Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – II DALIS

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II
(Lithuanian)

Mr. John Samuel Cagan

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. rugsėjo 3 d. šeštadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 3, 2016

„O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto! Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.“ (Jobo 23, 3-4)


Mes diskutuojame, kaip tvarkingai ir argumentuotai melstis. Norint taip melstis, svarbu žinoti ir laiku prisiminti Biblijos eilutes ir šventųjų istorijas. Tokiu būdu galime pateikti stiprų argumentą maldai. Šiuo atveju lyginame du dalykus per struktūrinius panašumus. Kai meldžiatės kažko didingo ir reikalaujančio stebuklo, kreipkitės į Dievą prisimindami, ką Dievas didingo ir stebuklingo padarė Biblijos istorijose. Jei meldžiatės kažko, kas nėra labai įspūdinga, nurodykite į tai, kas parodo, koks Dievas yra orientuotas ir konkretus. Visa tai turi prasmę tik todėl, kad Dievas atsako į maldas. Biblijoje skaitome daugybę atvejų, kada Dievas atsakė į tvarkingas, apgalvotas ir argumentais paremtas maldas. Biblija pilna pavyzdžių žmonių, kurie derėjosi su Dievu.

I. Pirma, Dievo atsakas į tvarkingą maldą.

Mozė dykumoje meldėsi už Izraelį. Žmonės nusigręžė nuo Dievo ir garbino auksinį veršį. Dievas ketino juos sunaikinti. Mozė meldėsi už žmones. Biblija teigia:

„Mozė maldavo Viešpatį, savo Dievą, sakydamas: „Kodėl, Viešpatie, Tavo rūstybė užsidega prieš Tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia jėga ir galinga ranka? Kodėl egiptiečiai turėtų sakyti: ‘Išvedė juos į pražūtį, kad nužudytų kalnuose ir išnaikintų nuo žemės paviršiaus’. Liaukis rūstavęs ir nesielk piktai su šia tauta.“(Išėjimo 32, 11-12)

Mozė sakė Dievui: „Viešpatie, ką žmonės pasakys apie Tave? Ką jie pagalvos apie Tavo didingą vardą jei sunaikinsi šiuos žmones?“ Tada Mozė priminė Dievui apie Jo pažadą:

„Atsimink savo tarnus: Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems prisiekei: „Padauginsiu jūsų palikuonis kaip dangaus žvaigždes ir visą šitą žemę, apie kurią kalbėjau, duosiu jūsų palikuonims, kad jie paveldėtų ją amžiams.“ (Išėjimo 32, 13)

Mozė priminė Dievui apie Jo pažadus Abraomui, Izaokui ir Jokūbui (Izraeliui), kad Jis padaugins jų sėklą ir duos jiems Kanano žemę. „Jei dabar sunaikinsi tuos žmones, Tavo pažadas nebus ištesėtas“. Dievas maldoje atsakė Mozei. Biblija sako: „Ir Viešpats nepasielgė piktai su savo tauta, kaip buvo sumanęs“ (Išėjimo 32, 14). Dievas pakeitė savo nuomonę. Jis nesunaikino žmonių. Dievas atsakė į Mozės maldą.

Argumentus galima panaudoti ir Dievo žmonių sunkumuose. Mes visi esame žmonės. Kada įvyksta baisūs dalykai, mes jaučiame skausmą ir kenčiame. Net Jėzus verkė, kada mirė Lozorius. Jeigu pas jus ateitų mylimas žmogus ir guostųsi skausmu, su kuriuo gyvena, ir tai panaudotų kaip pagalbos prašymo pagrindą, tai būtų stipri įtikinanti priemonė. Dievas mus myli taip, kaip mes niekuomet nemylėsime nei vieno asmens. Savo maldos argumentuose iškelkite savo širdies skausmus, savo draugo skausmą, Dievo žmonių skausmą.

Po to, kai buvo sugriauta Jeruzalė, pranašas Jeremijas meldėsi: „Viešpatie, atsimink, kas įvyko. Pažvelk, atkreipk dėmesį į mūsų vargus“. Po Jeruzalės sugriovimo psalmininkas pasakė:

„Dieve, pagonys įsiveržė į Tavo paveldėjimą, suteršė šventyklą, pavertė Jeruzalę griuvėsiais! Jie atidavė Tavo tarnų lavonus lesti padangių paukščiams, žvėrims ėsti kūnus šventųjų. Jie išliejo jų kraują kaip vandenį Jeruzalės apylinkėse, ir nebuvo, kas juos palaidotų. Mes tapome panieka savo kaimynams, pasityčiojimu ir pajuoka tiems, kurie gyvena aplinkui mus.“ (Psalmių 79, 1-4)

Jis apsakė Dievui apie žydų tautos kentėjimus. Tuomet jis meldėsi Dievui, gindamas Jo paties reputaciją ir Jo paties vardą. Jis sakė Dievui: „Padėk mums, Dieve, mūsų gelbėtojau, dėl savo vardo šlovės! Išgelbėk mus ir atleisk mūsų nusikaltimus dėl savo vardo“ (Psalmių 79, 9). Po to jis meldėsi: „Kodėl turėtų sakyti pagonys: „Kur yra jų Dievas?“ (Psalmių 79, 10). Jis meldėsi, kad Dievas apgintų savo paties garbę ir vardą tarp prarastų žmonių.

Bandau pagalvoti apie tai, ką Dievas yra padaręs Biblijoje, ir kaip tai yra pritaikoma šiai situacijai. Nuorodos į Bibliją yra įvadinė įrodymų Dievo akivaizdoje pateikimo dalis. Labai svarbu, kad jūs skaitytumėte savo Biblijas ir kreiptumėte dėmesį į tai, ką skaitote. Dažnai net jeigu jūs ir negalite atsiminti tam tikros Biblijos eilutės pažodžiui, jūs atsiminsite pačią mintį, kad tai skaitėte Biblijoje, ir jūs galite pritaikyti šią mintį savo maldos argumentuose. Tam gali prireikti jūsų kūrybingumo ir apmąstymų, tačiau būtent to dažnai reikia, kad argumentuotai kalbėtumėtės su Dievu. Dabar Jis yra toks pats Dievas, koks buvo ir tada. Dovydas meldėsi: „Neslėpk savo veido nuo manęs! Neatstumk rūstybėje savo tarno! Tu esi mano pagalba. Neatmesk ir nepalik manęs, mano išgelbėjimo Dieve!“ (Psalmių 27, 9).

Mozė meldėsi: „Kodėl, Viešpatie, Tavo rūstybė užsidega prieš Tavo tautą, kurią išvedei iš Egipto žemės didžia jėga ir galinga ranka?“ (Išėjimo 32, 11). Jis sakė: „O Dieve, tu išvedei mus iš Egipto žemės. Tu neišvedei mūsų iš ten tik tam, kad mus paliktum čia mirti dykumoje!“ Ką Dievas padarė kitiems? Biblijos laikais, istorijoje, mūsų bažnyčioje, jums? Pagalvokite, kaip šie argumentai gali būti panaudoti kaip pagrindas tam, ką Dievas yra padaręs praeityje.

O Dieve, Tu siuntei prabudimą 18-ajame amžiuje Wesliui ir Whitefieldui.
Tu atsiuntei savo Dvasią į Lewio salą ir Kiniją. Tu taip pat gali atsiųsti savo
      Dvasią ir čia!
Tu išgelbėjai mano sielą. Tu išgelbėjai čia esančiųjų sielas. Išgelbėk šį asmenį
      taip pat!
Tu išgelbėjai mūsų bažnyčią baisiojo skilimo metu. Tu pervedei mus ne dėl to,
       kad mes mirtume. Todėl, Viešpatie, leisk mūsų bažnyčiai gyvuoti!
Tu esi padaręs didžių dalykų mums, tokių kaip (pateikite pavyzdžių). Tu
      atsakei į mano maldas. Tu atsakei į kitų maldas (įvardinkite savo ar kitų
      žmonių atsakytas maldas). Tad atsakyk į šią maldą!

Visuomet kalbėk apie kančias, mirtį, Kraują, Jėzaus Kristaus užtarimo maldą. Kristus mus ragino melstis Jo vardu. Jėzus yra mūsų teisumas. Jis yra vienintelis kelias pas Dievą Tėvą. Jėzus pasakė: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jono 14, 6). Jėzus pasakė savo mokiniams: „Ko tik prašysite mano vardu, Aš padarysiu“ (Jono 14, 14). Tu nesi teisus pats iš savęs. Esi tik nusidėjėlis ir kitoks niekada nebūsi. Tačiau jei esi pasitikėjęs Kristumi, Dievas žiūri į tave kitaip – kaip į tokį, kurio nuodėmės atleistos ir nuplautos Jėzaus Krauju. Tuomet tu gauni Kristaus teisumą. Tad gali melstis Dievui Jėzaus vardu ir Dievas išgirs tave taip, tarsi tu nebūtum nusidėjėlis, Jis tave išklausys lyg būtum pats Jėzus. Biblija teigia:

„Taigi, turėdami didį vyriausiąjį Kunigą (…) Dievo Sūnų Jėzų, tvirtai laikykimės mūsų išpažinimo (…) Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu“ (Žydams 4, 14,16).

Biblija teigia: „Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į Švenčiausiąją dėl Jėzaus kraujo“ (Žydams 10, 19). Savyje neturime teisės stoti prieš Dievą, tačiau Kristuje ir Jo Krauju mes galime išdrįsti įžengti tiesiai į Jo artybę.

Pats Kristus meldžiasi už mus. Biblija teigia: „Jis amžinai gyvas, kad juos (mus) užtartų (melstųsi)“ (Žydams 7, 25).

Atminkite, kad Dievas yra Asmuo, o ne mašina ar jėga. Dievas atsako į maldą, tačiau jums reikia būti atkakliems ir nepaliauti prašyti – kartais daugelį metų. Dr. Hymersas meldėsi už savo mamą daugelį metų, kol ji buvo išgelbėta. Milijonierius iš Kinijos Mariejus Mansonas meldėsi prabudimo daugiau nei dvidešimt metų, kol iš Dievo sulaukė atsakymo. Labai dažnai tikintieji meldėsi trisdešimt ar net keturiasdešimt metų, kol sulaukdavo prabudimo.

Savo mokinius mokydamas melstis, Jėzus pasakė palyginimą apie atkaklų draugą. Jis sakė: „Aš jums sakau: jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl draugystės, tai dėl jo atkaklumo (užsispyrimo nepaliauti) atsikels ir duos, kiek tik jam reikia.“ (Luko 11, 8). Jūs turite melstis, kol sulauksite atsakymo.

Jėzus pasakė: „Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta“ (Mato 7, 7). Graikų kalbos žodis reiškia „prašyk toliau“, „ieškok toliau“, „belsk toliau“. Gali užtrukti, kol sulauksite atsakymo. Kristus pasakė: „Tad nejaugi Dievas neapgins savo išrinktųjų, kurie Jo šaukiasi dieną ir naktį, ir dels jiems padėti?“ (Luko 18, 7). Kodėl kartais taip ilgai užtrunka, kol sulaukiame atsakymo? Todėl, kad Dievas yra ne jėga, o Asmuo. Jei Dievas būtų mašinos aparatas ar jėga, pakaktų tik kartą pasimelsti ir gauti atsakymą. Tačiau Dievas yra Asmuo. Kartais Dievas laukia ilgai, kol atsako į maldą.

Kadangi Dievas yra Asmuo, o ne jėga, kartais atsakymas būna „ne“. Malda nėra magija. Tai nėra manipuliavimas Dievu. Malda negali priversti Dievo kažką daryti. Maldoje mes prašome Dievo kažką padaryti. Dievas nėra jėga. Jis yra Asmuo. Kadangi Jis yra mylintis ir besirūpinantis Dievas, Jis atsako į maldą. Ne automatiškai kaip jėga, bet kaip Asmuo, kuris atsako kitam asmeniui.

Jūs ne visuomet gausite tai, ko prašote. Dievas yra Asmuo. Jis gali pasakyti „ne“. Jauna misionierė mergaitė Amilė Carmichaelė paprašė Dievo pakeisti jos akių spalvą. To neįvyko, ir ji mąstė, kodėl Dievas jai pasakė „ne“, ir tai yra toks pats atsakymas kaip ir „taip“.

II. Antra, tvarkinga malda remiasi Dievo pažadais.

Dievas yra tiesa. Dievas yra ištikimas. Dievas laikosi savo pažadų. Visa Biblija yra tiesa. Viskas, ką Dievas sako Biblijoje, galime panaudoti kaip tiesą maldoje. Jėzus pasakė: „Tavo žodis yra tiesa“ (Jono 17, 17). Jis pasakė: „Raštas negali būti panaikintas“ (Jono 10, 35).

Naudokitės Dievo pasakytais žodžiais:

„Tu pasakei“ (Pradžios 32, 12).
„Padaryk kaip esi pasakęs“ (2 Samuelio 7, 25).

Dr. Hymerso mėgstamiausia psalmė yra 27-oji. Jo tėvas jį paliko, kada jam buvo dveji. Kai jam suėjo dvylika, jis nebegalėjo gyventi su savo mama ir ketverius metus buvo priverstas gyventi pas gimines, kurie juo nesirūpino. Stiprybės jis sėmėsi iš 27-osios psalmės 10-osios eilutės: „Nors mano tėvas ir motina paliktų mane, tačiau Viešpats mane priims“.

Jėzus pasakė: „Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi duotų jam gyvatę? Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.“ (Mato 7, 9-11). Mano tėvas dr. Caganas daug kartų naudojosi šiomis eilutėmis. Jis pasakė: „Dieve, jei mano sūnus paprašytų manęs žuvies, aš nepaduočiau jam gyvatės. Jeigu jis paprašytų duonos, aš jam neduočiau akmenų. Dieve, Tu taip pat su manimi nesielgi. Dieve, meldžiu, duok man tai, ko man reikia“. Ir Dievas atsakydavo.

Mano tėvas naudojosi Dievo Žodžiu prašydamas gerų dalykų¬ – to, ko jam reikėdavo. Jūs galite naudotis Dievo Žodžiu prašydami to, ko jums reikia. Jūs taip pat galite naudotis Dievo Žodžiu prašydami Jo pagalbos ir artumo, kad Dievas atsiųstų Šventąją Dvasią. Dievas pasakė: „Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo?“ (Luko 11, 13).

Kristus pažadėjo atsakyti maldą Jo vardu. Jėzus pasakė: „Ko tik prašysite mano vardu, Aš padarysiu“ (Jono 14, 14).

Jėzus pažadėjo ypatingu būdu atsakyti į maldą, kada grupė tikinčiųjų meldžiasi bažnyčios maldvakariuose arba mažose grupelėse, kur žmonės susirenka melstis. Kristus pasakė: „Ir dar sakau jums: jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks“ (Mato 18, 19). Ir vėl kitur Jėzus pasakė: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų“ (Mato 18, 20). Naudokitės šiuo pažadu kai meldžiatės.

Dievas pažadėjo pasirūpinti mūsų poreikiais. Biblija teigia: „O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje“ (Filipiečiams 4, 19). Tai nereiškia, kad Dievas padarys jus turtingu jei prašysite Jo pinigų. Tai reiškia, kad Dievas pasirūpins visais jūsų poreikiais. Jis tikrai tai padarys! Naudokitės šiuo pažadu Dievo Žodyje kai meldžiatės!

Dievas pažadėjo suteikti jums jėgų padaryti tai, ką jūs turite padaryti. Biblija sako: „Bet tie, kurie laukia Viešpaties („Laukti Viešpaties reiškia melstis“), įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails“ (Izaijo 40, 31). Naudokitės šiuo pažadu kada meldžiatės!

Dievas pažadėjo išgirsti jus, kai jūs Jo šauksitės sunkumų metu. Dievas pasakė: „Šaukis manęs nelaimės dieną – tai išgelbėsiu tave, o tu šlovinsi mane“ (Psalmė 50, 15). Pasinaudokite šiuo pažadu. Pasakykite Dievui, ką Jis yra pasakęs Savo Žodyje. Tuomet šaukitės Jo. „Dieve, aš esu bėdoje. Prašau, padėk man“.

Dievas pažadėjo išgirsti jus net tada, kai jūs meldžiatės tokių dalykų kaip prabudimo, kokio dar nesate matę. Dievas pasakė: „Šaukis manęs, tai išklausysiu tave ir parodysiu tau didelių bei nesuvokiamų dalykų, apie kuriuos nieko nežinai“ (Jeremijo 33, 3). Naudokitės šiuo pažadu tada, kai meldžiatės prabudimo.

Nebijokite melstis dalykų, kurie atrodo neįmanomi. Kristus pasakė: „Dievui nieko nėra neįmanomo“ (Morkaus 10, 27). Jeremijas pasakė Dievui: „Nieko Tau nėra negalimo“ (Jeremijo 32, 17).

Jūs galite melstis dalykų, kuriais netikite, kad jie įvyks arba netikite, kad jie gali įvykti. Biblijoje vienas vyras papasakojo Kristui, kaip jo sūnus kenčia nuo demono. Kristus jam pasakė: „Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!“ (Morkaus 9, 23). Tuomet vyras tarė: „Tikiu, Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“ (Morkaus 9, 24). Kristus išlaisvino berniuką iš piktosios dvasios, nors jo tėvas netikėjo, kad tai įvyks. Dievas ragina jus melstis net jei jūsų tikėjimas yra silpnas, net jei jūs netikite, kad sulauksite atsakymo.

Dr. Hymersas kartą sakė pamokslą „Netikėjimas ir prabudimas – naujas požiūris“. Jis nurodė, kaip jūs galite melstis dėl stebuklų ir prabudimo net jei jūs to dar nesate matę. Dievas pasakė Biblijoje: „Aš išliesiu vandens sroves ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų; išliesiu savo dvasios ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavo vaikų“ (Izaijo 44, 3). Žmogus Lewio saloje naudojosi šiuo pažadu. Ir Dievas ten siuntė didelį dvasinį prabudimą.

Biblijoje yra daugybė pažadų. Dievas pagerbs Savo Žodį. Naudokitės Jo Žodžiu kada meldžiatės. Vadovaukitės Jo pažadais! Dievas išgirs jūsų tvarkingus argumentus kada melsitės. Amen.


KADA RAŠYSI DR. HYMERSUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Jei šie pamokslai palaimino tave, parašyk dr. Hymersui el. laišką ir pasakyk jam tai, tačiau visuomet nurodyk, iš kurios šalies rašai. Dr. Hymerso el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymersui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite dr. Hymerso paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

PAMOKSLO PLANAS

TVARKA IR ARGUMENTAI MALDOJE – II DALIS

ORDER AND ARGUMENT IN PRAYER – PART II

Mr. John Samuel Cagan

„O kad žinočiau, kur Jį rasti, ir galėčiau ateiti prie Jo sosto! Jam pateikčiau savo bylą ir savo burną pripildyčiau įrodymų.“(Jobo 23, 3-4)

I.   Pirma, Dievo atsakas į tvarkingą maldą. Išėjimo 32, 11-12, 13, 14;
Raudų 5, 1; Psalmių 79, 1-4, 9, 10; Psalmių 27, 9; Jono 14, 6, 14;
Žydams 4, 14, 16; 10, 19; 7, 25; Luko 11, 8; Mato 7, 7; Luko 18, 7.

II.  Antra, tvarkinga malda remiasi Dievo pažadais. Jono 17, 17;
Jono 10, 35; Pradžios 32, 12; 2 Samuelio 7, 25; Psalmių 27, 10;
Mato 7, 9-11; Luko 11, 13; Jono 14, 14; Mato 18, 19, 20;
Filipiečiams 4, 19; Izaijo 40, 31; Psalmių 50, 15; Jeremijo 33, 3;
Morkaus 10, 27; Jeremijo 32, 17; Morkaus 9, 23, 24; Izaijo 44, 3.