Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PADRĄSINIMAS IR ĮSPĖJIMAS SUSPAUDIMO LAIKOTARPIU – DABARČIAI IR ATEIČIAI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymerso Jr. parengtas pamokslas, naudojantis
dr. Christopherio L. Cagano medžiaga.
Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2019 m. gegužės 19 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, May 19, 2019

„Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16, 33)


Jėzus pasakė: „Pasaulyje jūs turėsite priespaudą“. Žodis, išverstas kaip „priespauda“, yra thlipsis. Jis gali būti verčiamas kaip „spaudimas“. Gyvenime visi patiriame spaudimą, tačiau Didysis Suspaudimas – tribuliacija – įvyks ateityje. Tribuliacija yra septynerių metų periodas prieš pat Kristui sugrįžtant ir fiziniu būdu nusileidžiant ant Alyvų kalno, nuo kurio Jis teisingai valdys pasaulį. Blogiausia tribuliacijos dalis yra paskutinieji trys su puse metų. Per septynerius metus prieš pat Kristui sugrįžtant į žemę, Antikristas valdys pasaulį. Biblija sako, jog kiekvienas, kuris taps krikščioniu per šį laikotarpį, bus nužudytas.

Apaštalas Jonas savo vizijoje danguje matė tų tribuliacijos laikotarpio krikščionių sielas. Jis pasakė:

„…pamačiau po aukuru sielas nužudytųjų dėl Dievo žodžio ir dėl liudijimo, kurio jie laikėsi.“ (Apreiškimo 6, 9).

Po to jis užrašė:

„Jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje“ (Apreiškimo 7, 14)

Tie septyneri metai, kokių dar nebuvo per visą žemės istoriją, bus patys sunkiausi krikščionims. Jėzus pasakė:

„Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus.“ (Mato 24, 21)

Taip, pakėlimas bus. Biblija sako:

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17)

Tačiau mes neturime galvoti, kad šis pažadas sako, jog mes šiandien, prieš Didįjį Suspaudimą, neturėsime išbandymų. Mūsų tekste Jėzus įspėjo, jog krikščionys patirs priespaudą ir šiame amžiuje.

„Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16, 33)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI SAVO TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW. WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM
PASPAUSKITE ANT ŽALIO MYGTUKO SU ŽODŽIU „APP“
VYKDYKITE INSTRUKCIJOS NUORODAS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Labai atidžiai pasvarstykime, ką Jėzus čia sako. Pirmiausiai aš pakomentuosiu antrąją eilutės dalį, po to – pirmąją, o vėliau – paskutiniąją.

I. Pirma, „Pasaulyje jūs turėsite priespaudą.“

Jėzus tai pasakė savo mokiniams, tačiau tai pritaikoma visiems krikščionims ir šiame amžiuje. Krikščionys patirs fizinę priespaudą. Apaštalas Paulius užrašė:

„Ir kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne (…)“ (2 Korintiečiams 12, 7)

Atrodo, jog tai nurodo į Pauliaus problemas dėl jo regėjimo. Tai perspėjimas, jog krikščionys patirs suspaudimus ir fizines ligas, skausmą ir fizinę mirtį. Tapę krikščionimis, mes neišvengiame fizinių ligų ir skausmo.

Krikščionims teks eiti per įvairius išbandymus šiame puolusiame ir nuodėmingame mūsų pasaulyje. Apaštalas Paulius užrašė apie krikščionių patirtį:

„Ar sielvartas? ar nelaimė? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Parašyta: „Dėl Tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui“ (Romiečiams 8, 35-36)

Jis nurodė, jog nei vienas iš šių suspaudimų negali „atskirti mūsų nuo Kristaus meilės“ (Romiečiams 8, 35a).

„Pasaulyje jūs turėsite priespaudą.“ (Jono 16, 33)

Visi apaštalai buvo nužudyti dėl jų tikėjimo Krstumi, išskyrus Joną, kuris pirmiausia buvo įmestas į verdantį aliejų, o vėliau ištremtas į Patmo salą. Krikščionys per amžius kentėjo dėl savo tikėjimo. Foxo „Knyga apie kankinius“ yra klasikinis leidinys, kuris per visą istoriją aprašo krikščionių kankinius. Dr. Paulas Marshallas pasakė:

Centrinės Amerikos džiunglėse, Kinijos darbo lageriuose, Pakistano kalėjimuose, Indijos kalėjimuose ir Sudano kaimuose nesuskaičiuojama daugybė tikinčiųjų jau sumokėjo didžiausią kainą už savo tikėjimą (ibid., page 160).

Sudane krikščionys paverčiami vergais. Irane jie nužudomi. Kuboje jie yra įkalinami. Kinijoje jie mušami iki mirties. Daugiau nei 60-tyje šalių visame pasaulyje krikščionys yra puldinėjami, išnaudojami, kankinami ir žudomi dėl jų tikėjimo. 200 milijonų krikščionių visame pasaulyje gyvena kasdienėje slaptos policijos baimėje, yra valstybės persekiojami ir diskriminuojami. Šimtai milijonų krikščionių kenčia vien dėl to, kuo jie tiki (Paul Marshall, Ph.D., Their Blood Cries Out, Word, 1997, back jacket).

Net čia, Vakarų pasaulyje, tikrieji krikščionys yra dažnai paliekami užribyje, apleidžiami ir persekiojami vis labiau pasaulėjančios visuomenės. Krikščionybė ir Biblija yra išjuokiami koledžų klasėse. Daugeliui krikščionių neleidžiama tobulėti, kiti atleidžiami iš darbo, nes jie nori garbinti Dievą jų bažnyčiose Viešpaties dieną. Net netikintys jų šeimos nariai ir silpni naujieji evangelikai laido pašaipias pastabas pasišventusių krikščionių link. Jėzus pasakė:

„Pasaulyje jūs turėsite priespaudą.“ (Jono 16, 33)

II. Antra, „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę.“

Tai yra pažadas tiems, kurie yra „Kristuje“. „Manyje“. Jis yra vidinės ramybės šaltinis. Jėzus pasakė:

„Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu.“ (Jono 14, 27)

Kai žmogus pažįsta Kristų, pas jį atsiranda vidinė ramybė, kurios kiti žmonės pasaulyje neturi.

Asmuo, kuris yra „Kristuje“, ir kuris savo problemas maldoje pašvenčia Dievui, turi tobulą ramybę, kurią Biblija vadina: „Dievo ramybė, kuri viršija bet kokį supratimą“ (Filipiečiams 4, 7). Pasaulis tiesiog negali suprasti, kodėl krikščionys pasiruošę suėmimams, kankinimams, įkalinimams ir nužudymui kaip tai yra daugelyje šalių visame pasaulyje.

Ta ramybė nereiškia, jog krikščionys neturi vidinių konfliktų, emocinių problemų ar fizinių sunkumų. Daugybė evangelikų JAV yra apsėsti sėkmės, klestėjimo, ramybės, laimės ir savęs lavinimo. Tokios temos atrodytų kvailos kinų krikščioniui, kabinamam žemyn galva dėl jo tikėjimo; kubiečiui krikščioniui, kuris praleido penkerius metus vienutėje ar iraniečiui krikščioniui, susidūrusiam su mirtimi dėl tikėjimo Jėzumi.

Šie trečiose pasaulio šalyse persekiojami krikščionys kur kas geriau supranta, ką Jėzus turėjo omenyje sakydamas: „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę“ (Jono 16, 33). Aš manau, kad jie ramybę suprato kaip vidinę ramybę, kuri ateina iš žinojimo, kad jų nuodėmės buvo atleistos ir kad Dievas jais rūpinasi.

Paskaitysiu ištrauką iš Antrojo laiško korintiečiams. Klausykite, kas atsitiko apaštalui Pauliui. Jis pasakė:

„Nuo žydų gavau penkis kartus po keturiasdešimt be vieno kirčio. Tris kartus buvau muštas lazdomis, vienąkart buvau užmėtytas akmenimis. Tris kartus pergyvenau laivo sudužimą, ištisą parą plūduriavau jūroje. Dažnai buvau kelionėse, upių pavojuose, pavojuose nuo plėšikų, pavojuose nuo tautiečių, pavojuose nuo pagonių, pavojuose mieste, dykumos pavojuose, pavojuose jūroje, pavojuose nuo netikrų brolių. Kenčiau nuovargį ir skausmą, dažnai budėjau naktimis, alkau ir troškau, dažnai pasninkavau, kenčiau šaltį ir nuogumą. Neminint viso kito, kas atsitinka kasdien, rūpinuosi visomis bažnyčiomis.“ (2 Korintiečiams 11, 24-28)

Kaip Paulius galėjo kalbėti apie ramybę tokiose aplinkybėse? Taip, jis kalbėjo apie ramybę. Paulius į šį klausimą atsako taip:

„Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.“ (Filipiečiams 4, 6-7)

Paulius patyrė daug suspaudimų ir kančių, tačiau jis taip pat kalbėjo apie „Dievo ramybę, pranokstančią bet kokį supratimą“.

III. Trečia, „Būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“

Jūs galite svarstyti, ar sugebėsite pereiti per šio gyvenimo išbandymus ir supaudimus. Jauni žmonės pasaulietiškuose koledžuose privalo lankyti paskaitas, kuriose Biblija ir krikščionybė yra atakuojamos ir išjuokiamos. „Ar galėsiu tai ištverti ir išlikti krikščioniu?“, - galvoja koledžo studentas. Ar galėsiu pereiti per šį išbandymą? Ar ištversiu, kai žmonės nusisuks nuo manęs? Ar ištversiu, kada bijosiu ir neturėsiu daug tikėjimo?

Šiandien iš rimtų krikščionių yra juokiamasi kaip iš fanatikų. Žmonės sako, kad jūs per daug stengiatės dėl Jėzaus. Jie kviečia jus prisijungti prie lengvos vienos valandos per savaitę religijos arba siūlo iš viso atsisakyti bažnyčios. Jie sako, jog laimingi būsite tik tada, kai nustosite sekti paskui Kristų. Jie sako, kad nereikia nešti jokio kryžiaus. Nereikia nei kentėti, nei kankintis. Jie sako: „Viską užmirškite, paleiskite ir būkite tokie kaip mes.“ Jie daro jums spaudimą. Jėzus pasakė: „Pasaulyje jūs turėsite suspaudimą“.

Kristus sako: „Būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ Paklausykite, kas sakoma Laiške romiečiams:

„Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar sielvartas? ar nelaimė? ar persekiojimas? ar badas? ar nuogumas? ar pavojus? ar kalavijas? Parašyta: „Dėl Tavęs mes žudomi ištisą dieną, laikomi avimis skerdimui“. Tačiau visuose šiuose dalykuose mes esame daugiau negu nugalėtojai per Tą, kuris mus pamilo. Ir aš įsitikinęs, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei galybės, nei dabartis, nei ateitis, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.“ (Romiečiams 8, 35-39)

Kada ateinate pas Kristų, Jis perima viską. Jis laiko jus ir jūsų nepaleis. Kada jūs ateinate pas Kristų, jums nebereikia laikytis Jo. Jis laiko jus! Nuo jūsų nuoširdaus atsivertimo momento jūs esate amžinai saugus Kristuje. Tas faktas, kad 200 milijonų trečiojo pasaulio šalių krikščionių yra pasirengę kentėti dėl savo tikėjimo Kristumi, įrodo, jog Kristus laiko savo sekėjus ir neleis jiems pražūti, ir jie nepraras dangiškosios vilties. Ateikite pas Kristų, ir Jis atliks visą išgelbėjimą ir visą išlaikymą! P. Ngannas giedojo prieš pamokslą:

Siela, kuri Jėzuje susiruošė ilsėtis,
   Aš neapleisiu, neatiduosiu priešui,
Tos sielos, nors ir visas pragaras ketintų pasiglemžti,
   Aš neapleisiu, neatiduosiu priešui.
(“How Firm a Foundation,” ‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).

Šio pamokslo pavadinimas yra „Padrąsinimas ir įspėjimas Suspaudimo laikotarpiu – dabarčiai ir ateičiai“. Aš padrąsinau jus šį vakarą. Tačiau privalau jums pasakyti ir įspėjimo žodį. Nesvarbu, kad ir per kokius sunkumus mes einame šiandien, jie yra labai maži, palyginus su tuo, ką žmonės kenčia kitose pasaulio vietose. Trečiose pasaulio šalyse krikščionys yra mušami, įkalinami, kankinami ir žudomi dėl tikėjimo Jėzumi. Mūsų gyvenimas čia, Amerikoje, yra kaip atostogos, palyginus su tuo, kaip žmonės gyvena kitur. Ateityje čia bus sunkiau būti krikščioniu. Spaudimas tik didės. Galbūt neteksite darbo, savo namo ir savo pinigų dėl to, kad esate rimtas krikščionis. Tai vyksta kitose šalyse. Jūsų draugai ir artimieji gali atsigręžti prieš jus. Kalbėdamas apie Didįjį Suspaudimą, Jėzus pasakė: „Brolis išduos nužudyti brolį, o tėvas – savo vaiką. Vaikai pakels ranką prieš savo gimdytojus ir juos žudys. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, tas bus išgelbėtas.“ (Morkaus 13, 12-13). Tai ir dabar vyksta kitose šalyse. Nesistebėkite, jei žmonės jus atstumia, net neprasidėjus tiems septyneriems metams.

Pranašas Jeremijas pasakė: „Jei tu bėgai su pėstininkais ir jie nuvargino tave, tai kaip lenktyniausi su žirgais? Ir jei ramioje šalyje nesi saugus, tai ką darysi, Jordanui išsiliejus?“ (Jeremijo 12, 5). Taip, dabar galbūt einate per sunkumus. Tačiau jei negalite sustvarkyti su mažomis šių dienų problemomis, tai ką darysite, kai viskas pablogės? Jei negalite gyventi atostogų krikščionio gyvenimo, ką darysite, kada ateis audra? Raginu jus, būkite stiprus krikščionis. Jei būsite stiprus dabar, tai ir vėliau būsite stiprus krikščionis. Apie tai aš galvojau, kai tapau krikščioniu ir skaičiau pastoriaus Richardo Wurmbrando knygą „Nukankintas dėl Kristaus“. Tai buvo tik knyga, tačiau ji pakeitė mano gyvenimą. Būti krikščioniu – ne visada reiškia atostogauti. Gali būti ir labai sunku. Yra sunku. Taip, „Būkite drąsūs“ (Jono 16, 33). Taip pat paskaičiuokite to kainą (paskaitykite Luko 14, 28). Bus verta, nes gyvensite su Kristumi amžinai.

Dabar kreipiuosi į pražuvusius, kurie šiandien yra pas mus. Jėzus jus myli. Jis mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų už jūsų nuodėmę. Jis praliejo savo Kraują, kad nuplautų jūsų nuodėmę. Jis prisikėlė iš kapo, kad suteiktų jums gyvybę. Jei pasitikėsite Juo, jūs būsite išgelbėtas amžiams. Tačiau pasitikėti Jėzumi – nereiškia tik pasakyti kelis žodžius. Pasitikėti Jėzumi – reiškia pasitikėti Jėzumi. Taip, bus sunkių momentų. Taip, jūs kentėsite. Tačiau bus verta. Jūs pažinsite Jėzų. Jūs gyvensite su Kristumi amžinai, jei pasitikėsite Juo. Jei norite pasikalbėti su manimi apie pasitikėjimą Jėzumi, prašau, ateikite ir atsisėskite pirmose dviejose eilėse. Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę pieš pamokslą giedojo p. Jackas Ngannas:
“How Firm a Foundation” (‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).


PAMOKSLO PLANAS

PADRĄSINIMAS IR ĮSPĖJIMAS SUSPAUDIMO LAIKOTARPIU – DABARČIAI IR ATEIČIAI

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Pamokslas parašytas dr. R. L. Hymerso Jr.,
Pamokslui medžiagą parengė dr. Christopheris L. Caganas
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan

„Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“ (Jono 16, 33)

(Apreiškimo 6, 9; 7, 14; Mato 24, 21; 1 Tesalonikiečiams 4, 16-17)

I.   Pirma, „Pasaulyje jūs turėsite priespaudą.“ 2 Korintiečiams 12, 7;
Romiečiams 8, 35-36.

II.  Antra, „Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę.“
Jono 14, 27; 2 Korintiečiams 11, 24-28; Filipiečiams 4,6-7.

III. Trečia, „Būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!“
Romiečiams 8, 35-39; Morkaus 13, 12-13; Jeremijo 12, 5;
Luko 14, 28.