Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
ATPIRKIMO APIBRĖŽIMAS

(9-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)
(Lithuanian)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2013 m. balandžio 3 d. sekmadienio rytinėse pamaldose.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 7, 2013

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)


Ankstesnėje eilutėje Izaijas kalbėjo mums apie Kristaus tylėjimą:

„Jis buvo kankinamas ir žeminamas, bet neatvėrė savo burnos. Kaip avinėlis, vedamas pjauti, ir kaip avis, kuri tyli prieš kirpėjus, jis neatvėrė savo burnos.“ (Izaijo 53, 7)

Dr. Edwardas J. Youngas pasakė: „Pabrėžęs kantrų Kristaus tylėjimą Jo kentėjimuose, pranašas dabar pateikia daugiau detalių apie patį kentėjimą“ (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, p. 351).

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

Eilutė natūraliai susikirsto į tris punktus, kurie apibūdina: 1) Kristaus kentėjimus, 2) Kristaus kilmę ir 3) Kristaus pergalingą mūsų nuodėmių atpirkimą.

I. Pirma, tekstas apibūdina Kristaus kentėjimus.

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo… Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies...“ (Izaijo 53, 8)

Kristus buvo suimtas Getsemanės sode. Šventyklos sargybinių Jis buvo nuvestas pas vyriausiąjį kunigą. Jie atvedė Jį pas Kajafą, kuris tuo metu buvo vyriausiasis kunigas, ir išstatė Jį prieš Sinedrioną, kuris buvo žydų aukščiausiasis teismas. Netikrų liudininkų dėka šiame teisme Jis buvo pasmerktas. Jėzus pasakė:

„Nuo šiol jūs matysite Žmogaus Sūnų, sėdintį Galybės dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse!“ (Mato 26, 64)

Tuomet vyriausiasis kunigas pasakė:

„Kaip jums atrodo?“ Jie (sinedrionas) atsakė: „Vertas mirties! Tada jie ėmė spjaudyti Jam į veidą ir daužyti Jį kumščiais. Kiti mušė Jį per veidą.“ (Mato 26, 66-67)

„Rytui išaušus, visi aukštieji kunigai ir tautos vyresnieji nusprendė, kad Jėzus turi būti nužudytas.“ (Mato 27, 1)

Tačiau būdami priklausomi nuo Romos, teisėjai negalėjo to padaryti, tad:

„Surišę nuvedė ir atidavė Jį valdytojui Poncijui Pilotui (Romos gubernatorių).“ (Mato 27, 2)

Pilotas apklausė Jėzų:

„Jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti.“ (Mato 27, 26)

Taigi, ši teksto dalis buvo išpildyta:

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo (vyriausiojo kunigo ir Piloto)… Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies (per Jo mirtį ant Kryžiaus).“ (Izaijo 53, 8)

Žydų sinedriono ir Piloto įvykdytas Jėzaus įkalinimas išpildė šiuos žodžius: „Jis buvo paimtas iš kalėjimo.“ Kajafo ir Piloto tardymas išpildė žodžius: „ir iš teismo“. Jis buvo paimtas iš kalėjimo bei teismo ir nuvestas prie kalvos, vadinamos Kalvarija, kur Jis buvo nukryžiuotas ir mirė ant kryžiaus, - taip buvo išpildyti žodžiai: „Jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies.“

Dr. Johnas Gillas (1697-1771) pasakė:

Sąmyšyje Jis buvo suimtas ir nuteistas; Jo gyvybė buvo atimta vadovaujantis žiaurumu, nors ir prisidengiant teisingumu; nors iš tiesų dėl didžiausios neteisybės nukentėjo Jis; Jam buvo pareikšti neteisingi kaltinimai, netikri liudininkai buvo papirkti, kad neteisiai prisiektų ir neteisingai liudytų prieš Jį, ir Jo gyvybė buvo atimta piktų rankų, kaip rašoma Apaštalų darbų knygos 8-ame skyriuje 32-oje eilutėje: „Tarsi avį vedė Jį į pjovyklą, ir kaip ėriukas, kuris tyli kerpamas, Jis neatvėrė savo lūpų“. Dėl jo pasižeminimo teismas buvo neteisingas: Jis nesulaukė įprasto teisingumo (John Gill, D.D., An Exposition of the Old Testament, The Baptist Standard Bearer, 1989 reprint, volume V, p. 314).

Mūsų tekstas sako:

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo … Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies.“ (Izaijo 53, 8)

II. Antra, tekstas pateikia Kristaus kartos apibūdinimą.

Teksto viduryje yra frazė, kurią sunku paaiškinti:

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs Jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies.“ (Izaijo 53, 8)

„Kas paskelbs jo giminę?“ Dr. Gillas teigė, jog šis klausimas nukreiptas į „amžių arba kartą, kurioje Jis gyveno, ir žmones, kurie gyveno tuo laikotarpiu. To laikmečio žmonių barbarizmas Jėzaus atžvilgiu ir nedorybės, dėl kurių jie buvo kalti (jie buvo tokie, apie kuriuos sunku papasakoti arba aprašyti) buvo sunkiai nusakomi“ (Gill, ibid.). Tai iki ašarų liečia mūsų širdis, kai skaitome apie žiaurumus ir neteisybę, kuriuos jie padarė nekaltam Dievo Sūnui! Josephas Hartas (1712-1768) apie tai užrašė liūdname himne:

Pažiūrėk kaip kantriai Jėzus stovi,
   Įžeistas šioje baisioje vietoje!
Nusidėjėliai surišo Visagaliui rankas,
   Ir spjovė savo Kūrėjui į veidą.

Dygliais Jo šventykla subadyta ir supjaustyta,
   Kraujo srovės trykšta iš visur,
Jo nugara su surištu botagu nuplakta,
   Tačiau dar aštresnis rimbas drasko Jo širdį.

Prikaltas nuogas prie prakeikto medžio,
   Išstatytas žemei ir dangui,
Reginys žaizdų ir kraujo,
   Stebuklas sužeistos meilės!
(“His Passion” Joseph Hart, 1712-1768; pritariant pastoriui;
       “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow” giesmės melodija).

Johnas Trappas (1601-1669) pasakė: „Kas gali apsakyti jo kartą? Kas gali apibūdinti piktį tų žmonių, kurie gyveno tuo metu?” (John Trapp, A Commentary on the Old and New Testaments, Transki Publications, 1997 reprint, volume 3, p. 410).

Žmogiškais terminais sunku paaiškinti, kodėl žydų vadovai norėjo, kad Jėzus būtų nukryžiuotas, ir kodėl Romos kariai „(...) daužė Jam per galvą nendrine lazda, spjaudė… ir išvedė nukryžiuoti.“ (Morkaus 15, 19-20)

„Nors nerado Jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad Jis būtų nužudytas.“ (Apaštalų darbai 13, 28)

Johnas Trappas išsireiškė tokiu būdu: „Kas gali apsakyti jo kartą? Tuo metu gyvenusių žmonių nedorybės.“

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs Jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies.“ (Izaijo 53, 8)”

Dr. Youngas teigė: „veiksmažodis „skelbti“ nurodo į meditaciją arba rimtą pamąstymą apie kažką... Jie turėjo pagalvoti apie Jo mirties prasmę, tačiau jie to nepadarė“ (Young, ibid., p. 352).

Ar kažkas pasikeitė šiandien? Milijonai žmonių girdėjo apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus ir rimtai nesusimąstė apie tai. „Jie turėjo susimąstyti, tačiau to nepadarė.“ Kas giliai mąsto apie Kristaus nukryžiavimą? O kaip yra dėl jūsų? Ar praleidžiate nors kiek laiko galvodamas apie Kristaus mirtį, ir kai tai reiškia jums?

„Kas gali... apibūdinti jo kartą?... žmonių, kurie gyveno tuo metu, nedorybė“, - pasakė Johnas Trappas. Tačiau žmonės, kurie nukryžiavo Jėzų, buvo santykinai panašūs į neatsivertusius šių dienų žmones. Šiandien žmonės nenori rimtai galvoti apie Kristaus mirties svarbą. Kada kino teatruose pasirodė filmas „Kristaus kančia“, daugelis naujienų komentatorių teigė, jog filmas turėtų sukelti didžiulį efektą tiems, kurie jį pamatys. Jie sakė, jog tai sukels dvasinį prabudimą ir susidomėjimą Evangelija. Kai kurie sakė, jog filmas atves į bažnyčias didžiules minias jaunų žmonių.

Filmas pasirodė 2004-aisiais. Tai buvo prieš devynerius metus. Mes turėjome pakankamai laiko pamatyti, ar tie komentatoriai buvo teisūs. Siaubinga Kristaus kančios realybė, parodyta filme, daugeliui žiūrovų sukėlė tik psichologinį efektą. Tačiau šiandien mes galime teigti, jog filmas žiūrovams nedavė ilgalaikio efekto. Jie greitai grįžo į savo nuodėmingus, į save susitelkusius gyvenimus.

Matote, tai ir yra nuodėmės esmė. Neatsivertę žmonės, matydami Kristaus kančias, gali išspausti tik truputį liūdesio. Geriausiu atveju, labai nedidelį gailestį. Jie greitai grįžta atgal prie ilgalaikio „tinklų mėtymo“, prie didesnių pinigų troškimo, prie bedieviškų savo gyvenimų, prie nesibaigiančių video žaidimų, pamiršta bažnyčią sekmadieniais, labai mažai galvoja apie Dievą, kuris juos sukūrė, ir Kristų, kuris kentėjo ant kryžiaus, kad juos išgelbėtų. „Kas gali apibūdinti jo kartą?“ Kodėl karta, kuri gyveno tuo metu, kada Jėzus buvo nukryžiuotas, yra tokia pati kaip ir tavo karta? Jie buvo minia save mylinčių bedievių pasileidėlių, kurie gyveno vien tik nuodėmės malonumais. Ar tai nėra tobulas paveikslas taip pat ir jūsų kartos? Ir jei jūs būtumėt tikrai sąžiningas sau, ar tai taip pat nėra tobulas jūsų apibūdinimas? Pasakykite, kiek laiko jūs praleidžiate galvodamas apie Dievą? Kiek laiko praleidžiate kasdien melsdamasis? Kaip stipriai kruvinas Kristaus nukryžiavimas daro įtaką jūsų kasdieniame gyvenime? Jei esate sąžiningas sau, manau, kad jūs pasakysite, jog nelabai kuo skiriatės nuo tos kartos, kuri atmetė Kristų, nukryžiavo Jį ir grįžo prie savo savanaudiškų gyvenimų. Tai yra nuodėmės esmė. Tai yra nudėmės prigimtis. Tai įrodo, kad jūs esate nusidėjėlis, ir kad esate tiek pat kaltas, kaip ir tie, kurie gyveno Kristaus laikais. Net jei jūs ateinate į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, turėdami tik „dievotumo išvaizdą“ (2 Timotiejui 3, 5). Ar tai netiesa apie jus? Ar netiesa, kad jūs „nusidėjote ir stokojate Dievo šlovės“? (Romiečiams 3, 23). Kadangi visi tie dalykai yra tiesa apie jus, kaip jūs pabėgsite nuo Visagalio Dievo įnišio ir teismo? Rev. Iainas H. Murray‘jus savo paskutinėje knygoje apie Dr. Martyną Lloydą-Jonesą pasakė:

     Dr. Lloydo-Joneso pamokslavimas apie tikrą pavojų – žmogaus kaltę prieš Dievą - reiškė pamokslauti dieviško pykčio realumą, pykčio, kuris jau yra ant neatsivertusiųjų ir pyktį, kuris dar tik ateis, kuris nuteis nuodėmę pragare... vietoje, kurioje jų „kirminas nemiršta ir ugnis nesibaigia“ (Iain H. Murray, The Life of Martyn Lloyd-Jones, The Banner of Truth Trust, 2013, p. 317).

III. Trečia, tekstas apibūdina gilesnę Kristaus kančios prasmę.

Prašau, atsistokime ir paskaitykime Izaijo 53-o skyriaus 8-a eilutę balsu, atkreipdami dėmesį į paskutinį sakinį: „varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

Galite sėsti.

Dr. Merrill F. Unger teigė:

„Septyniolika amžių Izajo 53-o skyriaus mesijinė interpretacija buvo vienintelė tarp krikščionių ir žydų autoritetų. Vėliau žydai sąmoningai atsisakė tokios šio skyriaus interpretacijos dėl jos aiškaus išsipildymo Kristuje (Unger, ibid., p. 1293).

Šiandien daugelis žydų tyrinėtojų teigia, jog visas penkiasdešimt trečiasis Izaijo pranašystės skyrius nurodo ne į Kristaus, o visos žydų tautos kentėjimus. Nors žydai ir siaubingai kentė nuo netikrų krikščionių rankos, tai negali būti tikroji teksto reikšmė, nes ten aiškiai sakoma: „dėl mano tautos nusikaltimo (nuodėmės) Jis buvo varginamas“ (Izaijo 53, 8). Apie sakinį „Jis buvo varginamas dėl mano tautos nusikaltimų“ Dr. Henry M. Morrisas teigė: „Jis mirė už „mano žmones“ – t. y. Izraelį – elutė nurodo, jog Kristus nėra Izraelis, kaip daugelis bando įsivaizduoti” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, Word Publishing, 1995, p. 767). Taigi, teiginys, jog žydų žmonės buvo kankinami, nėra tikroji šių eilučių prasmė, bet Kristus buvo kankinamas jų vietoje, už jų nuodėmes, kad sumokėtų kaltę už jų nuodėmes kaip ir už mūsų. Jis buvo nukryžiuotas, kad sumokėtų kaltę už mūsų nuodėmę!

Dr. Johnas Gillas pasakė tokius žodžius: „Dėl mano žmonių nusikaltimo Jis buvo ištiktas“ yra pritaikoma ir žydų tautai, ir išrinktiesiems krikščionims. Tai nurodo, jog Kristus buvo ištiktas tiek už Izraelio nuodėmes, tiek už nuodėmes „jo žmonių“, kurie yra krikščionys (Gill, ibid., p. 314). Manau, kad Dr. Gillas čia atskleidžia tikrąją šių žodžių prasmę:

„Jis buvo varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

Kristus buvo „ištiktas“ ant kryžiaus, kad sumokėtų už Jo žmonių nuodėmes, nesvarbu, ar tai būtų žydai, ar pagonys. Jo mirtis yra pakaitališka – Kristus mirė, kad sumokėtų už mūsų nuodėmes. Tai yra permaldavimas, kuris nukreipia Dievo pyktį nuo nusidėjėlio.

Tačiau yra sąlyga. Tam, kad Kristaus sumokėta auka galiotų jūsų nuodėmių atžvilgiu, jūs turite Juo pasitikėti. Kristaus mokestis už nuodėmę ant kryžiaus nei vieno neišgelbės, jei jis nepasitikės Jėzumi. Tai pritaikoma tik tuomet, kada jūs pasiduodate Jėzui ir jūsų nuodėmės yra išdildomos iš Dievo įrašų Gelbėtojo Krauju.

Jūs galite žinoti visus faktus šioje eilutėje ir vis tiek būti pražuvęs. Demonai žino visus faktus, tačiau tai jų neišgelbsti. Apaštalas Jokūbas pasakė: „Ir demonai tiki ir dreba!“ (Jokūbo 2, 19). Demonai turi tik „protinį pažinimą“ apie Kristaus atperkamąją mirtį. Jums reikia daugiau, jei norite būti išgelbėtas. Jums iš tiesų reikia pasiduoti Kristui ir pasitikėti Juo. Jūs turite atsiversti Dievo veikiančia malone, kitaip jūs eisite į pragarą su mintinai išmoktomis eilutėmis apie Jo nukryžiavimą.

Paklausykite Dr. A. W. Tozerio, kaip jis kalba prieš „apsisprendimą“ ir nurodo į tikrąjį atsivertimą. Dr. Tozeris teigė:

„Religinis atsivertimas buvo paverstas mechaniniu ir bedvasiu. Tikėjimas dabar gali būti praktikuojamas be moralinio gyvenimo pasikeitimo ir be Adomo „Ego“ varžymosi. Kristus gali būti „priimtas“ ir nesukuriant ypatingos meilės Jam priimančiojo sieloje (A. W. Tozer, D.D., The Best of A. W. Tozer, Baker Book House, 1979, page 14).

„Religinis atsivertimas buvo paverstas mechaniniu ir bedvasiu“. Ir aš galiu pridėti, kad jis dažnai yra be Kristaus! „Apsisprendę“ paprasčiausiai nori, kad jūs sukalbėtumėt greitą maldą, būtumėt pakrikštytas, ir viskas. Dažnai Kristaus mirtis ir prisikėlimas paminimi miglotai. Dažnai jie yra net neminimi! Tai nėra tai, ko moko Biblija. Šv. Raštas moko, kad jūs turite jausti kaltę dėl savo nuodėmės ir turite suvokti, kad jūs neturite kito kelio pabėgti nuo nodėmės ir jos pasekmių kaip tik ateiti pas Kristų. Turite atiduoti save Jam kaip beviltišką ir pasitikėti Juo giliausia savo būtimi. Tada ir tik tada jūs suprasite ir patirsite, ką pranašas Izaijas turėjo omenyje sakydamas:

„Jis buvo varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

Kada pasitikėsite Jėzumi Kristumi, Jo Kraujas apvalys visą jūsų nuodėmę, ir jūs būsite atsivertęs, bet tai nutiks ne ankščiau. Jūs turite pasitikėti Jėzumi Kristumi, jei norite būti išgelbėtas!

Atsistokime. Jei norėtumėte pasikalbėti su mumis apie tai, kaip pasitikėti Jėzumi, prašau, atsistokite tiesiog dabar ir eikite į auditorijos galą. Dr. Caganas nuves jus į ramų kambarį, kur mes galėsime pasikalbėti su jumis apie atsidavimą Kristu, ir kaip būti nuplautu nuo nuodėmių Jo šventu Krauju! Mr. Lee, prašau, ateikite ir pasimelskite už tuos, kurie atsakė į kvietimą. Amen.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete.
www. rlhsermons.com arba www.realconversion.com
Paspauskite ant nuorodos “Sermon Manuscripts.”

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Šv. Raštą prieš pamokslą skaitė Dr. Kreightonas L. Chanas: Izaijo 53, 1-8.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Blessed Redeemer” (Avis B. Christiansen, 1895-1985).


PAMOKSLO PLANAS

ATPIRKIMO APIBRĖŽIMAS

(9-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Jis buvo paimtas iš kalėjimo ir teismo. Kas paskelbs Jo giminę? Nes jis buvo atskirtas nuo gyvųjų šalies ir varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

(Izaijo 53, 7)

I.   Pirma, tekstas apibūdina Kristaus kentėjimus.
Izaijo 53, 8a; Mato 26, 64, 66-67; 27, 1-2, 26;
Apaštalų darbai 8, 32.

II.  Antra, tekstas pateikia Kristaus kartos apibūdinimą.
Izaijo 53, 8b; Morkaus 15, 19-20; Ap. d. 13, 28; 2 Timotiejui 3, 5;
Romiečiams 3, 23.

III. Trečia, tekstas apibūdina gilesnę Kristaus kančios prasmę.
Izaijo 53, 8c; Jokūbo 2,19.