Print Sermon

ലോകമെമ്പാടുമുള്ളപാസ്റ്റർമാർക്കുംമിഷനറിമാർക്കും,പ്രത്യേകിച്ച്മൂന്നാംലോകത്ത്,ഏതെങ്കിലുംദൈവശാസ്ത്രസെമിനാരികളോബൈബിൾസ്കൂളുകളോഉണ്ടെങ്കിൽകുറച്ച്പേർമാത്രമുള്ളസജന്യപ്രസംഗകയ്യെഴുത്തുഭാഷണവീഡിയോകളുംനൽകുക എന്നതാണ്ഈവെബ്‌സൈറ്റിന്റെഉദ്ദേശ്യം.

ഈപ്രഭാഷണകയ്യെഴുത്തുപ്രതികളുംവീഡിയോകളുംഇപ്പോൾ 221രാജ്യങ്ങളിലായി1,500,000കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക്www.sermonsfortheworld.comൽലഭ്യമാണ്.നൂറുകണക്കിന്മറ്റുള്ളവർൽവീഡിയോൾകാണുന്നു,പക്ഷേഅവർഉടതന്നെവിട്ട്ഞങ്ങളുടെവെബ്‌സറ്റക്ക്വരുന്നു.YouTubeഞങ്ങളുടെവെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക്ആളുകളെഫഡ്ചെയ്യുന്നു.ഓരോമാസവും120,000കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക്44ഭാഷകളിൽപ്രഭാഷണകൈയെഴുത്തുപ്രതികൾനൽകുന്നു.പ്രഭാഷകൈയെഴുത്തുപ്രതികൾപകർപ്പവകാശമുള്ളതല്ല,അതിനാൽപ്രസംഗക്ക്ഞങ്ങളുടെഅനുമതിയില്ലാതെഅവഉപയോഗിക്കാൻകഴിയും. മുസ്‌ലിം,ഹിന്ദുരാഷ്ട്രങ്ങൾഉൾപ്പെടെലോകമെമ്പാടുംസുവിശേഷംപ്രചരിപ്പിക്കുന്നഈമഹത്തായപ്രവർത്തനത്തിൽഞങ്ങളെസഹായിക്കുന്നതിന്നിങ്ങൾക്ക്എങ്ങനെപ്രതിമാസസംഭാവനനൽകാമെന്ന്മനസിലാക്കാൻഇവിടെക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഡോ.ഹൈമേഴ്‌സിന്നിങ്ങൾഎഴുതുമ്പോഴെല്ലാംനിങ്ങൾഏത്രാജ്യത്താണ്താമസിക്കുന്നതെന്ന്അവനോട്പറയുക,അല്ലെങ്കിൽഅവന്നിങ്ങൾക്ക്ഉത്തരംനൽകാൻകഴിയില്ല.ഡോ.ഹൈമേഴ്‌സിന്റെഇമെയിൽrlhymersjr@sbcglobal.net ആണ്.യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം - ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ്

REAL CONVERSION – LATEST EDITION
(Malayalam – A Language of India)

ഡോ.ആർ.എൽ.ഹൈമേഴ്സ്,ജൂനിയർ
by Dr. R. L Hymers, Jr.

ലോസ്ഏഞ്ചൽസിലെബാപ്റ്റിസ്റ്റ്കൂടാരത്തിൽപ്രസം
ഗിച്ചഒരുപ്രസംഗംലോർഡ്‌സ്ഡേമോർണിംഗ്, ജനുവരി 4, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, January 4, 2015

“തീർച്ചയായുംഞാൻനിങ്ങളോടുപറയുന്നു,നിങ്ങൾമാനസാന്തരപ്പെട്ട്കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെയല്ലാതെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽപ്രവേശിക്കരുത്”(മത്തായി18:3).


യേശുവ്യക്തമായപറഞ്ഞു,“നിങ്ങൾപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ…നിങ്ങൾസ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽപ്രവേശിക്കുകയില്ല.”അതിനാൽ,നിങ്ങൾ പരിവർത്തനംഅനുഭവിക്കണംഎന്ന്അവിടുന്ന്വ്യക്തമായിവ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങൾക്ക്പരിവർത്തനംഅനുഭവപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ“സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കരുത്” എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരയഥാർത്ഥപരിവർത്തനംഅനുഭവിക്കുന്നഒരുവ്യക്തിക്ക്എന്ത്സംഭവിക്കുമെന്ന്ഇന്ന്രാവിലെഞാൻനിങ്ങളോട്പറയാൻപോകുന്നു.ഞാൻഒരു“യഥാർത്ഥ”പരിവർത്തനംപറഞ്ഞതായിശ്രദ്ധിക്കുക.“പാപിയുടെപ്രാർത്ഥന” യുംമറ്റ്തീരുമാനതീരുമാനങ്ങളുംഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ,ദശലക്ഷക്കക്കിന്ആളുകൾക്ക്തെറ്റായപരിവർത്തനങ്ങൾമാത്രമേഅനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ

സുവിശേഷംവ്യക്തമായിപ്രസംഗിച്ചതുകേട്ടപ്പോൾആദ്യമായിപരത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടഎന്റെഭാര്യയടക്കംകുറച്ച്പേർഞങ്ങളുടെപള്ളിയിൽഉണ്ട്എന്നാൽഇവരെല്ലാംസുവിശേഷംകേൾക്കുന്നതിനുമുമ്പ്ജീവിതസാഹചര്യങ്ങനന്നായിതയ്യാറാക്കിയമുതിർന്നവരായിരുന്നു.അവരാരുംചെറിയകുട്ടികളന്ല്ല.നമ്മുടെയഥാർത്ഥപരിവർത്തനങ്ങളിൽഭൂരിഭാഗവും,സുവിശേഷപ്രഭാഷണങ്ങൾകേട്ട്മാസങ്ങൾ(വർഷങ്ങൾപോലും)കഴിഞ്ഞ്ക്രിസ്തുവിലേക്ക്വന്നചറുപ്പക്കാരിൽഉൾപ്പെടുന്നു.സ്പർജിയൻപറഞ്ഞു,“ആദ്യകാഴ്ചയിൽതന്നെശ്വാസംപോലെയുള്ളഒരുകാര്യമുണ്ടാകാം,പക്ഷേസാധാരണയായിഞങ്ങട്ങ്ളിലൂടെവിശ്വാസത്തിലെത്തുന്നു”(സി.എച്ച്.സ്പർജിയൻ,വിക്കറ്റ്ഗേറ്റിന്ചറ്റും,പിൽഗ്രിംപബ്ലിക്കേഷൻസ്,1992പുനർ‌മുദ്ര,പേജ്57)മിക്കആളുകളുംകടന്നുപോകുന്ന “ഘട്ടങ്ങൾ” ഇതാ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ഞങ്ങളുടെപ്രഭാഷണങ്ങൾ‌ഇപ്പോൾ‌നിങ്ങളുടെസെൽ‌ലഭ്യമാണ്
നിങ്ങൾWWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM- ലേക്ക്പോയാൽ
“APP” എന്നവാക്ക്ഉപയോഗിച്ച്പച്ചബട്ടണിൽക്ലിക്കുചെയ്യുക.
വരാനിരിക്കുന്നനിർദ്ദേശങ്ങൾപിന്തുടരുക.
പ്രഭാഷണങ്ങൾനേടാൻനിങ്ങൾപ്രാപ്തരാകും
അപ്ലിക്കേഷൻബട്ടൺപുഷ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ലളിതമായി.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. ആദ്യം,മതപരിവർത്തനംനടത്തുകയല്ലാതമറ്റെന്തെങ്കിലുകാരണത്താലാണ്നിങ്ങൾപള്ളിയിൽവരുന്നത്.

ഞാൻചെയ്‌തതുപോലെ“തെറ്റായ”കാരണത്താൽമിക്കവാറുംഎല്ലരുംപള്ളിയിൽവരുന്നു.കമാരപ്രായത്തിൽഞാൻപള്ളിയിൽവന്നു,കാരണംഅടുത്തുള്ളകുടുംബംഎന്നെഅവരോടൊപ്പംപള്ളിയിൽവരാൻക്ഷണിച്ചു.അങ്ങനെഞാൻഏകാന്തനായിരുന്നതിനാൽ1954ൽഞാൻപള്ളിയിൽവരാൻതുടങ്ങി, അടുത്തുള്ളആളുകൾഎനിക്ക്നല്ലവരായിരുന്നു.അത്ശരിക്കും“ശരിയാകാരണമല്ല,അല്ലേ?ഞാൻകേട്ടആദ്യത്തെപ്രഭാഷണത്തിന്റെഅവസാനത്തിൽഞൻ“മുന്നോട്ട്”പോയി,ഉപദേശംലഭിക്കാതെ,ഞാൻമുന്നോട്ട്വന്നതെന്ന്ചോദിക്കതെതന്നെസ്നാനമേറ്റു.അങ്ങനെയാണ്ഞാൻഒരുസ്നാപകനായിമാറിയത്.ക്ഷെ ഞാൻപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.ഞാൻവന്നത്അടുത്തുള്ളആളുകൾഎനിക്ക്നല്ലവരായതിനാലാണ്,എന്നെരക്ഷിക്കാൻആഗ്രഹിച്ചതിനാലല്ല.അതിനാൽ,1961സെപ്റ്റംബർ28ന്പരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെടുന്നതിന്ഏഴ്വർഷംനീണ്ടുനിന്നഒരുനീണ്ടപോരാട്ടത്തിലൂടെഞാൻകടന്നുപോയി,ബയോലകോളേജിൽ(ഇപ്പോൾബയോളസർവകലാശാല)ഡോ.ചാൾസ്ജെ.വുഡ്ബ്രിഡ്ജ്പ്രസംഗിക്കുന്നത്കേട്ടപ്പോൾ.ആദിവസമാണ്ഞാൻയേശുവിനെവിശ്വസിച്ചത്,അവൻഎന്നെശുദ്ധീകരിച്ച് പാപത്തിൽനിന്ന്എന്നെരക്ഷിച്ചു.

നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെയിരിക്കുന്നു?നിങ്ങൾഏകാന്തതയിലായതിനാലാണോഅതോനിങ്ങളുടെമാതാപിതാക്കൾകുട്ടിക്കാലത്ത്നിങ്ങളെപള്ളിയിലേക്ക്കൊണ്ടുവന്നതിനാലാണോനിങ്ങൾപള്ളിയിൽവന്നത്?പള്ളിയിൽവളർന്നഒരുകുട്ടിയെപ്പോലെനിങ്ങൾഇന്ന്രാവിലെശീലമില്ലാതെഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ,നിങ്ങൾപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന്ഇതിനർത്ഥമില്ല.അതോ,ഞാൻ ഏകാന്തനായിരുന്നതിനാലുംആരെങ്കിലുംനിങ്ങളെക്ഷണിച്ചതിനാലുംആളുകൾനിങ്ങൾക്ക്നല്ലവരായതിനാലുംഞാൻവന്നതുപോലെനിങ്ങൾവന്നോ? നിങ്ങൾഅങ്ങനെചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ,നിങ്ങൾപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന്ഇതിനർത്ഥമില്ല.എന്നെതെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.നിങ്ങൾഇവിടെഉണ്ടായിരുന്നതിൽഎനിക്ക്സന്തോഷമുണ്ട്രുപള്ളികുട്ടിയെപ്പോലെയുള്ളശീലമില്ലാതെയോ, അല്ലെങ്കിൽഎനിക്ക്പതിമൂന്ന്വയസ്സുള്ളപ്പോൾഎന്നെപ്പോലെഏകാന്തതയിലായാലും.അവപള്ളിയിൽവരുന്നതിന്മനസ്സിലാക്കാവുന്നകാരണങ്ങളാണ് - പക്ഷേഅവസംരക്ഷിക്കില്ലനിങ്ങൾ.സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്നിങ്ങൾക്ക്ഒരുയഥാർത്ഥപരിവർത്തനംഉണ്ടായിരിക്കണം.യേശുരക്ഷിക്കപ്പെടാൻനിങ്ങൾശരിക്കുംആഗ്രഹിക്കണം.അതാണ്“ശരിയായ”കാരണംപാപജീവിതത്തിൽനിന്ന് നിങ്ങളെരക്ഷിക്കുന്നഒരേയൊരു കാരണം.

ഇവിടെശീലമില്ലഅല്ലെങ്കിൽനിങ്ങൾഏകാന്തതഅനുഭവിക്കുന്നത്മോശമല്ല.ഇത്ശരിയായകാരണംമാത്രമല്ല.കൂടുതൽകാര്യങ്ങൾപരിവർത്തനചെയ്യണമെന്ന്നിങ്ങൾആഗ്രഹിക്കണം,കാരണംപള്ളിയിൽവരുന്നത്നിങ്ങക്ക്നല്ലഅനുഭവംനൽകുന്നു.

II. രണ്ടാമതായി,ഒരുദൈവംഉണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾഅറിയാൻതുടങ്ങുന്നു.

നിങ്ങൾപള്ളിയിൽവരുന്നതിനുമുമ്പ്ദൈവംഉണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം.എന്നാൽമിക്കആളുകൾക്കുംസുവിശേഷവുമായിഅഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്ദൈവത്തിൽഅവ്യക്തമായ,വ്യക്തമല്ലാത്തവിശ്വാസമാത്രമേയുള്ളൂ.ആരെങ്കിലുംനിങ്ങളെഇവിടെകൊണ്ടുവന്നാൽഅത്നിങ്ങളുടെകാര്യമായിരിക്കാം

നിങ്ങൾപള്ളിയിൽവളർന്നു,നിങ്ങൾക്ക്ഇതിനകംതിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച്ധാരാളംഅറിയാം.നിങ്ങൾക്ക്ബൈബിളിൽശരിയായസ്ഥലംഎളുപ്പത്തിൽകണ്ടെത്താൻകഴിയും.രക്ഷയുടെപദ്ധതിനിങ്ങൾക്കറിയാം.നിങ്ങൾക്ക്ധാരാളംബൈബിൾവാക്യങ്ങളുംസ്തുതിഗീതങ്ങളുംഅറിയാം.എന്നാൽദൈവംഇപ്പോഴുംനിങ്ങൾക്ക്യാഥാർത്ഥ്യവുംഅവ്യക്തവുമാണ്.

നിങ്ങൾപള്ളിയിൽവളർന്നു,നിങ്ങൾക്ക്ഇതിനകംതിരുവെഴുത്തുകളെക്കുറിച്ച്ധാരാളംഅറിയാം.നിങ്ങൾക്ക്ബൈബിളിൽശരിയായസ്ഥലംഎളുപ്പത്തിൽകണ്ടെത്താൻകഴിയും.രക്ഷയുടെപദ്ധതിനിങ്ങൾക്കറിയാം.നിങ്ങൾക്ക്ധാരാളംബൈബിൾവാക്യങ്ങളുംസ്തുതിഗീതങ്ങളുംഅറിയാം.എന്നാൽദൈവംഇപ്പോഴുംനിങ്ങൾക്ക്യാഥാർത്ഥ്യവുംഅവ്യക്തവുമാണ്.

കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലംമുതലേഎനിക്ക്ദൈവത്തിൽമങ്ങിയതുംവ്യക്തമല്ലാത്തതുമായഒരുവിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു.എന്നാൽഎനിക്ക്പതിനഞ്ചുവയസ്സുവരെ“വലിയവനുംഭയങ്കരനുമായദൈവത്തെ”(നെഹെമ്യാവു1: 5)ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല-രണ്ടുവർഷത്തിനുശേഷംഞാൻആബാപ്റ്റിസ്റ്റ്പള്ളിയിൽ അടുത്തുള്ളആളുകളുമായിപങ്കെടുക്കാൻതുടങ്ങി.എന്റെമുത്തശ്ശിയെഅടക്കംചെയ്തദിവസംഞാൻസെമിത്തേരിയിലെമരങ്ങളിലേക്ക്ഓടിക്കയറിനിലത്തുവിയർത്തു.പെട്ടെന്നുദൈവംഎന്റെമേൽവന്നുഅവൻയഥാർത്ഥനണെന്നുംഅവന്റെവിശുദ്ധിയിൽഅവൻസർവ്വശക്തനുംഭയപ്പെടുത്തുന്നവനുമാണെന്നുംഎനിക്കറിയാം.പക്ഷെഞാൻഇതുവരെപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അത്തരത്തിലുള്ളഎന്തെങ്കിലുംനിങ്ങൾഅനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?ബബിളിൻറെദൈവംനിങ്ങൾക്ക്ഒരുയഥാർത്ഥവ്യക്തിയാണോ?അത്വളരെപ്രധാനമാണ്.ബൈബിൾപറയുന്നു,

“വിശ്വാസമില്ലാതെഅവനെപ്രസാദിപ്പിക്കുകഅസാധ്യമാണ്.കാരണം,ദൈവത്തിങ്കലേക്ക്വരുന്നവൻതാൻആണെന്ന്വിശ്വസിക്കണം[അതായത്.അവൻഉണ്ടെന്ന്] (എബ്രായർ 11: 6).

ദൈവത്തിൽവിശ്വസിക്കുന്നതിന്ഒരുനിശ്ചിതഅളവിലുള്ളവിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്എന്നാൽഅത്വിശ്വാസംസംരക്ഷിക്കുകയല്ല.അത്പരിവർത്തനമല്ല.“ഞാൻഎപ്പോഴുംദൈവത്തിൽവിശ്വസിച്ചിരുന്നു”എന്ന്എന്റെഅമ്മപലപ്പോഴുംപറയാറുണ്ടായിരുന്നു.അവൾചെയ്തഒരുചോദ്യവുംഎന്റെമനസ്സിൽഇല്ല.കുട്ടിക്കാലംമുതൽഅവൾദൈവത്തിൽവിശ്വസിച്ചു.എന്നാൽ80വയസ്സ്വരെഅവൾപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടില്ല.അവൾദൈവത്തിൽവിശ്വസിക്കേണ്ടത്പ്രധാനമായിരുന്നു,എന്നാൽഒരുവ്യക്തിയഥാർത്ഥത്തിൽപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾകൂടുതലായിഎന്തെങ്കിലുംസംഭവിക്കണം.

അതിനാൽ,ഞാൻപറയുന്നു,ദൈവത്തിന്റെയാഥാർത്ഥ്യംഅറിയാതെ നിങ്ങൾഇന്ന്രാവിലെപള്ളിയിൽവന്നിരിക്കാം.പിന്നെ,ഒരുപക്ഷേപതുക്കെ,ഒരുപക്ഷേകൂടുതൽവേഗത്തിൽ,ഒരുദൈവംഉണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾകാണുന്നു.അത്രണ്ടാംഘട്ടമാണ്,പക്ഷേഇത്ഇതുവരെപരിവർത്തനംചെയ്തിട്ടില്ല.

III. മൂന്നാമതായി,നിങ്ങളുടെപാപത്താൽനിങ്ങൾദൈവത്തെവ്രണപ്പെടുത്കയുംദേഷ്യംപിടിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തുവെന്ന്നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കുന്നു

ബൈബിൾപറയുന്നു,“ജഡത്തിലുള്ളവർ[അതായത്.പരിവർത്തനചെയ്യാത്തവർക്ക്ദൈവത്തെപ്രസാദിപ്പിക്കാൻകഴിയില്ല”(റോമർ8:8).അതിനാൽ, നിങ്ങൾചെയ്യുന്നഒന്നിനുംദൈവത്തെപ്രസാദിപ്പിക്കാനാവില്ലെന്ന്പരിവത്തനംചെയ്യാത്തവ്യക്തിയെന്നനിലയിൽനിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കാൻതുടങ്ങുന്നു.വാസ്തവത്തിൽ,നിങ്ങൾഒരുപാപിയാണെന്ന്നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കാൻതുടങ്ങന്നു.എല്ലാദിവസവുംനിങ്ങളുടെ“ധിക്കാരിയായഹൃദയംനിങ്ങളുടെകോപത്തെഅമർത്തുന്നു” (റോമർ 2: 5). ബൈബിൾപറയുന്നു:

“ദൈവംഎല്ലാദിവസവുംദുഷ്ടന്മാരോടുകോപിക്കുന്നു” (സങ്കീ.7: 11).

യഥാർത്ഥത്തിൽഒരുദൈവംഉണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾകണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം,നിങ്ങളുടെപാപത്താൽനിങ്ങൾദൈവത്തെവ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന്നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കാൻതുടങ്ങുന്നു.ദൈവത്തെസ്നേഹിക്കാത്തതിലൂടെനിങ്ങൾദൈവത്തെവ്രണപ്പെടുത്തി.നിങ്ങൾചെയ്തപാപങ്ങൾദൈവത്തിനുംഅവന്റെകല്പനകൾക്കുംഎതിരായിരുന്നു.ഇത്ശരിയാണെന്ന്നിങ്ങൾക്ക്പിന്നീട്വ്യക്തമാകും.ദൈവത്തോടുള്ളനിങ്ങളുടെസ്നേഹക്കുറവ്ഈസമയത്ത്നിങ്ങൾഒരുവലിയപാപമായികാണും.അതിലുപരിയായി,നിങ്ങളുടെസ്വഭാവംപാപമാണെന്നുംനിങ്ങളുടെഉള്ളിൽഒരുനന്മയുമില്ലെന്നുംനിങ്ങളുടെഹൃദയംപാപമാണെന്നും നിങ്ങൾകാണാൻതുടങ്ങുന്നു.

പ്യൂരിറ്റൻ‌മാർ‌ഈഘട്ടത്തെ“ഉണർ‌ച്ചയുടെ”ഘട്ടംഎന്ന്വിളിക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ മൂർച്ചയേറിയപാപബോധവുംആഴത്തിലുള്ളആത്മനിയന്ത്രണവുംഇല്ലാതെഒരുഉണർവ്വുംഉണ്ടാകില്ല.ജോൺന്യൂട്ടൺഎഴുതിയത് പോലെനിങ്ങൾക്ക്അനുഭവപ്പെടും:

കർത്താവേ,അശുദ്ധനുംഅശുദ്ധനുമായഞാൻഎത്രനികൃഷ്ടനാണ്!ഇത്രയുംവലിയൊരുപാപവുമായിഞാൻഎങ്ങനെഅടുക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടും?
ഈമലിനമായഹൃദയംനിങ്ങൾക്ക്ഒരുവാസസ്ഥലമാണോ?കൂട്ടത്തോടെ,അയ്യോ!എല്ലാഭാഗത്തും, ഞാൻഎന്ത്തിന്മകളാണ്കാണുന്നത്!
(“കർത്താവേ,ജോൺന്യൂട്ടൺഎഴുതിയ1725-1807”).

നിങ്ങളുടെമനസ്സിന്റെയുംഹൃദയത്തിൻറെയുംആന്തരികപാപത്തെക്കുറിച്ച്നിങ്ങൾആഴത്തിൽചിന്തിക്കാൻതുടങ്ങും.നിങ്ങൾചിന്തിക്കും,“എന്റെഹൃദയംവളരെപാപമുള്ളതുംദൈവത്തിൽനിന്ന്വളരെഅകലെയുമാണ്.”ആചിന്തനിങ്ങളെഅസ്വസ്ഥമാക്കും.നിങ്ങളുടെസ്വന്തംപാപകരമായചിന്തകളാലുംദൈവത്തോടുള്ളനിങ്ങളുടെസ്നേഹക്കുറവിലുംനിങ്ങൾവളരെഅസ്വസ്ഥനാകും.ദൈവത്തോടുള്ളനിങ്ങളുടെഹൃദയത്തിന്റെതണുത്തനിർജീവാവസ്ഥഈഘട്ടത്തിൽനിങ്ങളെവല്ലാതെവിഷമിപ്പിക്കും.നിങ്ങളെപ്പോലെപാപഹൃദയമുള്ളഒരുവ്യക്തിക്ക്പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന്നിങ്ങൾമനസ്സിലാക്കാൻതുടങ്ങും.നിങ്ങളെനരകത്തിലേക്ക്അയയ്ക്കുന്നത്ദൈവംആവശ്യവുംഉചിതവുമാണെന്ന്നിങ്ങൾകാണും-കാരണംനിങ്ങൾനരകത്തിന്അർഹരാണ്.നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽഉണർന്നിരിക്കുകയുംനിങ്ങൾദൈവത്തെവ്രണപ്പെടുത്തുകയുംനിങ്ങളുടെപാപത്താൽഅവനെപ്രകോപിപ്പിക്കുകയുംചെയ്തുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾനിങ്ങൾചിന്തിക്കുന്നത്ഇതാണ്.ഉണർത്തലിന്റെഈഘട്ടംഒരുപ്രധാനഘട്ടമാണ്,പക്ഷേഇത്ഇതുവരെപരിവർത്തനംചെയ്തിട്ടില്ല. അവൻഎത്രപാപിയാണെന്ന്കാണുന്നഒരുവ്യക്തിഉണർന്നിരിക്കുന്നുപക്ഷേ അവൻഇതുവരെപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.പരിവർത്തനംകേവലംപാപത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോകുന്നു.

നിങ്ങൾദൈവത്തെഅപ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾപെട്ടെന്നുമനസ്സിലാക്കിയേക്കാം,അല്ലെങ്കിൽഅത്തരമൊരുഅവബോധംകേവലംഒരുഉപദേശത്തിൽനിന്ന്ദൈവത്തെവ്രണപ്പെടുത്തിയെന്നുംനിങ്ങളോട്വളരെഅസംതൃപ്തനാണെന്നുംപൂർണ്ണമായിമനസ്സിലാക്കാം.നിങ്ങൾപാപിയുംഅശുദ്ധനുമാണെന്നവസ്തുതയെക്കുറിച്ച്നിങ്ങൾപൂർണ്ണമായുംഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾമാത്രമേ,പരിവർത്തനത്തിന്റെനാലാമത്തെയുംഅഞ്ചാമത്തെയും“ഘട്ട”ത്തിന്നിങ്ങൾതയ്യാറാകും.

15വയസ്സുള്ളപ്പോൾചാൾസ്സ്പർജിയൻതന്റെപാപത്തെക്കുറിച്ച്ബോധവാന്മാരായി.അച്ഛനുംമുത്തച്ഛനുംപ്രസംഗകരായിരുന്നു.ആധുനിക“തീരുമാനവാദം”ഇതുവരെയഥാർത്ഥപരിവർത്തനത്തെചെളിയുംഅവ്യക്തവുമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തഒരുദിവസത്തിലാണ്അവർജീവിച്ചിരുന്നത്.അതിനാൽ,ഉപരിപ്ലവമായ“ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി”തീരുമാനമെടുക്കാൻഅവന്റെപിതവും മുത്തച്ഛനുംഅവനെ“പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല”.പകരം,ദൈവത്തിൽപരിവർത്തനംചെയ്യാനുള്ളസമഗ്രമായഒരുപ്രവൃത്തിചെയ്യാൻഅവർകാത്തിരുന്നു.അവർപറഞ്ഞത്ശരിയാണെന്ന്ഞാൻ കരുതുന്നു.

പതിനഞ്ചുവയസ്സുള്ളപ്പോൾസ്പർ‌ജിയൻ‌പാപത്തെക്കുറിത്തിലുള്ള

ബോധ്യത്തിലായി.ഈവാക്കുകളിലൂടെസ്പർ‌ജിയൻ‌തന്റെപാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ളതന്റെഉണർവ്വ്വിശദീകരിച്ചു

പെട്ടെന്നുതന്നെ,ഞാൻമോശെയെകണ്ടുമുട്ടി,ദൈവത്തിന്റന്യായപ്രമാണംകൈയ്യിൽഎടുത്ത്,അവൻഎന്നെനോക്കുമ്പോൾഅവൻഎന്നെഅഗ്നികണ്ണുകളിലൂടെയുംതിരച്ചിലിലൂടെയുംതിരയുന്നതായിതോന്നി.അദ്ദേഹം[എന്നോട്വായിക്കാൻപറഞ്ഞു] ‘ദൈവത്തിന്റെപത്ത്വാക്കുകൾ’പത്ത്കൽപ്പനകൾഞാൻഅവവായിക്കുമ്പോൾഅവരെല്ലാംഒരുവിശുദ്ധദൈവത്തിനുമുന്നിൽഎന്നെകുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലുംകുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലുംപങ്കുചേരുന്നു.

ആഅനുഭവത്തിൽ,താൻദൈവസന്നിധിയിൽഒരുപാപിയാണെന്നും“മത”ത്തിനോ“നന്മ”യ്ക്കോതന്നെരക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നുംഅദ്ദേഹംകണ്ടു.യുവസ്‌പർജിയൻവലിയദുരിതത്തിന്റെഒരുകാലഘട്ടത്തിലൂടെകടന്നുപോയി.സ്വന്തംപരിശ്രമത്താൽദൈവവുമായിസമാധാനംനേടാൻഅവൻപലവിധത്തിൽശ്രമിച്ചു,എന്നാൽദൈവവുമായിസമാധാനംസ്ഥാപിക്കാനുള്ളഅവന്റെശ്രമങ്ങളെല്ലാംപരാജയപ്പെട്ടു.അത്പരിവർത്തനത്തിന്റെനാലാംഘട്ടത്തിലേക്ക്നമ്മെകൊണ്ടുപോകുന്നു.

IV. നാലാമതായി,നിങ്ങളുടെരക്ഷനേടാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കാമെന്ന്മനസിലാക്കുക

ഉണർന്നിരിക്കുന്നവ്യക്തിക്ക്പാപംതോന്നും,പക്ഷേഇതുവരെയേശുവിന്റെഅടുത്തേക്ക്തിരിയുകയില്ല.യെശയ്യാപ്രവാചകൻഈഅവസ്ഥയിലുള്ളആളുകളെവിവരിച്ചപ്പോൾ,“ഞങ്ങളുടെമുഖംഅവനിൽനിന്ന്മറച്ചുവെച്ചു...ഞങ്ങൾഅവനെകണക്കാക്കിയില്ല”(യെശയ്യാവു53:3).നാംആദാമിനെപ്പോലെയാണ്,അവൻപാപിയാണെന്ന്അറിയുകയുംരക്ഷകനിൽനിന്ന്മറഞ്ഞിരിക്കുകയുംഅത്തിഇലകളാൽതന്റെപാപത്തെമറയ്ക്കാൻശ്രമിക്കുകയുംചെയ്തു(ഉല്പത്തി3: 7,8).

ആദാമിനെപ്പോലെ,ഉണർന്നിരിക്കുന്നപാപിയുംപാപത്തിൽനിന്ന്സ്വയംരക്ഷിക്കാൻഎന്തെങ്കിലുംചെയ്യാൻശ്രമിക്കുന്നു.എങ്ങനെരക്ഷിക്കാമെന്ന്“പഠിക്കാൻ”അവൻശ്രമിക്കുന്നു.എന്നാൽ“പഠനം”തനിക്ക്ഒരുഗുണവുമില്ലെന്നും“അവൻഎപ്പോഴുംപഠിക്കുന്നു,ഒരിക്കലുംസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഅറിവിലേക്ക്വരാൻകഴിയില്ല”എന്നുംഅദ്ദേഹംകണ്ടെത്തുന്നു(IIതിമോത്തി3:7).അല്ലെങ്കിൽ‌,യേശുവിനുപകരംഒരു“വികാരം”അവൻഅന്വേഷിച്ചേക്കാം.ഒരു“വികാര”ത്തിനായിതിരയുന്നചിലആളുകൾമാസങ്ങളോളംഇതുപോലെപോകുന്നു,കാരണംഒരു“വികാരത്താൽ” ആരുംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ല.തന്റെപാപത്തെക്കുറിച്ച്സ്പർ‌ജിയൻ‌ഉണർന്നു.എന്നാൽയേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്രക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്അവൻവിശ്വസിച്ചില്ല.അവന്പറഞ്ഞു,

ഞാൻക്രിസ്തുവിലേക്കുവരുന്നതിനുമുമ്പ്,ഞാൻഎന്നോടുതന്നെഇങ്ങനെപറഞ്ഞു:“യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഞാൻരക്ഷിക്കപ്പെടും.എനിക്ക്എന്തെങ്കിലുംഅനുഭവിക്കണം;ഞാൻഎന്തെങ്കിലുംചെയ്യണം”(ഇബിഡ്.).

അത്നിങ്ങളെ അഞ്ചാംഘട്ടത്തിലേക്ക്കൊണ്ടുപോകുന്നു

V. അഞ്ചാമതായി,നിങ്ങൾഒടുവിൽയേശുവിന്റെഅടുത്തെത്തി,അവനിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുക

“ക്രിസ്തുവിലേക്ക്നോക്കൂ...സ്വയംനോക്കുന്നതിൽഒരുപ്രയോജനവുമില്ല...ക്രിസ്തുവിലേക്ക്നോക്കുക”എന്ന്ഒരുപ്രസംഗകൻപറയുന്നത്യുസ്പർജൻഒടുവിൽകേട്ടു.അവന്റെഎല്ലാപോരാട്ടങ്ങൾക്കുംആന്തരികകലഹങ്ങൾക്കുംവേദനകൾക്കുംശേഷംസ്പർ‌ജൻ‌ഒടുവിൽയേശുവിനെനോക്കിഅവനെവിശ്വസിച്ചു.സ്‌പർജിയൻപറഞ്ഞു,“എന്നെ[യേശുവിന്റെ]രക്തത്താൽരക്ഷിച്ചു!വീട്ടിലുടനീളംഎനിക്ക്നൃത്തംചെയ്യാമായിരുന്നു”

ആപോരാട്ടത്തിനുംസംശയത്തിനുംശേഷം,അവൻഒരുതോന്നൽഅല്ലെങ്കിൽതന്നിൽത്തന്നെമറ്റെന്തെങ്കിലുംതിരയുന്നത്നിർത്തി.അവൻയേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചുയേശുഅവനെരക്ഷിച്ചു.ഒരുനിമിഷത്തിനുള്ളിൽയേശുക്രിസ്തുവിന്റെരക്തത്താൽഅവനെപാപത്തിൽനിന്ന്ശുദ്ധീകരിച്ചു!ഇത്വളരെലളിതമാണ്,എന്നിട്ടുംഇത്ഒരുമനുഷ്യന്ലഭിക്കുന്നഏറ്റവുംആഴത്തിലുള്ളഅനുഭവമാണ്.അത്,എന്റെസുഹൃത്തേ,യഥാർത്ഥപരിവർത്തനമാണ്!ബൈബിൾപറയുന്നു,“കർത്താവായയേശുക്രിസ്തുവിൽവിശ്വസിക്കുക,നീരക്ഷിക്കപ്പെടും” (പ്രവൃ.16:31).ജോസഫ്ഹാർട്ട്പറഞ്ഞു,

ഒരുപാപിവിശ്വസിക്കുന്നനിമിഷം,
ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതന്റെദൈവത്തിൽആശ്രയിക്കുന്നു

അവന്റെമാപ്പ്ഉടനെലഭിക്കുന്നു,
അവന്റെരക്തത്തിലൂടെപൂർണമായിവീണ്ടെടുക്കൽ.
(ജോസഫ്ഹാർട്ട്എഴുതിയ“ഒരുനിമിഷംപാപിയെവിശ്വസിക്കുന്നു”,1712-1768).

ഉപസംഹാരം

യേശുപറഞ്ഞു:

“നിങ്ങൾമാനസാന്തരപ്പെട്ട്കൊച്ചുകുട്ടികളെപ്പോലെഅല്ലാതെസ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽപ്രവേശിക്കരുത്” (മത്തായി 18: 3).

പിൽഗ്രിമിന്റെപുരോഗതിയിലെപ്രധാനകഥാപാത്രത്തെപ്പോലെ,ഉപരിപ്ലവമായ“ക്രിസ്തുവിനായുള്ളതീരുമാന”ത്തിന്പരിഹാരംകാണരുത്.ഇല്ല!ഇല്ല!നിങ്ങളുടെപരിവർത്തനംയാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന്ഉറപ്പാക്കുക,കാരണം നിങ്ങൾയഥാർത്ഥത്തിൽപരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ“നിങ്ങൾസ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽപ്രവേശിക്കുകയില്ല” (മത്തായി18:3).

ഒരുയഥാർത്ഥപരിവർത്തനംനടത്താൻ

1. ഒരുദൈവമുണ്ടെന്ന്നിങ്ങൾവിശ്വസിക്കുന്നസ്ഥലത്ത്നിങ്ങൾവരണംപാപികളെനരകത്തിലേക്ക്തള്ളിവിടുകയുംരക്ഷപ്പെടുമ്പോൾഅവർമരിക്കുമ്പോൾസ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക്കൊണ്ടുപോകുകയുംചെയ്യുന്നഒരുയഥാർത്ഥദൈവം.

2. നിങ്ങൾദൈവത്തെവല്ലാതെവേദനിപ്പിച്ചപാപിയാണെന്ന്ഉള്ളിൽആഴത്തിൽഅറിയണം.നിങ്ങൾക്ക്ഇത്വളരെക്കാലംതുടരാം(അല്ലെങ്കിൽഇത്ചിലതിന്ചെറുതായിരിക്കാം).ഞങ്ങളുടെഅസോസിയേറ്റ്പാസ്റ്ററായഡോ.കഗൻപറഞ്ഞു,“ദൈവംഎന്നെയാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയതിനുശേഷംമാസങ്ങളോളംഞാൻഉറക്കമില്ലാത്തരാത്രികളിലൂടെഗുസ്തിപിടിച്ചു.എന്റെജീവിതത്തിലെഈകാലഘട്ടത്തെരണ്ടുവർഷത്തെമാനസികവേദനയായിമാത്രമേഎനിക്ക്വിശേഷിപ്പിക്കാൻകഴിയൂ”(സി.എൽ. കഗൻ, പിഎച്ച്ഡി,ഡാർവിൻമുതൽഡിസൈൻവരെ,വിറ്റേക്കർഹHouse സ് 2006, പേജ്41).

3. പ്രകോപിതനുംകോപാകുലനുമായഒരുദൈവവുമായി നിങ്ങളെഅനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻനിങ്ങൾക്ക്ഒരുനല്ലകാര്യവുംചെയ്യാൻകഴിയില്ലെന്ന്നിങ്ങൾഅറിഞ്ഞിരിക്കണം. നിങ്ങൾപറയുന്നതോപഠിക്കുന്നതോചെയ്യുന്നതോതോന്നുന്നതോഒന്നുംനിങ്ങളെസഹായിക്കില്ല.അത്നിങ്ങളുടെമനസ്സിലുംഹൃദയത്തിലുംവ്യക്തമാകണം.

4. നിങ്ങൾദൈവപുത്രനായയേശുക്രിസ്തുവിന്റെഅടുക്കലേക്കുവന്ന്അവന്റെരക്തത്താൽനിങ്ങളുടെപാപത്തിൽനിന്ന്ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം.ഡോ.കഗൻപറഞ്ഞു,“ഞാൻ[യേശുവിനെ]വിശ്വസിച്ചനിമിഷങ്ങൾക്കകംഎനിക്ക് ഓർമിക്കാം…ഞാൻഉടനെ[യേശുവിനെ]അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്ന്തോന്നി…ഞാൻതീർച്ചയായുംയേശുക്രിസ്തുവിന്റെസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു,അവൻതീർച്ചയായുംലഭ്യമാണ്എന്നോട്.വർഷങ്ങളോളംഞാൻഅവനെപിന്തിരിപ്പിച്ചു,അവൻഎപ്പോഴുംഎനിക്കായിണ്ടായിരുന്നിട്ടും,സ്നേഹപൂർവ്വംഎനിക്ക്രക്ഷവാഗ്ദാനചെയ്തു.എന്നാൽആരാത്രിയിൽഞാൻഅവനിൽവിശ്വസിക്കേണ്ടസമയംഅതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്എനിക്കറിയാം.ഒന്നുകിൽഞാൻഅവന്റെഅടുത്തേക്ക്വരണംഅല്ലെങ്കിൽപിന്തിരിയണംഎന്ന്എനിക്കറിയാം.ആനിമിഷം,ഏതാനുംനിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽഞാൻയേശുവിന്റെഅടുത്തെത്തി.ഞാൻമേലിൽആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തഅവിശ്വാസിയായിരുന്നില്ല.യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.ഞാൻഅവനിൽവിശ്വസിച്ചിരുന്നു.അത്അത്രയുംലളിതമായിരുന്നു...എന്റെജീവിതകാലം മുഴുവൻഞാൻഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു,എന്നാൽആരാത്രിയിൽഞാൻതിരിഞ്ഞ്നേരിട്ട്യേശുക്രിസ്തുവിന്റെഅടുത്തേക്കവന്നു”(സി.എൽ.കഗൻ,ഐബിഡ്,പേജ് 19).അത്ഒരുയഥാർത്ഥപരിവർത്തനമാണ്.ക്രിസ്തുയേശുവിലേക്ക്പരിവർത്തനംചെയ്യപ്പെടാൻനിങ്ങൾഅനുഭവിക്കേണ്ടതുംഅതാണ്!യേശുവിന്റെഅടുക്കൽവന്ന് അവനിൽവിശ്വസിക്കുക!അവൻക്രൂശിൽചൊരിയുന്ന രക്തത്താൽനിങ്ങളെരക്ഷിക്കുകയുംഎല്ലാപാപങ്ങളിൽ നിന്നും