Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTAUS GUNDYMAS IR
ŠĖTONO PRALAIMĖJIMAS

THE TEMPTATION OF CHRIST
AND THE FALL OF SATAN!
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2018 m. L 26 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


Šėtonas užsipuolė Viešpatį Jėzų Kristų. Pažiūrėkite Mato 4, 1. Skolfieldo Biblijoje istorija yra 997 puslapyje.

„Tuomet Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad būtų velnio gundomas.” Mato 4, 1

Pažiūrėkite. Pirmas Šėtonui suteiktas vardas yra „velnias”. Graikų kalbos žodis yra „diabolos”, kuris reiškia „šmeižikas” arba „skundikas”. Jis gundė Jėzų, kad galėtų jį apskūsti, jei tik Kristus būtų jo paklausęs. Pažiūrėkite į 3-ąją eilutę:

„ Prie Jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei Tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų duona“. ” (Mato 4, 3)

Antras šėtonui suteiktas vardas yra „gundytojas”. Graikų kalbos žodis čia yra “pěirazō”, kuris reiškia „gundyti” arba „bandyti”. Jėzus citavo Bibliją (Pakartoto įstatymo 8, 3). Jėzus citavo Pakartoto įstatymo knygą: „Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų” (P.Įst. 8, 3; Mato 4, 4)

Velnias citavo Šventąjį Raštą taip pat. Šekspyras sakė tiesą: „Velnias gali cituoti Raštus norėdamas pasiekti savų tikslų”. Velnias citavo 91-ąją psalmę, nors ir ne visai teisingai. Tokie kultai kaip Jehovos liudytojai ir Mormonai taip pat cituoja kai kurias Biblijos eilutes, tačiau jie cituoja jas iškraipę. Jėzus velniui atsakė labai tiksliai:

„Jėzus jam atsakė: „Taip pat parašyta: ‘Negundyk Viešpaties, savo Dievo’”. (Mato 4, 7)

Velnias gundė Jėzų trečiąjį kartą sakydamas, kad jis duos Jėzui visas pasaulio karalystes jei Jėzus jį pagarbintų. Pažiūrėkime Mato 4, 10:

„Tada Jėzus jam atsakė: „Eik šalin nuo manęs, šėtone! Nes parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir Jam vienam tetarnauk!’” (Mato 4, 10)

Dr. J. Vernonas McGee pasakė: „Viešpats Jėzus šėtonui kiekvieną kartą atsakydavo Žodžiu – Biblija. Velnias atodo, kad suprato, jog Biblija pateikia teisingus atsakymus, nes kitoje eilutėje skatome: „Tuomet velnias nuo Jo atsitraukė” (Mato 4, 11) (J. Vernonas McGee, Thru the Bible, pastaba prie Mato 4, 1-11).

Pastebėkite, kad Jėzus suteikė velniui trečią vardą: „Pasitrauk šalin Šėtone…” Graikų kalbos žodis yra „satanas”, kuris reiškia „kaltintojas”. Jėzus buvo gundomas , kad parodytų, jog jis nėra palaužtas. Žinau, kad nei tu nei aš nesame tokie galingi kaip Viešpats Jėzus Kristus. Tačiau mes galime sekti Jo pavyzdžiu ir bandyti būti jo kariai ir mokiniai¬¬! Pastebėkite, kad Kristus į visus gundymus atsakė cituodamas Bibliją, Dievo Žodį. Jis nesakė: „Na aš manau taip ar kitaip…” arba „Aš tikiu, kad yra geresnis kelias…”. Jėzus atsakydamas velniui paprasčiausiai teisingai citavo Bibliją. Magistro laipsnio siekiau labai liberalioje, Bibliją atmetančioje seminarijoje. Buvau priverstas ten eiti, nes neturėjau pakankamai lėšų mokytis geroje seminarijoje kaip tą galėjo padaryti Johnas Caganas. Toje seminarijoje neišmokau nieko gero. Išmokau profesoriams atsakyti cituodamas jiems Bibliją. Jie vadino mane siaurai mąstančiu fundamentalistu. Tai manęs visai nejaudino! Aš sekiau Jėzumi. Aš buvau jo mokiniu, ne jų!

Štai kodėl taip svarbu, kad jūs čia grįžtute ir mokytumėtės Biblijos. Nenubėkite kur į kitą bažnyčią ar Biblijos studijas. Asmenys lydintys kitas grupes gali nepažinti Biblijos taip gerai taigi jie negalės tavęs išlavinti kaip Kristaus mokinį. Jei lankysiesi čia mes mokysime tave švaraus Dievo Žodžio ir išmokinsime tave daug raktinių Biblijos eilučių. Štai eilutė, kurią gali išmokti mintinai šiandien:

„Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.” (Ps 119, 11)

Noriu, kad pamatytum Biblijoje iš kur kilo Šėtonas. Kai kurie silpni naujieji evangelikai tau pasakys, kad nesvarbu žinoti iš kur kilo Šėtonas. Tačiau turi šį tą žinoti apie Velnią jei nori tapti Kristaus mokiniu! Atsiversk Izaijo 14, 12-15. Šią ištrauką Skolfildo Biblijoje rasi 726-ąjame puslapyje. Prašau atsistokite ir skaitykite ją tyliai, o aš skaitysiu ją garsiai.

„Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas? Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!’ Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę.” (Izaijo 14, 12-15)

Galite sėstis.

12-oje eilutėje Velnias yra vadinamas „Liuciferiu”. Liuciferio vardas hebrajų kalba reiškia „šviečiančią šviesą”. Vien tik velnio vardo „šviečiant šviesa” žinojimas gali kai kuriems jums padėti vėliau. Kai kuriuose kultuose ir sekminiškose grupėse žmonės mato „šviečiančią šviesą” ir jie galvoja, kad tai yra Šventoji Dvasia. Ne! Ne! Tai yra Šėtonas! Tai yra Liuciferis! 2 Korintiečiams laiške parašyta: „ Juk pats šėtonas apsimeta šviesos angelu.” (2 Korintiečiams 11, 14). Jei matote šviesą ir kažkieno galvą – tai yra Šėtonas! Tai nėra Dievas! Tai nėra Šventoji Dvasia! Tai yra Šėtonas „apsimetęs šviesos angelu.” Šiandien yra daug populiarių knygų kabančių apie mirusius žmones, kurie nuėjo į dangų ir grįžo į žemę. Jie visi sako, kad matė „šviesą” danguje. Visi jie buvo apgauti Šėtono – jie matė Šėtoną ir pagalvojo, kad tai yra Dievas! Pamatyti Dievą yra neįmanoma. Kristus mums pasakė:

„Niekas Dievo nėra matęs” (Jono 1, 18)

Jei jie ištiesų ir matė „šviesą” tai nebuvo Dievas! Tai buvo Liuciferis (Šėtonas) arba vienas iš jo demonų! Niekados Dievas!

Grįžkim į Izaijo 14-ąjį skyrių. 12-oje eilutėje skaitome, kad Liuciferis „susilpnino tautas” kada jis buvo išmestas iš dangaus į žemę. Danguje pradžioje Liuciferis buvo galingas angelas. Tačiau Liuciferis buvo išmestas iš dangaus po bandymo užimti Aukščiausiojo Dievo vietą. Pažiūrėkite Izaijo 14-ojo skyriaus 13-15 eilutes dar kartą kai aš jas skaitysiu. Prašau atsistokite:

„ Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!’ Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę.” (Izaijo 14, 13-15)

Pažiūrėkite Scolfieldo pastabą 726-ąjame puslapyje. Jis sako: „12-14-osios eilutės aiškiai nurodo į Šėtoną... Ši galinga elutė pasako kada visatoje prasidėjo nuodėmė. Kada Liuciferis ištarė žodžius „Aš... aš...” prasidėjo nuodėmė”. Pažiūrėkite Apreškimo 12-ojo skyriaus 9-ąją eilutę. Ji yra beveik Biblijos pabaigoje 1341-ąjame puslapyje. Sekite mane skaitant:

„ Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.” (Apreiškimo 12, 9)

Didysis drakonas čia yra Liuciferis, Šėtonas, tas „senasis žaltys vadinamas Velniu ir Šėtonu”. Daug šių dienų tyrinėtojų sako, kad tai antrasisi Šėtono išmetimas iš dangaus pasaulio pabaigoje. Ši eilutė kaip tik padeda paaiškinti mums tą patį išmetimą iš dangaus apie kurį skaitome Izajo 14-ąjame skyriuje. Bet kuriuo atvėju štai iš kur atėjo Šėtonas. 9-ojoje eilutėje mums taip pat pasako, kad „jo angelai buvo taip pat išmesti su juo”. Šie maištaujantys angelai tapo demonais, kuriuos kaip mums aprašo Biblija sudraudė Jėzus. Mums reikia atkreipti dėmesį į dar vieną posakį iš Apreiškimo knygos: „ kuris suvedžioja visą pasaulį” (Apreiškimo 12, 9).

Nors Vinstonas Čerčelis nebuo bažnyčią lankantis krikščionis jis suprato, kad yra Velnias. Čerčelis žinojo, kad už Hitlerio ir piktų Vokietijos jėgų per Antrąjį Pasaulinį karą stovėjo Velnias. Štai kodėl Čerčelis žinojo, kad jis negali sudaryti taikos su Hitleriu. Kiti politikai kaip Chamberlainas, Lordas Halifaxas ir kiti taikos šąlininkai manė, kad jie gali sudaryti taiką su Hitleriu. Tačiau Čerčelis žinojo, kad demoniškos šio pasaulio jėgos turi būti sustabdytos arba tai bus, kaip Čerčelis pavadino, pabaiga „krikščioniškosios civilizacijos”.

Štai dėl ko mes turime kovoti kaip tikri Kristaus mokiniai. Mano padėjėjas rev. Johnas Caganas šį vakarą, 18:15 pamokslaus apie mūsų priešą – Velnią. Mes būsime paruošę gero, karšto maisto jums ir jūs galėsite išgirsti pastorių Johną pamokslaujant. Nepamirškite sugrįžti šiandien 18:15!

Prašau atsistokite ir pagiedokime Liuterio didį himną “A Mighty Fortress Is Our God.” Ši giesmė pažymėta pirmuoju numeriu jūsų giesmių lapuose. Atsistokime ir pagiedokime!

Didinga pilis yra mūsų Dievas, pylimas, kuris niekada negriūna,
   Mūsų padėjėjas Jis, potvynyje mirtinų ligų nugalėtojas,
Mūsų senas priešas vis siekia mums pakenkti
   Didi jo jėga ir sumanumas, apsiginklavęs žiauria neapykanta,
Nėra lygaus jam žemėj.

Jei mes savo paties jėga bandytume išstovėti, mūsų pastangos būtų bergdžios,
   Mūsų dešinėje Vyras, Vyras, kurį Dievas išsirinko.
Klausi kas tai? Kristus Jėzus jis yra;
   Sabatos Viešpats yra Jo vardas nuo amžių amžinų toks pats,
Jis laimės kovą.
   (“A Mighty Fortress is Our God” Martin Luther, 1483-1546).


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“A Mighty Fortress Is Our God” (Martin Luther, 1483-1546).