Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PARUOŠTI EVANGELINĮ PAMOKSLĄ –
PAMIRŠTOS TIESOS TIKRIEMS ATSIVERTIMAMS

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS
(Lithuanian)

Dr. C. L. Cagan ir Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. spalio 14 d. šeštadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 14, 2017

„Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą.“
(2 Timotiejui 4, 5)


Apaštalas Paulius užrašė šiuos žodžius Timotiejui prieš pat jo nužudymą kilus persekiojimui, valdant imperatoriui Neronui. Timotiejus buvo Pauliaus mokinys. Paulius mokė jį tarnavimo darbo. Timotiejus buvo paskirtas pastoriumi Efezo miesto bažnyčioje. Taigi jo pagrindinis darbas buvo tarnavimas pastoriumi.

Timotiejaus tarnavimas nebuvo toks kaip evangelisto Pilypo (Apd 21, 8). Pilypas keliavo iš vietos į vietą. Jis nuvyko į Samariją ir ten skelbė Kristų (Apd 8, 5). Po to Pilypas nuvyko į dykumą ir ten pas Kristų atvedė eunuchą iš Etiopijos (Apd 8, 26-39). Po to Pilypas pamokslavo kituose miestuose (Apd 8, 40). Jis buvo keliaujanti evangelistas. Tuo tarpu Timotiejus buvo vienos vietinės bažnyčios pastorius.

Kodėl Paulius pasakė Timotiejui „dirbti evangelisto darbą“? Todėl, kad kiekvienas pastorius yra pašauktas dirbti evangelisto darbą! Paulius pasakė Timotiejui „pilnai atlikti savo tarnavimą“ (2 Timotiejui 4, 5). Kas buvo tas pilnas tarnavimo atlikimas? Dirbti evangelisto darbą! Kiekvienas pastorius yra pašauktas dirbti evangelisto darbą. Jeigu tu to nedarai, tu nedarai visko, ką Dievas tau yra įsakęs daryti!

Kiekvienas pastorius pamokslauja savo bažnyčioje. Tai yra jo pašaukimas. Taip pat kiekvienas pastorius privalo pamokslauti evangelinius pamokslus savo bažnyčioje ir pamokslauti juos turi dažnai! Jei Evangeliją paliksi tik kelis kartus per metus sekmadienio mokyklos klasėse, būsi neištikimas pastorius. Jei visa, ką darysi, bus tik žmonių mokymas, nebūsi ištikimas pastorius. Tavo tarnavimas yra ne tik mokyti Biblijos. Privalai dirbti evangelisto darbą. Privalai reguliariai pamokslauti evangelinius pamokslus.

Kas yra evangelinis pamokslas? Evangelinis pamokslas yra skirtas bendruomenėje esantiems prarastiems žmonėms, kurių kiekvienose pamaldose visuomet yra daug, nors kai kurie iš jų ateina į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Visas evangelinis pamokslas skelbia tiesas apie nuodėmę ir išgelbėjimą Kristuje, kad tai girdėdami prarasti žmonės pasitikėtų Jėzumi ir būtų išgelbėti. Evangelinis pamokslas nėra ekspozicinis kelių eilučių Rašto aiškinimas. Pasirink vieną arba dvi eilutes ir iš jų pamokslauk. Evangelinis pamokslas koncentruojasi į tiesas iš vienos arba daugiausiai dviejų Biblijos eilučių. Ekspoziciniai pamokslai iš daug eilučių nėra evangeliniai pamokslai. Studijuok Č. Sperdženo evangelinius pamokslus. Nei vienas iš jų nėra panašus į tuos, kuriuos šiandien vadiname ekspoziciniais pamokslais. Apaštalų darbų knygoje visi pasakyti pamokslai buvo evangeliniai. Apaštalų darbų knygoje yra tik vienas „ekspozicinis“ pamokslas! Mes turime sekti apaštalų ir Č. Sperdženo pavyzdžiu, kada pamokslaujame evangelinius pamokslus!

Šiandien labai nedaug pastorių pamokslauja evangelinius pamokslus. Daugelis iš viso jų nepamokslauja. Amerikoje šiais laikais labai retai išgirsi evangelinį pamokslą. Panašiai yra ir kitose šalyse. Pastoriai moko savo žmones Biblijos arba moko juos apie išgydymus, klestėjimą ir kaip jaustis gerai – visa tai nėra Kristaus Evangelija! Jie nepaklūsta Biblijai, kuri sako: „Dirbk evangelisto darbą“.

Gal paklausi: „Kaip man paruošti evangelinį pamokslą? Kaip tai daroma?“ Apie tai šiandien aš ir pamokslauju. Pamokysiu, kaip parengti evangelinį pamokslą.

Evangelinis pamokslas koncentruojasi į Evangeliją. Kas yra Evangelijos pamokslas? Kad galėtum pamokslauti Evangeliją, privalai žinoti, kas yra Evangelija. Apaštalas Paulius pasakė:

„Broliai, aiškinu jums Evangeliją (…) kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus; ir kad Jis buvo palaidotas, ir kad prisikėlė trečią dieną pagal Raštus.“ (1 Korintiečiams 15, 1; 3; 4)

Kitur apaštalas Paulius pasakė:

„Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių.“ (1 Timotiejui 1, 15)

Evangelinis pamokslas susideda iš dviejų dalių. Pirma, žmonijos nuodėmės problema, antra, ką Kristus padarė, kad išgelbėtų žmones iš jų nuodėmių.

I. Pirma, privalai pamokslauti įstatymą – jis kalba žmonėms apie jų nuodėmingas širdis.

Pirmoje evangelinio pamokslo dalyje privalai pamokslauti įstatymą. Kodėl kažkam reikia pasitikėti Jėzumi? Kam to reikia? Kodėl Jėzus mirė ant kryžiaus? Daug pamokslininkų sako žmonėms pasitikėti Jėzumi dėl geresnio, laimingesnio gyvenimo, ar moko, kaip rasti meilę ir draugystę. Tačiau ne dėl to Jėzus mirė ant kryžiaus! Kai kurie pamokslai moko žmones pasitikėti Jėzumi, kad jie patektų į Dangų. Tačiau tai nėra Evangelijos žinia, jeigu joje nepaaiškinama, kodėl jiems reikia Jėzaus, kad patekti į Dangų. Biblija sako: „Kristus mirė už mūsų nuodėmes“. Biblija sako: „Jėzus Kristus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių“.

Jei žmonės nejaučia, kad jie yra nusidėjėliai, tai kodėl jie turėtų ateiti pas Kristų? Jie neateis! Jie gali sukalbėti maldą. Jie gali pakelti ranką. Jie gali pamokslo pabaigoje išeiti į priekį. Tačiau jie nebus išgelbėti! Kodėl? Nes jie neturi iš ko būti išgelbėti!

Kaip galima parodyti žmonės, kad jie yra nusidėjėliai? Pamokslaujant jiems Dievo įstatymą. Biblija sako:

„Įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų.“ (Galatams 3, 24)

Įstatymas rodo žmonėms, kad jie yra nusidėjėliai. Po to, kai jie yra įtikinami dėl jų širdies nuodėmės, jie gali ateiti pas Kristų.

Daugelis pastorių bijo pamokslauti įstatymą. Jie bijo, kad žmonės gali supykti. I. H. Murėjus pasakė: „Tai yra pagrindinė evangelizmo problema“. Savo knygoje The Old Evangelicalism (Banner of Truth, 2005; 3-37 puslapiai) Murėjus teisingai mums sako, kad baimė įžeisti prarastuosius yra pagrindinė priežastis, dėl ko evangelinis pamokslavimas šiandien yra neefektyvus.

Kad ir ką sakai, nepamokslauk prieš individo nuodėmes. „Daryk tai. Nedaryk to“. Tai byloja apie žmonių daromas specifines nuodėmes. Tačiau nuodėmė slepiasi kur kas giliau. Jie yra nusidėjėliai viduje. Jie turi nuodėmingą širdį, paveldėtą iš Adomo. Štai kodėl Dovydas pasakė: „Štai aš gimiau nuodėmingas, ir nuodėmėje mane pradėjo mano motina.“ (Psalmių 51, 5). Štai kodėl Biblija sako: „Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras“ (Jeremijo 17, 9). Taip pat Biblija sako: „Kūniškas (neišgelbėtas) mąstymas yra priešiškas Dievui“ (Romiečiams 8, 7). Štai kodėl žmonės daro blogus dalykus. Tai, ką jie daro, kyla iš to, kokie jie yra. Kristus pasakė: „Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės (...) Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“ (Mato 7, 21; 23). Daug giliau už tai, ką žmonės daro, yra tai, kas jie yra. Net jei kažkas bando būti geresnis, niekas negali pakeisti savo širdies kaip ir ožys negali tapti avimi. Žmonės negali būti pamokyti tapti krikščionimis. Jiems turi būti pamokslaujama apie krikščionybę. Apie tai ir pamokslauju šiandien. Dievas taip pat smerkia žmonių širdis kaip ir jų darbus. Biblija sako: „Jie visi yra nuodėmės valdžioje“ (Romiečiams 3, 9). Iki atsivertimo visi yra nuodėmės galioje ir yra kalti dėl nuodėmės.

Turi pamokslauti įstatymą, jog žmonės pamatytų ir pajustų, kad jų širdys yra nuodėmingos. Kiekvienas pripažįsta, kad yra nusidėjėlis tam tikra prasme. Dar nesu sutikęs nei vieno, kuris tvirtintų esąs tobulas. Vienas žmogus pasakė pastoriui: „Manau, kad esu nusidėjėlis, tačiau nesu toks, kurį būtų galima pavadinti dideliu nusidėjėliu. Manau esu geras nusidėjėlis. Visada stengiuosi elgtis gerai“. Šis žmogus nebuvo pasiruošęs išgelbėjimui! Kad galėtų būti išgelbėtas, jis turi suvokti, kad yra „didelis“ nusidėjėlis. Štai kodėl reikia pamokslauti apie jų nuodėmingas širdis.

Be Dievo įstatymo žmonės nesupras, kodėl jiems reikia Kristaus Evangelijos. Štai dėl ko prieš skelbiant Evangeliją turi pamokslauti įstatymą. Biblija sako: „Įstatymas buvo mūsų auklėtojas, vedęs į Kristų“ (Galatams 3, 24). Kaip mokyklos mokytojas įstatymas rodo žmonėms, kodėl jiems reikia Kristaus. Pirmiausia įstatymas. Po to - Evangelija. M. Liuteris sakė tikrą tiesą. Tau reikia atidžiai pastudijuoti, ką jis mokė, jeigu nori išmokti pamokslauti evangelinius pamokslus. M. Liuteris pasakė:

„Jei nori atsiversti, būtina, kad tu susirūpintum, kad tavo sąžinė būtų sujudinta ir sudrebinta. Po to, kada būsi tokioje padėtyje, turi suvokti tiesą, kad tai ateina ne dėl tavo kažkokių darbų, bet tai yra Dievo darbas. Jis atsiuntė Savo Sūnų Jėzų į šį pasaulį tam, kad įbaugintiems nusidėjėliams skelbtų Dievo malonę. Toks yra atsivertimo kelias. Visi kiti keliai yra klaidingi.“ (Martinas Liuteris, Th.D., What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 reprint, Number 1014, page 343).

Pasakiau: „Turi pamokslauti įstatymą, kad žmonės pamatytų ir pajustų savo vidinę nuodėmę“. Nepasakiau: „Turi pamokslauti apie pragarą“. Taip, Kristus kalbėjo apie pragarą. Jis yra tikra vieta. Tačiau turi būti atsargus pamokslaudamas apie pragarą. Nei vienas negali būti išgelbėtas dėl to, kad jis bijo pragaro. Jie gali bandyti stengtis tapti geresniais. Jie gali tapti labai religingi. Tačiau pragaro baimė dar nei vieno neišgelbėjo. Kristus mirė už mūsų nuodėmes. Pragaras yra tik nuodėmės pasekmė. Tikroji problema yra nuodėmė, o ne pragaras. Mes pastebėjome, kad pamokslai apie pragarą neatverčia žmonių. Pirma evangelinio pamokslo dalis turi išryškinti jų nuodėmę, - ne tik individualias nuodėmes, bet jų širdžių nuodėmę.

Tam, kad parodyti žmonėms jų nuodėmę, turi pamokslauti apie jų nuodėmingas ir maištingas širdis. Tačiau čia neturėtum sustoti. Įstatymas nei vieno negali išgelbėti. Įstatymas tik parodo žmonėms jų širdžių nuodėmę. Biblija sako: „Įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę“ (Romiečiams 3, 20). Biblija sako, kad „Įstatymas negali to padaryti“ (Romiečiams 8, 3). Tik pats Kristus gali pakeisti nusidėjėlio širdį. Tik Kristaus Kraujas gali nuplauti nuodėmę. Tai mus atveda prie antrosios dalies.

II. Antra, turi pamokslauti Evangeliją – Evangelija sako, ką Kristus padarė, kad išgelbėtų juos iš nuodėmės.

Antroje savo evangelinio pamokslo dalyje privalai pamokslauti Evangeliją. Evangelija nėra mokymas apie tai, kaip tapti geresniu. Evangelija nėra žinia apie bažnyčią, net ne apie Dangų. Evangelija yra: „Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus“ (1 Korintiečiams 15, 3). Evangelija yra: „Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių“ (1 Timotiejui 1, 15).

Evangelija nėra taisyklių rinkinys. Evangelija rodo, kad Dievas taip stipriai myli nusidėjėlį, kad Kristus atėjo numirti už jį. Evangelija nesusideda iš įstatymo. Ji yra vien tik meilė ir malonė. M. Liuteris pasakė:

„Evangelija (...) nemoko mūsų, ką turime daryti ar ko vengti. Ji nenurodo jokių reikalavimų, bet apsuka požiūrį į įstatymą ir nurodo visiškai priešingą dalyką, ji nurodo, ką Dievas padarė dėl tavęs; Jis leido savo Sūnui tapti kūnu dėl tavęs ir leido, kad jis mirtų dėl tavęs (...) Evangelija moko (...) ką Dievas davė mums, o ne (...) ką mums reikia daryti ar duoti Dievui“ (“How Christians Should Regard Moses,” 1525).

Evangelija siūlo nusidėjėliui naują širdį ir nuodėmių atleidimą per tai, ką Kristus padarė ant kryžiaus ir prisikeldamas iš mirties! Asmuo, kuris pasitiki Jėzumi, yra:

„Išteisinami dovanai Jo malone dėl atpirkimo, kuris yra Jėzuje Kristuje. Dievas Jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą Jo kraujo galia.“ (Romiečiams 3, 24-25).

Biblijas sako: „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus (...) esame išteisinti Jo krauju (...)“ (Romiečiams 5, 8-9). Kristus mirė nusidėjėlio vietoje, kad sumokėtų už jo nuodėmę. Pranašas Izaijas pasakė: „Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6). Evangelija yra Jėzaus Kristaus dovanota atleidimo nuo nuodėmės malonė.

Kada skelbi Evangeliją, skelbk ne tik Kristaus mirtį. Skelbk Kristaus prisikėlimą! Prisikėlimas yra Evangelijos dalis: „(...) prisikėlė trečią dieną pagal Raštus“ (1 Korintiečiams 15, 4). Kristaus prisikėlimas yra labai svarbus. Biblija sako: „Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias; jūs dar tebesate savo nuodėmėse.“ (1 Korintiečiams 15, 17). Miręs Kristus neliko kape. Jis prisikėlė iš mirties, kad suteiktų nusidėjėliams naują širdį (skaitykite Ezekielio 11, 19; 36, 26-27).

Neskelbk tik Kristaus mirties. Skelbk Kristaus Kraują! Atmink, kad žmonės yra išgelbstimi „tikėjimu jo krauju“ (Romiečiams 3, 25). Mes esame: „išteisinti jo krauju“ (Romiečiams 5, 9). Biblija taip pat sako: „Be kraujo praliejimo nėra atleidimo“ (Žydams 9, 22). Mane stebina, kad tiek daug pastorių seka dr. Johnu MacArthuru, kuris sako, kad Kristaus Kraujas nėra reikalingas išgelbėjimui ir kad šiandien nebėra Kristaus Kraujo. Tačiau ištikimi ir geri pastoriai skelbia Kristaus Kraują! Dr. Martynas Lloydas – Jonesas buvo teisus sakydamas: „prabudimo periodais (...) bažnyčia didžiuodavosi krauju (...) yra tik vienintelis būdas, kuriuo drąsiai galime ateiti į švenčiausiąją vietą, ir tai yra Jėzaus Kraujas“ (Revival, Crossway Books, 1992 edition, p. 48). Pamokslauk apie Kraują! Pamokslauk apie Kraują! „Jėzaus Kristaus, jo Sūnaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių“ (1 Jono 1, 7).

Evangelija yra Dievo malonės dovana Kristuje. Nusidėjėliai negali padaryti savęs tinkamais. Yra tik vienas dalykas, kurį nusidėjėlis gali padaryti. Jis turi pasitikėti Jėzumi. Tik tikėjimas faktais apie Kristų jo neišgelbės. Jis turi pasitikėti pačiu Jėzumi. Apaštalas Paulius Filipų kalėjimo prižiūrėtojui pasakė: „Tikėk į (gr. k.epi - į) Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai“ (Apd 16, 31). Jei nusidėjėlis pasitikės Jėzumi, jis bus išgelbėtas. Visa, ką nusidėjėlis turi padaryti, yra pasitikėti Kristumi. Visa kita padarė Jėzus. Jis duoda nusidėjėliui naują širdį, kada jis gimsta iš naujo (Efeziečiams 2, 5; Jono 3, 6-7) ir Jis savo Krauju apvalo nusidėjėlį nuo visos nuodėmės (Žydams 9, 14; Apreiškimo 1, 5b; 5, 9b). „Tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo dabar. Jis tave išgelbės, Jis tave išgelbės, Jis tave išgelbės dabar“ (“Only Trust Him” John H. Stockton, 1813-1877).

Pamokslo pabaigoje kviesk nusidėjėlius pasitikėti Jėzumi. Kviesk juos į kitą kambarį, kur galėsi su jais pasikalbėti asmeniškai. Tavo darbas nesibaigia, kai jie ateina pasikalbėti su tavimi. „Atėjimas į priekį“ nėra pasitikėjimas Jėzumi. „Rankos pakėlimas“ ar „Nusidėjėlio maldos“ pakartojimas nėra pasitikėjimas Jėzumi. Pasitikėti Jėzumi reiškia pasitikėti Jėzumi ir daugiau nieko kito. Štai kodėl tau reikia kalbėtis su žmonėmis, kurie atsiliepia į tavo kvietimą po pamokslo. Ir dėl to tu turi jų atidžiai išklausyti. Klausydamasis jų suprasi, kokiomis klaidingomis idėjomis jie tiki, ir tada galėsi juos pataisyti. Su kiekvienu kalbėk atskirai ir vesk juos pas Kristų. Tai yra kito pamokslo tema. Telaimina Dievas tau pamokslaujant apie širdies nuodėmes ir atleidimą per Kristaus Kraują.

Paspauskite čia, jeigu norite paskaityti dr. R. L. Hymerso parašytų evangelinių pamokslų. Dr. Hymersas pamokslauja evangelinius pamokslus jau šešiasdešimt metų. Gali daug ko išmokti skaitydamas jo evangelinio pamokslo Būk nuplautas ir apvalytas! – Atsivertimų tipologija“. Paspausk ant pavadinimo norėdamas skaityti šį pamokslą. Suprasi, kaip pamokslauti įstatymą ir Evangeliją evangeliniame pamoksle.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.


PAMOKSLO PLANAS

KAIP PARUOŠTI EVANGELINĮ PAMOKSLĄ –
PAMIRŠTOS TIESOS TIKRIEMS ATSIVERTIMAMS

HOW TO PREPARE AN EVANGELISTIC SERMON –
FORGOTTEN TRUTHS NEEDED FOR REAL CONVERSIONS

Dr. C. L. Cagan ir Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnavimą.“
(2 Timotiejui 4, 5)

(Apd 21, 8; 8, 5; 26-39; 40; 1 Korintiečiams 15, 1; 3; 4;
1 Timotiejui 1, 15)

I.    Pirma, privalai pamokslauti įstatymą – jis kalba žmonėms apie jų nuodėmingas širdis. Galatams 3, 24; Psalmių 51, 5; Jeremijo 17, 9; Romiečiams 8, 7; Morkaus 7, 21; 23; Romiečiams 3, 9; 20; 8, 3.

II.   Antra, turi pamokslauti Evangeliją – Evangelija sako, ką Kristus padarė,
kad išgelbėtų juos iš nuodėmės. 1 Korintiečiams 15, 3;
1 Timotiejui 1, 15; Romiečiams 3, 24-25; 5, 8-9; Izaijo 53, 6;
1 Korintiečiams 15, 4; 17; Ezechielio 11, 19; 36, 26-27; Žydams 9, 22;
1 Jono 1, 7; Apd 16, 31; Efeziečiams 2, 5; Jono 3, 6-7;
Žydams 9, 14; Apreiškimo 1, 5b; 5, 9b.