Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
GELBĖTOJO TRIUMFAS!

(12-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)
(Lithuanian)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2013 m. balandžio 14 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 14, 2013

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10)


Pirmoji Izaijo 53-iojo skyriaus 10-os eilutės dalis kalba apie Kristaus pakaitališką mirtį. Apie tai aš pamokslavau praėjusį vakarą. Pirmoji šios eilutės dalis rodo, kad Dievas Tėvas stovi už Jo Sūnaus kančių, Jis yra tas, kuris iš tiesų buvo viso to iniciatorius. Dr. Merrilas F. Ungeris pasakė: „Viešpats sugniuždė Jį atiduodamas skausmui“ (Merrill F. Unger, Ph.D., Unger’s Commentary on the Old Testament, Moody Press, 1981, volume II, p. 1299). Pirmoji Izaijo 53-iojo skyriaus 10-os eilutės dalis sako:

„Bet Viešpats panorėjo jį sumušti, Jis atidavė jį skausmui. Kai Tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę…“ (Izaijo 53, 10a)

Keil ir Delitzsch Commentary on the Old Testament sako:

„Tai buvo žmonės, kurie Kristų pasmerkė tokioms gniuždančioms kančioms ir giliam skausmui, tačiau pirminė viso to priežastis buvo Dievas, kuris padarė taip, kad žmonijos nuodėmės pasitarnavo Jo tikslui ir Jo valios patenkinimui. (Eerdmans, 1973 reprint, vol. VII, part II, p. 330).

Dabar Izaijo 53-iojo skyriaus 10-os eilutės antrojoje dalyje mes matome, kas išėjo iš Kristaus kančios, kokias pasekmes atnešė Jo kančios. Jėzaus kančia ir mirtis ant kryžiaus padėjo pamatus triumfuojančiam Jo prisikėlimui ir Jo žmonių pergalei žemėje!

Prašau, atsistokime ir dar kartą perskaitykime antrą šios eilutės dalį, pradėdami nuo žodžių „Jis matys...“

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10b)

Galite atsisėsti. Atkreipkite dėmesį į tris nuostabius teksto dalykus, kurie atsirado dėl to, kad Kristus kentėjo!

I. Pirma, Jis matys Savo palikuonis!

„Jis matys savo palikuonis.“ (Izaijo 53, 10)

Tai yra pirmasis Jėzaus mirties rezultatas. „Jis matys savo palikuonis“. Tai nurodo į Kristaus dvasinius palikuonis, Jo sėklą. Milijonai žmonių atėjo pas Kristų ir tapo „jo sėkla“. Jėzus tai išpranašavo sakydamas:

„Ir ateis iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje.“ (Luko 13, 29)

Nuo Sekminių dienos nesuskaičiuojama daugybė žmonių visame pasaulyje atėjo pas Kristų. Ir laikų pabaigoje, kada Kristus iš dangaus sugrįš į šį pasaulį:

„Jo vaikai paveldės kraštą.“ (Psalmių 25, 13)

Kristui nereikėjo laukti, kol Jis sugrįš antrą kartą, kad pamatytų Savo palikuonis. Iškart po Jo prisikėlimo iš mirties Jis juos pamatė, o jie pamatė Jį! Apaštalas Paulius pasakė:

„Jis pasirodė Kefui (Petrui), po to dvylikai. Po to Jis pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių… Po to Jis pasirodė… visiems apaštalams. O visų paskiausiai… Jis pasirodė ir man.“ (1 Korintiečiams 15, 5-8)

Jo palikuonys pamatė Jį. Apaštalas Jonas taip užrašė:

„Tai, ką savo akimis regėjome, ką matėme ir mūsų rankos lietė, – tai skelbiame apie gyvenimo Žodį.“ (1 Jono 1, 1)

Jis pamatė savo palikuonis prisikėlęs iš mirties:

„Po to… atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, Jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.“ (Jono 20, 19-20)

„Jis matys savo palikuonis.“

Jie pamatė ir Jis pamatė juos – jie buvo Jo sėkla, jo dvasinai palikuonys! Prisikėlęs iš mirties Jis pamatė savo palikuonis!

Po to, kai Jis buvo pakeltas atgal į Dangų, Šventoji Dvasia galingai veikė, ir trys tūkstančiai atsivertė. Ir vėl tai buvo Izaijo pažado išpildymas. Žiūrėdamas iš Dangaus į žemę, Jėzus matė Savo palikuonis. Taip, kaip skaitome Apaštalų darbų knygoje, viskas vyko ir toliau. Prisikėlęs Kristus žvelgė iš Savo sosto garbėje ir matė minias žmonių, kurie pasitikėjo Juo ir tapo Jo palikuonimis.

Taip viskas vyksta per amžius. Jėzus žvelgia iš Dangaus ir mato Savo besidauginančius palikuonis visoje žemėje, tokiu būdu išpildydamas Izaijo pranašystę, kad jie ateis „iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje“. (Luko 13, 29)

Taip, šis pažadas buvo išpildytas milijonus kartų per visą istoriją visuose pasaulio kampeliuose.

„Jis matys savo palikuonis.“

Kada jūs tikėjimu ateisite pas Jėzų, Jis pamatys jus taip pat! Atsivertimo momentu jūs prisidėsite prie milžiniško skaičiaus tų, kurie yra Jo palikuonys – žemėje ir Danguje.

„Jis matys savo palikuonis.“

Kaip mes džiūgaujame, kad prisikėlęs Kristus yra toks palaimintas ir šlovingas – visų rasių ir tautų vyrai ir moterys pasitiki Juo ir prisijungia prie Jo amžiams! Taip:

„Jis matys savo palikuonis.“

Mes su žmona praėjusią naktį matėme nuostabų vaizdo siužetą. Ten buvo rodoma, kaip vienas po kito Irane į Kristų atsiverčia ir krikščionimis tampa musulmonai. Musulmonė iranietė pasakojo: „Aš buvau praradusi bet kokią viltį“. Tuomet ji pasitikėjo Jėzumi. Jaunas vyras sakė: „Aš nenoriu būti musulmonas“. Jis taip pat pasitikėjo Jėzumi ir tapo krikščioniu. Šiandien Irane daugiau žmonių nei bet kada per paskutiniuosius 1500 metų pasitiki Jėzumi! Tūkstančiai jaunų žmonių musulmoniškose šalyse rizikuoja savo gyvybe tapdami krikščionimis! Jėzus mato „Savo sėklą“ šiandien besidauginančią musulmonų pasaulyje! Mūsų pamokslai juos pasiekia arabų kalba!

Ir tame paskutiniame triumfe, kada Kristus sugrįš Savo garbėje įsteigti Savo Karalystę žemėje, kada Jis sugrįš valdyti kaip Karalių Karalius ir Viešpačių Viešpats:

„Jo palikuonys paveldės žemę.“ (Psalmių 25, 13)

„Jis matys Savo palikuonis“, nes Viešpaties burna taip pasakė! „Jėzus Valdys“. Pagiedokime!

Jėzus valdys visur, kur nušviečia saulė spindulys
   Keliaujantis toly ir tolyn;
Jo karalystė išsiplėtė nuo pakrantės iki pakrantės,
   Kol mėnulis aptems ir nebešvies.
(“Jesus Shall Reign” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

II. Antra, Jis prailgins Jo dienas!

Pažvelkite dar kartą į mūsų tekstą (Izaijo 53, 10). Čia matome dar vieną Jėzaus kentėjimų ir mirties rezultatą.

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos…“ (Izaijo 53, 10)

Antra Kristaus mirties pasekmė yra ši: „Jo dienos bus prailgintos“, nes kada Jis mirė ant kryžiaus, Jo gyvenimas nesibaigė. Jis nebuvo labai ilgai laikomas mirties kape. Atėjo trečioji diena, ir nugalėtojas Kristus atgijo gyvenimui. Jis suplėšė geležines mirties grandines ir išėjo iš kapo, kad daugiau nebemirtų! „Kad Jis mirė, tai mirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui!“ (Romiečiams 6, 10)

„Žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta; mirtis jau nebeturi Jam galios.“ (Romiečiams 6, 9)

Pagiedokime giesmę „Trys liūdnos dienos“!

Trys liūdnos dienos greit prabėgo;
Jis keliasi šlovingai iš mirties:
Visa garbė mūs gyvajai Galvai! Aleliuja!
Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!
   (“The Strife is O’er,” išversta Francis Pott, 1832-1909).

„Jo dienos bus prailgintos.“

„O kadangi šis išlieka per amžiusJis amžinai gyvas, kad juos užtartų.“ (Žydams 7, 24, 25)

Ch. Spurgeonas pasakė: „Iš dangaus aukštybių Jis žvelgia žemyn į minias savo palikuonių žemėje... Kiek daug žvaigždžių dangaus skliaute, kaip nesuskaičiuojamos yra dulkės vasarą, tiek daug yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus palikuonių.“ (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1978 reprint, volume 51, p. 565).

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos…“ (Izaijo 53, 10)

III. Trečia, Jo darbas plėsis!

Atsistokime, prašau, ir perskaitykime visą mūsų tekstą, atkreipdami ypatingą dėmesį į paskutinę eilutės dalį, prasidedančią žodžiais „Jo rankomis...“:

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10)

Tai yra trečiasis Jėzaus mirties rezultatas – „Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta“. Ch. Spurgeonas pasakė:

„Daugiau nei tūkstantis devyni šimtai metų praėjo nuo to laiko, kai Jis prisikėlė iš mirties naujam gyvenimui ir jis tebėra gyvas; mes žinome, kad Jo dienos tęsis kol ši žemė bus, ir pabaigoje, kada Jis perduos karalystę Dievui, Tėvas prailgins Jo dienas. „Tavo, o Dieve, sostas išlieka per amžius“ Tu gyvensi, nors kalnai nugrius ir dangūs bus suglamžyti kaip nudėvėtas drabužis (Spurgeon, ibid.).

„Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10)

Geroji valia, Viešpaties tikslas bus „įvykdytas Jo rankomis“. Dievas Tėvas Jėzui yra pasakęs:

„Aš tave padarysiu šviesa pagonims, kad tu būtum mano išgelbėjimas iki žemės pakraščių.“ (Izaijo 49, 6)

„Tautos ir karaliai ateis prie tavo šviesos spindesio... pagonių stiprybė ateis pas tave.“(Izaijo 60, 3, 5)

„Štai šitie ateis iš toli, tie – iš šiaurės ir vakarų, o anie – iš Sinimo krašto (Kinijos)“. (Izaijo 49, 12)

„Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10)

Prieš kelis mėnesius mes žiūrėjome vaizdo reportažą apie krikščionybės plitimą Kinijoje, pavadintą „Kankinių balsas“. Mes matėme seno kino Moses Xie (Shay) paliudiją. „Kultūrinės revoliucijos“ metu jis buvo komunistų suimtas ir pasodintas į kalėjimą daugiau nei dvidešimčiai metų, nes jis skelbė Kristaus Evangeliją. Didžiausio suspaudimo metu kinas buvo giliai nusiminęs. Tuomet, kaip jis sako, Jėzaus balsas kalbėjo jam į širdį: „Mano vaike, mano malonės tau pakanka.“ Brolis Xie sakė, kad jis šį balsą savo širdyje girdėjo tris kartus. Jis prapliupo ašaromis, kada išgirdo tai trečią kartą. „Mano vaike, mano malonės tau pakanka.“ Dėkingumo ašaros pripildė jo akis, kai jis pasakojo apie Kristaus jėgą, kuri išgelbėjo jį tame komunistų kalėjime.

Po to vaizdo reportaže matėme dešimtis tūkstančių kinų komunistų tiesiogine šio žodžio prasme garbinančių Mao Dzeduną, žiaurų komunistų diktatorių, kuris nužudė daugiau žmonių nei Hitleris. Jiems skanduojant garbinimo žodžius diktatoriui, aš pamaniau: „Mes, krikščionys, būsime ten, kada jūsų, komunistų, nebebus.“ Kada Kinijos komunistų partija gulės istorijos pelenų krūvoje, krikščionybė Kinijoje tebegyvuos, ji bus stipresnė nei bet kada, nes krikščionybė auga ten fantastiškais tempais. „Mes, krikščionys, dar būsime ten, kada jūs, komunistai, būsite dingę“. Tas pats vyksta visoje žemės planetoje. Kristaus priešams, kad ir kur jie bebūtų, mes galime pasakyti visiškai užtikrintai: „Mes, krikščionys, būsime čia, kada jūs, komunistai, būsite dingę“! Nes „Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta“!

Krikščionys šiandien gali būti žeminami ir niekinami. Šiandien mus gali niekinti ir iš mūsų tyčiotis kaip ir iš mūsų Gelbėtojo, kai Jis buvo žemėje. Tačiau Kristus prisikėlė iš mirties ir „Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta“. Todėl nesvarbu, kiek tikra krikščionybė yra niekinama ir atmetama, ji „plėsis Jo rankomis“. Ir laikų pabaigoje:

„Šio pasaulio karalystės tapo mūsų Viešpaties ir Jo Kristaus karalystėmis, ir Jis valdys per amžių amžius!“ (Apreiškimo 11, 15)

Tuomet, mano broliai, mes matysime, ką Jėzus pasiekė savo mirtimi, nes „Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta“. Jėzus sugrįžta valdyti visos žemės!

Jėzus valdys visur, kur nušviečia saulė spindulys
   Keliaujantis tolyn ir tolyn;
Jo karalystė išsiplėtė nuo pakrantės iki pakrantės,
   Kol mėnulis aptems ir nebešvies.
(“Jesus Shall Reign,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Jis sugrįžta, Jis sugrįžta,
   Tas pats Jėzus, atmestas žmonių;
Jis sugrįžta, Jis sugrįžta,
   Su jėga ir didžia šlove, Jis vėl sugrįžta!
(“He Is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Aš žinau, kad šį rytą čia yra kai kurie iš jūsų, kurie stebisi, kodėl mes tokie pakylėti. Jūs galvojate: „Ko šie žmonės taip entuziastingai nusiteikę? Kodėl jie pritaria tiems dalykams?“ Aš įsitikinęs, kad kai kurie iš jūsų, kurie jau seniai lankote šią bažnyčią, jaučiatės taip pat. Jūs galvojate: „Ar vėl turime per tai eiti? Jau esame tai girdėję. Kodėl dėl to turime būti taip susižavėję? Kam čia būti tokioje ekstazėje? Ar negalima paprasčiausiai pakviesti priimti Kristų ir baigti?” Žinau, jog kai kurie taip jaučiatės. „Ko čia taip žavėtis?” Tai jums yra paslaptis. Jūs negalite būti tuo susižavėję!

Aš labai gerai suprantu, kaip jūs jaučiatės. Aš nesu krepšinio fanas. Man krepšinyje nėra nieko, kas mane žavėtų! Man tai yra pats nuobodžiausias dalykas pasaulyje. Bet kai kuriuos iš jūsų krepšinis labai žavi. Kodėl mes skiriamės? Skirtumas yra labai paprastas. Jūs esate krepšinio fanas, o aš nesu jo fanas! Tai taip paprasta, ar ne? Jūs galite jausti susijaudinimą, o aš ne. Aš nesigilinsiu į priežastis, kodėl mes jaučiame skirtingai. Kažkokia patirtis jūsų praeityje verčia jus jaustis pakylėtiems, kada jūs žiūrite, kaip žaidžia „Lakers“. Aš negaliu jausti to, ką jaučiate jūs. Mano prigimtyje turi įvykti pasikeitimas, nes kitaip negalėsiu jausti to, ką jaučiate jūs.

Taip pat yra su Kristaus triumfu. Mes galime jausti susijaudinimą dėl Kristaus prisikėlimo ir Antrojo atėjimo. Jūs dėl to negalite jausti jaudulio. Mes esame Kristaus fanai, o jūs nesate! Jūsų prigimtis turi būti pakeista, kad jaustumėte tai, ką jaučiame mes, kai galvojame apie Kristaus triumfą. Biblija apie tai kalba taip: „Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo Dvasios, nes jam tai kvailystė; ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama“ (1 Korintiečiams 2, 14). Kadangi jūs esate „sielinis žmogus“, Kristaus triumfas jums atrodo nesvarbus. Jūs negalite tuo žavėtis. Jūsų prigimtis turi būti pakeista, kad galėtumėte jausti entuziazmą dėl Kristaus triumfo! Jūs turite būti atsivertęs, kad jaustumėte tai, ką jaučiame mes!

Jūs žinote, jog turėtumėte jausti tai, ką jaučiame mes, bet negalite savęs priversti kažką jausti! Nesvarbu, kaip besistengtumėte, negalite priversti savęs jausti to, ką mes jaučiame dėl Kristaus triumfo! Jūs privalote jausti tai, ką mes, bet negalite, kad ir kaip besistengtumėte. JŪS negalite būti toks žmogus, koks turite būti. Tai štai, ką reiškia būti atsivertusiu iš nuodėmės!

Jūs turite ateiti pas Jėzų ir pasakyti: „Viešpatie, aš negaliu būti toks, kokiu nori kad aš būčiau! Aš esu pražuvęs! Aš esu prapuolęs. Aš negaliu savęs pakeisti! Jėzau, išgelbėk mane!“ Jei taip jaučiatės, esate labai arti prie išgelbėjimo. Įtikinimas nuodėmėje eina prieš atsivertimą į Kristų!

Jūsų, kurie dar nesate atsivertę, mes maldaujame pasitikėti prisikėlusiu Kristumi. Mes raginame jus ateiti pas Kristų ir būti apvalytam nuo jūsų nuodėmių Jo brangiu Krauju. Mes primygtinai raginame jus eiti su mumis ir sekti Gelbėtoju, neatsižvelgiant į kainą, kurią teks sumokėti! Mes esame laimėtojų pusėje, nes „Jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta“. Todėl aš raginu jus pasitikėti Jėzumi, atsiversti ir būti laimėtojų pusėje!

Tad ateik ir prisijunk prie šios šventos grupės,
   Ir link šlovės eik,
Gyventi toje dangiškoje žemėje,
   Kur džiaugsmai amžini teka.
Tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo,
   Tik pasitikėk Juo dabar.
Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave,
   Kristus išgelbės tave dabar.
(“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).

Pagiedokime šį posmelį dar kartą. Kol mes giedame „Tik Juo pasitikėk”, jei dar nesate išgelbėtas, norėčiau, kad jūs pakiltumėt iš savo vietos ir eitumėte į auditorijos galą. Dr. Caganas nuves jus į kitą kambarį, kur mes galėsime pasikalbėti ir pasimelsti. Eikite dabar kol mes giedame.

Tik pasitikėk Juo, tik pasitikėk Juo,
   Tik pasitikėk Juo dabar.
Jis išgelbės tave, Jis išgelbės tave,
   Kristus išgelbės tave dabar.

Pone Lee, prašau pasimelsti už tuos, kurie atsiliepė į kvietimą.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete.
www. rlhsermons.com arba www.realconversion.com
Paspauskite ant nuorodos “Sermon Manuscripts.”

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raštą prieš pamokslą skaitė Dr. Kreightonas L. Chanas: Izaijo 53, 1-10.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“The Strife is O’er” (išversta Francis Pott, 1832-1909).


PAMOKSLO PLANAS

GELBĖTOJO TRIUMFAS!

(12-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
THE SAVIOUR’S TRIUMPH!
(SERMON NUMBER 12 ON ISAIAH 53)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jis matys savo palikuonis, jo dienos bus prailgintos ir jo rankomis Viešpaties valia bus įvykdyta.“ (Izaijo 53, 10)

I.   Pirma, Jis matys Savo palikuonis! Izaijo 53, 10a; Luko 13, 29;
Psalmių 25, 13; 1 Korintiečiams 15, 5-8; 1 Jono 1, 1; Jono
20, 19-20.

II.  Antra, Jis prailgins Jo dienas! Izaijo 53, 10b; Romiečiams 6, 10, 9;
Žydams 7, 24, 25.

III.  Trečia, Jo darbas plėsis! Izaijo 53, 10c; 49, 6; 60, 3, 5; 49, 12;
Apreiškimo 11, 15; 1 Korintiečiams 2, 14.