Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KODĖL EVANGELISTAI NEPAPILDO
ŽMONĖMIS MŪSŲ BAŽNYČIŲ

(NR. 4 IŠ SERIJOS “ŠAUKIMAS Į KOVĄ")

WHY EVANGELISTS DON’T ADD PEOPLE
TO OUR CHURCHES
(NUMBER FOUR IN A SERIES OF BATTLE CRIES)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2017 m. vasario 11 d. šeštadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, February 11, 2017

„Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“. (Jono 5, 40)


Prieš kelis metus mūsų bažnyčia prisijungė prie kitos bažnyčios choro ir dalyvavo evangeliniuose susitikimuose. Mūsų buvo tiek daug, jog mes perpildėme kito pastoriaus bažnyčią. Jis pakvietė pamokslauti įžymų evangelistą. Kvietimo metu daug žmonių išėjo į priekį. Tačiau nei vienas nebuvo išgelbėtas! Štai ką pasakė tas pastorius:

“Mūsų bažnyčia sunkiai dirbo, kad pripildytume auditoriją evangelinės kampanijos pabaigoje, kurioje dalyvavo įžymus pamokslininkas... Paskutinį kampanijos vakarą mus aplankė tokia didelė minia, kad daugiau nei šimtas vyrų turėjo stovėti koridoriuje, kad auditorijoje tilptų moterys ir vaikai. Paprasčiausiai trūko vietos. Ačiū Dievui, kad visi galėjo girdėti Evangelijos žinią, ir 54 atsiliepė į kvietimą atgimti iš dvasios... Man nusiuntus nuostabų raportą į „Viešpaties kardo“ būstinę, greitai sulaukiau griežtų papeikimo žodžių iš „Viešpaties kardo“ redaktoriaus Curtiso Hutsono. „Kaip jūs drįstate apibūdinti tuos žmones kaip tikėtinai atsivertusius?“ Jis parašė: „Tai rodo jūsų tikėjimo stoką, nes jūs nelaikote jų naujais kūriniais Kristuje.“ Buvau pritrenktas jo pastabos. Po daugelio susirašinėjimo savaičių, pokalbių telefonu, lankymosi namuose nei vienas iš tų, kurie tą vakarą atsiliepė į kvietimą ir meldėsi atgailos malda, nei karto taip ir neapsilankė bažnyčioje... Yra didžiulis skirtumas tarp tikėjimo išpažinimo,asmeninės evangelizacijos ir pamokslavimo auditorijai, kviečiant melstis atgailos malda ir prisidėti prie bažnyčios.“

EVANGELISTAI KAIP CURTIS HUTSONAS BAIGIA IŠNYKTI. IŠMINTINGI PASTORIAI JŲ NEBENAUDOJA. JIE SUPRANTA, KAD TOKIE EVANGELISTAI NIEKADA NEPRIDEDA IŠ TIESŲ ATSIVERTUSIŲ ŽMONIŲ PRIE JŲ BAŽNYČIŲ. ŠTAI KODĖL JIE DAUGIAU JŲ NEBEKVIEČIA.

Pastorius yra teisus. Nei vienas iš tų žmonių, kurie išėjo į priekį ir meldėsi nusidėjėlio malda, nebuvo išgelbėti. Jei jie būtų buvę išgelbėti, jie būtų atėję į bažnyčią ir pasilikę! Jie neatsivertė nuo savo nuodėmės. Jie neatsivertė į Kristų. Jie iš viso neatsivertė! Kaip pastorius ir pasakė: „Yra didžiulis skirtumas tarp tikėjimo išpažinimo ir prisidėjimo prie bažnyčios“. Tas įžymus evangelistas nepadėjo nei vienam išsigelbėti tą vakarą. Jo metodas yra blogas!

„Viešpaties kardo“ žurnalo redaktorius Curtis Hutsonas pasmerkė pastorių sakydamas: „Kaip jūs drįstate juos vadinti „tikėtinai atsivertusiais“. Juos visus reikėjo laikyti „naujais kūriniais Kristuje“. Nors iš tiesųnei vienas iš jų nebuvo naujas kūrinys Kristuje. Hutsono metodas buvo blogas!

Tokių pamokslininkų kaip jis pilna Amerikoje ir visame pasaulyje. Jie yra decisionieriai (sprendimų priėmėjai). Aš paskaitysiu decisionierių apibrėžimą iš mūsų knygos „Šių dienų atpuolimas" (paspauskite čia, jei norite apie tai paskaityti savo kompiuteryje). Knyga parašyta dr. Hymerso ir dr. Cagano:

„Decisionizmas yra tikėjimas, kad asmuo yra išgelbėjamas išeinant į priekį, pakeliant ranką, sukalbant maldą, tikint doktrina, priimant Viešpatį ar dar kitais išoriniais, žmogiškais veiksmais.“

Žmonės išeina į priekį. Jie tiki doktrina. Jie sukalba nusidėjėlio maldą. Tačiau jie neateina pas Kristų! Jėzus pasakė: „Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“ (Jono 5, 40). Kadangi jie neateina pas Kristų, jie neatsiverčia. Jie nėra išgelbėti. Štai kodėl jie nebeateina į bažnyčią. Jie padarė sprendimus, tačiau jie netapo tikrais krikščionimis. Jie nebuvo išgelbėti!

Šis evangelistas (ir daugelis tokių kaip jis) nėra tik šiaip decisionistai. Jis yra Sandemanianas. Paklausykite kaip šis evangelistas „laimi sielas“ iš jo straipsnio „Kaip laimėti religingą asmenį?“ Štai kaip jis tariamai „vedė moterį prie Kristaus“:

„Po to aš tęsiau ir vedžiau ją „Romiečių keliu“ padėdamas, kaip tik galėjau, jai suprasti, kad ji yra ne tik nusidėjėlė, bet ir kad nuodėmės atlygio mes negalime pašalinti asmeninėmis pastangomis. Po to padėjau jai pamatyti, kad Jėzus pilnai sumokėjo šią kainą, ir jei Jis to nebūtų padaręs, nebūtų išgelbėjimo“.

Po to jis vedė ją maldoje ir pasakė, kad ji buvo „garbingai išgelbėta“. Atkreipkite dėmesį, ko trūksta. Moteris nebuvo įtikinta nuodėmės – apie tai nėra nė žodžio. Nebuvo paminėtas Kristaus Kraujas, kuris nuplauna jos nuodėmę. Visa tai buvo jos mintyse. Jis padėjo jai suprasti kai kuriuos dalykus ir po to pamatyti, kad Jėzus mirė už ją. Kada ji tai suprato ir pamatė, ji sukalbėjo maldą ir viskas.

Šio evangelisto pamokslavimas ir „sielos laimėjimas“ yra tobulas sandemanianizmo pavyzdys, kuris sako, kad protinis tikėjimas tave išgelbės. Dr. Martynas Lloydas-Jonesas štai ką pasakė apie sandemianizmą: „Jeigu jūs priėmėte mokymą labai atidžiai ir buvote pasiruošę melstis, tada taip – tai išgelbėjo tave“(Romiečiams, 10-ojo skyriaus komentaras, Gelbstintis tikėjimas, Tikėjimo Vėliava, 14-asis skyrius). Šis evangelistas turi tą pačią idėją kaip ir klaidingas mokytojas R. B. Thiemesas, kuris tikėjo, jog asmuo turi „suformuoti sakinius savo mintyse sakydamas Dievui Tėvui, kad jis pasitiki Kristumi savo išgelbėjimui. Daugiau nieko nereikia“ (WIkipedia). Tik pasakyk Dievui savo mintyse, kad tu pasitiki Kristumi, - sako Thiemesas. Ir viskas. Kažkas skaitydamas šį rankraštį ar žiūrėdamas video gali pasakyti: „Thiemesas buvo klaidingas mokytojas“. Tačiau kuo tai, ką mokė Thiemesas, skiriasi nuo to, ką šis evangelistas ar kitas decisionistas moko? Aš sakau, kad nėra jokio skirtumo! Tai yra decisionizmas. Tai yra Sandemanianizmas!

Teismo Diena parodys, kad labai nedaug žmonių buvo išgelbėti per tokį pamokslavimą. Labai nedaugelis yra išgelbstimi per tokį pamokslavimą. Tai sugriovė mūsų bažnyčias. Atsikratykime to! Geriau vienas tikrai atsivertęs asmuo nei tūkstantis netikrų!

Tokio tipo evangelizavime nėra įtikinimo dėl nuodėmės, tik protinis pritarimas. Nėra susitikimo su pačiu Kristumi. Nėra jokio asmeninio pasitikėjimo pačiu Kristumi, tik protinis pritarimas dėl to, ką Kristus padarė. Kadangi žmonės nėra įtikinti dėl nuodėmės, jie neateina pas Kristų. Jie nėra išgelbėjami. Jie neturi amžinojo gyvenimo. Mūsų tekstas tą ir byloja:

„Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“
        (Jono 5, 40).

Dabar aš turiu nusigręžti nuo šio evangelisto ir kalbėti tik tau. Ar esi kuo nors geresnis nei jis? Ar tavo taip vadinamas išgelbėjimas yra nors kiek geresnis nei jis sako? Ne, nėra!

Nesuklysk, tau reikia išgelbėjimo. Kada Dievas žiūri į tave, ką Jis mato? Jis mato tave, apsisiautusį nuodėme! Biblija sako: „Viešpaties akys mato visur, jos stebi blogus ir gerus“ (Patarlių 15, 3). Dievas savo knygose užrašo kiekvieną kada nors tavo padarytą nuodėmę. Paskutinio teismo dieną stosi prieš Dievą ir būsi „teisiamas iš užrašų knygose pagal jų darbus“ (Apreiškimo 20, 12). Net tavo slaptos nuodėmės bus iškeltos. Biblija sako: „Nes Dievas teis visus darbus ir visus paslėptus dalykus – gerus ir blogus“ (Ekleziasto 12, 14). Po to tu būsi „įmestas į ugnies ežerą“ (Apreiškimo 20, 15).

Dievas tave turi matyti visai kitaip. Žiūrėdamas į tave Dievasturi matyti tave be nuodėmės. Dievas turi ant tavęs matyti Kristaus Kraują. Tau reikia Jėzaus, nes: „(...) yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus“ (1 Timotiejui 2, 5). Tau reikia, kad Jėzus būtų tavo tarpininkas, kad stovėtų tarp tavęs ir Dievo, sumokėjęs už tavo nuodėmę.

Tačiau tu stengies išmokti, kaip būti išgelbėtu. Tu esi sandemanianinis decisionistas. Vienas berniukas dr. Caganui pasakė: „Aš pabandysiu pasitikėti Jėzumi. Aš pabandysiu pasitikėti Juo nesistengdamas kažko pajusti“. Jis tik bando išmokti „padaryti tai teisingai“. Kada jis „padarys teisingai“, jam bus patvirtinta, ir po to jis galės eiti toliau toks, koks ir buvo. Tas berniukas nėra įtikintas dėl savo nuodėmės, nors jas ir užrašė ant lapo. Jis bando pasitikėti Jėzumi, tarsi tai būtų pasiekimas.

Tą dieną, kai Kristus buvo nukryžiuotas, šalia Jėzaus buvo nukryžiuotas vagis. Jis nežinojo „kaip“ pasitikėti Jėzumi – jis paprasčiausiai pasitikėjo. Jis buvo įtikintas dėl savo nuodėmės, jam reikėjo Jėzaus ir jis Juo pasitikėjo.

Vieną dieną, kai Kristus buvo namuose ir valgė, moteris prišliaužė po stalu ir pabučiavo Jo pėdas. Ji nežinojo „ką daryti“, kad pasitikėtų Jėzumi – ji paprasčiausiai atėjo pas Jį. Kristus jai pasakė: „Tavo nuodėmės tau atleistos“ (Luko 7, 48).

Kai kurie iš jūsų galvojate, kad pasitikėti Jėzumi reiškia tikėti, kad Jis mirė ant kryžiaus dėl tavęs arba „žinoti“, kad Jis mirė už tave, kas yra vienas ir tas pats. Manai, kad tik pasakai savo mintyse, jogpasitiki Kristumi. Arba tik pasakai tai savo burna. Kristus mūsų tekste pasakė:

„Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“
        (Jono 5, 40).

Tu dar nepasitikėjai pačiu Kristumi. Tu dar neatėjai pas Jį. Tu tik sutikai su kažkuo savo mintyse. Tu tik pasakei tai savo burna. Tai tavęs neišgelbės. Kai kurie iš jūsų galvojate, kad jei tik išmoksite pakankamai, suprasite išgelbėjimą, atsakysite į klausimus apie išgelbėjimą ir būsite išgelbėti. Išmokimas ir klausimų atsakymas kaip ir studento neišgelbės tavęs. Kristus pasakė: „Bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą“.

Problema ta, jog tu neturi tikro įtikinimo dėl savo nuodėmės. Tu sakai žodį ar kitą, tačiau nesi įtikintas. Ir tu neturi tikro įtikinimo dėl tavo nuodėmingos prigimties. Viduje esi savanaudis. Viduje tu nenori Dievo. Tau rūpi tik tu pats. Visus blogus dalykus, kuriuos darai, ateina iš tavo nuodėmingos prigimties. Turi savęs neapkęsti. Turi savimi pasišlykštėti. Tik tada džiaugsiesi girdėdamas apie Jėzų, kuris tave myli ir praliejo Savo Kraują dėl tavęs.

Tačiau tu iš tiesų netiki Kristaus Krauju. O taip, tu gali galvoti apie Kraują savo protu ar pasakyti apie jį, nes esi girdėjęs apie Kraują pamoksluose. Tačiau tik tiek ir darai. Tu neateini pas patį Kristų kaip kaltas, bejėgis nusidėjėlis, kad Jis nuplautų tave Savo Krauju. Tu bandai save išgelbėti vienu ar kitu būdu. Kristaus Kraujas nėra tavo išgelbėjimas, net jei ir pakartosi žodžius apie jį. Savo širdyje tu nesutinki su senuoju himnu:

Mano viltis yra niekame kitame
   Tik Jėzaus Kraujyje ir teisume.
Aš nedrįstu pasitikėti jokia saldžia mintim ar jausmu,
   Tik pilnai pasitikėti Jėzaus Vardu.
Ant Kristaus, tvirtos Uolos aš stoviu,
   Visi kiti pagrindai yra smingantis smėlis;
(“The Solid Rock” Edward Mote, 1797-1874).

Tu esi siaubingas nusidėjėlis. Tačiau Jėzus myli tave. Štai kodėl Jis mirė už tave. Jei ateisi pas Jį, Jis atleis tavo nuodėmę. Jis nuplaus tavo nuodėmę Savo Krauju. Jei pasitikėsi Jėzumi, Jis išgelbės tave iš tavo nuodėmės! Jei nori pasikalbėti su mumis apie tai, kaip pasitikėti Jėzumi, ir pasimelsti, ateik į priekį dabar. Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Solo Giesmę prieš pamokslą atlikop. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Come Unto Me” (Charles P. Jones, 1865-1949).