Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAKTIES VIZIJOS –
VELYKINIS PAMOKSLAS

VISIONS IN THE NIGHT –
AN EASTER SERMON
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. kovo 27 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 27, 2016

„Pirmoje knygoje, Teofiliau, aš parašiau apie viską, ką Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios Jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę.“ (Apd 1, 1-3)


Jėzus prisikėlė iš mirties. Dėl to negali būti nė menkiausios abejonės. Jo kapas buvo užantspauduotas romėnų. Romos kariai saugojo kapą atsakydami už jį savo gyvybėmis. Tačiau Velykų sekmadienio rytą Dievas nuritino didžiulį kapo akmenį ir sulaužė Romos antspaudą. Vos tik pradėjus brėkšti, Jėzus išėjo iš kapo į ryto šviesą. Vien tik tuščias kapas jau skelbė Jo prisikėlimą iš numirusiųjų!

Jėzus prisikėlė iš kapo. Dėl to negali būti nei menkiausios abejonės. Šimtai žmonių pamatė Jį gyvą po Jo prisikėlimo. Apaštalas Paulius pasakė: „Po to Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių... Po to Jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg ne laiku gimusiam, Jis pasirodė ir man.“ (1 Korintiečiams 15, 6-8). „Po savo kančios Jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę.“ (Apd 1, 3)

Dr. Johnas R. Riceas pasakė:

„Apsvarstykite, koks didingas tai buvo liudijimas tiesiogine prasme šimtui žmonių, kurie matė Jėzų po Jo prisikėlimo. Kai kurie iš jų Jį matė ne kartą per keturiasdešimt dienų... Tiesiogine prasme šimtai liudytojų vieningai teigė, kad matė Jėzų prisikėlusį iš mirties. Neatsirado nei vieno žmogaus, kuris pasakytų, kad matė Jo mirusį kūną po Velykų, taip pat neatsirado nei vieno, kuris prieštarautų prisikėlimo įrodymams. Liudininkai pasakė, kad jie lietė Gelbėtoją, jautė vinių žymes Jo rankose ir pėdose, matė Jį valgant, kalbėjosi su Juo keturiasdešimt dienų... Įrodymų yra tiek daug, kad tik tie, kurie nenori patikėti ir nepatikrinę faktų tai atmeta. Nestebina, kad Biblija sako, jog Jėzus „pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas.“ (Apd 1, 3) (John R. Rice, D.D., Litt.D., The Resurrection of Jesus Christ, Sword of the Lord Publishers, 1953, pp. 49-50).

Tuščias kapas ir šimtai liudytojų yra stiprūs Kristaus prisikėlimo iš mirties įrodymai.

Tačiau stipriausias įrodymas yra pakeisti Kristaus mokinių gyvenimai. Tie vyrai buvo visiškai pakeisti liudydami prisikėlusį Kristų. Jie buvo bailiai, besislapstantys užrakintame kambaryje. Tačiau pamatę prisikėlusį Kristų, jie skelbė drąsiai, kad Jis yra gyvas – prisikėlęs iš mirusiųjų! Už tai, kad skelbė prisikėlimą, jie sumokėjo savo gyvenimais!

Petras buvo sumuštas ir po to nukryžiuotas aukštyn kojomis.
Andriejus buvo nukryžiuotas ant X formos kryžiaus.
Jokūbas, Zebedėjaus sūnus, buvo nukirsdintas.
Jonas buvo įmestas į verdančio aliejaus katilą ir po to iki gyvos galvos ištremtas į Patmos salą.
Pilypas buvo sumuštas ir po to prikaltas prie kryžiaus.
Baltramiejui gyvam buvo nulupta oda ir po to jis buvo nukryžiuotas.
Matas buvo nukirsdintas.
Jokūbas, Jėzaus pusbrolis buvo nustumtas nuo šventyklos stogo ir po to sumuštas iki mirties.
Tadas buvo sušaudytas strėlėmis.
Morkus buvo tempiamas arklių iki mirties.
Paulius buvo nukirsdintas.
Lukas buvo pakartas ant alyvmedžio.
Tomas buvo subadytas ietimis ir įmestas į degančią krosnį.

(The New Foxe’s Book of Martyrs, Bridge-Logos Publishers, 1997, pp. 5-10; Greg Laurie, Why the Resurrection?, Tyndale House Publishers, 2004, pp. 19-20).

Šie vyrai iškentė labai daug ir visi, išskyrus Joną, mirė baisia mirtimi. Kodėl jiems taip atsitiko? Jiems taip nutiko, nes jie skelbė, kad jie matė Jėzų Kristų gyvą po to, kai Jis prisikėlė iš mirties! Vyrai nekenčia ir nemiršta dėl kažko, kuo nėra įsitikinę! Šie vyrai matė Kristų. „Po savo kančios Jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis“ (Apd 1, 3). Būdamas jau senas, nuo verdančio aliejaus randuotu kūnu, apaštalas Jonas pasakė: „Ką girdėjome ir savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė“ – jis kalbėjo apie prisikėlusį Kristų (1 Jono 1, 1). Aš sakau, kad mes galime pasitikėti šiais vyrais! Jie kentėjo ir mirė už tai, kad skelbė, jog matė iš mirties prisikėlusį Kristų. Vyrai nekenčia ir nemiršta dėl kažko, kuo nėra įsitikinę! Šie vyrai matė Kristų, Jį lietė po to, kai Jis prisikėlė iš kapo! Štai kodėl kankinimai ir net mirtis nesustabdė jų noro skelbti: „Kristus prisikėlė iš mirties!“

„Tomas palietė Jį ten, kambaryje,
Pavadino Jį savo Šeimininku ir Viešpačiu,
Įkišo savo pirštus į žaizdas,
Padarytas vinių ir kardo.
Tas, kuris buvo miręs, vėl gyvas!
Tas, kuris buvo miręs, vėl gyvas!
Sulaužęs stiprius, ledinius mirties gniaužtus –
Tas, kuris buvo miręs vėl gyvas!
   (“Alive Again” Paul Rader, 1878-1938).

Dabar Viešpaties mokiniai susitinka su prisikėlusiu Jėzumi paskutinį kartą. Jis jiems pasako laukti Jeruzalėje, kol jie bus „pakrikštyti Šventąja dvasia“. Jėzus pasakė:

„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.“ (Apd 1, 8)

Ir tai mus atveda iki mūsų pačių bažnyčios, kuri yra miesto centre, pačiame Los Andželo senamiestyje. Aš sakau, kad iš Dievo malonės mūsų bažnyčioje yra patys geriausi krikščionys visose Jungtinėse Amerikos Valstijose! Pas mus taip pat geriausias krikščioniškas jaunimas pasaulyje! Tai galiu sakyti be jokios gėdos, nes tai ne mano darbas. Už tai turime būti dėkingi „Trisdešimt devyneriems“ - mažai grupei dirbančių žmonių, kurie pašventė savo laiką ir savo pinigus, kad išgelbėtų šį bažnyčios pastatą nuo bankroto po sukrečiančio bažnyčios skilimo, kurio metu bažnyčia neteko 400 narių. Tebus pagarbintas Jėzaus vardas! Jis atvedė mus į pergalę!

Taip pat turime būti dėkingi bažnyčios jaunimui. Jie yra išskirtiniai maldos kariai. Jie praleidžia daugiau nei valandą melsdamiesi – ne pamokslaudami ar studijuodami Bibliją, bet melsdamiesi – daugiau nei valandą kiekvieną savaitę. Šitie jauni vyrai ir moterys taip pat renkasi atskirose maldos grupėse, kur jie kiekvieną savaitę dar po valandą meldžiasi Dievui, kad Jis atsiųstų mums prabudimą. Į jų maldas buvo atsakyta daugybe iš pasaulio atsivertusių žmonių. Per šias pastarąsias septynias savaites trylika žmonių atsivertė šioje bažnyčioje, ir tai yra atsakas į jaunų žmonių maldas. Vienas iš jų yra 89-erių buvęs ateistas. Kitas yra 86-erių senas katalikas. Dar kita moteris priešinosi Kristui 40 metų. Dar kitas vyras šėtono buvo įkalintas visą savo gyvenimą. Visi kiti devyni atgimusieji yra jauni žmonės, kurie atėjo pas mus iš pasaulio ir prisijungė prie mūsų bažnyčios iš koledžų, kuriuose mes evangelizuojame. Šlovinkime Jėzaus vardą! Jis yra mums pavyzdys, kaip reikia laimėti sielas!

Praėjusį savaitgalį mūsų bažnyčioje pamokslavo dr. Davidas Ralstonas. Jis yra misionierius ir misijos „Kristus tautoms“ įkūrėjas. Dr. Ralstonas įkėlė mūsų bažnyčios nuotrauką į savo Facebook‘o puslapį su prierašu:

     „Praėjusį šeštadienio vakarą ir šį sekmadienio rytą pamokslavau Los Andželo senamiestyje esančioje Baptistų padangtėje, kurioje pastoriauja dr. R. L. Hymersas Jr. Nuostabios pamaldos, visos vietos užpildytos, pusė žmonių atrodė jaunesni nei 30-ties metų!
     Kiekvienas auditorijai ištartas anglų kalbos žodis yra verčiamas į ispanų ir kinų kalbas. Nuostabi Dvasia su daugeliu „Amen“ ir plojimais pamokslo metu. Pastoriaus R. L. Hymerso Jr. pamokslus internete skaito vidutiniškai 120 000 žmonių iš 210 tautų, pamokslus taip pat galima žiūrėti per YouTube.
     Aš nepažįstu nei vieno evangelijos pamokslininko, kuris nuolat pasiekia tiek daug žmonių visame pasaulyje.
     Šią tarnystę aš lyginu su šiuolaikinių dienų Ch. Spurgeono tarnyste.

Šlovinkim Jėzaus vardą! Jo vardu Dievas atsako maldas!

Ši bažnyčia man vertesnė nei visas pasaulio auksas. Ši visą pasaulį apimanti tarnystė internete man yra vertesnė nei „sidabro upės ar neapsakomi papuošalai“. Tai gali jums pasirodyti kaip menkas dalykas, tačiau man ši bažnyčia yra svarbiausias dalykas pasaulyje!

Savo gyvenimą, savo meilę aš duodu Tau,
   Tau, Dievo Avinėli, kurs mirei už mane;
Te amžinai ištikimas aš būsiu,
   Mano Gelbėtojau ir mano Dieve!
Aš gyvensiu Jam, kuris mirė už mus,
   Koks nuostabus gyvenimas laukia manęs!
Gyvensiu Jam, kuris mirė už mane,
   Mano Gelbėtojau ir mano Dieve!
(“I’ll Live For Him” Ralph E. Hudson, 1843-1901;
      pritariant dr. Hymersui).

Aš ne tik matau, koks lobis ši bažnyčia yra dabar, aš taip pat matau, kokia bažnyčia turi būti, kokia ji gali būti ir kokia ji bus per Dievo malonę! Naktiniuose vizijose aš matau šią auditoriją pripildyta jaunų žmonių! Tose vizijose aš taip pat matau Dievo Dvasią, nusileidžiančią prabudimo bangomis! Aš matau laimingus jaunų žmonių veidus, kurie surado Jėzų Kristų – savo Gelbėtoją ir Viešpatį! Naktinėse vizijose aš matau verkiančius ir besimeldžiančius jaunus žmones, šaukiančius iš džiaugsmo kaip senų laikų metodistai, senų laikų baptistai ir senų laikų reformatai! Aš matau jaunus žmones, kurie pašvenčia savo gyvenimus būti Evangelijos skelbėjais, o kai kurie net vyksta į svetimas šalis kaip Jėzaus Kristaus misionieriai! Aš matau galingą bažnyčią, perpildytą Dievo meile ir trykštančia iš šios vietos į tamsius mūsų tautos kampus ir pasaulį! Per šios bažnyčios tarnavimą aš matau išaukštintą Jėzų Kristų, beliejantį savo meilę ant tūkstančių prarastų ir vienišų sielų visame pasaulyje! Naktinėse vizijose aš taip pat girdžiu juos giedant:

„Aš gyvensiu Jam, kuris mirė už mane,
   Koks nuostabus gyvenimas laukia manęs!
Gyvensiu Jam, kuris mirė už mane,
   Mano Gelbėtojau ir mano Dieve!

Giedokite su manim:

„Aš gyvensiu Jam, kuris mirė už mane,
   Koks nuostabus gyvenimas laukia manęs!
Gyvensiu Jam, kuris mirė už mane,
   Mano Gelbėtojau ir mano Dieve!

Greitai man sueis 75-eri. Aš galiu nebepamatyti viso to šiame gyvenime. Tačiau aš jau matau tai nakties vizijose! P. Griffithai, prašau, padėkite mums pagiedoti p. Christianseno nuostabią giesmę „Leisk pamatyt tik Tave“. Prašau atsistoti. Giesmė pažymėta šeštuoju numeriu giesmių lapuose.

„Leisk pamatyt tik Tave, Gelbėtojau, meldžiu,
   Leisk man matyt tik Jėzų šiandien;
Nors per slėnį Tu mane vedi,
   Tavo neblėstanti šlovė apgaubia mane.
Leisk pamatyt tik Tave, dieviškasis Gelbėtojau,
   Kol Tavo šlove spindės mano dvasia.
Leisk pamatyt tik Tave, kad visi kiti matytų
   Tavo Šventą Atvaizdą spindintį manyje.

Leisk pamatyt tik Tave, pakeisk troškimus
   Palaikyk mane Savo garbėje, įkvėpk mano sielą
Savo tobulumu, Savo šventa meile
   Apšviečia mano kelią šviesa iš dangaus.
Leisk pamatyt tik Tave, dieviškasis Gelbėtojau,
   Kol Tavo šlove spindės mano dvasia.
Leisk pamatyt tik Tave, kad visi kiti matytų
Tavo Šventą Atvaizdą spindintį manyje.

Leisk pamatyt tik Tave, nuodėmės teneliks
   Uždengiančios Tavo šviesos manyje.
Leisk matyti tik Tavo palaimintą veidą,
   Maitinantį mano sielą Tavo amžina malone.
Leisk pamatyt tik Tave, dieviškasis Gelbėtojau,
   Kol Tavo šlove spindės mano dvasia.
Leisk pamatyt tik Tave, kad visi kiti matytų
   Tavo Šventą Atvaizdą spindintį manyje.
(„Leisk pamatyt tik Tave” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).

Savo pamokslą užbaigsiu didžio Kinijos ir Afrikos misionieriaus Charles T. Studdo (1860-1931) žodžiais:

„Tik vienas gyvenimas,
   Jis tuoj praeis.
Tik tai, kas padaryta dėl Kristaus
   Tik tai išliks.“

Niekados nepamirškite tų žodžių kol gyvensite. Pasakykite tai su manimi.

„Tik vienas gyvenimas,
   Jis tuoj praeis.
Tik tai, kas padaryta dėl Kristaus
   Tik tai išliks.“

Dr. Caganai, prašau, palydėkite mus maldoje.

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raš tą prieš pamokslą skaitơ p. Abelis Prudhommeas: Ap. D. 1, 1-9.
Solo giesmę prieš pamokslą atliko p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
      "The Strife Is O’er" (iš versta Francis Pott. 1832-1909).