą, że jedynie Chrystus może ich zbawić. Zbawienie uzależniają od „życia w dobry sposób”.

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie również mają tendencję do tego, by ufać czemuś innemu, a nie Chrystusowi. Dr John R. Rice powiedział:

Miliony członków kościołów to niezbawieni, nieodrodzeni grzesznicy, zasługujący na Boży gniew. Piekło pełne jest milionów... ortodoksyjnych baptystów... którzy trafili tam, nie będąc nigdy prawdziwie zbawionymi. Szli błędną ścieżką, kierowani fałszywą nadzieją, a teraz cierpią [w piekle] (dr John R. Rice, Religious But Lost, Sword of the Lord, 1939, str. 8).

Dr Rice powiedział:

Tak wiele razy poruszane jest to w Biblii, że wyraźnie można zobaczyć, jak wielkie jest niebezpieczeństwo zwiedzenia i polegania na fałszywej nadziei. A potem człowiek odkrywa, że pozostał na wieki zgubiony (jw.).

Baptyści i ewangeliczni chrześcijanie często pokładają zaufanie w „modlitwie grzesznika”, a nie w Chrystusie. Mówią: „Poprosiłem, aby mnie zbawił. Czy to nie wystarczy?” Nie! Aby zostać zbawionym musisz przyjść do Chrystusa! Nie możesz ufać własnym modlitwom! Musisz zaufać Synowi Bożemu! Chrystus nie powiedział, aby poprosić Go, lecz by do Niego przyjść. Chrystus powiedział:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28).

Daliście się oszukać, prosząc Go, zamiast do Niego przychodząc!

Inni ludzie dają się oszukać wierząc w to, czego naucza Biblia, lecz nie przychodząc do Chrystusa. Znają biblijny „plan zbawienia”. Wiedzą, że Chrystus umarł za ich grzechy. Wiedzą, że powstał z martwych. Wierzą w fakty, ale nigdy nie przyszli do Niego. Jak powiedział dr Walvoord: „dzisiaj wielu ludzi uważa, że studiowanie Biblii jest celem samym w sobie”

Czym różnisz się od faryzeuszy? Jezus powiedział do niech:

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie; ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:39-40).

Te właśnie rzeczy ludzie robią, zamiast przyjść do Chrystusa. Czy i ty popełniasz ten sam błąd?

II. Po drugie, dlaczego poza Chrystusem inne drogi nie zbawią cię.

Kiedy w dniu sądu ostatecznego staniecie przed Bożym tronem, Jezus powie do was:

„Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ew. Mateusza 7:23).

Dlaczego powie, abyście odeszli od Niego do ognia piekielnego? Ponieważ „nigdy was nie znał”. A powodem, dlaczego nigdy was nie znał jest to, że wy nigdy do Niego nie przyszliście! To bardzo proste!

Próbowaliście zostać zbawionymi poprzez wypowiedzenie słów modlitwy lub uwierzenie w to, o czym mówi Biblia. A jednak to nie zbawi was. W Biblii czytamy:

„Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał” (Ew. Jana 6:28-29).

Jedyne „dzieło” godne przyjęcia przez Jezusa to „wiara w Niego”, lub innymi słowy „przyjście do Jezusa”. „Wiara w Jezusa” i „przyjście do Niego” to dwa sposoby na wyrażenie tego samego. Jezus powiedział:

„Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca; Ojca widział tylko Ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny” (Ew. Jana 6:44-47).

Możemy zobaczyć w tym fragmencie, że przyjście do Jezusa i uwierzenie w Niego to dwa sposoby na wyrażenie tego samego. A teraz moje pytanie do was: Czy przyszliście do Jezusa? Czy uwierzyliście w Niego?

Nic ani nikt nie da wam zbawienia, jeżeli nie przyjdziecie do Niego, gdyż nikt inny nie może was zbawić! Nikt, za wyjątkiem Jezusa nie umarł na krzyżu, płacąc cenę za nasze grzechy. Nikt, za wyjątkiem Jezusa nie powstał z martwych, aby dać nam życie.

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12).

Musisz przyjść do Jezusa, gdyż inaczej nie zostaniesz zbawiony. Wszystkie inne metody i sposoby prowadzą do piekła. Lecz do tej pory nie przyszedłeś do Niego! Wierzysz w to, co Biblia mówi na temat Jezusa. Nawet poprosiłeś, by cię zbawił. Ale nadal do Niego nie przyszedłeś!

„ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot” (Ew. Jana 5:40).

III. Po trzecie, skąd możesz wiedzieć, czy przeszedł już do Chrystusa.

Możesz powiedzieć: „Nie wiem, czy przyszedłem już do Chrystusa, czy też nie?”. Sposób, aby przekonać się o tym znajdujemy w 2-gim Liście do Koryntian 13:5. Apostoł Paweł napisał:

„Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie…” (2 List do Koryntian 13:5).

Spurgeon tak skomentował ten werset:

Poddawajcie samych siebie próbie, gdyż jeśli popełniliście błąd, możecie go naprawić wyłącznie na tym świecie… Nie mogę pozwolić sobie na to, by moja dusza trafiła do piekła. Jak wielkie ponosimy ryzyko, jeśli nie upewniamy się o tym! To wieczne ryzyko; ryzykujemy piekłem lub niebem, Bożą wieczną łaską lub wiecznym przekleństwem. Dlatego apostoł mówi: „Poddawajcie samych siebie próbie” (C. H. Spurgeon, „Self Examination,” The New Park Street Pulpit, Pilgrim Publications, wydanie z 1981 roku, tom IV, str. 429).

Dr J. Vernon McGee tak skomentował 2 List do Koryntian 13:5:

Paul mówi, abyśmy poddawali samych siebie próbie, czy trwamy w wierze, czy też nie. Powinniśmy być chętni, by to zrobić (J. Vernon McGee, Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, tom V, str. 145).

Asahel Nettleton, główny ewangelista w czasie Drugiego Wielkiego Przebudzenia, tak powiedział:

W kwestii [poddawania samych siebie próbie], każdy człowiek musi osądzać sam siebie. Badaj wiernie swoją duszę. Fałszywa nadzieja jest gorsza niż jej brak. Błąd w tej niezwykle ważnej sprawie jest czymś strasznym. Badaj dokładnie podstawy swojej nadziei na niebo, abyś nie zauważył swoich błędów zbyt późno (Asahel Nettleton, Sermons From the Second Great Awakening, International Outreach, wydanie z 1995 roku, str. 323, 333).

Wróć i spędź chwilę myśląc o swoim zbawieniu. Czy przyszedłeś do Chrystusa? A może do kogoś lub czegoś innego? Jak powiedział dr Nettleton powiedział: „Badaj dokładnie podstawy swojej nadziei na niebo”. Czy naprawdę przyszedłeś do Chrystusa? Czy Chrystus stanowi fundament twojej nadziei? A jeżeli nie przyszedłeś jeszcze do Chrystusa, to przyjdź do Niego dziś wieczorem. Jezus powiedział:

„a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz” (Ew. Jana 6:37).

Jezus powiedział:

„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Ew. Mateusza 11:28).

Moja nadzieja zbudowana nie jest na niczym innym
Tylko na krwi i sprawiedliwości Jezusa.
Nie chcę ufać niczemu [ani myślom lub uczuciom],
Tylko wyłącznie imieniu Jezusa.
W Chrystusie, pewnej Skale, stoję, wszystko innej jest grząskim piaskiem;
Wszystko innej jest grząskim piaskiem.
(„The Solid Rock”, Edward Mote, 1797-1874).


PISZĄC DO DOKTORA HYMERSA, KONIECZNIE PODAJ, Z JAKIEGO KRAJU TO ROBISZ, GDYŻ INACZEJ NIE BĘDZIE ON W STANIE ODPOWIEDZIEĆ NA TWÓJ EMAIL. Jeżeli te kazania są dla ciebie błogosławieństwem, wyślij email do doktora Hymersa i powiedz mu o tym, zawsze podając nazwę kraju, z którego piszesz. Adres mailowy doktora Hymersa –rlhymersjr@sbcglobal.net (naciśnij tutaj). Do dr. Hymersa można pisać w różnych językach, ale preferowanym jest angielski. Jego adres pocztowy: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Możesz również do niego zadzwonić na numer: (818)352-0452.

(KONIEC KAZANIA)
Kazania doktora Hymersa dostępne są co tydzień w Internecie pod adresem:
www.sermonsfortheworld.com
Wybierz: „Kazania po polsku”.

Teksty kazań nie są objęte prawami autorskimi. Można ich używać bez pozwolenia
doktora Hymersa. Jednakże wszystkie nagrania video doktora Hymersa oraz wszystkie
kazania z naszego kościoła w formie video objęte są prawami autorskimi,
a używanie ich wymaga uzyskania zgody.

Pismo Święte czytane przed kazaniem przez doktora Kreightona L. Chana: Ew. Jana 5:39-47.
Pieśń śpiewana solo przed kazaniem w wykonaniu Benjamina Kincaida Griffitha:
„The Solid Rock” (Edward Mote, 1797-1874).


SKRÓT KAZANIA

CZY PRZYSZEDŁEŚ DO CHRYSTUSA?

HAVE YOU COME TO CHRIST?

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot”
(Ew. Jana 5:40).

(Ew. Jana 5:39; Izajasz 53:3; Zachariasz 11:8; Ew. Jana 19:15; 6:44)

I.   Po pierwsze, co ludzie robią zamiast przyjść do Chrystusa.
1 Tymoteusza 2:5; Ew. Mateusza 11:28.

II.  Po drugie, dlaczego poza Chrystusem inne drogi nie zbawią cię.
Ew. Mateusza 7:23; Ew. Jana 6:28-29, 44-47;
Dzieje Apostolskie 4:12.

III. Po trzecie, skąd możesz wiedzieć, czy przeszedł już do Chrystusa.
2 List do Koryntian 13:5; Ew. Jana 6:37.