Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
BŪK NUPAUTAS IR APVALYTAS! ATSIVERTIMŲ TIPOLOGIJA

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. spalio 15 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 15, 2017

„Eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus.“ (2 Karalių 5, 10)


Tai paprasta istorija, tačiau ji turi gilią prasmę. Jei dar nesi išgelbėtas, turi jos klausytis labai atidžiai. Ši istorija reikalauja atsako. Ji rodo vienintelį kelią, kaip iš tiesų gali būti išgelbėtas.

Tai paprasta istorija. Ji yra užrašyta Biblijoje, kad parodytų tau vienintelį kelią į išgelbėjimą ir paaiškintų, kaip tapti tikru krikščioniu.

Namanas buvo didis žmogus. Jis buvo karvedys, Sirijos kariuomenės generolas. Jis buvo žiaurus karys. Generolas buvo pagerbtas savo karaliaus ir dėl to labai didžiavosi. Tačiau jis, gyvas būdamas, buvo varginamas baisios raupsų ligos. Namano namuose dirbo jauna žydų mergaitė. Ji pasakė jam, kad Izraelyje yra pranašas, kuris gali išgydyti jo raupsus. Namanas buvo išbandęs viską, tačiau niekas nepadėjo išgyti. Galiausiai jis mąstė: „Gal šis pranašas gali man padėti?“. Tai buvo paskutinė jo galimybė pasveikti, tad jis nuvyko susitikti su Dievo pranašu Eliziejumi.

Pranašas buvo tikras Dievo vyras. Jei Eliziejus būtų išėjęs iš savo namo ir pasimeldęs už Namaną, šis būtų galvojęs, kad būtent pranašas jį išgydė. Tačiau Eliziejus norėjo, kad Namanas suprastų, jog ne jis, o Dievas jį išgydė. Taigi Namanas atvyksta su savo karieta prie pranašo namo durų, o Eliziejus neišeina jo pasitikti. Vietoje to, jis nusiunčia Namanui žinutę:

„Eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus.“ (2 Karalių 5, 10)

Tai labai supykdė Namaną: „Kodėl tas pranašas net neišėjo manęs pasveikinti? Kas jis manosi esąs? Jis galvojo, kad pranašas ateis pas jį, pamojuos rankomis virš žaizdų ir išgydys raupsus“. Jis galvojo, kad pranašas elgsis panašiai kaip Benis Hinas. Jis tikėjosi, kad pranašas surengs įspūdingą spektaklį, palikdamas įspūdį, kad jis yra didis tikėjimo gydytojas. Tačiau Eliziejus visą garbę norėjo atiduoti Dievui. Jis nusiuntė Namanui paprastą žinią:

„Eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus.“ (2 Karalių 5, 10)

Namanas labai supyko. Jis jau gręžėsi vykti atgal namo!

Tada Namano tarnas jam pasakė: „Jei pranašas tau būtų įsakęs atlikti kokį didelį dalyką, argi nebūtum daręs? Tuo labiau, kai jis sakė: ‘Apsiplauk ir būsi švarus’“. Tuomet Namanas pagalvojo: „Gerai, aš padarysiu kaip liepė pranašas“. „Jis nuėjo prie Jordano ir pasinėrė jame septynis kartus, kaip Dievo vyras buvo liepęs. Ir jo kūnas pasidarė kaip mažo vaiko, ir jis tapo švarus.“ (2 Karalių 5, 10).

Daug didžių pamokslų buvo pasakyta iš šios Rašto ištraukos. Toks didis pamokslininkas kaip Č. Sperdženas buvo teisus sakydamas, kad Namano apvalymas nuo raupsų iliustruoja mūsų nuodėmių apvalymą Jėzaus Krauju ant kryžiaus. Klausyk atidžiai, ir Namano istorija tau pasakys, kaip šį rytą būti išgelbėtam ir apvalytam nuo tavo nuodėmės!

I. Pirma, jis sirgo raupsais.

„Jis buvo raupsuotas.“ (2 Karalių 5, 1)

Tu taip pat. Tu esi pilnas nuodėmės raupsų! Nuodėmės raupsai tave pasiekė nuo pirmojo nusidėjėlio Adomo. Apaštalas Paulius pasakė:

„Todėl, kaip per vieną žmogų (Adomą) nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip ir mirtis pasiekė visus žmones.“ (Romiečiams 5, 12)

Kaip būtų galima tave apibūdinti šį rytą? Dr. I. Wattsas tai užrašė himne:

Viešpatie, esu šlykštus, pradėtas nuodėmėje,
   Gimęs nešventas, nešvarus;
Kilęs iš žmogaus, kurio nuopuolis
   Sugadino rasę ir ištepė visus.

Štai aš krentu prieš Tavo veidą,
   Mano vienintelė prieglauda yra Tavo malonė;
Jokie išoriniai veiksniai negali manęs apvalyti;
   Raupsai slypi giliai viduje.
(Dr. Isaac Watts, 1674-1748)

Nuodėmės raupsai „slypi giliai tavyje“! Tai šį rytą apibūdina tave! „Nuodėmės raupsai slypi giliai viduje“! Jėzus pasakė:

„Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, svetimavimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, godumas, piktumas, klasta, nesusilaikymas, pavydas, piktžodžiavimai, išdidumas, kvailystė. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.“ (Morkaus 7, 21-23)

Taip aprašoma tavo širdis pilna piktų minčių. Tavo širdis yra pilna nuodėmės raupsų!

Jokie išoriniai veiksniai negali manęs apvalyti;
Raupsai slypi giliai viduje.

Ar ne taip? Ar ne taip? Tu žinai, kad tai yra tiesa! Jokie išoriniai veiksniai (darbai) negali tavęs apvalyti! Jokie sprendimai ar maldos negali tavęs apvalyti! Niekas, ką gali pajausti ar išmokti, negali tavęs apvalyti! Ir tu tai žinai! Nuodėmės raupsai slypi giliai tavo širdyje! Ir tu žinai, kad aš sakau tiesą!

Tu žinai, kad tai yra tiesa. Tu tai žinojai dar prieš tai, kai nusidėjai. Tu padarei tai sąmoningai! Tu tiksliai žinojai, ką darai. Kodėl tu tai padarei, nors žinojai, kad tai yra blogai? Kol buvai neatsivertęs, tau patiko gyventi tamsoje. Tu mėgavaisi nuodėme. Tu buvai laimingas nuodėmiaudamas. Tau patiko nuodėmės skonis. Tau tai patiko, nors tu žinojai, kad tai yra blogis! Štai kodėl tu nekenti girdėti tiesos apie tavo nuodėmingą širdį! Tu nekenti manęs, nes aš sakau tau tiesą apie tavo piktą širdį, ar ne? Tai tave smerkia ir verčia jaustis apgailėtinai girdint tiesą! Raupsai slypi giliai viduje! Tavo širdis yra iškreipta ir iškrypusi. Nuodėmė tau patinka labiau nei tai, kas yra gera ir teisinga. Raupsai slypi giliai tavo netikinčioje piktoje širdyje! Aš to neišsigalvojau. Aš perfrazavau medicinos daktarą Martyną Lloydą-Jonesą, kuris labai gerai pažinojo tokias nuodėmingas širdis kaip tavo!

II. Antra, jis pyko ant pranašo, kuris nurodė, kaip jam būti apvalytam.

Kada pranašas jam pasakė: „Eik ir būk apvalytas“, jis supyko. Jis pasakė: „Aš galvojau, kad pranašas melsis už mane“. „Aš maniau“. Tu manai, kad žinai, ką daryti, kad būtum išgelbėtas. „Aš maniau“. Užmiršk savo klaidingas mintis! Atsikratyk savo minčių apie tai, kaip būti išgelbėtam. Tu nieko apie tai nesupranti! Moodis pasakė:

Namanas turėjo dvi ligas – išdidumą ir raupsus. Jo išdidumas turėjo būti apvalytas taip pat, kaip ir raupsai. Namanas turėjo nulipti nuo išdidumo karietos ir nusiprausti taip, kaip buvo jam pasakyta.

Taip šį rytą turi atsitikti ir tau. Tu turi tai padaryti, jei nori būti išgelbėtas. Atsikratyk to, ką „tu galvoji“. Atsikratyk savo išdidumo ir savo minčių, kaip būti išgelbėtam. Tu turi būti švariai nuplautas, kaip ir buvo pasakyta. „Eik nusiprausk (...) ir tu būsi apvalytas“. Ateik pas Jėzų kaip prarastas ir nusidėjęs asmuo. Ateik pas Jėzų ir Jis apvalys tavo nuodėmingą širdį Krauju, kurį Jis praliejo dėl tavęs ant kryžiaus! „Jo Sūnaus, Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visos nuodėmės“ (1 Jono 1, 7). „Apsiplauk ir būk švarus“! Štai ką pats Dievas sako tau padaryti! „Apsiplauk ir būk švarus“!

Tačiau tu negali būti apvalytas, kol nenugalėsi savo išdidumo. Tavo širdis turi būti pakeista. Tau nebus atleista, jei tu neatgailausi. Tavo širdis turi būti pakeista. Turi pajusti savo savanaudiškumą. Tu nori jausti, kad esi išgelbėtas. Tu nori užtikrintumo, kad esi išgelbėtas. Tačiau tu nenori keistis. Tu nori būti išgelbėtas ir toliau gyventi savanaudišką gyvenimą.

Atsivertimas kalba apie visišką širdies pakeitimą. Tavo prigimtis yra nuodėminga. Tavo širdis yra nuodėminga. Tavo prigimtis sugedusi iki šaknies. Pasikeitimas tavyje turi būti radikalus – turi mirti sau ir gimti iš naujo visiškai naujam gyvenimui, gyventi tam, kad patiktum Dievui, o ne sau. Kelių nuodėmių atsisakymas nepadės tau. Atėjimas į bažnyčią ir maldos sukalbėjimas tau nepadės. Tau reikia naujos prigimties ir visiškai naujo gyvenimo.

Paklausykite Johano Cagano, kaip jis kovojo prieš atsivertimą. „Buvau pavargęs nuo savęs. Net kai buvau įtikintas dėl nuodėmės, aš vis dar nenorėjau Jėzaus. Aš bandžiau tapti išgelbėtu. Aš bandžiau pasitikėti Kristumi, bet negalėjau. Aš paprasčiausiai negalėjau nuspręsti tapti krikščionimi. Jaučiausi toks beviltiškas. Jaučiau, kaip mano nuodėmė stumia mane į pragarą, tačiau aš jutau ir savo kietasprandiškumą, kuris vijo ašaras šalin. Buvau užstrigęs šiame konflikte“.

Gal ir tu šį rytą panašiai jautiesi? Kodėl taip jautiesi? Nes nori būti išgelbėtas, bet nenori pakeistos širdies. Nori, kad priimtume tave kaip krikščionį su nepakeista širdimi. Tai yra neįmanoma! Turi gimti iš naujo. Turi gauti naują širdį, kuri myli Dievą labiau už gyvenimą. Turi atgailauti. Turi nekęsti to, kas esi! Turi palikti savo išdidumą arba mirsi savo nuodėmėje. Tavo širdis kontroliuojama raupsų nuodėmės. Jackas Ngannas pasakė: „Dievas turi priversti tave nekęsti savęs dėl to, koks esi“.

Jokie išoriniai veiksniai negali manęs apvalyti;
Raupsai slypi giliai viduje.

Moodis buvo teisus:

Namanas turėjo dvi ligas – išdidumą ir raupsus. Jo išdidumas turėjo būti apvalytas taip pat, kaip ir raupsai. Namanas turėjo nulipti nuo išdidumo karietos ir nusiprausti taip, kaip buvo jam pasakyta.

Johanas Caganas pasakė: „Ilgiau negalėjau tvardytis. Man reikėjo Jėzaus. Tuo momentu nustojau priešintis Kristui. Tapo taip aišku, kad visa, ką turiu padaryti, tai pasitikėti Juo. Gali prisiminti, kada manęs nebeliko, o buvo tik Kristus (...) Nusigręžiau nuo nuodėmės ir pažvelgiau tik į Jėzų! (...) Jėzus paėmė mano širdies nuodėmę ir dovanojo man meilę (...) Jėzus nuplovė visas mano nuodėmes. Jis davė man naują gyvenimą“.

Tuo momentu, kada pasitiki Dievo Sūnumi Jėzumi, „Jo Sūnaus, Jėzaus Kristaus kraujas apvalo tave nuo visos nuodėmės“ (1 Jono 1, 7). Visos nuodėmės! Visos nuodėmės – ar tai būtų tavo širdies nuodėmė, ar kažkokia daroma nuodėmė – visa nuodėmė turi būti apvalyta Jėzaus Krauju ir vien tik Jėzaus, Dievo Sūnaus Krauju. Jis praliejo savo Kraują ant kryžiaus, kad apvalytų tave. Kodėl Jis tai padarė? Nes Jis tave myli. Jis nori apvalyti tave savo Krauju!

Kas gali nuplauti mano nuodėmę?
   Tik Jėzaus kraujas;
Kas gali mane atnaujinti?
   Tik Jėzaus kraujas.
Kokia brangi srovė!
   Kuri nubalina kaip sniegą;
Jokio kito tokio fontano nežinau,
   Tik Jėzaus kraujas.
(“Nothing but the Blood”, Robert Lowry, 1826-1899).

Jau pakankamai keliavai su nuodėme. Tikrai norėtum būti išgelbėtas kaip Johanas Caganas. Tu nori būti kaip jis. Tačiau galvoji, kad tai yra neįmanoma. Manai, kad esi per daug blogas. Manai, kad esi per daug nuodėmingas. Manai, kad tau nėra vilties. Tu labai klysti! Jėzus tave myli. Jis tave myli labiau nei bet kas kitas, ką tik teko tau pažinti. Jie tavęs nemylėtų, jei žinotų tavo širdies nuodėmes. Tačiau Jėzus tave vis tiek myli. Jėzus sako: „Ateik pas mane – būk nuplautas mano Krauju“. Jėzus sako: „Būk nuplautas ir apvalytas“. Visa, ko jis prašo tavęs, kad tu nusigręžtum nuo savo išdidumo ir pasitikėtum Juo. Tada vieną dieną tu giedosi Danguje:

„Tam, kuris pamilo mus ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes.“ (Apreiškimo 1, 5)

„Būk nuplautas ir apvalytas“. P. Griffithai, ateikite ir dar kartą pagiedokite „Taip aš žinau“.

Jei norite būti švarūs, prašau atsisėsti į priekines eiles, ir mes pakalbėsime su jumis, kaip pasitikėti Jėzumi.

Dr. Chanai, prašau, ateikite ir pasimelskite už juos bei padėkokite už maistą, kurį valgysime bendravimo salėje. Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo giesmę pieš pamokslą giedojo: p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


PAMOKSLO PLANAS

BŪK NUPAUTAS IR APVALYTAS! ATSIVERTIMŲ TIPOLOGIJA

WASH AND BE CLEAN! – THE TYPOLOGY OF CONVERSION

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Eik ir apsiplauk septynis kartus Jordane, tavo kūnas atsinaujins ir bus švarus.“ (2 Karalių 5, 10)

(2 Karalių 5, 14)

I.   Pirma, jis sirgo raupsais. 2 Karalių 5, 1; Romiečiams 5, 12;
Morkaus 7, 21-23.

II.  Antra, jis pyko ant pranašo, kuris nurodė, kaip jam būti apvalytam.
1 Jono 1, 7; Apreiškimo 1, 5.