Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
PASKUTINIAI SEPTYNI
JĖZAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS

THE SEVEN LAST WORDS
OF JESUS ON THE CROSS
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2016 m. kovo 20 d. sekmadienio vakarinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 20, 2016

„Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės.“ (Luko 23, 33)


Fizinės Jėzaus kančios ant kryžiaus buvo labai intensyvios. Jos prasidėjo nuo plakimo rimbu, kai švininiais/kauliniais rimbo antgaliais nugaros oda buvo tiesiog išplėšta, paliekant gilias, kraujuojančias žaizdas Jėzaus nugaroje. Po to Romos kariai uždėjo erškėčių vainiką ant Jėzaus galvos. Aštrūs spygliai smigo į Jo galvą ir kraujas tekėjo Jo veidu. Budeliai taip pat mušė Jam per veidą, spjaudė ant Jo ir pešiojo jo barzdą. Vėliau jie privertė Jį nešti savo paties kryžių Jeruzalės gatvėmis iki nukryžiavimo vietos, vadinamos Kalvarija. Galiausiai didžiulės vinys persmeigė Jėzaus rankų riešus ir pėdas – Jį prikalė prie kryžiaus. Biblija sako:

„Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas (subjaurotas), jis buvo nebepanašus į žmogų.“ (Izaijo 52, 14)

Mes įpratome matyti Holivudo filmuose vaizduojamą Jėzų. Šiuose filmuose niekuomet iki galo nepamatysime gilaus siaubo ir viso nukryžiavimo žiaurumo. Tai, ką mes matome filmuose, niekuo neprilygsta tam, ką Jėzus iš tiesų patyrė ant kryžiaus. Galbūt tik filme „Kristaus kančia“ mes pamatėme nors kiek realesnes Jėzaus kančias. Tai buvo siaubinga.

Dėl ant galvos uždėto erškėčių vainiko, žaizdos atsivėrė Jėzaus kaktoje. Kraujas tekėjo Jo veidu ir kaklu. Jo akys buvo užtinusios. Jo nosis greičiausiai buvo sulaužyta kaip ir apatinis žandikaulis. Jo lūpos buvo plyšusios ir kraujavo. Buvo sunku Jį atpažinti.

Tačiau tai buvo būtent tai, ką pranašas Izaijas išpranašavo apie kenčiantį tarną: „Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas, jis buvo nebepanašus į žmogų“ (Izaijo 52, 14). Tyčiojimasis iš Jėzaus ir spjaudymas į Jį taip pat buvo pranašo išpranašauti: „Aš leidausi mušamas ir tąsomas, neslėpiau veido nuo mane plūstančių ir į mane spjaudančių.“ (Izaijo 50, 6).

Tai atveda mus prie kryžiaus. Plūstantis krauju Jėzus čia nukryžiuojamas. Jam kabant ant kryžiaus, Jis ištaria septynias trumpas frazes. Noriu, kad pamąstytume apie šiuos paskutinius septynis Jėzaus žodžius ant kryžiaus.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

MŪSŲ PAMOKSLUS JAU GALITE SKAITYTI
SAVO MOBILIAJAME TELEFONE.
APSILANKYKITE WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
PASPAUSKITE ŽALIĄ MYGTUKĄ SU ŽODŽIU “APP”
ATLIKITE NURODYTUS VEIKSMUS.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I. Pirmasis žodis – atleidimas.

Atėję į vietą, kuri vadinasi „Kaukolė“, jie nukryžiavo Jį ir du piktadarius – vieną iš dešinės, antrą iš kairės. Jėzus tarė: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“. (Luko 23, 33-34)

Tai buvo priežastis, dėl ko Jėzus buvo prikaltas ant kryžiaus – atleisti mums mūsų nuodėmes. Jis žinojo, kad bus nukryžiuotas dar prieš Jam keliaujant į Jeruzalę. Naujasis Testamentas moko, kad Jėzus laisva valia leidosi nukryžiuojamas už mūsų nuodėmes.

„Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą,“ (1 Petro 3, 18)

„Kristus mirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus.“ (1 Korintiečiams 15, 3)

Jėzus kabėdamas ant kryžiaus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems...“. Dievas atsakė į Jo maldą. Kiekvienas asmuo, kuris visiškai pasitiki Jėzumi, sulaukia atleidimo. Savo mirtimi ant kryžiaus Jis sumokėjo kaltę už jūsų nuodėmes. Jo kraujas nuplauna jūsų nuodėmes.

II. Antrasis žodis – išgelbėjimas.

Du plėšikai buvo nukryžiuoti iš abiejų Jėzaus pusių.

„Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių piktžodžiavo Jam: „Jei Tu esi Kristus, išgelbėk save ir mus!“ Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, pats būdamas taip pat nuteistas! Mudu teisingai gavome, ko verti mūsų darbai, o šitas nieko blogo nepadarė“. Ir jis tarė Jėzui: „Viešpatie, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę“. Jėzus jam atsakė: „Iš tiesų sakau tau: šiandien su manimi būsi rojuje.“ (Luko 23, 39-43)

Pokalbis su antruoju nusikaltėliu yra labai pamokantis. Jis rodo, kad:

1. Išgelbėjimas neįgyjamas per krikštą ar bažnyčios narystę – šis nusikaltėlis nei vieno iš jų neatitiko.

2. Išgelbėjimas nėra geras jausmas – šis nusikaltėlis patyrė vien tik neigiamas emocijas – jis buvo nukryžiuotas ir įtikintas nuodėme.

3. Išgelbėjimas neįgyjamas išeinant į bažnyčios priekį ar ištiesiant ranką – nusikaltėlio rankos ir pėdos buvo prikaltos prie kryžiaus.

4. Išgelbėjimas neįgyjamas malda „Jėzau, ateik į mano širdį.“ Šis nusikaltėlis būtų pritrenktas, jei kažkas jam apie tai būtų pasakęs!

5. Išgelbėjimas neįgyjamas sukalbėjus „nusidėjėlio maldą.“ Šis nusikaltėlis nesimeldė ta malda. Jis tik paprašė, kad Jėzus jį prisimintų.

6. Išgelbėjimas neįgyjamas pakeičiant gyvenimo stilių. Šis nusikaltėlis neturėjo laiko tai padaryti.


Šis nusikaltėlis buvo išgelbėtas tokiu būdu kaip ir jūs turite būti išgelbėtas:

„Tikėk Jėzumi Kristumi ir tu būsi išgelbėtas.“ (Apaštalų darbų 16, 31)

Visa širdimi tikėkite Jėzumi, ir Jis išgelbės jus savo krauju ir teisumu taip, kaip Jis išgelbėjo nukryžiuotą piktadarį.

III. Trečiasis žodis – rūpestis.

„Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo motina, Jo motinos sesuo, Marija – Kleopo žmona, ir Marija Magdalietė. Pamatęs stovinčius savo motiną ir mokinį, kurį mylėjo, Jėzus tarė motinai: Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.“ (Jono 19, 25-27)

Jėzus liepė Jonui pasirūpinti jo motina. Po išgelbėjimo prasideda krikščioniškas gyvenimas. Jumis reikia pasirūpinti. Kristus pavedė savo brangią motiną apaštalui Jonui. Jis pavedė jus vietinės bažnyčios globai. Nei vienas negali išgyventi kaip krikščionis be vietinės bažnyčios rūpybos ir globos. Tai tiesa, kuri dažnai užmirštama šiomis dienomis.

„O Viešpats kasdien gausino bažnyčią (Jeruzalėje) išgelbėtaisiais.“ (Apaštalų darbų 2, 47)

IV. Ketvirtasis žodis – sielvartas.

„Nuo šeštos iki devintos valandos visą kraštą gaubė tamsa. O apie devintą valandą Jėzus sušuko garsiu balsu: „Elí, Elí, lemá sabachtáni?“, tai reiškia: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane palikai?!“.“ (Mato 27, 45-46)

Šis Jėzaus šauksmas iš sielvarto rodo Dievo Trejybės realybę. Dievas Tėvas nusisuka nuo Dievo Sūnaus, kada Jis neša jūsų nuodėmes ant kryžiaus. Biblija sako:

„Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas – žmogus Kristus Jėzus“ (1 Timotiejui 2, 5)

V. Penktasis žodis – kančia.

„Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, – kad išsipildytų Raštas, Jėzus tarė: „Trokštu!“ Tenai stovėjo indas, pilnas rūgštaus vyno. Jie pakėlė ant yzopo šakelės kempinę, pamirkytą vyne, ir prinešė prie Jo lūpų.“ (Jono 19, 28-29)

Ši eilutė rodo, kokias didžiules kančias patyrė Jėzus, kad sumokėtų už jūsų nuodėmes:

Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes.“ (Izaijo 53, 5)

VI. Šeštasis žodis – atpirkimas.

„Paragavęs to vyno, Jėzus tarė: „Atlikta!“ (Jono 19, 30)

Daug ką iš to, ką pasakiau, jūs galite išgirsti ir iš katalikų kunigo. Tačiau prie šeštojo žodžio stovi visa protestantiška reformacija kaip ir baptistų tikėjimas ištisus šimtmečius. Jėzus pasakė: „Atlikta!“

Ar tikrai Jėzus galėjo pasakyti „Atlikta!“? Katalikų bažnyčia tai neigia. Jie sako, kad Jėzus turi būti nukryžiuotas pakartotinai ir aukojamas vėl ir vėl kiekvienose mišiose. Bibilja sako, jog tai yra neteisinga.

„Tos valios dėka esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams.“ (Žydams 10, 10)

Vienintele atnaša Jis amžiams padarė tobulus šventinamuosius.“ (Žydams 10, 14)

„Kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių. O šis, paaukojęs vienintelę auką už nuodėmes, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje.“ (Žydams 10, 11-12)

Jėzus ant kryžiaus sumokėjo visą kainą už mūsų nuodėmes, kartą visiems laikams.

Jėzus visiškai sumokėjo,
   Vien tik jam skolingas;
Nuodėmė paliko raudoną dėmę,
   Jis nuplovė ją baltai kaip sniegą.
(“Jesus Paid It All,” Elvina M. Hall, 1820-1889).

VII. Septintasis žodis – pasišventimas Dievui.

„Jėzus garsiu balsu sušuko: „Tėve, ‘į Tavo rankas pavedu savo dvasią’ „. Ir tai pasakęs, atidavė dvasią.“ (Luko 23, 46)

Ištardamas paskutiniuosius žodžius prieš mirtį, Jėzus parodė savo visišką atsidavimą ir pasišventimą Dievui Tėvui. Didis pamokslininkas C. H. Spurgeonas nurodė, jog tai atspindi pirmuosius Jėzaus ištartus žodžius: „Argi nežinote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (Luko 2, 49).

Vienas iš storžievių šimtininkų, kuris kalė Jėzų prie kryžiaus, stovėjo ten ir girdėjo šiuos paskutinius Jėzaus žodžius. Šimtininkas buvo matęs daug nukryžiavimų, tačiau jis nebuvo matęs taip mirštančio kaip Jėzus. Mirdamas Jis pasakė nuostabų pamokslą.

„Šimtininkas, matydamas, kas įvyko, ėmė garbinti Dievą ir tarė: „Iš tiesų šitas žmogus buvo teisusis!“ (Luko 23, 47)

Šis šimtininkas šiek tiek daugiau pagalvojo apie Jėzų ir pasakė:

„Iš tiesų šitas žmogus buvo Dievo Sūnus!“ (Morkaus 15, 39)

Jis yra Dievo Sūnus! Jis yra prisikėlęs ir yra gyvas. Fiziškai prisikėlęs iš mirties. Jis buvo paimtas į dangų. Jis sėdi Dievo Tėvo dešinėje. „Tikėk Jėzumi Kristumi ir tu būsi išgelbėtas.“ (Apaštalų darbų 16, 31)

Yra tokių žmonių, kurie galvoja, jog užtenka vien tikėti Dievą. Jie klysta. Niekas negali būti išgelbėtas vien tik tikėdamas, jog Dievas yra. Pats Jėzus pasakė: „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“ (Jono 14, 6). Dr. A. W. Tozeris pasakė: „Kristus nėra vienas iš daugelio kelių ateiti pas Dievą. Jis nėra geriausias kelias iš septynių. Jis yra vienintelis kelias“ (That Incredible Christian, p. 135). Jeigu jūs nepasitikėsite Jėzumi, pražūsite. Ir visai nesvarbu, koks „geras“ jūs esate, nesvarbu kaip dažnai lankotės bažnyčioje ar skaitote Bibliją. Jeigu nepasitikėjote Jėzumi, jūs esate prarastas. „Niekas nenueina pas Tėvą kitaip kaip tik per mane“. Jėzus yra vienintelis, kuris savo krauju gali apvalyti jus nuo jūsų nuodėmių. Amen.