Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GERI DALYKAI PASIEKIAMI MALDA

GOOD THINGS COME THROUGH PRAYER
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. birželio 5 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 5, 2016

„Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.“ (Mato 7, 11)


Šioje nuostabioje eilutėje Jėzus ragina mus melstis. 7-oji ir 8-oji eilutės graikų kalboje yra pateiktos esamuoju laiku. Tai reiškia nepaliaujamai prašyti ir nepaliaujamai belsti. Kada Šventoji Dvasia pakartotinai iškelia jūsų širdyse poreikį melstis, tai yra ženklas, jog tai yra našta iš Viešpaties. Jums bus nuolat primenama melstis už tai vėl ir vėl, kol ateis atsakymas iš mūsų Tėvo Danguje.

Kada mes su šeima grįžome iš trumpų atostogų Meksikoje, iš karto susidūriau su aštuoniomis didelėmis problemomis, kurios užgriuvo mūsų bažnyčią. Atrodė, kad nėra išeities, ir nebuvo aišku, kaip tvarkyti šias problemas. Visas šias problemas aš atskirai išdėsčiau Dievui maldoje, nes nežinojau, kaip jas tvarkyti. Tai buvo didelės problemos. Žinoma, velnias pripildė mano protą abejonėmis ir baimėmis. Žinoma, mano senoji prigimtis netikėjo, kad Dievas pasirūpins šiomis problemomis. Tačiau aš toliau meldžiausi kaip vyras, kuris sakė Jėzumi: „Tikiu Viešpatie! Padėk mano netikėjimui!“ (Morkaus 9, 24). Tai labai gera malda, kada jūsų tikėjimas yra silpnas: „Viešpatie, aš tikiu. Padėk mano netikėjimui.“ Taip mes meldžiamės, kad nugalėtume savo netikėjimą, ir mūsų tikėjimas būtų sustiprintas. Taigi aš meldžiausi dėl tų aštuonių didelių problemų.

Dievas atsakė į mano maldas ir vieną po kitos išsprendė visas problemas. Viena po kitos tos problemos, kurios atrodė neišsprendžiamos, buvo nugalėtos atsakant į mano maldas. Dėl vienos problemos aš meldžiausi daugiau nei penkiolika metų ir į mano maldą buvo atsakyta praėjusį sekmadienį! Koks tai stebuklas! Garbė Dievui, iš kurio teka visi palaiminimai! Taip pat visos tos aštuonios problemos, apie kurias kalbėjau, buvo išspręstos viena po kitos. Paskutinė problema buvo išspręsta prieš man prisėdant rašyti šį pamokslą! Tai išties buvo didelė problema. Ji kamavo mane kelis mėnesius! Tačiau kai Dievas atsakė į maldą, ta problema pasirodė tokia menka! Našta buvo pakelta, ir Dievas atsakė – problema buvo išspręsta taip lengvai, kad dabar atrodo, jog buvo kvaila man taip dėl jos pergyventi!

Mano siela, savo prašymą paruošk,
   Jėzui patinka atsakyti maldas;
Jis Pats paragino tave melstis,
   Todėl nesakyk ne,
Todėl nesakyk ne.

Kai ateini pas Karalių maldoje,
   Atsinešk didžius prašymus;
Nes Jo malonė ir galia yra tokie,
   Kad negali paprašyti per daug!
Negali paprašyti per daug!
   (“Come, My Soul, Thy Suit Prepare,” John Newton, 1725-1807).

Mano širdis nori giedoti, kai prisimenu, kaip Dievas atsakė į mano maldas! Mano širdis gieda, kada dėkoju Dievui už atsakytas maldas! Kai Dievas atsako į maldą, skubėk Jam padėkoti!

„Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.“ (Mato 7, 11)

Nes Jo malonė ir galia yra tokie,
Kad negali paprašyti per daug!
Negali paprašyti per daug!

Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja! Atiduok garbę Dievui! Atiduok garbę Dievui! Jis atsako į maldas! (plojimai).

Mes matėme, kaip nuostabiai Dievas atsakė į mūsų maldas šiais metais. Dvi moterys, sulaukusios aštuntos dešimties, atsivertė. Viliamės, kad per keletą dienų taip pat atsivertė dvylika jaunuolių. Robertas Wangas atsivertė po to, kai dr. Rasmussenas pamokslavo Velykų sekmadienio rytą. Po to Woodis buvo išlaisvintas iš demoniškos priespaudos – tai buvo tikras malonės stebuklas! Po to Jesse Zacamitzinas! Jis pažvelgė į mane piktu žvilgsniu, kai sužinojo, kad man patinka kandidatas į JAV prezidentus D. Trumpas. Tačiau netrukus pokalbių kambaryje jo skruostais jau riedėjo ašaros, kai dr. Caganas atvedė jį pasitikėti Gelbėtoju! Nuostabu! Tik Dievas jam galėjo tai padaryti! Neatrodė ir kad Valentinas Herrera kada nors įtikės! Tačiau Dievas man kalbėjo, kad jis bus išgelbėtas. Ir viliamės, kad jis taip pat atsivertė! Nuostabu! Tik Dievas galėjo tai padaryti! Kitą dieną aš pamokslavau orientuodamasis į krikščionis. Aš tik trumpai užsiminiau apie Evangeliją. Buvau labai nustebintas, kai sužinojau, jog Tomas Xia, tikėtina, buvo išgelbėtas po šio pamokslo! Užmiršau paminėti ir p. Zabalgos tikėtiną atsivertimą po to, kai Johanas Caganas paprasčiausia paklausė jos, ar ji norėtų pasitikėti Jėzumi, ir ji ištarė „taip“ po daugiau nei 35-erių abejonės ir pasimetimo metų! Nuostabu! Tik Dievas galėjo tai padaryti! Šiais metais tikėtina, kad atsivertė apie 17 asmenų, o metai dar tik įpusėjo! (plojimai)

Mano brangūs draugai, Dievas yra stebuklų Dievas! Jis atsako į maldas! Jis duoda gerų dalykų tiems, kurie Jo prašo! Brangūs broliai ir seserys, susitelkime maldai, kad Dievas būtų arti mūsų šių pamaldų metu. Aš noriu, kad jūs melstumėtės Dievo artumo kiekvieną kartą, kada meldžiatės. Dr. Timothy Linas (1911-2009) buvo mano pastorius kinų bažnyčioje. Jis dažnai ragindavo melstis Dievo artumo bažnyčioje. Dr. Linas pasakė:

     „Maldos tikslas yra prašyti Dievo palankumo palaiminti mus Jo malone, pagydyti ligonius, paguosti liūdinčius, aprūpinti stokojančius, išlaisvinti teisiamuosius, padėti netikintiesiems patikėti, kad tikintieji augtų ir taip toliau (...) Tačiau visi šie prašymai yra vaistai gydantys simptomus, o ne pagrindinę problemos priežastį – Jo artumą tarp mūsų!
     Jeigu Jis bus arti mūsų, visos šios problemos bus išspręstos, tamsa virs šviesa ir neganda taps praturtinimu... Garbė Viešpačiui! Jis pažadėjo būti su mumis maldoje (...) Tikrasis maldos tikslas yra kad Dievas būtų su mumis savo artybe (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, pp. 108, 109).

Todėl aš prašau jūsų melstis Dievo artumo mūsų bažnyčioje kiekvieną kartą, kai jūs meldžiatės. Kada meldžiatės ryte, nepamirškite pasimelsti, kad Dievas būtų tarp mūsų. Kada dėkojate Dievui už maistą, prieš valgydami bent keliais žodžiais paprašykite Jo būti mūsų bažnyčioje. Kada meldžiatės už mane, melskitės Dievo artumo man pamokslaujant. Taip pat melskitės Dievo artumo man ruošiant pamokslus. Kai meldžiatės dėl rudens Pjūties, melskitės, kad Dievas būtų tarp mūsų. Be Jo artumo visos mūsų evangelinės pastangos neduos vaisiaus. Kai meldžiatės už mūsų internetinę misiją pasauliui, melskitės Dievo artumo tarp tų, kurie skaito pamokslus, juos pamokslauja ar žiūri mūsų video pamokslus. Kai meldžiatės už mūsų evangelines pastangas, melskitės, kad Dievo artumas būtų su mumis mums evangelizuojant. Kada meldžiatės už p. Griffitho solo giesmes ir mūsų bažnyčios atliekamą šlovinimą, melskitės Dievo artumo mums giedant. Melskite Dievo artumo mūsų maldos susitikimuose. Melskite Dievo artumo sudaužyti širdis prarastų „bažnyčios vaikų“. Tačiau čia nesustokite – melskite Dievo artumo atversti naujus žmones, kai jie pas mus apsilanko. Atsiminkite mūsų lankytojų vardus ir melskite Dievo artumo, kad Jis parodytų jiems, kad jiems reikia Kristaus, ir kad Jis trauktų juos prie Gelbėtojo. Melskite Dievo artumo, kad Jis surištų velnią ir jo demonus. Melskite Dievo artumo pokalbių kambaryje pasibaigus pamaldoms. Melskite Dievo artumo pagydyti ligonius, tokius kaip p. Roopė ir mane. Melskite Dievo artumo visose mūsų bažnyčios veiklos srityse. Melskite Dievo artumo Noah Songo ir Johano Cagano pamokslams per rudens Pjūtį. Melskite Dievo artumo kiekvieną kartą, kai aš pamokslauju. Melskite Dievo artumo kiekvieną kartą, kai pamokslauja dr. Chanas. Palyginime apie įkyrius draugus Jėzus pasakė:

„Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo.“ (Luko 11, 13)

Mes nuolat turime prašyti Dievo Šventosios Dvasios artumo, kad Jis būtų su mumis. Ir tai turi paskatinti mus melstis, kad Dievas pašlovintų Save, kada sulauksime prabudimo tarp mūsų. Aš viliuosi, kad jūs melsite Dievo siųsti mums prabudimą kiekvieną kartą, kai meldžiatės! Taip, kiekvieną kartą! Prabudimas – tai padidintas Jo artumo išliejimas tarp mūsų. Mes taip pat turime melstis kaip Habakukas:

„Viešpatie, girdėjau tavo kalbą ir nusigandau. Atnaujink ir apreikšk savo darbą metuose, savo rūstybėje prisimink gailestingumą.“ (Habakuko 3, 2)

„O Viešpatie, atnaujink savo darbą“. Senasis himnas, kurį aš visada mylėjau sako tą patį:

„Palaiminimų lietaus,
   Palaiminimų lietaus mums reikia;
Malonės lašai krenta aplink mus,
   Tačiau liūties mes maldaujam.”
(“There Shall Be Showers of Blessing,” Daniel W. Whittle, 1840-1901).

„Malonės lašai“ yra tie 17-ka ar 18-ka sielų, kurios, viliamės, buvo išgelbėtos šiais metais. Tačiau „palaiminimų liūtis“ ateina tada, kai Dievas siunčia prabudimo jėgą visa Jo palaiminimų galia.

Kada ateina prabudimas, tai yra Dievas, kuris jį atsiunčia. Bažnyčia gali egzistuoti ir būti gera. Mes galime matyti išgelbėtas sielas. Mes galime jausti Dievo artumą. Tačiau prabudimo metu viskas yra daug ryškiau. Maldos staiga tampa labiau galingos. Pamokslai tampa nepalyginamai stipresni. Įtikinimas dėl nuodėmės pasidaro labai didelis. Kiekvienos pamaldos tampa galingu pokalbių kambariu. Ašaros rieda žmonėms, kai jie išpažįsta savo nuodėmes. Net ir tie, kurie jau yra išgelbėti, išpažįsta savo nuodėmes, dažnai net viešai. Evangelijos žinia, kurią prarastieji girdėjo metų metus, staiga išryškėja taip, tarsi tai būtų jiems negirdėta ir nauja, kurios ankščiau jie niekaip negalėjo suprasti.

Prabudimas dažniausiai ateina, kai keletas žmonių bažnyčioje pradeda jausti, kad turi būti kažkas daugiau nei yra dabar. Jie nebėra pasitenkinę bažnyčios nusistovėjusia rutina. Jie pradeda melstis, kad Dievas pradėtų stebuklingai veikti tarp jų. Krikščionys pradeda suvokti, kad jie yra daug šaltesni dvasiškai nei jie galvojo esą. Jie išpažįsta savo pasaulietiškumą. Jie savo širdyse išpažįsta nuodėmes. Dažnai savo nuodėmes jie išpažįsta ir viešai. Jie šaukiasi, kad Dievas jiems atleistų ir atgaivintų juos. Pats Dievas išjudina bažnyčią, ir ji tampa panaši į bažnyčią, aprašytą Apaštalų darbų knygoje.

Didinga prabudimo malda buvo duota pranašo Izaijo. Jis meldėsi:

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų!“ (Izaijo 64, 1)

Aš tikiuosi, kad kai kurie iš jūsų išmoks šią maldą ir meldžiantis prabudimo panaudos tuos pačius žodžius.

Dr. Martynas Lloydas-Jones‘ Izaijo 64, 1 maldą pavadino „pagrindine prabudimo malda“. Jis teigė:

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum“ – aš nedelsiu pasakyti, kad tai pati pagrindinė malda meldžiant prabudimo. Žinoma, yra teisinga melstis Dievo palaiminti mus (...) ir būti maloningam mums – tai turi būti mūsų nuolatinė malda. Tačiau ši Izaijo malda siekia toliau, ir čia mes matome skirtumą tarp to, ko bažnyčia nuolat turi melsti, ir ypatingos, specifinės, žūtbūtinės maldos, kad Dievo Dvasia aplankytų ir siųstų prabudimą. Jis pasakė: „Kad Tu praplėštum dangų“. Turi įvykti praplėšimo procesas. Dievas įsiveržia į mūsų tarpą“ (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992, pages 305-307).

Izaijo malda mums yra siūloma nedideliame priegiesmyje, kurį mes dažnai giedame:

„Gyvojo Dievo Dvasia,
   Mes meldžiame, nusileisk.
Gyvojo Dievo Dvasia,
   Mes meldžiame, nusileisk.
Ištirpdyk mus, suformuok mus, sulaužyk mus, palenk mus.
   Gyvojo Dievo Dvasia,
Mes meldžiame, nusileisk.
   (“Spirit of the Living God,” Daniel Iverson, 1899-1977;
      altered by Dr. Hymers).

Kada meldžiate prabudimo, giedokite šį priegiesmį, po to melskite Izaijo 64, 1 žodžiais:

„O kad Tu praplėštum dangų ir nužengtum, kad Tavo akivaizdoje kalnai drebėtų!“ (Izaijo 64, 1)

Kalnai išdidumo, kalnai nuodėmės ir maišto, kalnai netikėjimo, - visa tai nuslenka žemyn, kada Dievas perplėšia dangus ir nužengia būti tarp mūsų.

Taigi mes turime melsti Dievo artumo visame, ką darome bažnyčioje. Tačiau mes taip pat turime melsti dar didesnio Dievo Dvasios išliejimo tarp mūsų prabudime. Kada ateina prabudimas, tai beveik visada pasireiškia staiga. Esu stebėjęs prabudimą tris kartus per savo gyvenimą. Pirmąjį ir trečiąjį kartą, kai patyriau prabudimą, Šventoji Dvasia nužengė taip staiga, kad mes buvome tikrai nustebinti ir priblokšti Dievo jėgos! Jeigu Dievas atsiųs prabudimą čia, jūs to neužmiršite per visą savo gyvenimą. Per mėnesį mūsų bažnyčioje būtų padaryta daugiau, nei kad nors per dvidešimt metų! Aš žinau. Esu matęs savo akimis, ką Dievas gali padaryti, kada Jis praplėšia dangus ir nusileidžia žemyn su didesne jėga nei mes kada nors esame matę. Parsinešk šį pamokslą namo ir perskaityk prieš meldžiantis. Pirma, melsk Dievo artumo visame, ką darome. Po to melsk didesnio Dievo Dvasios išliejimo prabudime.

Visuomet melsk Dievo artumo visame kame, ką mes darome. Tačiau taip pat melskis dar didesnio Dvasios išliejimo prabudime tarp mūsų. Jėzus sakė:

„Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.“ (Mato 7, 11)

„Viešpatie, siųsk prabudimą“. Pagiedokime!

„Viešpatie, siųsk prabudimą,
   Viešpatie, siųsk prabudimą,
Viešpatie, siųsk prabudimą,
   Ir te jis ateina iš Tavęs.
(“Lord, Send a Revival,” Dr. B. B. McKinney, 1886-1952;
      pritariant dr. Hymersui).

Visi melskitės atsivertimų šį vakarą (visi meldžiasi).

Mano siela, savo prašymą paruošk,
   Jėzui patinka atsakyti į maldas;
Jis Pats paragino tave melstis,
    Todėl nesakyk ne,
Todėl nesakyk ne.

Kai ateini pas Karalių,
   Atsinešk didžius prašymus;
Nes Jo malonė ir galia yra tokie,
   Kad negali paprašyti per daug!
Negali paprašyti per daug!

Tau reikia būti išgelbėtam iš nuodėmės šį vakarą. Šventoji Dvasia gali tave pabudinti ir parodyti tavo nuodėmę. Šventoji Dvasia gali nuvesti tave pas Kristų, kad būtum apvalytas nuo nuodėmės Jo brangiu Krauju. Jei nori su mumis pasikalbėti apie tai, kaip būti išgelbėtam, prašau, dabar eik paskui dr. Caganą ir Johaną Caganą į auditorijos galą. Jie nuves tave į ramų kambarį, kur mes galėsime pasikalbėti ir pasimelsti. Amen.

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raštą prieš pamokslą skaitė p. Abelis Prudhommas: Mato 7, 7-11.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (John Newton, 1725-1807).