Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTAUS ŠLOVĖS ŠALTINIS

(14-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53)
THE SOURCE OF CHRIST’S GLORY
(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)
(Lithuanian)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2013 m. balandžio 21 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 21, 2013

„Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais, ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius.“ (Izaijo 53, 12)


Johnas Trappas (1601-1669) buvo XVII amžiaus puritonų pamokslininkas. Buvo sakoma, kad jis „pats stropiausias ir nuostabiausias pamokslininkas. Savo pripažinimą jis gavo parašęs komentarus visai Biblijai, ir tai yra geriausias puritonų Biblijos studijų pavyzdys; komentarai pasižymi neįprastu humoru ir nuodugniu tyrinėjimu“ (Elgin S. Moyer, Ph.D., Kas buvo kas Bažnyčios istorijoje, Keats Publishing, 1974, p. 410). J. Trappo komentarai buvo itin rekomenduojami Ch. Spurgeono. Apie Izaijo knygos penkiasdešimt trečią skyrių Johnas Trappas pasakė:

„Čia kiekvienas žodis turi savo svorį, ir labai akivaizdu, jog apaštalai ir evangelistai, apibūdindami mūsų išgelbėjimo paslaptis, labai gerbė visą šį Izaijo knygos skyrių... Šiuos dalykus užrašinėję pranašai turėjo būti gavę labai didžią Dvasią, nes čia taip aiškiai parodomas Viešpats Jėzus Kristus - tiek jo nusižeminimas, tiek jo išaukštinimas. Kol kiti Senojo Testamento rašytojai skolinasi šviesą iš Naujojo Testamento, šis skyrius keliose vietose apšviečia Naująjį Testamentą“ (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997, volume III, page 410).

Ir iš tiesų mūsų tekstas šį rytą „skolina šviesą“ ir suteikia gylį mūsų supratimui apie tai, ką skaitome Naujajame Testamente. Vietoj to, kad Naujasis Testamentas aiškintų Izaijo 53-ąjį skyrių, šį kartą yra atvirkščiai. Izaijo 53-asis skyrius padeda mums paaiškinti Naująjį Testamentą! Tai yra labai neįprasta.

Dr. Jackas Warrenas apie mūsų tekstą pasakė: „Ši paskutinė Izaijo 53-ojo skyriaus eilutė užbaigia skyrių įdomiu teiginiu: jis pagerbia Gelbėtoją dėl to, kad Jis išlieja savo sielą ir už tai, kad Jis priskaičiuojamas prie nusidėjėlių“ (Jack Warren, D.D., Redemption in Isaiah 53, Baptist Evangel Publications, 2004, p. 31).

„Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais, ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius.“ (Izaijo 53, 12)

Šuo metu Kristus mėgaujasi savo atlygiu, kurį Jam suteikė Jo Tėvas: „Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais“. Nė vienas Danguje neniekina ir neatmeta Kristaus. Visa Dangaus gausybė garbina Jį! Visa šlovė gaubia Jį ir Jo sostą Tėvo dešinėje. Ką padarė Kristus, kad nusipelnė tokios pagarbos ir šlovės? Kodėl Jam suteikta „dalis su didžiaisiais“ ir kodėl Jis „dalinsis grobį su stipriaisiais“? Atsakymas yra toks: Jis padarė keturis dalykus.

I. Pirma, Jis atidavė savo sielą mirčiai.

„Jis atidavė savo sielą mirčiai…“ (Izaijo 53, 12)

Kristus tai padarė sąmoningai. Jis tai padarė ne vedamas spontaniškų emocijų, bet apgalvotai ir kruopščiai. Sąmoningai Jis atidavė savo sielą mirčiai, po truputį, kol pagaliau Jis viską išliejo ir sušuko:

„Atlikta!” Ir, nuleidęs galvą, Jis atidavė dvasią.“ (Jono 19, 30)

Atsiminkite, kad Kristus tai padarė savo noru. Jis pasakė:

„Aš guldau savo gyvybę… Niekas neatima jos iš manęs, bet Aš pats ją atiduodu.“ (Jono 10, 17-18)

Tai yra labai svarbi tiesa. Mes turime suprasti, kad Jėzus nemirė atsitiktinai. Jis sąmoningai ėjo į savo mirtį; Jis sąmoningai atidavė savo gyvybę, kad sumokėtų bausmę už mūsų nuodėmes. „Jis atidavė savo sielą mirčiai“ ant kryžiaus ne dėl to, kad Jam tai reikėjo padyti, bet dėl tavęs ir manęs – dėl visų, kurie pasitiki Juo, išgelbėjimo.

Tad pasitikėk Juo ir neatsitrauk. Išliek savo sielą visiškai Juo pasitikėdamas taip, kaip Jis atidavė savo sielą mirčiai dėl tavęs. Ateik ir ilsėkis Kristuje, tada tu pamatysi, kodėl Jis apgaubtas garbe ir šlove. Jis turi garbingą padėtį nes Jis:

„Ir Kristus vieną kartą kentėjo už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius, kad mus nuvestų pas Dievą.“ (1 Petro 3, 18)

Jo mirtis ant kryžiaus, kuri atnešė Jam tiek daug gėdos, dabar neša Jam tokią garbę ir šlovę, kad Jis gauna „dalį su didžiaisiais“ ir „dalinasi grobiu su stipriaisiais“. Dievas Jam duoda „paveldėti pagonis“ (Psalmių 2, 8). Taigi Dievas sako: „Aš leisiu jam nugalėti, grobti ir išvaryti piktąsias dvasias... ir tai jis gaus kaip atlygį dėl jo gėdingos mirties“ (Trapp, ibid.).

„Jis nuginklavo kunigaikštystes bei valdžias ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus.“ (Kolosiečiams 2, 15)

Pagiedokime giesmę „Mirties Jėga“!

Mirties jėga padarė blogiausia, ką galėjo,
   Tačiau Kristus jos legionus išsklaidė:
Šaukime šventu trykštančiu garsu. Aleliuja!
   Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!
(“The Strife is O’er” išversta Francis Pott, 1832-1909).

Jam buvo suteikta garbė ir šlovė, nes Jis atidavė savo sielą mirčiai, kad išgelbėtų nusidėjėlius. Ateik ir pasitikėk Juo! Ateik ir pasitikėk Juo visiškai! Pasitikėk Juo dabar!

II. Antra, Jis buvo priskirtas prie nusikaltėlių.

„Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais, ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių...“ (Izaijo 53, 12)

Kristus užėmė savo vietą tarp nusidėjėlių. Savo žemiškos tarnystės metu Jis buvo lyginamas su nusidėjėliais. Tai buvo pagrindinis fariziejų nusiskundimas dėl jo. Jie Jį vadino:

„Muitininkų ir nusidėjėlių draugu.“ (Luko 7, 34)

Mirdamas ant kryžiaus Jis buvo nukryžiuotas tarp dviejų nusikaltėlių.

„Jis buvo priskirtas prie nusikaltėlių“ (Izaijo 53, 12)

Jis buvo „priskaičiuojamas“ (Strong) prie jų. „Tai nereiškia, kad Jis buvo nusikaltėlis, bet su Juo buvo elgiamasi kaip su nusikaltėliu – Jis buvo nukryžiuotas kartu su vagimis“ (Jamieson, Fausset and Brown, volume 2, p. 733). Evangelija pagal Morkų sako:

„Kartu su Juo nukryžiavo du plėšikus: vieną dešinėje, kitą kairėje. Taip išsipildė Rašto žodis: „Jis buvo priskaitytas prie piktadarių.“ (Morkaus 15, 27-28)

Dr. Youngas pasakė: „Jie nebuvo tik nusidėjėliai, jie iš tiesų buvo nusikaltėliai“ (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, 1972, volume 3, p. 359). Jie buvo nusikaltėliai. Graikų kalbos žodis „anomos“ apibūdina asmenį, kuris daro šiurkščius įstatymo pažeidimus (Vine). Taigi Kristus buvo priskirtas prie pačių blogiausių nusidėjėlių! Anna‘os Waterman giesmė skamba taip:

Jis išgelbėjo blogiausius,
Kai Jis išgelbėjo vargšą kaip mane.
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
(“Yes, I Know!” Anna W. Waterman, 1920).

Evangelijoje pagal Luką mums pasakojama, kad vienas iš nusikaltėlių patikėjo Jėzumi ir buvo išgelbėtas (Luko 23, 39-43). Dr. Johnas R. Rice‘as pasakė: „Vienas nusikaltėlis tada buvo išgelbėtas, kad net blogiausias nusidėjėlis turėtų vilties...“ (John R. Rice., D.D., The King of the Jews, Sword of the Lord, 1980 reprint, p. 475). Dr. V. McGee pasakė:

„Koks buvo skirtumas tarp tų dviejų nusikaltėlių? Nebuvo jokio – abu buvo vagys. Skirtumas tik tame, kad vienas iš vagių patikėjo Jėzumi Kristumi, o kitas ne (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson, 1983, volume IV, p. 354).

„Jis buvo priskirtas prie nusikaltėlių“. Tai rodo, kad Jėzus savo noru susitapatino su pačiais blogiausiais nusidėjėliais. Jie gali būti išgelbėti, nes Jis buvo priskirtas prie jų. Tačiau jei nori būti išgelbėtas, tau reikia pasitikėti Juo.

Dabar Kristus yra pagerbtas, nes Jis nusižemino ir buvo nusidėjėlių vietoje, prisiėmė jų nuodėmes ant savęs, todėl dabar nusidėjėliai gali būti išgelbėti. Taigi Jis yra pagerbtas, nes „Jis buvo priskirtas prie nusikaltėlių“. Pagiedokime „Taip, aš žinau!“ priegiesmį!

Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
(“Yes, I Know!” Anna W. Waterman, 1920).

III. Trečia, Jis nešė daugelio nuodėmes.

Atsistokime ir paskaitykime, prašau, mūsų tekstą garsiai, baigdami žodžiais „daugelio nuodėmes“.

„Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais, ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes...“ (Izaijo 53, 12)

Galite atsisėsti.

„Jis nešė daugelio nuodėmes“. Apaštalas Petras užrašė taip:

„Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant medžio…“ (1 Petro 2, 24)

Tai yra išgelbėjimas per pakaitališką auką. Kristus paėmė tavo nuodėmę „savame kūne“ ant kryžiaus. Jis sumokėjo kaltę už tavo nuodėmę, paimdamas ją ant savęs ir mirdamas tavo vietoje. Be atpirkimo pakaitališka Jėzaus mirtimi nėra Evangelijos. Jo pergalinga mirtis už nusidėjėlius yra ta širdis ir Evangelijos esmė. Ch. Spurgeonas pasakė:

„Šie trys dalykai – jis atidavė savo sielą mirčiai, nešė nusidėjėlių kaltes ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis stovėjo petys petin su nusidėjėliais ir iš tiesų nešė jų nuodėmę... tai jo nesuteršė, bet įgalino jį pašalinti nuodėmę, kuri suteršė žmones. Tie trys dalykai yra priežastys, dėl kurių mūsų Viešpats Jėzus yra garbėje. Dieve, dėl šių trijų priežasčių ir dar vienos tu leidai jam pasidalinti grobiu su stipriaisiais ir duoti jam dalį su didžiaisiais. (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1975 reprint, volume XXXV, page 93).

Pagiedokime „Taip, aš žinau!” priegiesmį!

Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;

IV. Ketvirta, Jis užtarė nusidėjėlius.

Tekstas užsibaigia žodžiais:

„... ir užtarė nusidėjėlius.“ (Izaijo 53, 12)

Ant kryžiaus Kristus meldėsi už nusidėjėlius „užtardamas nusidėjėlius“, kada Jis sušuko:

„Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro.“ (Luko 23, 34)

Taigi Jis meldėsi už nusidėjėlius kabėdamas ant kryžiaus.

Tačiau net dabar Danguje Jėzus meldžiasi už nusidėjėlius:

„Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų.“ (Žydams 7, 25)

Jis užtarė nusidėjėlius mirdamas ant kryžiaus. Jis ir šiandien toliau meldžiasi už nusidėjėlius, sėdėdamas Dievo Tėvo dešinėje Danguje.

Atkreipkite dėmesį, jog tie keturi dalykai, kuriuos Jėzus padarė, yra priežastys, dėl kurių Jis dabar yra išaukštintas garbėje savo Tėvo dešinėje. Ir visos keturios dabartinės Kristaus garbės priežastys yra susijusios su tuo, ką Jis padarė, kad išgelbėtų nusidėjėlius!

„Ir išore tapęs kaip žmogus, Jis nusižemino, tapdamas paklusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl Dievas Jį labai išaukštino ir suteikė Jam vardą aukščiau visų kitų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų, kad Jėzus Kristus yra Viešpats.“ (Filipiečiams 2, 8-11)

Tačiau taip pat atkreipkite dėmesį, kad net visa Jėzaus gelbstinčia jėga Jis neišgelbės tų, kurie mano, kad jiems nereikia būti išgelbėtiems. Ch. Spurgeonas pasakė:

„Jeigu jūs neturite nuodėmės, jis negali jūsų nuo jos apvalyti. Ar ne taip? ... Jūs esate labai geri, gerbiami žmonės, kurie niekada nieko blogo nesate padarę per visą savo gyvenimą; kam jums Jėzus? Žinoma, jūs einate savo paties keliais ir rūpinatės patys savimi... Deja! Tai yra netiesa... Jei pažiūrėtumėte į save, pamatytumėte, kad jūsų širdis yra purvina kaip juodas kaminas, kuris niekados nebuvo valytas. Jūsų širdys yra paniekos šuliniai. O, kad jūs tai pamatytumėte ir nustotumėte būti saviteisūs! Tačiau jei jūs nepamatysite to, Jėzuje jums nėra nieko. Jis priima sau garbę iš nusidėjėlių, o ne iš tokių pasipūtusių žmonių kaip jūs. Tačiau tie, kurie esate kalti, kurie pripažinsite savo kaltę, galėsite džiaugsmingai prisiminti, kad tuos keturis dalykus, kuriuos Jėzus padarė, jis padarė dėl nusidėjėlių ir todėl, kad jis juos padarė nusidėjėliams, ir dabar jis yra vainikuotas garbėje ir šlovėje… Todėl nuoširdžiai kreipiuosi į jus ir raginu pasitikėti Dievo Sūnumi, kuris tapo kūnu, kraujavo ir mirė už kaltus žmones! Jei pasitikėsite juo, jis jūsų neapgaus, bet būsite išgelbėti iš karto ir amžiams“ (Spurgeon, ibid., page 95).

Amen! „Taip, aš žinau“, - pagiedokime tai dar kartą!

Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
   (“Yes, I Know!” Anna W. Waterman, 1920).

Jei norėtumėte pasikalbėti su mumis apie tai, kaip gali būti apvalytos jūsų nuodėmės Jėzaus krauju, prašau eikite į auditorijos galą dabar. Dr. Caganas nuves jus į ramią vietą, kur mes galėsime pasikalbėti. Mr. Griffithas dar kartą su choru giedos:

Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;
Ir aš žinau, taip, aš žinau,
kad Jėzaus kraujas gali blogiausią nusidėjėlį paverst švariu;

Pone Lee, prašau ateikite ir pasimelskite už tuos, kurie atsiliepė į kvietimą.

Jei šis pamokslas palaimino tave, prašau, atsiųsk elektroninį laišką dr. Hymeriui ir pasakyk jam apie tai. KADA RAŠYSI DR. HYMERIUI, PARAŠYK, IŠ KOKIOS ŠALIES RAŠAI, NES KITAIP JIS NEGALĖS TAU ATSAKYTI. Dr. Hymerio el. pašto adresas: rlhymersjr@sbcglobal.net (paspauskite čia). Dr. Hymeriui jūs galite rašyti bet kuria kalba, tačiau jei galite, parašykite angliškai. Jei rašysite Dr. Hymerio paštu, jo adresas yra P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Jūs galite jam paskambinti: (818) 352-0452.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete -
www.sermonsfortheworld.com
Paspauskite ant nuorodos „Pamokslai lietuvių kalba“.

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Prieš pamokslą Šv. Raštą skaitė dr. Kreightonas L. Chanas: Izaijo 53, 6-12.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo p. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


PAMOKSLO PLANAS

KRISTAUS ŠLOVĖS ŠALTINIS

(14-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53)
THE SOURCE OF CHRIST’S GLORY
(SERMON NUMBER 14 ON ISAIAH 53)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Todėl Aš duosiu jam dalį su didžiaisiais, ir jis dalinsis grobį su stipriaisiais, kadangi jis atidavė savo sielą mirčiai ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Jis nešė daugelio nuodėmes ir užtarė nusidėjėlius.“ (Izaijo 53, 12).

I.   Pirma, Jis atidavė savo sielą mirčiai. Izaijo 53,12a;
Jono 19, 30, 10, 17; 1 Petro 3, 18; Psalmių 2, 8; Kolosiečiams 2, 15.

II.   Antra, Jis buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Izaijo 53, 12b;
Luko 7, 34; Markaus 15, 27-28; Luko 23, 39-43.

III. Trečia, Jis nešė daugelio nuodėmes. Izaijo 53, 12c; 1 Petro 2, 24.

IV. Ketvirta, Jis užtarė nusidėjėlius. Izaijo 53, 12d;
Luko 23, 34; Žydams 7, 25; Filipiečiams 2, 8-11.