Print Sermon

Šie pamokslų rankraščiai ir video įrašai kiekvieną mėnesį pasiekia apie 1,500,000 kompiuterių vartotojų daugiau nei 221 šalių www.sermonsfortheworld.com svetainėje. Šimtai kitų tikinčiųjų turi galimybę matyti video pamokslų įrašus YouTube interneto kanale, tačiau netrukus jie palieka šį kanalą ir ateina į mūsų svetainę, nes kiekvienas pamokslas nukreipia juos iš YouTube į mūsų svetainę. Žmonės randa mus YouTube, o jis nukreipia juos į mūsų svetainę. Pamokslų rankraščiai 46 kalbomis kiekvieną mėnesį yra pasiekiami tūkstančiams žmonių. Pamokslų rankraščiai nėra apsaugoti autorinėmis teisėmis, tad pamokslininkai gali juos naudoti be leidimo. Paspauskite čia, jei norite sužinoti, kaip galite kas mėnesį, paremti mus šiame didingame darbe skelbiant Evangeliją visam pasauliui, įskaitant musulmoniškas ir hindu kalba kalbančias tautas.

Kai rašysite dr. Hymersui, būtinai nurodykite, iš kurios šalies jūs esate, nes kitaip jis negalės jums atsakyti. Dr. Hymerso el. paštas: rlhymersjr@sbcglobal.net.
UNIVERSALI NUODĖMĖ, KONKRETI NUODĖMĖ
IR VAISTAI NUODĖMEI

(7-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)
(Lithuanian)

Dr. R. L. Hymers, Jr.

Pamokslas pasakytas baptistų Padangtės bažnyčioje, Los Andžele,
2013 m. kovo 24 d. sekmadienio rytinėse pamaldose
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord‘s Day Morning, March 24, 2013

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)


Dr. Richardas Landas yra Pietų Baptistų Konvencijos Etikos ir Religinės laisvės padalinio prezidentas. Dr. R. Landas žino, jog mes gyvename kultūroje, kuri stebėtinai nežino pagrindinių krikščionybės tiesų. Jis pasakė:

„Time“ žurnale skaičiau straipsnį apie religinio išprusimo stoką Amerikoje. Viena pora po pamaldų priėjo prie tarnautojo ir paklausė: mūsų paauglys sūnus klausia apie tą vyrą, kuris kabo ant pliuso ženklo. Jie nežinojo, jog tai yra ant kryžiaus kabantis Jėzus. (“The Man on the Plus Sign,“ World magazine, August 1, 2009, page 24).

Stebėtina, jog tiek daug žmonių taip mažai žino apie tai, kas yra Jėzus ir ką Jis atliko. Didžia dalimi kaltė krenta ant daugumos mūsų bažnyčių, kuriose taip mažai pamokslaujama apie patį Kristų. Tačiau jei bent vieną sekmadienį ateisite į mūsų bažnyčią, tikrai išgirsite, kad Jėzus mirė ant kryžiaus už nusidėjėlius vietoje mūsų! Kada Jėzus mirė ant kryžiaus, Jis nešė mūsų nuodėmes ir jas atpirko. Jis praliejo savo Kraują ant kryžiaus, kad apvalytų mus nuo visų nuodėmių. Ch. Spurgeonas pasakė: „Yra pamokslininkų, kurie nepamokslauja apie Jėzaus Kristaus kraują, ir apie juos aš turiu pasakyti tik vieną dalyką – niekada nesiklausykite jų! Niekada nesiklausykite jų! Tarnavimas, kuriame neminimas kraujas, yra negyvas ir toks miręs tarnavimas yra niekam nenaudingas“ (C. H. Spurgeon, “Freedom Through Christ’s Blood,” August 2, 1874). Mintis, jog Kristus neš mūsų nuodėmes, vėl ir vėl kartojasi penkiasdešimt trečiajame Izaijo skyriuje.

„Tikrai jis nešė mūsų negalias ir sau pasiėmė mūsų skausmus.“ (Izaijo 53, 4)

„Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes.“ (Izaijo 53, 5)

„Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo.“ (Izaijo 53, 5)

„Jo žaizdomis esame išgydyti.“ (Izaijo 53, 5)

„Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

„varginamas dėl mano tautos nusikaltimų.“ (Izaijo 53, 8)

„Kai Tu padarysi jo sielą auka už nuodėmę.“ (Izaijo 53, 10)

„Jis neš jų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 11)

„Jis nešė daugelio nuodėmes.“ (Izaijo 53, 12)

Vėl ir vėl Izaijo 53-ajame skyriuje mums yra sakoma, jog Kristus paims mūsų kaltę ant savęs, kentės vietoje mūsų už mūsų nuodėmes, kad už jas sumokėtų visą kainą.

Šiandieniame tekste mes matome naujai pateiktą idėją. Mums čia yra nurodoma Kristaus kentėjimų priežastis, - kodėl Kristus, pats būdamas nekaltas, turėjo nešti žmonių kaltę.

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

Tekstas natūraliai susiskirsto į tris punktus.

I. Pirma, visuotinis žmonijos nuodėmės įvardijimas.

Pranašas pasakė:

„Mes visi buvome paklydę kaip avys …“ (Izaijo 53, 6)

Čia mes turime aiškų pareiškimą apie visuotinį, bendrą žmonijos nuodėmingumą. „Mes visi buvome paklydę kaip avys …“. Apaštalas Paulius tai labai aiškiai įvardijo teigdamas:

„Tai ką gi? Ar mes turime pirmenybę? Visai ne! Juk jau įrodėme, kad žydai ir pagonys – visi yra nuodėmės valdžioje, kaip parašyta: „Nėra teisaus, nėra nė vieno. Nėra išmanančio, nėra kas Dievo ieškotų.“ (Romiečiams 3, 9-11)

Mes visi buvome paklydę kaip avys“ – kiekvienas iš mūsų!

Kaip avys, kurios sulaužė Dievo įstatymo tvorą, mes visi nuklydome, mes visi nutolome nuo Dievo. Apaštalas Petras pasakė:

„Jūs buvote tarsi klaidžiojančios avys…“ (1 Petro 2, 25)

Graikų kalbos žodis, kurį naudoja Petras, reiškia nutolimą nuo saugumo ir tiesos, reiškia būti apgautam (Strong). Toks yra bendras žmonijos aprašymas Šventuosiuose Raštuose.

„Mes visi buvome paklydę kaip avys …“ (Izaijo 53, 6)

Žmogus yra lyginamas su gyvuliu dėl to, kad nuodėmė jį sugadino – jis tapo panašus į gyvulį. Tačiau mes nesame lyginami su protingu gyvūnu. Ne, žmogus yra lyginamas su primityviai mąstančia avimi.

Jūs gyvenate mieste, todėl greičiausiai nelabai daug žinote apie avių kvailumą. Biblijos laikais žmonės labai gerai žinojo, kokios kvailos yra avys. Jos turi būti ganytojo labai atidžiai prižiūrimos, nes kitaip jos nuklys.

Avys labai gerai moka daryti vieną dalyką – nuklysti! Jei tik yra nors vienas tarpas tvoroje, avis būtinai ją ras ir išėjusi nuklys. Jei avis kada išlenda pro tvorą, ji niekada nebando sugrįžti atgal. Išlindusi avis eina vis tolyn ir tolyn nuo jai saugios vietos. Žmogus yra toks pats. Jis yra išmintingas blogiui, bet kvailas gėriui. Kaip Argas graikų mitologijoje, kuris turėjo šimtus akių, ieškojusių nuodėmės, bet jis buvo aklas kaip Bartalamiejus, kada kalba ėjo apie Dievo paieškas! Apaštalas Paulius kalbėjo apie universalią žmonijos nuodėmės ligą kada pasakė:

„Tuo metu jūs buvote be Kristaus, atskirti nuo Izraelio bendruomenės, svetimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje.“ (Efeziečiams 2, 12)

„Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo.“ (Efeziečiams 4, 18)

Šios eilutės rodo mums, kad žmonija nuklydo nuo Dievo.

„Mes visi buvome paklydę kaip avys …“ (Izaijo 53, 6)

Šiame tekste mes matome bendrą žmonijos nuodėmės išpažinimą. Tekstas rodo, jog žmonija nusigręžė nuo Dievo į šimtus neteisingų religijų ir neteisingų doktrinų, stabų garbinimą ir netikrą Kristų: „Jų protas aptemęs, jie atskirti nuo Dievo gyvenimo dėl savo neišmanymo bei širdies užkietėjimo.“ (Efeziečiams 4, 18)

II. Antra, kiekvieno asmens konkrečios nuodėmės įvardijimas.

Mūsų tekstas sako:

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu …“ (Izaijo 53, 6)

Bendras žmonijos nuodėmės įvardijimas yra patvirtinamas kiekvieno asmens konkrečios nuodėmės įvardijimu. „Kiekvienas ėjome savo keliu…“ Nė vienas žmogus savo asmeniniu pasirinkimu neatsigręžė į Dievo kelius. Visais pavieniais atvejais kiekvienas pasirinko „savo kelią“. Čia slypi nuodėmės melo gilybė – mes pasirenkame savo kelią ir priešinamės Dievo valiai. Mes norėjome kontroliuoti savo pačių gyvenimus. Mes norėjome vykdyti savo pačių planus. Mes nenorėjome pavesti savęs Dievui. Mes nenorėjome pasitikėti Kristumi ir paklusti Jam kaip savo Viešpačiui.

Tekstas mums rodo, jog kiekvienas turėjo tam tikrą nuodėmę – „savo paties kelią“. Kiekvienas vyras ir moteris turi kokią nors pagrindinę nuodėmę, kuri vienaip ar kitaip skiriasi nuo kitų. Du vaikai užauginti tų pačių tėvų turės skirtingas specifines nuodėmes. Vienas nuolat nusidės vienaip, kitas kitaip. „ Mes kiekvienas pasukome savo keliu“. Vienas pasuka į dešinę, kitas į kairę. Tačiau abu atmeta Dievo kelią.

Kristaus laikais gyveno mokesčių rinkėjai, kurie buvo labai priešiškai nusiteikę prieš Dievo įstatymą. Buvo nusidėjėlių, kurie Dievą buvo visiškai išstūmę iš savo gyvenimo ir tenkino kūno geidulius. Buvo fariziejų, kurie buvo išdidūs ir saviteisūs galvodami, kad yra geresni nei kiti. Buvo sadukiejų, kurie netikėjo nei angelais, nei demonais. Jie nesivaikė kūno nuodėmių. Jie negyveno taip nuodėmingai kaip mokesčių rinkėjai ar taip prietaringai kaip fariziejai, bet jie visi buvo priešiškai nusiteikę prieš Dievo tiesą savo paties būdu. Apie kiekvieną iš jų galima pasakyti taip:

„Mes visi nusigręžėme, kiekvienas ėjome savo keliu…“ (Izaijo 53, 6)

Kai kurie iš jūsų užaugote krikščioniškose šeimose, tačiau jūs vis tiek nusidėjote atmesdami Evangelijos šviesą. Tai jūsų „savas kelias“. Kiti galvojate apie tam tikrą nuodėmę. Kai ją prisimenate, esate giliai sukrėsti. Tačiau kai kurie iš jūsų renkatės verčiau gyventi su nuolatiniu kaltės jausmu, bet nepasitikite Kristumi ir neieškote atleidimo bei ramybės. Kai kurie taip ir gyvena atmesdami Kristų. „Mes visi nusigręžėme, kiekvienas ėjome savo keliu.“

Kitas gali pasakyti: aš užkietinau savo širdį. Aš jausdavau įtikinimą ir Kristaus poreikį, tačiau dabar nebejaučiu. Aš bijau, kad Viešpats prisiekė savo įtūžyje, kad aš neįeisiu į Jo poilsį. Aš bijau, kad Dievas su manimi viską užbaigė. Noriu, kad atidžiai paklausytumėte mūsų teksto paskutinės dalies, nes yra trečias sakinys, kuris sako, kad jums vis dar yra vilties!

III. Trečia, pakaitinė ir pagalbinė Kristaus mirtis už Jo žmonių nuodėmes.

Atsistokime ir paskaitykime visą ištrauką, atkreipdami ypatingą dėmesį į paskutinę sakinio dalį: „Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

Galite sėstis. Dr. Edwardas J. Youngas pasakė:

„Pirmoji eilutės dalis rodo tarno kančių priežastį, o antroji dalis teigia, jog pats Viešpats pasmerkė tarną kentėti, uždėdamas ant jo mūsų visų nusikaltimus. Veiksmažodis „uždėjo“ reiškia „žiauriai kažkam smogti arba suduoti“. Teismas dėl mūsų nusikaltimo, dėl kurio esame kalti, nepaliečia mūsų taip, kaip mes galėtume tikėtis, bet jis paliečia Kristų mūsų vietoje. Viešpats Dievas taip sutvarkė, kad mūsų kaltė smogė Jam... Kaltė, kuri priklausė mums, Dievo patvarkymu smogė Jam, tad Jis, kaip mūsų pakaitalas, nešė bausmę, kurios reikalavo ta katė už mūsų nuodėmes... ganytojas atidavė savo gyvybę už avis (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 349-350).

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

Pamoksle „Asmeninė nuodėmė uždėta ant Jėzaus“ Ch. Spurgeonas pasakė:

„Štai, Loto nuodėmės, labai skandalingos nuodėmės. Negaliu jų minėti, tačiau jos labai skyrėsi nuo Dovydo nuodėmių. Juodos nuodėmės, paleistuvės nuodėmės, jas padarė Dovydas, tačiau Dovydo nuodėmės visai nepanašios į Manaso. Jo nuodėmės buvo visai kitokios nei Petro – Petras nusidėjo visai kitokiu būdu. O ta moteris, kuri buvo nusidėjėlė – jos negalima lyginti su Petru. Taip pat jei patyrinėtumėte jos charakterį, jūs negalėtumėte jos palyginti su Lidija. Net jei galvotumėte apie Lidiją, jūs negalėtumėte negalvoti apie skirtumus tarp jos ir Filipų kalėjimo sargo. Jie visi panašūs, jie visi nuklydo nors yra skirtingi, jie nuklydo kiekvienas savaip... tačiau Viešpats „uždėjo ant jo visų jų nusikaltimus.“ Kada prisiliečiate prie galingų evangelijos vaistų – brangaus Jėzaus Kristaus kraujo, jūs prisiliečiate prie to, ką senovės gydytojai vadindavo katalikonu, tai buvo universalus vaistas, tinkantis bet kokiai ligai... ir tai pašalina nuodėmę, nesvarbu, kad ir kokio skirtingo lygio kaltės ji būtų, tarsi tai būtų skirta būtent tai nuodėmei ir tik jai (C. H. Spurgeon, “Individual Sin Laid on Jesus,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1977 reprint, volume XVI, pp. 213-214).

Pasitikėkite Kristumi. Paveskite save Kristui. Pasitikėkite Juo ir jūs niekados nebūsite sugėdintas, nes „Viešpats uždėjo ant Jo visus mūsų nusikaltimus.“

Kalti, vargšai ir be pagalbos;
   Be dėmės Dievo Avinėlis buvo Jis;
„Pilnas atpirkimas“ ar gali būti?
   Aleliuja! Koks Gelbėtojas!
(“Hallelujah! What a Saviour!” Philip P. Bliss, 1838-1876).

Ar pasitikėsite Jėzumi? Ar pavesite save Jam, ar pasiduosite Jam ir pasitikėsite Juo? Ar būsite apvalytas nuo nuodėmės Jo Krauju, ar būsite išgelbėtas nuo teismo Jo pakaitine auka ant Kryžiaus? Te Dievas Tėvas suteikia jums tikėjimą pasitikėti vien tik Kristumi, kad galėtumėte pasiduoti Jam ir būtumėte išgelbėtas!

Atsistokime. Jei norėtumėte pasikalbėti su mumis apie tai, kaip galima pasitikėti Jėzumi, atsistokite dabar ir eikite į auditorijos galą. Dr. Caganas nuves jus į ramų kambarį kur mes galėsime pasikalbėti su jumis apie pasidavimą Kristui ir kaip galima būti apvalytam nuo jūsų nuodėmės Jo šventu Krauju! Mr. Lee, prašau, ateikite ir pasimelskite už tuos, kurie atsakė į kvietimą. Amen.

(PAMOKSLO PABAIGA)
Kiekvieną savaitę jūs galite skaityti Dr. Hymerio pamokslus internete.
www. rlhsermons.com arba www.realconversion.com
Paspauskite ant nuorodos “Sermon Manuscripts.”

Jūs galite parašyti Dr. Hymeriui elektroninį laišką adresu: rlhymersjr@sbcglobal.net arba
nusiųsti paprastą laišką į pašto dėžutę: P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Arba
galite jam paskambinti tel.: (818)352-0452.

Šie pamokslų rankraščiai yra be autorinių teisių. Galite juos naudoti be Dr. Hymerio
sutikimo. Tačiau visi Dr. Hymerio video pamokslai yra saugomi autorinių teisių ir gali būti
naudojami tik su jo sutikimu.

Raštą prieš pamokslą skaitė Dr. Kreightonas L. Chanas: Izaijo 52, 13 – 53, 6.
Solo giesmę prieš pamokslą giedojo Mr. Benjaminas Kincaidas Griffithas:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


PAMOKSLO PLANAS

UNIVERSALI NUODĖMĖ, KONKRETI NUODĖMĖ
IR VAISTAI NUODĖMEI

(7-ASIS PAMOKSLAS IŠ IZAIJO 53 SKYRIAUS)
UNIVERSAL SIN, PARTICULAR SIN,
AND THE CURE FOR SIN
(SERMON NUMBER 7 ON ISAIAH 53)

by Dr. R. L. Hymers, Jr.

„Mes visi buvome paklydę kaip avys, kiekvienas ėjome savo keliu. Bet Viešpats uždėjo ant jo visus mūsų nusikaltimus.“ (Izaijo 53, 6)

(Izaijo 53, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12)

I.    Pirma, visuotinis žmonijos nuodėmės įvardijimas.
Izaijo 53, 6a; Romiečiams 3, 9-11; 1 Petro 2, 25;
Efeziečiams 2, 12; 4, 18.

II.   Antra, kiekvieno asmens konkrečios nuodėmės
įvardijimas Izaijo 53, 6b.

III. Trečia, pakaitinė ir pagalbinė Kristaus mirtis už Jo
žmonių nuodėmes, Izaijo 53, 6c.