Print Sermon

Cami website hai patüp mih cü Tamuk klysai si hak video si hüm jom hly mah pastors si hak Tamuk hai tok py mih tun si kham hly haimih bawn prei dük kaphat hly hümmih na. Patüp kük mih cü Baibul kjawng si novei hin mih nothük ky mih prei si hai kaham na.

Cami Tamuk klysai hak video si cü maca prei 221 tum kxp la 1,500,000 kly hly preing mina www.sermonsfortheworld.com. Sum nonai mih prei si cü YouTube tum jauva video mina. Mitawk kapü, maca cü YouTube hüm nojau va khü website hüm jauva lat ky. YouTube cü website hüm jau hümmih somjok mina. Cami Tamuk klysai hüm kxp lila 46 bata hly hak computer 120,000 hly jau thai mina. Cami Tamuk klysai hüm cü hia mitho püng hüm noman. Mitawk kapü, py Tamuk tok misi tongkato thai mina. Hnai kük mih tok Tamuk hai satanghnai txr mih kaham kxp lila som ing hüm hia kacü van prai mihly mah nep ca cah dei bah.

Dr. Hymers kham kei ca ky peikacü ün hai vei mih prei txrjok bah. Nona kacü nopreing ün ca tam. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net.
BAIBUL HAI PAHOI MIH TUN SI

BIBLICAL DEACONS
(Khongso Chin)

Haimih Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Pastor Emeritus

Cami Tamuk klysai cü Los Angeles tum hai Baptist Tabernacle
kamkawm tum kahlxmni hai hrukni, mangtangla 10, 2021 kha txr mih klysai na.
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Cami klysai nokariu cx mikha: “Sür hümmih kaham kapo ning mih”
meng txr iva ri maw.
(haimih William D. Longstaff, 1822-1894; stanzas 1, 2 hak 4).


Kamai ang mah ünni kham Tamuk mah pahoi mih tun si hai hlongsai napei txr by peimih txr ünni hümmih na. Kacin kahrua 6:1-7 hüm jau iva maw).

“Hnamih ning kha, üp mih imi si cü hura phi hnak ky. Pei miluk, Krik kly px mih Juda imi si cü Jerusalem mary tum vei mih Juda imi si hly nokadei va y. Krik kly hüm px mih Juda imi si cü hmatva kham hai klüngmai kacai si hüm kham cak si noret jok peikhü Hebrai kly hüm px mih Juda imi si kham txr nga va ky. Hna kacü, kacin kahrua preilai jua si cü pliukung miva si hüm phau khü “Isi cü Tamuk hai kly sai si txr hümmih cü tyty sut lat khü kham cak si hüm retjok lat mih cü nokai rui lüng. Taihnau si y… ünni long hai imi ranit jua hüm roiva. Miva cü Limla sür hly kateik mih, cing mih hak imi si mah ty tamu mih imi si na hüm kla. Cami tok si py hümmih cü ing mah jokjok hüm hmang. Ing cü py cup mih, satang hnai txr mih hak riujok mihly mah ning kakhoi kai hümmih tawk ky” pajok. Kacin kahrua si mah txrjok mih kly si hüm üp mih imi bürbür si cü py hümmih hiava bür ky. Pei miluk, miva cü Stephen hüm roiva ky. Stephen cü üp mira ky phi miluk Limla sür hly hak kateik mih imi jua na. Hna kacü, Philip, Proko, Nikano,Timon, Pamena hak Nikola miva hüm roiva ky. Nikola cü Juda imi nona y. Mi cü Anti-uk mary hai Juda imi si hai üp mira hüm hia mih imi jua na. Peihkü roi ty mih imi si hüm kacin kahrua si kham sxn nangva ky. Hna kacü, kacin kahrua si mah miva hai lu nui krüngjok rut khü pyjok cup ky. Hna kacü, Tamuk hai satang hnai cü kaphat kai miluk Jerusalem mary tum cü üp mih imi si hura phi hnak ky. Pathüp mih tun maky si pü, y mih satang hnai hüm keingva miluk üpva ra ky” (Kacin kahrua 6:1-7).

Ünni cüm thai ky.

Los Angeles tum hai Kacxk mih Tarawk Baptist Kamkawm tum ning la kakra mah ang py pastor mikha Dr. Timothy Lin mah py pahoi mih tun hüm hia mih imi si kham cami klysai ha hüm pajui hümmih txrjok mina.

“Klysai ha cü ‘ALY KY’ kamkawm tum hai pahoi mih tun si kaham”

(1) Tamuk hai kaham kajok ka-ap hüm hia mih ra-ui hak juajua kaklai ty tamu hüm kla.

(2) 1Timawtei 3:1-10 tum hai vei mih klysai tho hring khü pajui hüm kla.

(3) Baibul kxrni phrai khü cup pü kxrni py nü ha mih hlük pü ruikhüp cakkhüp jok hüm kla.

(4) Py kimsut khü ju pü hua hai tok hüm som thai mih, som hüm hia mih ra-ui vei hüm kla.

(5) Kanawn mih ni kha raca si hüm Tamuk klysai riujok hüm kla.

(6) Tamuk hai kaham hnaipxng kajok ka-ap khü aly ky kük mih cü hmat hai kamkawm si kham pua khü jok hra hüm kla.

(7) Kxp kacu mih tum, kanawn ni Tamuk klysai riu mih tum, py cup mih tum, py civoi mih tum hak tok py mih tum, kamkawm hai tok si py mih tum m’va kamua hüm kla.

(8) Kamkawm hai py mih sangdeing si tum hak bet mih sangdeing si tum m’va pü pxr hüm kla.

(9) Ihmat hai kamkawm si nga tum hnaipxng hringjok hüm kla. Kangak hüm hia mih, hrak-kaluk misi ka-xp thai mirük ka-xp hüm kla.

(10) Pastor si hly tüm pytok tüm hüm kla.
(Dr. Timothy lin, Kamkawm thüngky hly mih sai, pp. 45, 46).


Dr. Lin hai txr mih kai rui hüt. Pahoi mih tun si cü Dr. Lin txr mitho py kacü kamkawm nokapro lüng. Mitawk kapü, peiüng mitho kamai novei lat mina.

Pahoi mih tun si, üng ing hai kamkawm si tho ihmat kusi vei miluk kamkawm kapro haimih na. Pahoi mih tun si luk ing hai kamkawm kapro mih 92 percent vei mina. Pahoi mih tun si luk Ovai Baptist kamkawm kapro mih 93 percent vei mina. Cami va si hüm Dr. Roy L. Branson mah kei mih Kamkawm kapro mih ca-uk ko hai na. Dr. W. A. Criswell mah Dr. Branson hai ca-uk Kamkawm kapro mih ca-uk ko hai txr mina.

Bet mih ca-uk si hüm ün hma pai tawk kapü, Kamkawm kapro mih ca-uk hüm cü bonghma pai bah. Kxp mih pastor si phrai hümmih aly ky mina.

- Dr. W. A. Criswell,
   Kacxk mih Baptist Kamkawm tum py pastor mih, Dallas, Texas.


Tennessee Kacu kim hai Teikadawn tum hai Dr. Lee Roberson mah Dr. Branson’s hai ca-uk hüm, Pastor hak sara si cami ca-uk hüm phrai kacü kamran vei mina.

Dr. Branson mah “Hu mih pahoi mih tun si cü hmatva pythai mira novei mikha kacü pahoi mih tun py mih tok hüm hauva kamran lat mina” (Branson, p. 51).

Nga thang Kamkawm nokapro bei hümmih napei py hüm va? Dr. Branson mah isi cü kacxk mih klysai si hüm jau tüng hüm kla. Dr. Branson mah

a. Py hümmih cü riu mih, py cup mih, txr mihak jok hra mih,

b. Miva hüm cü pastor si mah püng mina.

“Tamuk hai kly txr ünni mih, kanilava kha hai ünni hai py lu mih si hüm man sadi va jo. Hmatva hring mih kha hai hring mih sai si hak miva thükva mih hlongsai si hüm kakova tüng khü miva hai üp mih si tho nü üpva ra” (Hebrai 13:7).

“Ünni hmat hai py lu mih si hai kly hüm keingva khü miva hai txr mih kly si tho nü pliu vah. Miva hai py mih tok si cü Tamuk nga taphongva tüng hümmih luk nokahlxm mih mah kry oi ünni mih na. Miva hai kly hüm ünni keing kacü hrakpau mihly mah pyva tok hüm; miva hai kly nokeing kacü hrak nga mihly mah pyva tok hüm nü ymih cü ünni hai kaham na sai pü kamran novei lüng” (Hebrai 13:17).

c. Kahma mih limla hnap khü miva hüm riujok mih.

d. Vei hnai mah mih!

   Txr kly mih, py cup mihak jok hra mikum kacü bet si hüm cü ty sut hüm kla.


1. Kxp lila hai tok si hly seing mih acivoi si.

2. Pahoi mih tun si hly seing mih acivoi si.

3. Etc. (pp. 228, 229, 230 Branson).

4. Tok hly seing mih acivoi si hak kamkawm si hly seing mih acivoi si.


Dr. Branson mah “‘Tok hly seing mih acivoi’ cü kamkawm tum hai pastor si, prophet si hak kakhxng kacu tüm mah khü txr haimih na. ‘Isi py hüm hia miva si hüm,’ txr khü imi si mah ‘Hnai phi, ing py hüm hmang.’”

Dr. Branson mah “Hu kük mih pahoi mih tun si cü hmatva napü nohai py mikha pahoi mih tok hly pyva cibua rei lat mina” (p. 51).

Pahoi mih tun si cü kamkawm hai committee si hüm nopüng y; baibul ko kapü miva cü tan kly thai hümmih txr ty mih novei y. Kamkawm hüm püng mih tun cü pastor na. Tamuk mah,

“Ünni hmat hai py lu mih si hai kly hüm keingva khü miva hai txr mih kly si tho nü pliu vah. Miva hai py mih tok si cü Tamuk nga taphongva tüng hümmih luk nokahlxm mih mah kry oi ünni mih na. Miva hai kly hüm ünni keing kacü hrakpau mihly mah pyva tok hüm; miva hai kly nokeing kacü hrak nga mihly mah pyva tok hüm nü ymih cü ünni hai kaham na sai pü kamran novei lüng” (Hebrai 13:17).

Pahoi mih tun jua mah “Pahoi mih tun jua cü pyna sang va” peikhü hly mina.

Pastor mah Kacin kahrua 6:1-6 hüm hlxngjok mina. Hna kacü, pastor mah “Cami tok hlük hüm ngai py hümmih baibul mah txr mina.” Pahoi mih tun mah “Baibul mah pahoi mih tun hüm pythai mira congkhang si jokjok hai ma!”

Hna kacü, bet mih pahoi mih tun mah “Baibul mah pahoi mih tun si hüm bet mih tok si pü jok rahiak mina.”

Pastor mah “Cami kungbxng isi tuk mih cü kadawn hüm hnai. Napei miluk va? Napei mih lukva peikacü, Baibul ko üng mih hlük pü noki y.”

Pahoi mih tun si cü po tikha mih nona y. Üng founder si tho nü pastor si kham pei py, bong pei py bah peikhü txrjok hümmih nona y. Maca ang cü la hai kaham pahoi mih tun si hüm hrum jua roijok mina. Ang mah U Mencia, U Ngann hak John Wesley Hymers miva hüm la hai kaham pahoi mih tun roijok khü Dr. Cagan hüm cü preila na.

Kxp mangtangla kha kamkawm hai tok hly seing mih acivoi py khü ang mah pahoi mih tun si hüm la kaham roijok bei mina. Kavo mitho roijok haimih na.

Maca ang mah phrai mih baibul phrai bei hüm. Van prai mihly Kacin kahrua 6:1-7 hüm hlxng iva maw.

“Hnamih ning kha, üp mih imi si cü hura phi hnak ky. Pei miluk, Krik kly px mih Juda imi si cü Jerusalem mary tum vei mih Juda imi si hly nokadei va y. Krik kly hüm px mih Juda imi si cü hmatva kham hai klüngmai kacai si hüm kham cak si noret jok peikhü Hebrai kly hüm px mih Juda imi si kham txr nga va ky. Hna kacü, kacin kahrua preilai jua si cü pliukung miva si hüm phau khü “Isi cü Tamuk hai kly sai si txr hümmih cü tyty sut lat khü kham cak si hüm retjok lat mih cü nokai rui lüng. Taihnau si y… ünni long hai imi ranit jua hüm roiva. Miva cü Limla sür hly kateik mih, cing mih hak imi si mah ty tamu mih imi si na hüm kla. Cami tok si py hümmih cü ing mah jokjok hüm hmang. Ing cü py cup mih, satang hnai txr mih hak riujok mihly mah ning kakhoi kai hümmih tawk ky” pajok. Kacin kahrua si mah txrjok mih kly si hüm üp mih imi bürbür si cü py hümmih hiava bür ky. Pei miluk, miva cü Stephen hüm roiva ky. Stephen cü üp mira ky phi miluk Limla sür hly hak kateik mih imi jua na. Hna kacü, Philip, Proko, Nikano,Timon, Pamena hak Nikola miva hüm roiva ky. Nikola cü Juda imi nona y. Mi cü Anti-uk mary hai Juda imi si hai üp mira hüm hia mih imi jua na. Peihkü roi ty mih imi si hüm kacin kahrua si kham sxn nangva ky. Hna kacü, kacin kahrua si mah miva hai lu nui krüngjok rut khü pyjok cup ky. Hna kacü, Tamuk hai satang hnai cü kaphat kai miluk Jerusalem mary tum cü üp mih imi si hura phi hnak ky. Pathüp mih tun maky si pü, y mih satang hnai hüm keingva miluk üpva ra ky” (Kacin kahrua 6:1-7).

Van prai mihly jüng khü pahlo iva maw.

Sür hümmih kapo ning khü Malai hly karam;
   Mi kham kabxp khü Mi hai kly keing keing nü.
Tamuk hai tahi si hly py roi nü, hra di miva kham jok hra,
   Mi hai kahamhnai hüm hau mihly hak.

Sür hümmih kapo ning, bawn prei hrau kyra mihly;
   Isu jua hüm ngai ni ningla kakra mah kajok ka-ap.
Isu hüm jau mihly hak Hmat hly kaüng ra hümmih;
   Ün hai roi cü ün hai txng mih tun Hmat hly ka-üng mih ki.

Sür hümmih kapo ning, limla veihnem hümmih,
   Hring mih tim, hrx mih tim Mi mah püng.
Hmat hai limla hly hak krui nang miluk kavanra man,
   Miva kaham luk Mi kham kajok ka-ap hüm.
(“Sür hümmih kapo ning” haimih William D. Longstaff, 1822-1894;
       stanzas 1, 2 hak 4).


DR HYMERS KHAM KEI CA KY PEIKACÜ ÜN HMAT VEI MIH PREI HAI MING TXRJOK. NONA KACÜ ÜN HAI E-MAIL NOPLANG LÜNG. Cami Tamuk klysai hly man hra kacü Dr. Hymers kham jx e-mail nü ün hmat vei mih prei ming txrjok bah. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net ( panem cah dei a). Dr. Hymers kham üng na mih kly hly kapü kei thai. Mitawk kapü, phreik thai kacü english hly keijok dei. Dr. Hymers kham ca hly jx hüm hia kacü, mi hai vei mih tüm cü P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone hly karam hüm hia kacü (818)352-0452.

(TAMUK KLYSAI TXT MIH)

Dr. Hymers hai kxp tabai txr mih Tamuk klysai hüm internet
tum jau thai mina www.sermonsfortheworld.com.
“Khongso Chin kly hly” jau hüm hia kacü panem cah dei.

Cami Tamuk klysai si hüm ihmat hia mitho püng hüm noman.
Dr. Hymers hai akhon hly nona kapü tong thai.
Mitawk kapü, ing kamkawm tum hai Dr. Hymers hai Tamuk klysai si,
video si cü püng hüm man üp mina.
Akhon man mikha ni tong hüm man ngai mina.