Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KAIP PETRAS TAPO MOKINIU

HOW PETER BECAME A DISCIPLE

Tekstas dr. Christopherio L. Cagano;
Pamokslą sakė dr. R. L. Hymersas, Jr.
Baptistų padangtėje Los Andžele,
rugsėjo 1 d., 2019 m. sekamadienio vakarinėse pamaldose.
Text by Dr. Christopher L. Cagan;
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 1, 2019

„Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nusekė paskui Jėzų, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Kristų“). Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė į jį ir tarė: „Tu esi Simonas, Jonos sūnus, o vadinsies Kefas“ (išvertus tai reiškia: „Akmuo“)” (Jono 1, 40-42; p. 116 Scofield)


Petras pirmą kartą susitinka su Jėzumi. Jo originalus vardas buvo Simonas. Jėzus davė jam vardą „Petras”, kuris reiškia „uola”. Andriejus buvo jo brolis. Petras buvo žvejas. Andriejus su Petru gyveno kaime netoli nuo Galilėjos jūros kurioje ir žvejodavo. Gyvenimas buvo sunkus kadangi žvejojimas fiziškai buvo alinantis darbas. Žinome, kad Petras turėjo žmoną, nes Jėzus pagydė jo uošvę. Petrui buvo apie 30 metų kada jis susitiko su Jėzumi. Jis buvo vyriausias iš mokinių.

Galilėjos jūros žvejai buvo tvirti vyrai. Žvejyba reikalavo daug fiznio darbo. Jiems reikėjo susidurti su baime, nes Galilėjos jūroje stiprios audros dažnai užeidavo staiga. Tos auros lengvai galėdavo paskandinti jų mažus laivelius.

Petras nebuvo fariziejus. Jis buvo žydar ir laikas nuo laiko jis apsilankydavo sinagogoje. Jis nebovo toks griežtas ortodoksas kaip fariziejai. Tačiau kitaip nei kit žvejai jis savo širdyje žinojo, kad yra nusidėjėlis. Vėliau jis pasakė Jėzui: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie , nes aš esu nisidėjėlis”.

Taigi Petras nebuvo religingas žmugs ir nebuvo pradžioje geras krikščionis. Jis buvo grubaus charakterio. Jis buvo tikras to meto žvejas. Jis visai nebuvo panašus į tobulai išlavintą „bažnyčios narį”. Jis keikdavosi ir buvo karštakošis. Jis buvo nusidėjėlis, kuris buvo padaręs daug klaidų.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI SAVO TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
PASPAUSKITE ANT ŽALIO MYGTUKO SU ŽODŽIU „APP“
VYKDYKITE INSTRUKCIJOS NUORODAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Pagalvok apie žmogų, kurį nori laimėti Kristui. Kaip ir Petras jis nėra išlavintas „bažnyčios narys”. Jis nesupranta kodėl jam reikėtų ateiti į pamaldas. Jis mano, kad normalu yra valandų valandas pražaisti video žaidimus ar bičiuliautis su prarastasi savo draugais. Visi jo pažįstami yra tokie kaip jis. Jis daro nuodėmes. Jis neteisingai galvoja. Jis gyvena su savo problemomis. Ginčydamasis su juo to jo nelaimėsi Kristui. Papasakok jam apie Jėzų. Papasakok jam ką Jėzus dėl jo padarė. Būk jam draugiškas. Reikės gerai pagalvoti kaip jį prisikviesti ateiti į bažnyčią. Petras nebuvo dvasingas kaip ir prarasti žmonės pasaulyje.

Jo brolis Andriejus papasakojo Petrui apie Jėzų. „ Jis pirmiausia susiieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: „Radome Mesiją!“ (išvertus tai reiškia: „Kristų“)” (Jono 1, 41). Petras netapo Jėzaus mokiniu pirmą kartą išgirdęs apie Jėzų.

Tai yra labai svarbu. Savo rašinyje apie decisionizmą dr. A. W. Tozeris labai aiškiai pasako, kad privertus žmones sukalbėti „nusidėjėlio maldą” dažniausiai neatverčia žmogaus į tikrąją krikščionybę ir jis netampa tikruoju mokiniu. Petras nepriėmė „sprendimo” pirmą kartą išgirdęs apie Jėzų. Taip, Petras susidomėjo. Jis norėjo išgirsti daugiau. Tačiau tik vėliau, kada Jonas krikštytojas buvo suimtas, Petras nusprendė sekti Jėzų ir būti jo mokiniu.

„ Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus atėjo į Galilėją ir skelbė Dievo karalystės Evangeliją: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atgailaukite ir tikėkite Evangelija!“ Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir jo brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. Jėzus jiems tarė: „Sekite paskui mane, ir Aš jus padarysiu žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, jie nusekė paskui Jį.” (Morkaus 1, 14-18)

Kiekvienas asmuo, kurį bandote atvesti pas Kristų kažkuriuo metu nuspręs ar jam tapti Kristaus mokiniu ar ne. Tai yra vidinė kova. Tai yra grumptynės. Dar ne viskas, kad kažkas su jumis ateina į pamaldas kelis sekmadienius ar net mėnesius. Tai yra besitęsianti kova, kuri gali tęstis kelis mėnesius ar net kelis metus.

To nesuprasdamas Kreightonas Chanas yra labai neefektyvus evangelizuodamas žmones. Jis kaip ir daugelis kitų decisionistų galvoja, kad žmonės tampa Krikščionimis kada jie supranta sausus Evangelijos „faktus”. Decisionistai kaip Chanas ir Waldrip paleidžia žmones per anksti. Jie nesupranta, kad tikrasis sielų gelbėjimas yra nuolatina kova. Štai kodėl tikrasis sielų gelbėjimas reikalauja išminties. „Kas laimi sielas yra išmintingas” (Patarlių 11, 30). Ši eilutė gali būti išversta ir taip: „Tas kurs yra išmintingas laimi sielas”. Dr. A. W. Tozeris išmintingas pasakė:

„Bandant sukišti visą išgelbėjimą į vieną ar du patyrimus greito atsivertimo į krikščionybę šąlininkai užmirtą natūralų vystymąsi, kuris stebimas visoje gamtoje. Jie ignoruoja pašventinantį kentėjimų poveikį, kryžiau nešimą ir praktinį paklusnumą. Jie praleidžia dvasinio lavinimose poreikį, būtinybę formuoti teisingus religinius įpročius ir būtinybę kovoti prieš pasaulį, velnią ir kūną” (The Inadequacy of ‘Instant Christianity’).

Petras buvo išbandytas per didįjį „bažnyčios skilimą”. Kiti skirstėsi. Petras nusprendė likti. Jis nusprendė niekur neiti su kitais.

„Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau su Juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“.” (Jono 6, 66-69)

Jėzus dvylikos paklausė: „Gal ir jūs pasitrauksite?”. Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius” (Jono 6, 67-68). Du dalykai yra svarbūs šioje eilutėje:

1. Tie, kurie pasitraukė apie juos nieko daugiau neišgirdome! Per savo 61-erius tarnystės metus patyriau, kad tie, kurie palieka bažnyčią per skilimą niekada nebūna stiprūs mokiniai. Nemačiau nei vieno.

2. Jei Petras būtų pasitraukęs su tais žmonėmis greičiausiai niekada nebūtų atsivertęs.

„Jie yra išėję iš mūsų, tačiau nebuvo mūsiškiai. Jeigu jie būtų buvę mūsiškiai, jie būtų likę su mumis. Bet turėjo paaiškėti, jog ne visi yra mūsiškiai.” (1 Jono 2, 19)

„ie sakė jums, kad paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldymą, sieliniai, neturintys Dvasios žmonės.” (Judo 18, 19)

Tie, kurie pasitraukia parodo, kad jie niekuomet nesuvokė ką reiškia būti Kristaus mokiniu. Būti mokiniu, tikrai atsivertusiu yra daugiau nei atsiminti keliatą Biblijos eilučių ir tikėti keliomis doktrinomis. Mokinystė talpina savyje sprendimą pasilikti. Nėra tikslo pasitraukti, nes nieko „ten” vertingo nėra. Petras tai pamatė, tačiau jis dar nebuvo atsivertęs!

Manau matotoe, kad laimėti sielą yra didelis projektas! Tai daugiau nei vardas ant kortelės ar prikalbinti kažką pasimelsti. Tai yra tikra kova dėl gyvo žmogaus sielos!

Atsivertimas ir mokinystė yra daugiau nei apšvietimas dėl to kas yra Jėzus!

„Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“. Jėzus jam atsakė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.” (Mato 16, 15-17)

Dievas Tėvas parodė (apšvietė) Petrui kas yra Jėzus. Dievas parodė Petrui kas Jėzus iš tiesų yra. Tačiau Petras dar nebuvo atsivertęs!!! Daug žmonių galvoja, kad jis jau buvo atsivertęs. Tačiau jie klysta!

Iš kart po to kai Jonas parodė Petrui kas Jėzus yra Petras priešinosi Evangelijai!!!

„ Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad Jis turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti. Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė drausti: „Jokiu būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!“ Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių“.” Mato (16, 21-23)

Petras priešinos Evangelijai. Jis net barė Jėzų už tai, kad jis pasakė, kad jis eis ant kryžiaus ir bus prikeltas iš mirties. Jis atmetė Evangeliją! Taigi asmuo gali būti Jėzaus sekėju metų metus ir vis dar priešintis. Visiškai taip!

Petras didžiavosi savimi koks jis yra stiprus krikščionis. Naktį prieš Kristaus nukryžiavimą Petras pasakė jam: „Jei man reikėtų net mirti kartu su Tavimi, aš vis tiek Tavęs neišsiginsiu!“ (Mato 26, 35). Tačiau vos po kelių valandų Petras užsigynė Jėzaus tris kartus!

Petras dar nebuvo laimėtas! Jis fiziškai bėgo nuo Jėzaus kada jis buvo areštuotas Getsemanėje. Jis išsigynė Kristaus garsiai tris kartus. Petras buvo mokinys su kitais, tačiau jo abejonės vis dar nebuvo pasibaigusios. Jis dar nebuvo laimėtas. Jis nebuvo dar „pasirašęs”.

Tik po to kai Jėzus prisikėlė iš mirties Petras galiausiai atsivertė. Tai užrašyta Jono evangelijoje:

„Tai pasakęs, Jis kvėpė į juos ir tarė: „Priimkite Šventąją Dvasią.” (Jono 20, 19-22)

Komentatorius Johnas Ellicottas užrašė, kad apaštalas Jonas „atsiminė kokia buvo to momento įtaka jų gyvenimams kada jie tapo naujais dvasiniais kūriniais kada jei buvo pašaukti iš mirties į gyvenimą” (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible). Ir žinoma dr. J. Vermonas McGee pasakė, kad būtent tada Petras buvo transformuotas, atgimdytas iš naujo – tą nąktį kai Jėzus prisikėlė iš mirites! (Paskaitykite Thru the Bible John 20:22).

Tada Petras pilnai pasitikėjo Jėzumi. Greitai jis tapo drąsiu apaštalu, kuris pamokslavo Sekminių dieną ir trys tūkstančiai vyrų buvo išgelbėti. Vėliau jis pasirinko verčiau mirti nei išsiginti Kristaus. Tačiau iki to Petras daug kartų klydo ir krito.

Ar matote, kad laimėti sielą yra rimta kova? Tai neatsitinka paskambinus ar pasimeldus. Tai yra gyvenimo kova dėl gyvos vyro ar moters sielos. Tam reikės jūsų maldų. Tam reikės išminties. Tam reikės pastangų. Tam reikės laiko. Jei laimėsite vieną sielą per visą savo gyvenimą – būk palaimintas. Tu daug padarei. Tu puikiai padirbėjai. Meldžiuosi, kad būtum įgalintas tai padaryti.

Ar tai atrodo per ilgas kelias? Ar jis atrodo per sunkus ir per ilgas? Jėzus pasakė: „Ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir tik nedaugelis jį randa” (Mato 7, 14).

Tačiau leiskim Petrui pačiam pasakyti paskutinius šios žinios žodžius. Tai yra paskutiniai Petro žodžiai ištarti prieš pat jo nukryžiavimą:

„ Aukite malone ir mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu. Jam šlovė dabar ir per amžius! Amen.” (2 Petro 3, 18)


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.