Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
SU KRAUJU AR BE KRAUJO?

WITH OR WITHOUT BLOOD
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje,
Los Andžele, 2018 m. sausio 21 d., sekmadienio vakarinėse pamaldose.

A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 21, 2018

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)


Dauguma per C. H. Spurgeoną atsivertusių žmonių neatsivertė iš karto; jų dvasinė kelionė prasidėdavo nuo kelias savaites ar mėnesius trukusio skausmingo įtikinimo ir dvasinių kančių, kol jie pasitikėdavo Kristumi ir atrasdavo džiaugsmą bei užtikrinimą. Štai dviejų jaunų moterų, kurios atsivertė per C. H. Spurgeono pamokslavimą, liudijimai.

Mary Edwards

     Jos širdis buvo kieta iki to momento, kada ji išgirdo pamokslaujant p. C. H. Spurgeoną. Ji labai išsigando teismo dėl jos nuodėmės. Ji vis ateidavo į bažnyčią, tačiau kelis mėnesius kankinosi. Tada ji išgirdo p. C. H. Spurgeono pamokslą apie Jėzaus meilę. Ji pasitikėjo Jėzumi, Jo atperkamuoju Krauju ir be galo džiaugėsi. Ji pasitikėjo tik Jėzumi ir buvo išgelbėta. Jis vis dar pasitiki tik Jėzumi.

Mary Jones

     Ji atėjo pasiklausyti p. C. H. Spurgeono iš smalsumo. Po pamokslo iš bažnyčios ji išskubėjo su baime. Ji pasakė: „Geriau niekada nebūčiau atėjusi jo pasiklausyti. Apsisprendžiau ten nebegrįžti. Tačiau neidama jaučiausi siaubingai. Aš jaučiausi siaubingai, kai ateidavau ir klausydavausi jo pamokslų, ir jaučiausi siaubingai, jei neidavau. Pagaliau aš pasitikėjau Kristumi ir Jame radau ramybę bei paguodą. Neradau Kristaus, kol nepalioviau ieškoti ramybės kitur nei Jėzuje. Aš viską išbandžiau. Tačiau niekas kitas nesuteikė man ramybės kaip tik surastas Kristus ir Jo visa gelbstintis Kraujas“.

Prieš man pradedant pamokslauti, p. Griffithas pagiedos himną, kuris buvo giedamas C. H. Spurgeono bažnyčioje ir kuris padėjo daug jaunų žmonių pasitikėti Jėzumi.

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Didis C. H. Spurgeonas dažnai yra vadinamas „Pamokslininkų princu“. Ir iš tiesų iškilesnio Evangelijos skelbėjo už jį nėra. Vienintelė tema per visą jo tarnavimo periodą buvo nusidėjėlių išgelbėjimas per Jėzaus auką ant kryžiaus. Ši tema visuomet buvo sustiprinama pamokslais apie Išgelbėtojo Kraują, pralietą ant kryžiaus nuodėmėms panaikinti. Taigi C. H. Spurgeonas labai dažnai cituodavo šią eilutę.

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Žodis „atpirkimas“ yra nežinomas daugeliui šiuolaikinės visuomenės atstovų. Mums reikia pažiūrėti į graikų kalbos žodį, iš kurio yra paimtas „atpirkimas“, kad geriau suprastume jo reikšmę. Strongo Konkordancijoje sakoma, kad graikų kalbos žodis „aphěsis“ reiškia „laisvę“, „atleidimą“, „išlaisvinimą“ ir „pasigailėjimą“. Mūsų tekstas gali pasirodyti aiškesnis, jei pridėsime šiuos žodžius.

„Be kraujo praliejimo nėra laisvės, atleidimo, išlaisvinimo, pasigailėjimo.“

Nenuostabu, kodėl C. H. Spurgeonas taip dažnai citavo Kraujo eilutes. Viename žinomame C. H. Spurgeono pamoksle jis pasakė:

„Yra pamokslininkų, kurie nepamokslauja apie Jėzaus Kristaus kraują, ir apie juos galiu jums pasakyti tik vieną dalyką: Nesiklausykite jų! Niekada nesiklausykite jų! Tarnavimas, kuriame nėra kraujo, pats iš savęs yra be gyvybės, o miręs tarnavimas niekam nereikalingas“.

Kraujo svarba labai aiškiai matoma mūsų tekste.

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

I. Pirma, pagalvok, kas būtų su tavimi be Kristaus Kraujo praliejimo.

Be Kristaus Kraujo praliejimo nėra išlaisvinimo iš nuodėmės. Be Kristaus Kraujo praliejimo nėra tavo nuodėmės atleidimo. Be Kristaus Kraujo praliejimo nėra išlaisvinimo iš tavo nuodėmės. Be Kristaus Kraujo praliejimo nėra laisvės iš tavo nuodėmės. Vienintelis dalykas, kas tavęs laukia po mirties, tai ugnies pragaras.

Apie pragarą buvo pamokslauta didžiojo Cambuslango prabudimo metu Škotijoje. „Cambuslango pamokslininkai tikėjo pažodiniu pragaru su visais kankinimais. Jie bijojo neįspėti klausytojų apie pragarą. Daugelis juos suprato. Dvidešimt vienerių metų vyras pasakė: „Pamaniau, kad matau pragarą iš toli kaip didžiulę duobę, kurioje buvo prarastos sielos, o tarp jų vaikščiojo demonai“. Penkiolikos metų berniukas prieš apalpdamas pasakė: „Matau pragaro liepsnas, artėjančias link manęs.“ Vienas jaunas vyras sunkiai kvėpavo dėl stipraus sieros kvapo: „Ugnies ežero smarvė kaip sieros bedugnėje duobėje.““ (The Cambuslang Revival, The Banner of Truth, 1971, p. 154).

Savo tikėjimo pragaru neremiu šiais žmogiškais patyrimais. Tikiu pragaru, nes apie jį Dievas moko Biblijoje. Apie pragarą Šventame Rašte daugiausia kalbėjo Jėzus. Jis taip pasakė to meto netikintiesiems: „Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?!“ (Mato 23, 33). Kristus įspėjo netikinčiuosius, kad jie eis „į pragarą, į negęstančią ugnį, kur ‘jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta“ (Morkaus 9, 43). Kristus pasakojo apie turtingą vyrą pragare, kuris šaukė: „baisiai kenčiu šioje liepsnoje“ (Luko 16, 24). C. H. Spurgeonas pasakė:

Koks siaubas būtų praleisti vieną valandą pragare! Kaip tada norėtum, kad būtum ieškojęs Gelbėtojo! Tačiau deja, nėra tokio dalyko kaip viena valanda pragare. Jei būsi prarastas, būsi prarastas amžiams!

C. H. Spurgeonas pasakė:

Tu kabi virš pragaro bedugnės ant virvės, ir ta virvė plyšta. Tik vienas atodūsis, paskutinis širdies dūžis, ir tu jau amžinajame pasaulyje be Dievo, be vilties ir be atleidimo. Ar tikrai esi pasiruošęs su tuo susitikti?

Kada jau būsi pragare, suvoksi, kad jau per vėlu tikėti:

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Taip tau nutiks, jei tavo nuodėmė nebus apvalyta pralietu Jėzaus Kristaus Krauju!

Taip pat yra ir tavo nuodėmės, kurios tave kaltins Teisme. Tu manai, kad tavo nuodėmė buvo paslėpta, niekas jos nematė. Tačiau tu užmiršai, kad:

„Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus – gerus ir blogus.“ (Patarlės 12,14)

Gal ir šiandien kas nors iš jūsų galvojate, jog galite paslėpti savo nuodėmę, ir niekas apie ją nesužinos. Jūs užmiršote, kad:

„Viešpaties akys mato visur, jos stebi blogus (...)“ (Patarlių 15, 3)

Daug žmonių yra nuodijami nuodėmės, kurią jie vis prisimena. Jie fiziškai yra kankinami jų slaptos nuodėmės. Jie jaučiasi kaip Dovydas: „Mano nuodėmė visuomet prieš mane“ (Psalmės 51, 3). Aš manau, jog daug širdies ir kitų ligų kyla dėl neišpažintos ir neatleistos nuodėmės kančių. Didis puritonų tyrinėtojas Johnas Owenas pasakė: „Tikėjimu mes priimame apvalymo dorybę ir Kristaus kraujo įtaką“. Tačiau niekada nerasi tikros ramybės, nes:

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Taip pat yra širdies nuodėmės. Gali manyti, kad niekas nemato tavo širdies nuodėmių. Tačiau tu klysti. Biblija sako:

„Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora (…) Aš, Viešpats, ištiriu širdį, išbandau inkstus ir atlyginu kiekvienam pagal jo kelius ir jo darbų vaisius.“ (Jeremijo 17, 9-10)

Gal daugiau niekas ir nežino tavo širdies nuodėmių, tačiau Dievas tiria tavo širdį ir Jis teis tavo paslėptas širdies nuodėmes, nes:

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Nėra laisvės iš tavo nuodėmės. Nėra išgelbėjimo iš tavo nuodėmės. Nėra laisvės iš tavo nuodėmės. Tavo nuodėmė neatleista. Tu nesi laisvas nuo nuodėmės. Nesi išlaisvintas iš nuodėmės. Nesi laisvas. Tau nėra atleista. Kokioje keblioje padėtyje tu esi!

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Tačiau ačiū Dievui, kad Biblija kalba ir apie dar kai ką.

II. Antra, pagalvok, kas būtu su tavimi, jei už tave būtų pralietas Kristaus Kraujas.

Kristaus Kraujas apverčia viską aukštyn kojomis. Su Jėzaus Krauju tavo nuodėmės yra ištrintos amžiams! Su Jėzaus Krauju tavo nuodėmė atleista. Dėl Jėzaus Kraujo esi išlaisvintas iš tavo nuodėmės. Dėl Jėzaus Kraujo esi laisvas nuo savo nuodėmės. Dėl Jėzaus kraujo tavo nuodėmė tau atleista. Dėl Jėzaus Kraujo tavęs laukia šlovė Danguje! Mums duota pamatyti nedidelį vaizdą Dangaus Apreiškimo knygoje, kur krikščionys gieda Jėzui:

„Ir jie giedojo naują giesmę, skelbdami: „Vertas esi paimti knygą ir atverti jos antspaudus, nes buvai užmuštas ir atpirkai Dievui savo krauju mus iš visų genčių, kalbų, tautų ir giminių.“ (Apreiškimo 5, 9)

Mes, kurie esame atpirkti Jėzaus Krauju, giedosime apie Jo gelbstintį Kraują per visą amžinybę! Kaip ir Fannėjus Crosbis užrašė viename himne:

Atpirktas, kaip man patinka tai skelbti!
   Atpirktas Avinėlio krauju;
Atpirktas per Jo amžiną malonę,
   Jo vaikas aš amžiams esu.
Atpirktas, atpirktas, atpirktas Avinėlio krauju;
Atpirktas, atpirktas, Jo vaikas aš amžiams esu.
   (“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

Pagiedokime priedainį su manimi!

Atpirktas, atpirktas, atpirktas Avinėlio krauju;
Atpirktas, atpirktas, Jo vaikas aš amžiams esu.

Mus atperkantis Kraujas nėra įprastas kraujas. Apd 20, 28 mums nurodo, koks didis yra Kristaus Kraujas. Kad aiškiau suprastume, pateikiu jums Naujojo Tarptautinio vertimo versiją:

„Būkite Dievo bažnyčios ganytojais, kurią jis nusipirko savo paties krauju.“ (Apaštalų darbų 20, 28)

Čia aiškiai matome, jog mes esame atpirkti „Dievo Krauju“. Kristus yra įsikūnijęs Dievas, tikrų tikriausias Dievas – Dievas žmogaus kūne. Taigi yra teisinga Jo Kraują vadinti „Dievo Krauju“. Štai kodėl didis C. H. Spurgeonas pasakė:

„Bekraujė evangelija yra velnių evangelija.“

„Kruvina Kalvarijos auka yra vienintelė viltis nusidėjėliams.“

Tepasisaugo šiuolaikiniai pamokslininkai, kurie sako, kad „Kraujas“ yra tik kitas Jėzaus mirties žodis! Bekraujė evangelija yra velnių evangelija! Didis C. H. Spurgeonas taip pat pasakė:

„Gali būti nuodėmių, apie kurias negalime kalbėti, tačiau nėra nuodėmių, kurių Kristaus kraujas negalėtų nuplauti.“

Charles Wesley‘us gerai pasakė:

Jis nutraukia galią nuodėmėms
   Jis išlaisvina belaisvius;
Jo kraujas apvalo patį nešvariausią,
   Jo kraujas prieinamas man.
(“O For a Thousand Tongues to Sing,” Charles Wesley, 1707-1888;
      “O Set Ye Open Unto Me” giesmės melodija).

Pagiedokim!

Jis nutraukia galią nuodėmėms
   Jis išlaisvina belaisvius;
Jo kraujas apvalo patį nešvariausią,
   Jo kraujas prieinamas man.

„Atpirktas, kaip man patinka tai skelbti!“ Pagiedokime tai!

Atpirktas, kaip man patinka tai skelbti!
   Atpirktas Avinėlio krauju;
Atpirktas per Jo amžiną malonę,
   Jo vaikas aš amžiams esu.
Atpirktas, atpirktas, atpirktas Avinėlio krauju;
Atpirktas, atpirktas, Jo vaikas aš amžiams esu.

„Kraujo galia“! Pagiedokim!

Yra galia, galia, nuostabi galia
   Avinėlio kraujyje;
Yra galia, galia, nuostabi galia
   Brangiame Avinėlio kraujyje!
(“There is Power in the Blood,” Lewis E. Jones, 1865-1936).

Pagiedokime dar kartą!

Yra galia, galia, nuostabi galia
   Avinėlio kraujyje;
Yra galia, galia, nuostabi galia
   Brangiame Avinėlio kraujyje!

Kada mokiausi seminarijoje į šiaurę nuo San Francisko, daug kartų lankiausi Biblijos studijose kartu su hipiais. 7-ąjame dešimtmetyje buvo populiarus Jėzaus judėjimas. Daug jaunuolių vartojo psichotropinius kvaišalus, tokius kaip LSD. Per šią nuodėmę kai kurie iš jų buvo apsėsti demonų. Jie buvo kaip laukiniai – kaip tie su demonais iš Geradėnų krašto. Pamenu, mačiau, kaip keli broliai bandė išvaryti demonus iš jaunos merginos hipės. Jie liepė demonams išeiti, tačiau nieko neįvyko. Tada vienas brolis pradėjo giedoti:

Yra galia, galia, nuostabi galia
   Avinėlio kraujyje;
Yra galia, galia, nuostabi galia
Brangiame Avinėlio kraujyje!

Mergina suklykė iš visų jėgų. Jis dar kartą užgiedojo.

Ji suriko dar kartą, ir demonai išėjo iš jos burnos taip pat, kaip ir Jėzaus laikais. Po trumpo laiko ta mergina buvo laisva! Ji atsisėdo ant grindų ir gurkšnojo vandenį iš stiklinės. Po to su ja mes ilgą laiką bendravome. Ji tapo gera, tvirta krikščionė. Apie ją papasakojau savo pastoriui dr. Linui kinų baptistų bažnyčioje. Jis pasakė: „Bobai, jei baptistų pastorius Kinijoje nežino, kaip išvaryti demonus Kristaus Krauju, tai niekas neateis klausyti jo pamokslų!“ Aš buvau įsitikinęs, kad mačiau dramatišką stebuklus darančios Kristaus Kraujo galios veikimą! Aš esu tikras, kad pats C. H. Spurgeonas būtų patenkintas! Jėzaus Kraujas yra daug galingesnis už LSD, heroiną ar bet kokius kitus kvaišalus, kuriuos naudoja šėtonas jauniems žmonėms sunaikinti! Jėzaus Kraujas gali nuvalyti bet kokią tavo nuodėmę, esančią tiek širdyje, tiek pasireiškiančią gyvenime!

Varčiau „The Free Grace Broadcaster“ žurnalą. Tai reformacinis periodinis leidinys, pilnas tokių praeities pamokslininkų, kaip Johno Gillo, J. C. Railio, Octavijaus Winslowo ir C. H. Spurgeono didžių pamokslų. Tame žurnale buvo šių vyrų pamokslai apie Kristaus Kraujo jėgą atpirkime, sutaikyme ir išganyme. Vienas iš šių didžių kalvinistų pamokslininkų pasakė:

Yra vienas svarbus elementas brangiame Kristaus kraujyje. Jis tekėjo iš arterijų, kurios nebuvo paliestos nuodėmės viruso (...) šventasis Gelbėtojas, suteikiantis šventą sutaikinimą nešventiems, nuodėmingiems žmonėms. Štai kame slypi Jo kraujo brangumas.
     Brangus drauge, pažiūrėk į tai šioje šviesoje ir tavo širdis prisipildys meilės adoracija bei šlovinimu, kai suklupsi prieš Kristų ir tavo sąžinė bus apvalyta šiuo krauju, kuris atleidžia, uždengia ir atšaukia visas tavo kaltes.

O dabar pritaikykime šį pašalinimą, šį nuodėmių atleidimą tiems, kurie dar nėra atsivertę. Musulmonui niekada nėra atleidžiamos nuodėmės. Jis negali to pasakyti, nes Koranas niekur nesako, kaip atleidžiamos nuodėmės. Pasikalbėkite su žmogumi, kuris bando išsigelbėti bandydamas būti pakankamai geras. Toks žmogus sako: „Tikiuosi, kad mano nuodėmės bus atleistos“. Pakalbėkite su ateistu ar agnostiku. Jie negali žinoti, kad jų nuodėmės yra ar bus atleistos.

Ar šį vakarą čia yra prarastų vyrų, moterų ar jaunuolių? Prarastų žmonių! Ar jautiesi prarastas? Labai džiaugiuosi, kad jautiesi prarastas. Nes per Jėzaus Kristaus Kraują yra nuodėmių pašalinimas ir atleidimas. O, nusidėjėli, pažiūrėk! Ar matai Jėzų Getsemanės sode prakaituojantį Krauju dėl tavęs? Ar matai Jėzų, kabantį ant kryžiaus? Jis buvo prikaltas ant kryžiaus dėl tavęs. O, kad aš galėčiau būti prikaltas prie kryžiaus dėl tavęs šį vakarą. Žinau, kokia būtų tavo reakcija, tu sukluptum ir pabučiuotum mano pėdas, verktum ir raudotum, kad aš miriau dėl tavęs. O, prarastas nusidėjėli, Jėzus mirė už tave, už tave! Kadangi Jis kraujavo dėl tavęs, tu nebūsi prarastas, jei ateisi pas Jį ir Juo pasitikėsi. Ar esi nusidėjėlis? Ar esi įtikintas nuodėmės, nes tu iki galo netiki Kristumi? Man duotas autoritetas tau pamokslauti. Pasitikėk Jėzumi ir nebūsi prarastas! Pasitikėk pačiu Jėzumi, o ne tuo, kad Jis mirė už tave. Pasitikėk pačiu Jėzumi.

Ar sakai, kad nesi nusidėjėlis? Ar sakai, kad neturi nuodėmių, kurios turi būti atleistos? Tuomet negaliu tau pamokslauti Kristaus. Jis neatėjo išgelbėti gerų žmonių, Jis atėjo gelbėti nusidėjėlių. Ar esi nuodėmingas? Ar jauti savo nuodėmingumą? Ar esi prarastas? Ar tai žinai? Ar esi nuodėmingas? Ar pripažįsti tai? Nusidėjėlis! Jeigu Jėzus būtų čia šį vakarą, Jis ištiestų į tave Savo kraujuojančias rankas ir pasakytų: „Nusidėjėli, Aš miriau už tave. Pasitikėk manimi.“ Jo kaip asmens čia nėra, tačiau Jis atsiuntė mane, kad tai tau pasakyčiau. Ar pasitikėsi Juo? Jei sakai: „Aš esu baisus nusidėjėlis“, Jėzus tau sako: „Būtent dėl to Aš ir miriau dėl tavęs, nes tu esi nusidėjėlis“. Jei sakai: „Aš esu pagalvojęs ir padaręs dalykų, dėl kurių man dabar gėda“, Jėzus sako: „Viskas atleista, viskas apvalyta Krauju, kuris ištekėjo iš mano rankų, pėdų ir šono. Tik pasitikėk manim. Tik to iš tavęs prašau“. Pasitikėk pačiu Jėzumi.

Kažkas gali pasakyti: „Man nereikalingas Gelbėtojas“. Tuomet neturiu ką tau daugiau pasakyti, kaip tik „Rūstybė artėja! Rūstybė artėja!“ Teismas tuoj įvyks!

Ar jautiesi kaltas? Ar nekenti savo nuodėmių ir nori nusigręžti nuo jų, ar nori atsigręžti į Kristų? Tuomet aš galiu tau pasakyti, kad Kristus mirė už tave. Tikėk Kristumi! Pasitikėk Juo! Pasitikėk pačiu Jėzumi.

Jaunas vyras parašė C. H. Spurgeonui laišką, kai šis ruošėsi vykti į tam tikrą miestą pamokslauti. Laiške buvo parašyta: „Pone, kada atvyksite, prašau pamokslauti apie tai, kas atitiktų mano situaciją. Girdėjau, kad mes negalime būti išgelbėti, jei negalvosime apie save kaip apie pačius blogiausius žmones žemėje. Aš stengiuosi galvoti apie save kaip apie blogą, tačiau man nepavyksta. Noriu būti išgelbėtas, tačiau nežinau kaip atgailauti pakankamai daug.“ C. H. Spurgeonas pasakė: „Kada ten nuvyksiu, ir jei man pavyks su tuo vyru susitikti, pasakysiu jam, kad Dievas nereikalauja, kad mes mąstytume apie save kaip blogiausius asmenis žemėje, nes akivaizdu, kad yra blogesnių žmonių nei mes. Yra žmonių, kurie nėra tokie nusidėjėliai kaip kiti.“

Dievas reikalauja, kad žmogus pasakytu štai ką: „Pažįstu save labiau nei kiti. Aš apie kitus žinau nedaug. Tačiau tai, ką žinau apie save, o ypač apie savo širdį, tai nemanau, kad daug žmonių yra blogesni už mane. Jie gali padaryti blogesnių dalykų už mane, tačiau aš esu girdėjęs daugiau pamokslų, daugiau įspėjimų ir todėl aš esu kaltesnis už juos“. Noriu ateiti pas patį Kristų ir pasakyti: „Viešpatie, Tau nusidėjau“. Tavo atsakomybė yra ateiti ir pasakyti: „Viešpatie Jėzau, pasigailėk manęs nusidėjėlio“. Štai ir viskas! Ar jautiesi prarastas? Vėl tau kartoju: „Ateik pas patį Jėzų. Jis nuplaus tavo nuodėmes Savo brangiu Krauju“.

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

Pabaigai pasakysiu, kad jei čia yra bent vienas nusidėjėlis, kuris žino, kad yra prarastas, tai jis turi žinoti, kad visos jo nuodėmės gali būti atleistos ir jis gali „džiaugtis Dievo šlovės viltimi“. Nors esi juodas kaip pragaras nuodėmėje, gali tapti baltas kaip Dangus šį vakarą. Tuo momentu, kada nusidėjėlis patiki Jėzumi, jis yra išgelbstimas Jėzaus Krauju. Tegul ši eilutė įstringa tavo širdyje ir išsipildo tavo gyvenime:

Toks, koks esu, be žodžio
   Tik Tavo kraujas pralietas už mane;
Kvieti mane ateiti pas Tave,
   O, Dievo Avinėli, aš ateinu! Aš ateinu!
(“Just As I Am,” Charlotte Elliott, 1789-1871).

Ateikite čia į pirmas dvi eiles. Išpažinkite savo nuodėmes Dievui ir pasitikėkite Jėzumi, ateikite pas Jėzų, Jis apvalys jus nuo jūsų nuodėmių brangiu Jėzaus Krauju.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę pieš pamokslą giedojo: p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“There Is a Fountain” (William Cowper, 1731-1800; į melodiją “Amazing Grace”).


PAMOKSLO PLANAS

SU KRAUJU AR BE KRAUJO?

WITH OR WITHOUT BLOOD

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Be kraujo praliejimo nėra atleidimo.“ (Žydams 9, 22)

I.   Pirma, pagalvok, kas būtų su tavimi be Kristaus Kraujo praliejimo.
Mato 23, 33; Morkaus 9, 43; Luko 16, 24; Pamokslininko 12,14;
Patarlių 15, 3; Psalmių 51, 3; Jeremijo 17, 9-10.

II.  Antra, pagalvok, kas būtu su tavim, jei už tave būtų pralietas Kristaus Kraujas. Apreiškimo 5, 9; Apaštalų darbų 20, 28.