Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAKĖLIMAS

(PAMOKSLAS NR. 3 BIBLIJOS PRANAŠYSTĖS)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. gegužės 7 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 7, 2017

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore (...)“
     (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).


Tai nuostabus Biblijos pažadas! Jėzus sugrįžta vėl! Kiekvienas krikščionis, išgirdęs šiuos žodžius, turi persipildyti džiaugsmu: „Jėzus sugrįžta vėl!“ Prašau, neužverskite savo Biblijų, prie šios eilutės mes dar grįšime.

Jėzus septynias valandaskabėjo prikaltas antkryžiaus. Galiausiai Jis garsiu balsu sušuko: „Tėve, į Tavo rankas pavedu savo dvasią“ (Luko 23, 46). Jis mirė. Jie paguldė Jo mirusį kūną kape. Jie užantspaudavo jį ir įsakė Romos kariams saugoti Jo kapą.

Trečiąją dieną Jėzus prisikėlė iš mirties. Tačiau kai Jis pasirodė savo mokiniams:

„Sutrikę ir išsigandę, jie tarėsi matą dvasią.“ (Luko 24, 37)

Tuomet Jėzus jiems pasakė:

„Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai Aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint.“ (Luko 24, 39)

Jis išsivedė juos iš Jeruzalės miesto į Alyvų kalną. Jis įsakėjiems skelbti Evangeliją visam pasauliui.

„Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir tarė: „Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip Jį matėte žengiantį į dangų“ (Apd. 1, 9-11)

„Tas pats Jėzus“, kuris buvo paimtas „į dangų“ sugrįžta vėl. Jis pakilo aukštyn! Jis vėl nusileis! Jis sugrįžta vėl!

Jis sugrįžta vėl, Jis sugrįžta vėl,
Tas pats Jėzus, atmestas žmonių;
Jis sugrįžta vėl, Jis sugrįžta vėl,
Su jėga ir didele garbe Jis sugrįžta vėl!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Biblija mums sako, kad Jis vėl sugrįš dviem etapais. Antrasis Jo sugrįžimo etapas bus tada, kada Jis Jeruzalėje nusileisant Alyvų kalno ir tūkstančiui metųįsteigs savo Karalystę žemėje. Mūsų tekstas kalba apie pirmąjį Jo sugrįžimo etapą. Dar kartą pažiūrėkite į mūsų tekstą 1 Tesalonikiečiams 4, 16-17. Iš šios Rašto vietos atkreipkite dėmesį į tris dalykus apie šį įvykį.

I. Pirma, Viešpats Jėzus nusileis į atmosferą virš žemės.

Atkreipkite dėmesį į 1 Tesalonikiečiams 4, 16:

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus nuskambėjus paliepimui (...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16).

Tai „pats“ Kristus, kuris nusileidžia „iš dangaus“. Tai nėra Šventoji Dvasia. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog tai nėra jokia dvasia. Tai „tas pats Jėzus, kuris buvo paimtas (...) į dangų“ (Apd 1, 11).

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus (...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16).

Prisikėlęs Kristus pasakė:

„Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint“ (Luko 24, 39).

Jis sugrįžta vėl, Jis sugrįžta vėl,
Tas pats Jėzus, atmestas žmonių;
Jis sugrįžta vėl, Jis sugrįžta vėl,
Su jėga ir didele garbe Jis sugrįžta vėl!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Jono 14, 3 Jėzus pasakė:

„Aš vėl sugrįšiu.“ (Jono 14, 3)

Taip pat noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, jog mūsų tekste parašyta, kad Jis nenusileidžia ant žemės. Jo nusileidimas į žemę yra visiškai kitas įvykis, kuris įvyks vėliau. Aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į tai, jog mūsų tekste parašyta, kad Jis nenusileidžia ant žemės. Pažiūrėkite į 17-ąją eilutę. Atsistokime ir perskaitykime ją:

„Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore(...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

Galite sėstis.

Kristus sugrįžta debesyse per „pakėlimą“. Į žemę jis nusileis vėliau. Pažodžiui skaitant Bibliją tampa labai aišku, kad tai yra du atskiri įvykiai. Viešpats Jėzus nusileis iš Dangaus, tačiau nenusileis į žemę, o sustos virš žemės „ore“. Žodis „pakėlimas“ reiškia būti perkeltam – būti pagautam su džiaugsmu! Kosmose nėra oro,o tai rodo, kad Jis sustos nusileidęs į atmosferą virš žemės.

„Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore (...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

II. Antra, mirę Kristuje prisikels.

16-oji eilutė sako:

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia(...).“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

Galite sėstis. „Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia (...).“ Dr. J. VernonasMcGee pasakė:

Jis nusileis iš dangaus „su šauksmu“. Tai įsakymo garsas. Tai tas pats balso tonas, kurį Jis naudojo stovėdamas prie Lozoriaus kapo ir sušuko: „Lozoriau, išeik!“ (J. Vernon McGee, Th.D,. Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 398).

Jėzus atėjo prie Lozoriaus kapo ir pasakė:

„Nuriskite akmenį!“ Mirusiojo sesuo Morta įspėjo: „Viešpatie, jis jau dvokia, nes jau keturios dienos, kai jis miręs.“ (Jono 11, 39).

Jie pakluso Jėzui. Jie nurito akmenį nuo kapo angos. Tada Jėzus:

galingu balsu sušuko: „Lozoriau, išeik!“ Ir numirėlis išėjo.“ (Jono 11, 43-44).

Būtent taip Kristus padarys ir pakėlimo metu. Jis sušuks garsiu paliepimu, kaip arkangelo balsu, trimito garsu (McGee, ibid.). Kada Kristus sušuks taip, kaip Jis sušuko prie Lozoriaus kapo, tie, kurie yra „mirę Kristuje prisikels pirmiausia“. Mirę tikrų krikščionių kūnai pakils iš kapų susitikti su Kristumi ore.

Kada JohnasCaganas buvo tik mažas berniukas, jis žinojo, kad dar nėra išgelbėtas, tačiau jo tėvai buvo tikri krikščionys. Kada aš pamokslavau apie pakėlimą, jį tai labai sujaudino. Jis pasakojo, kaip vis atsikeldavo iš savo lovos ir eidavo į tėvų miegamąjį patikrinti, ar jie darnepakelti ir ar jis neliko vienas namuose. Tai buvo teisinga baimė. Teisinga bijoti, kad būsi paliktas. Pasitikėk Jėzumi dabar, ir ta baimė išnyks! Biblija sako:

Tavo mirusieji bus gyvi, jų kūnai kelsis kartu su mano. Dulkėse esantieji, pabuskite ir giedokite. Kaip rasa gaivina augalus, taip Viešpats prikels mirusiuosius.“ (Izaijo 26, 19)

Jobo knyga yra pati seniausia Senojo Testamento knyga. Ji buvo parašyta dar prieš Mozei užrašant Pradžios knygą. Jobas kalbėjo apie pakėlimą:

„Ir kai mano oda sunyks, aš savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats Jį matysiu, savo akimis žiūrėsiu į Jį, o ne svetimomis. Mano širdis krūtinėje ilgisi Jo.“ (Jobo 19, 26-27)

Pakėlimas taip pat buvo išpranašautas apaštalo Pauliaus. Jis pasakė:

„Staiga, vieną akimirką, skambant paskutiniam trimitui. Trimitas nuskambės, ir mirusieji bus prikelti negendantys (...)“ (1 Korintiečiams 15, 52)

Mūsų tekstas sako:

„Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16)

Žinoma, galite galvoti, kaip taip ilgai mirę kūnai, kaip, pavyzdžiui, Jobo, mirusio prieš daugiau nei 3520 metų, ar kitų tikrų tikinčiųjų kūnai gali prisikelti. Kaip tai gali įvykti? Apaštalas Paulius 1-ąjame laiške Korintiečiams 15-ojo skyriaus 51-oje eilutėjetai vadina „paslaptimi“, kurioje naudojamas graikų kalbos žodis „mysterion“ – jis reiškia tai, ko mūsų protai negali pilnai suprasti. Atvirai galima pasakyti, jog tai yra stebuklas, nesvarbu, tikite Dievu ar ne. Per visą Bibliją mums yra perduota, kad Dievas daro stebuklus. Taigi mirusiųjų Kristuje prisikėlimas yra vienas iš didžiausių Dievo stebuklų.

„Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16)

Racionaliai mes to negalime paaiškinti, tačiau tai yra tiesa.

„Mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia.“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16)

III. Trečia, gyvieji Kristuje bus pagauti į debesis kartu su mirusiais.

Pažiūrėkite į 17-ąją eilutę.

Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore (...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

Tikri krikščionys, kurie tuo metubus gyvi, bus „pagauti“ ir susitiks su mirusiais krikščionimis, kad „susitiktų su Viešpačiu ore“. Pirmiausia mirę Kristuje krikščionys bus pakelti, o tada tikri krikščionys, kurie tebebus gyvi, bus „pagauti“ ir susitiks su Viešpačiu ore. Biblija mums sako, kad visa tai įvyks:

„Staiga, vieną akimirką (...)“ (1Korintiečiams 15, 52).

Tai nutiks labai greitai –akimirksniu! Pirmiausia mirę krikščionys, o po to – gyvieji krikščionys bus „pagauti kartu (...) susitikti su Viešpačiu ore“. Koks nuostabus Biblijos pažadas! Kokia nuostabi viltis krikščionims!

O džiaugsme! O linksmybe! Ar mes išvengsime mirties,
Nebebus ligų, liūdesio, baimės ir verksmo.
Pagauti debesyse su mūsų Viešpačiu garbėje,
Kai Jėzus priims „savuosius“.
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Dr. McGeeteigė: žodis „pagauti“ yra išverstas iš graikų kalbos žodžio „harpazō“, kuris reiškia „staigasugriebti, sučiupti, pakelti, pakilti“ (ibid., p. 399). Dr. J. VernonMcGee taip pat pasakė:

„Kokia tai šlovinga ir nuostabi paguoda! Mirusių krikščionių kūnai bus prikelti. Po to visi, kurie yra gyvi, tuo metu bus pagauti kartu su jais susitikti su Viešpačiu ore. Ir mes būsime visuomet su Viešpačiu. Tarp kitko, mes kartu su Juo sugrįšime į žemę valdyti su Jėzumi, kai Jis įkurs Savo karalystę (ibid.).“

Kiekvieno tikro krikščionio laukia nuostabi ateitis, kada Kristus sugrįš ore, kad priimtų mus Danguje!

Ar esi pasiruošęs šiam įvykiui? Ar esi pasiruošęs? Tik tie, kurie yra išgelbėti dabar, tada bus pakelti susitikti su Viešpačiu ore. Ar esi išgelbėtas? Jėzus mirė ant kryžiaus, kad sumokėtų už tavo nuodėmes. Jis prisikėlė iš mirties ir savo Krauju atliko apvalymą dėl tavęs, kad nuplautų visas tavo nuodėmes. Tačiau tu turi pasitikėti vien tik Kristumi. Jei tikėjimupasitikėsi Kristumi, Jis savo paties Krauju apvalys tave nuo visų nuodėmių ir tu būsi išgelbėtas, pasiruošęs:

„(...) kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore (...)“ (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

Tuomet tu galėsi giedoti su mumis:

O džiaugsme! O linksmybe! Ar mes išvengsime mirties,
Nebebus ligų, liūdesio, baimės ir verksmo.
Pagauti debesyse su mūsų Viešpačiu garbėje,
Kai Jėzus priims „savuosius“.
O, Viešpatie Jėzau, kaip dar ilgai, kaip dar ilgai,
Kada mes garsiai ir džiugiai giedosime,
Kristus sugrįžta! Aleliuja!
Aleliuja! Amen. Aleliuja! Amen.
   (“Christ Returneth,” H. L. Turner, 1878).

Kitą savaitgalį būtinai sugrįžkite į šią bažnyčią išgirsti Evangelijos dar kartą. Jėzus jus myli! Pasitikėkite Juo ir Jis nuplaus visas jūsų nuodėmes Krauju, kurį Jis praliejo ant kryžiaus! Amen!


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė p. NoahSongas: 1 Korintiečiams 15, 51-54.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Jesus is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


PAMOKSLO PLANAS

PAKĖLIMAS

(PAMOKSLAS NR. 3 BIBLIJOS PRANAŠYSTĖS)
THE RAPTURE
(SERMON #3 ON BIBLE PROPHECY)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore (...)“
     (1 Tesalonikiečiams 4, 16-17).

(Luko 24, 37;39; Ap. D. 1, 9-11)

I.   Pirma, Viešpats Jėzus nusileis į atmosferą virš žemės.
1 Tesalonikiečiams 4, 16a; Apd 1, 11; Luko 24, 39; Jono 14, 3;
Apreiškimo 19, 11-16; Mato 24, 27-31; Zacharijo 14, 4-5;
1 Tesalonikiečiams 4, 17.

II.  Antra, mirę Kristuje prisikels.1 Tesalonikiečiams 4, 16b;
Jono 11, 39;43-44; Izaijo 26,19; Jobo 19, 26-27;
1 Korintiečiams 15, 51-52.

III. Trečia, gyvieji Kristuje bus pagauti į debesis kartu su mirusiais.
1 Tesalonikiečiams 4, 17; 1 Korintiečiams 15, 52.