Print Sermon

Cami website hai patüp mih cü Tamuk klysai si hak video si hüm jom hly mah pastors si hak Tamuk hai tok py mih tun si kham hly haimih bawn prei dük kaphat hly hümmih na. Patüp kük mih cü Baibul kjawng si novei hin mih nothük ky mih prei si hai kaham na.

Cami Tamuk klysai hak video si cü maca prei 221 tum kxp la 1,500,000 kly hly preing mina www.sermonsfortheworld.com. Sum nonai mih prei si cü YouTube tum jauva video mina. Mitawk kapü, maca cü YouTube hüm nojau va khü website hüm jauva lat ky. YouTube cü website hüm jau hümmih somjok mina. Cami Tamuk klysai hüm kxp lila 46 bata hly hak computer 120,000 hly jau thai mina. Cami Tamuk klysai hüm cü hia mitho püng hüm noman. Mitawk kapü, py Tamuk tok misi tongkato thai mina. Hnai kük mih tok Tamuk hai satanghnai txr mih kaham kxp lila som ing hüm hia kacü van prai mihly mah nep ca cah dei bah.

Dr. Hymers kham kei ca ky peikacü ün hai vei mih prei txrjok bah. Nona kacü nopreing ün ca tam. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net.
JONAH – THUR REVAIVEL!

JONAH – THE PROPHET OF REVIVAL!
(Khongso Chin)

Haimih Dr. R. L. Hymers, Jr.,
Ningla Kai Mih Pastor

Cami Tamuk klysai cü Los Angeles tum hai Baptist Tabernacle kamkawm tum kahlxmni hai hrukni, lakaula 14, 2020 kha txr mih klysai na.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 14, 2020

“Amitai hai tahi Jonah kham katümra mih Tamuk hai klysai cü; ‘Rx khü Nenivi mary tum kai nü jok deing hümmih kly txr khü lapjok dei. Y mih mary tum vei mih imi si hai py mih kamngo si cü Ang kham katümra ky’ peikhü pajok” (Jonah 1:1, 2).


Jonah hai ca-uk cü thur Jonah hmat mah kei mina. Jonah hai kadawn mih, py cup mih hüm mi pü notuk tawk kapü Jonah hmat cü tuk mina. Jonah hüm cü kanila kha mah 2 Sang 14:24-25 tum rabi peimih sara si mah mi hüm “Amitai hai tahi thur, Jonah Gath-hepher” peikhü (2 Sang 14:25 ) tum txr ty üp mina. Malai Isu Khrista Hmat pü thur Jonah hüm ruikhüp mih, kanila kha mah vei üp mih thur peikhü txr ra mina. Van prai mihly mah Mathai 12:39-41 hüm hlxng khü Jonah hüm Isu mah napei txr ty by peimih jüng mihly phrai iva maw,

“Isu mah miva hüm, “Maca dung hai imi si cü nohnai khü Tamuk hai kly pü nokeing va y. Ünni cü Ang kham hai kahmarra leing va i. Mitawk kapü Tamuk mah thur Jonah kham pyjok mih kahmarra hlük ngai ni ang txng ünni hüm. Jonah cü lamky hai muko hrumni hak hrumfar vei mina. Üng mihto nü Ang, Imi hai Tahi pü bawnko hrumni hak hrumfar veira hüm hin.Tamuk mah imi si hüm cet tara mih ni kha cü Ninevi mary hai imi si cü jyng khü maca dung hai imi si hüm cü jok deing hümmih kateing peiva hüm. Napei hai lukva peikacü miva cü Jonah mah txrjok mih kly luk kamngo haimih ka-uiva vitky. Miluk nü Jonah luk ky kük mih imi jua cü cami tum vei ky. Mitawk kapü ünni cü kamngo haimih ka-ui hümmih nohia hin(Mathai 12:39-41).

Jüng mihly Luka 11:29-30 hüm phrai bei ri.

“Imi mahu si kacu ra rarat mikha Isu mah, “Maca dung vei mih imi si cü nga prai. Miva cü kahmarra si hüm leingva lat vit. Mitawk kapü, Tamuk mah Jonah kaham pyjok mih kahmarra hlük hüm ngai ni Ang mah txngjok hüm. Jona cü Ninevi mary hai imi si kaham kahmarra plaujok mitho cü, Ang, Imi hai Tahi pü maca dung kha hai imi si kaham kahmarra plaujok ra hüm” (Luka 11:29-30).

Ünni cüm thai ky.

Miluk nü, 2 Sang 14:25 cü Jonah hai hlongsai hüm txr nang mina. Hna kacü, Luka 11:29-30 tum Malai Isu mah Jonah hüm kahmarra hlük tho txng mina. Mikum mih Mathai 12:39-41tum cü Isu Hmat hai bawnko kaphum hrumni plun mikha hringra tüng mih hlongsai hüm Jonah hly txrjok mina. Miluk nü, klysür prim mah Jonah hai hlongsai hüm txr nang khüp khü Isu Hmat mah pü Jonah hai thük mih hlongsai hüm Isu Hmat hai thük khü hring tüng mih hlongsai hüm txr nang haimih na.

Sara Winston Churchill mah “ Ing cü libaral hai üp mira hüm cxk mih Professor Gradgrind hak Dr. Dryasdust hai cxk mih hüm nokeing y. Üng cami va si cü Baibul kangxm hly haimih na” (Dr.J. Vernon McGee mah kei mih Thru the Bible, volum 3, Jonah hai hlongsai, klyjxk, p. 738).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ING HAI TAMUK KLYSAI SI HÜM MACA CÜ ÜN HAI PHONE
LUK MAN KY CAMI TUM KAI KACÜ
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM HAK
“APP” PEIMIH CA HAK ING MIH KLY TUM PANEP DEI.
PY HÜM TXR NANG MITHO PY DEI BAH. HNA KACÜ,
TAMUK KLYSAI SI HÜM HJONDING MIHLY MAH APP
PEIMIH KLY TUM ÜN NEP KACÜ MAN KY.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

I.  Kacxk mih, Jonah hüm phau mih.

“Amitai hai tahi Jonah kham katümra mih Tamuk hai klysai cü; “Rx khü Nenivi mary tum kai nü jok deing hümmih kly txr khü lapjok dei…” (Jonah 1:1, 2).

Cem 3,

“Mitawk kapü, Jonah cü Tamuk kham haimih…pjung kai vitky” (Jonah 1:3).

Jonah hai hlongsai hüm ang tuk mina. Klysür prim ca-uk long hai Jonah ca-uk hüm ang khreik mina. Jonah cü Tamuk kham haimih pjung pai mina. Ang cü nopjung y. Ang hüm cü Tamuk Hmat hai tok py hümmih phau peimih ang tuk mina. Mitawk kapü, ang cü cing mira di miluk college hai jok mih boi cü noman y. Baibul kjawng tum pxr khü man boi nü Southern Baptist kamkawm tum py Tamuk tok haimih na. Jonah hüm ang ra-ui vüng mina. Tamuk mah phau ang haimih peimih ang tuk tawk kapü kutkut mikha kacü Tamuk kham haimih pjung vit hümmih kadawn vai mina. Tamuk mah cü nohai phreik thai misi hüm py hümmih txr ang mina.

Baibul kjawng hai kato jua mah txr ang mih cü “Ang cü Tamuk hai tok nohai py lüng. Napei miluk va peikacü, ang cü pyhra hümmih kla hüm. Mi cü kasum hümmih kram mina. Hna kacü, ang mah” Ang cü pyhra ninap hai ky. Kasum hümmih pü nokram ky y”peikhü txrjok mina.

Tamuk Hmat hai tok py hümmih phau mikha imi si cü kamawnva bür mina. Kut nonai mih pü kamawn thai mina. Mi kato lei cü py nana mikha kapü awng jojo mih imi na. Mitawk kapü, Tamuk hai tok py hümmih kamawn mina. Mi hai katai mah txr mih cü “Ang hai kahnau cü na congkhang pythai mina”. Mitawk kapü, “kamawn mihak kaling” mih vei mina. Mi cü ruk pei vei khü “A” asang man mihak txrkly mih pü kavang phi mina. Mitawk kapü, mi cü kram miluk Tamuk kham haimih pjung pai vit mina.

Kato mih y, ün hai hlongsai hüm txr nang jau. “Tamuk mah py hüm txr ün mih tok bürbür si ün khüm py bürbür hüm tawk!” Baibul mah txr mih “Ang hüm jok nang hra mih tun Khrista hly hak nacongkhang si hüm ang khüm py mina (Phili 4:13). Napei miluk va peikacü, ymih klysai hüm ang txng mina. Ang tuk, cami cü ruikhüp peimih. Maca ang vei 80 la ky. Ang hai kung tum cancer kacop mina. Mitawk kapü, ang nokram y. Hna mikha imi preijua luk mah kamkawm ¾ thang kapro kai hnak mina. Taloi kha Nu hai rut luk loi nang mikha ang veihnem hnak mina. Ang kram ma? Ang nokram y! Ang pi mah txr ang mih cü “Napü bongkram bah, kram cami hlük ngai dei” peikhü pylu mih Franklin D.Roosevelt mah txr mih ky mih tongnang mira na. Hna kacü, ang pü pi txr mih rui hüt peimih tuk mina!

Mikum mih ang tuk bei mih cü “Tamuk kham hai nohai pjung lüng”peimih na. Napei miluk va? Napei mih lukva peikacü, kxp ün kai mih tüm tum Tamuk cü vei miluk na! Ün pü Jonah tho nü pjung thai mina. Mitawk kapü, Tamuk cü vei hly ün jojo mina! Tamuk cü Hmat hai tok py mih kham noty sut lüng.

Rak coi mih imi jua hüm ang ki mina. Rak coi mih imi hüm Tamuk mah phaujok mina. Mitawk kapü, mi cü Tamuk hai kly keing hümmih kram lat mina. Miluk nü, mi cü kxpjak kham rak khü vei mina. Mi hai ming cü John Birch ( nopy lawn si y!). Mi cü ang hly baibul kjawng vei tüm mina. Mitawk kapü, mi cü rak coi miluk novei asong tum y!

Hna kacü, Alan peimih imi jua hüm pü tuk bei mina. Mi hüm Khrista kham ang pahoi tawk kapü ra-ui cop phi mina. Napei mih lukva? Alan cü üp mah peikacü kai rasa nam hümmih kram mina! Napei mih luk kai rasa nam hüm kram lat hai va? Ni mikha ang kham txr mih cü “Ang kai rasa nam kacü pa hly kakrum bei hüm ky. Pa cü ang kai baibul kjawng khü Presbyterian kamkawm hai Tamuk tok py mih tun plau hly hümmih nohia mina”. Alan cü ruk kawtla nonai ky. Kanawn ni kha mi cü Presbyterian kamkawm tum ra khü cüm nü kaklang mira man hümmih kram lat mina. Napei mih lukva peikacü, kai rasa nam kacü kapa hrak kaluk hüm kram haimih na! Mi cü liukawt la pxn peikhü kako veivei mina. Mitawk kapü, mi hüm ang mah ja mina. Khrista kham kacxk ang pahoi mih imi cü Alan na!

Ang vei baibul kjawng khü ing kacu mikha kacai jua Khrista hüm man mina. Mi kacai cü pru nga phi mina. Hna kacü, kamawm mih ra-ui pü vei. Miluk nü, ang kai khü ramjok mina. Hna kacü, mi mah “Ang kaklang mira man mih hüm nu kham txr hüm kram prai”peikhü txr mina. Ang mah “Kai khü txrjok dei. Mi nongak ün lüng hmang”. Mitawk kapü, ang tahmang mina. Kanu cü tama mih kaklang mira man peimih tuk kacü tama mih hüm thuijok lat mina. Hna kacü, ymi kacai ei mih ang ki mina. Hna kacü, ang mah “Coh, ang hly kai khü txrjok ün nu kham hüm”. Ang pü khuk x plun kacü kai ky mina. Ang hüm ki kacü lap mina. Kung kacü, mi kacai vei mih akheing ko kanuk mina. Ang mah “Napei miluk ün tama hüm kanuk kim hümmih nojak hai va? Hna kacü, mi mah “Ang cüm veijür mikha mi cü kham rak mina. Mitawk kapü, maca cü plau Khristin ky mina! Miluk nü, kim tum kanuk hümmih ang nojok haimih na”.

Peimih luk, mi kacai cü va nam kai vei khü man tok ky mina. Kjawng pü plun ky. Kung kacü, Khristin kaku jua hly kapum mina. Napei miluk kanu cü tama hai kapum poi tum nora hai va peimih ang cü tuk. Ymi kaku lei cü Europe prei tum Tamuk hai tok py mina. Kxp lila ing cü mi hüm poisa somjok mina.

Ni mikha kacü mi kanu hai kim pung si hüm satang ca tum kateik bxk khü ki mina. Hna kacü, palik si cü mi hai kanu cü palang hüm ong khü phai tum thük vei sut mih hüm pü kiva mina!

Oh! Mi kacai cü napeitan ra-ui rau khü miktui kavüng mihly Khristin hak Tamuk hai tok py mih imi plaura by peimih! Mitawk kapü, mi cü Isu hüm khreik khü Isu hai txr misi hüm keing mina! Mi cü limla thang pü thüngky miluk Isu hai txr mih kly hüm keing mina.

Rx khü Mathai 10:34-39 hüm hlxng jau dei.

“Bawn prei dük veihnem hümmih kaham Ang ra haimih peikhü ünni kako ma. Veihnem hümmih kaham Ang ra mih nona lüng. Kaprai hly hümmih kaham Ang ra hai thung. Kapa hak tahi, kanu hak tama, kani hak jau si kaprai hly hümmih kaham Ang ra hai tawk. Imi si hai hei cü hmatva hai kimko long hai imi si rüp vit. Mi kapü, ihmat hai kanu, kapa hüm Ang luk khreik kük kacü, Ang kung pliu hümmih nokateing lüng. Mi kapü, ihmat hai tahi, tama hüm Ang luk khreik kük kacü, Ang kung pliu hümmih nokateing lüng. Mi kapü, Ang kung pliu khü Ang hai kaham thük hümmih nokatüm rxm kacü, Ang kung pliu hümmih nokateing lüng. Mi kapü, ihmat hai hrahiak hüm hau ri kacü dungpxn hringra noman lüng. Mi kapü, Ang hai kaham luk mih hmatva hai hrahiak hüm ty sut miva cü dungpxn hringra manva hüm” (Mathai 10:34-39).

Cüm thai ky.

Kawt mih kanu, kapa si cü ünni hüm kamkawm long hai cawn hly vit hümmih kaham nana si hly by pahlüm thai peimih ang tuk. Cami kacai hai ka-üp vei mih sai hüm man sadi va dei bah. Ün pei py kacü, miva mah ün hüm mia tarei cü hrak-kaluk phiva hnak hüm.Mitawk kapü, ün hai veik sai hnai hüm kiva mikha kacü ün hly tüm kacu kimko ra hüm tawk. Miva mah ün hüm ty sut tawk kapü Isu hüm üp mira cü bong ty sut bah! Üng Jonah tho cü Tamuk kham haimih pjung vit hümmih bong kadawn bah!!!

Taruk kamkawm tum ang hai roi Ben hak Jack preijua vei mina. Ben cü Dr. Lin hüm pykakhru mih imi na. Kung kacü hmat hai ka-an hly pjungja vitky. Mikum kacü, mi hüm kut pü noki ky. Mitawk kapü, Jack hüm cü sum pram mih sara plau hümmih pxr hly sangdeing mina. Mitawk kapü, mi cü ra-ui nokajok y. Mi cü Talbot Baibul kjawng pxr khü py Tamuk tok hüm hia lat mina. Mi hly ang cü khreik phi mih roi na. Mi hai kapum poi kha ang pü veijok mina. Mi cü ing py cup mikha Isu hüm üp haimih na. Hna kacü, mi cü peikhü kei ca mina. “Kung kacü nu mija pa hai kaklang mira hringra ui ra ky…Pa hai kanawn ni kha Tamuk klysai riu mih hüm ang saksikheing mina. Mi hai luk mah kamkawm cü thüng ky ra ky”.

II.  Jang mih, Jonah hai tongnang mih.

“Mitawk kapü, Jonah cü Tamuk kham haimih Tarsu mary thang pjung hümmih kadawn hak rx khü Joppa mary thang kai ky. Hna kacü, Tarsu mary thang kai mih sampho hüm kakrum khü sampho hrung jokjok nü Tamuk kham haimih Tarsu mary thang sampho sama si hly tüm kai pai vitky. Hna kacü, Tamuk mah prxng phi mih tim hüm pangle tum hruajok nü pangle tum cü nep si rajok miluk sampho cü kanga hüm py hnak ky” (Jonah 1:3-4).

Jau dei. Neptim cü Tamuk kham hai peimih Jonah tuk mina.

“Hna kacü, Jonah mah, ‘Ang hüm panglei ko var va. Hna kacü, rim kai hüm hmang. Cami nep cü ang nohnai miluk ünni kham katümra hai tawk’ peikhü pajok (Jonah 1:12).

Kung kacü, sampho sama cü Jonah hüm panglei ko var kacü nep pü rim kai rüp ky.

“Jonah hüm phjawn hümmih kaham Tamuk mah lamky hüm txrjok üp mitho cü Jonah cü lamky muko hrum ni hak hrum far vei mina. Lamky muko vei mikha Tamuk kham Jonah py cup mina” (Jonah 1:17-2:1).

Cami hlongsai hüm kacxk kha cü ang no-üp. Mitawk kapü, kung kacü Isu Khrista Khraws luk thük mih, phum mih, thük mih long hai hringra tüng mih hüm man sadi khü üp mina.

Kung kacü, Dr. M. R. DeHaan kei mih Jonah hak lamky hai hlongsai hüm phrai mina. Dr.DeHaan mah txr mih cü Jonah cü lamky muko thük mina. Dr. J. Vernon McGee mah txr mih cü,

Cami ca-uk cü thük mih long hai rx tüng mih thur ca-uk na. Malai Isu Hmat mah txr mih cü Jonah cü Nenevi imi si hai kaham kahmarra na. Hmat cü Hmat hai kangpreing si kaham thük mih long hai hring tüng mih kahmarra na…Jonah hai ca-uk cü Isu hai thük mira long hai hring tüng mih kahmarra na (Thru the Bible, Jonah hai thük mira long hai rx tüng mih, volum 3, p.739).

Jonah 1:17 hüm jau dei.

“Jonah hüm phjawn hümmih kaham Tamuk mah lamky hüm txrjok üp mitho cü Jonah cü lamky muko hrum ni hak hrum far vei mina” (Jonah 1:17).

Maca cü Jonah ca-uk long hai aly ky mih kungbxng hai calung ngau 2:9,

“Kaklang mira cü Tamuk hai” (Jonah 2:9b).

Lamky muko Jonah hai tongnang mira hlongsai hüm txr mih cü peimih rük kanawn hüm ky.

Jonah hai ca-uk hüm ang phrai beibei mikha ang nokadawn vai misi kadawnra mina. Revaival cü kum thang hly hai “cawnra” haimih peimih na. Tamuk tok py miva si txrva mina. Koronavairus cü hra vei hly hümmih kaham “cawnra” hai peimih na. Cami va hüm ang no-üp bür y!!! Üng cami va si cü nokai rui kük y.

Mitawk kapü, ang cü kalum kly txr mihly Ün hüm pahlo hüm. Ranük kly txr ty mitho cü py khüp hüm. Tamuk hai kavanra luk ni veihnem mira man mina” peikhü py cup ky (Jonah 2:9b).

Mitawk kapü, hnaipxng ang tuk sür mih cü – Revaival hai hlongsai si hüm phrai mikha na. Revaival cü pylu miva si tongnang mira kakrum mihning kha na. Ang man hra imi kawt mih imi si hai hlongsai txr hüm.

John Wesley- Ky mih revival nokatüm hin mikha tongnang mira kakrum ri mina. Mi cü Georgia tum Tamuk hai tok py haimih na. Mi cü n’cak si hly katu mina. Mi cü tongnang phi mina. Thük van hnak mina. Hmat hai roi George Whitefield pü nopy jok roi vitky. Mi cü hmat tahlük vei sut mina. Pastor mah pü Malai cak ca hümmih nojok jok y. Hna kacü, poju mina. Hna kacü, hmat mah hai üp mih Pentikaws tho vei mina. Hna kacü, hu phi mih imi si cü mi hai Tamuk klysai txr mih cing peikhü keingva hnak mina! Mi hai hring mih sai hak txr kly mih cü sanphrang hai imi kham pyjok kly mina. “Rutloi ngai mih cü imi mahu si hai ra-ui hüm px kly mina. Klynuk hlük ngai nona mih cü imi mahu si hai ra-ui hüm cop mina. Bet mih imi si cü üng mitho England prei hüm nohai pyva lüng”. Kung kacü, Wesley cü “Ming ky mih imi jua plaura mina”.

Marie Monsen – Mi cü Taruk prei tum revival phreik hümmih kaham kongcak khü py cup mina. Setan mah mih hüm üng rua tho nü cakpum dük kaijok ceik hnak mina. Mi pü nosom jok tawk kapü mi hai py cup miluk maca kacü Taruk prei tum revival phreikra ky mina.

Jonathan Goforth – Mija juhua cü Taruk prei tum Tamuk hai tok py mikha tongnang phi hnak mina. Mija hai raca liu jua si thük kai mina. Mr. Goforth hmat pü prei kut thük van hnak mina. Hmat hai tahi si hüm 12 nari tarei long Khristin si hai pxncawn hly pavumjok mina. Mr.Goforth hak hmat hai tahi, tama si napei tan nangva hüm by peimih kako thai mina. Mija hai raca Constance thük mikha “I hai raca Constance hai vak hüm cü hmat hai cei klan ken tum cei mih hai khang mih ni, Lakeitla 13ni,1902 kha phum mina”.
     Tamuk kham hai hmai revaival cü Goforth hai kacu mih ni kha kamtong ra haimih na. Py cup hümmih ning hnai man ky. Mrs. Goforth mah “Cami cü hrakti hraknga hak tongnang mih long hai katümra haimih na…miluk nü, py cup mih hra ky hüm kla. Cami cü kariu mih plo pü nona, py hra mihly pü man mih nona…kaku, kacai si Tamuk hai phum-ang ko rava…kawt miva cü Tamuk hly kahla mina, maca Tamuk kham ra nü ihmat hai kamngo si kahui hlai…Ra-ui kamung hüm kau novei. Kacu kim ko hai imi bürbür si cü py cup tüm va mina…krawn kung bür mihly Tamuk nga lakhülklom prai mihly cup mina!...Tamuk mah txr nang mih klysai hüm krawn kung mihly mah keing mina. ‘Ang cü Tamuk peimih tukva dei’. Cami cü hra hly nona, phum-ang hly pü nona, mitawk kapü, limla sür hly haimih na.’
     Ky mih cüm tüm, 700 jua nonai misi cü hmatva hai kamngo si hüm kahuiva mina. Kacu mih tum kangxm bür hümmih cü rai mina. Kacu kut mih hrum nari kakra mina. Tamuk klysai cü Goforth mah kxp kacu mikha txrjok mina. Mi cü pylu misi, pastors si Tamuk kham ei mihly lap khü kavan mira hüm leingva mina…Presbyterian kamkawm hai Tamuk tok py mih imi jua cü hmat hai akheing ko tum py cup mikha Tamuk hly kakrum mina.” Mrs. Goforth mah txr mih “ Kawt mih py cup mih – Tamuk kham ka-üp mihak rawraw py mih cü hnai kük mina! Cami cü phum-ang ky mih py cup mira na!”
     “Tamuk hai tok py mih tun imi kok si Taruk katai kahnau si hly tüm hmatva hai kamngo si kahui khü pyva cup tüm mina. Cami Tamuk nga Taruk imi, imi kok si peikhü pet prai mih novei mihly mah Isu luk katai kahnau bür peimih katxng hly haimih na. Malai Isu mah txr isi mih pü “Bürbür cü hlük ngai…Ang pü ünni hly hak hrum mih pum hlük, bürbür si cü pum hlük ngai mina.”

Dr. Goforth Taruk prei tum py mitho ing pü ing hmat hai kamkawm tum kum thang katxng hly mih kacu mih py mina. “Kum thang katxng” peimih hai patüp mih hüm ang txrjok mina. Miluk nü, ing kamkawm tum hai “pylu” miva si cü Tamuk kham hmat hai kamngo si hüm kahui khü pyva cup mina. Hna kacü, Dr. Tozer mah miva hai py mih kamngo prei amjx hüm txrjok mina. Py mahrang mih, Tamuk hai ming hly py mahrang mih kamngo si na! Kreighton cü Dr. Cagan hüm py mahrang mina. Mi cü “txrkly” mikha “txrkük” txr hüm nohia jok mina. Mi cü Isu hüm sum pai mih Juda hly ka-üng khü kung kacü Petara tho nü ui-khik khüpkhüp mina.

Rui khüp mih revival cü Jonathan Goforth hai ning kha ang khri par man hra hnak mina. 1960’s ning kung kha Dr. Timothy Lin hai Taruk prei hai kacxk mih Baptist kamkawm tum “Limlasür hai latsong” luk ui-khik mihak py cup mira hüm jok hra kük mina. Hrak-nga prai mihly txr hüm peikacü, “ui-khik mihak deingjok” mih cü ra-ui hai kajok mira na – py linlün mih nona y. Miva cü ang hüm Kreighton hak Griffith tho kiva nü Tamuk hly thu haimih peiva lat mina!!!

Cami Tamuk klysai hüm ing hmat hai kahluk tui mih akheing tum cüm mia mikha ang kei haimih na. Hna kacü, kutmarx mah kung thang ang katim kai khü ang hmat hai lu hüm katep vei sut mina. Hna kacü, rx khü ang hmang katawr mina. Mitawk kapü, hnaipxng nohai hmang y. Hna kacü, ang kalang kai tüng mina. Ang hai ngong kakoi ky mx peikhü ang kadawn mina. Ang hai peihut si pü kakoi ky mx peinü kadawn mina. Mitawk kapü, nokakoi y.

Ang peikhü, kalang vei sut mikha lihman mah ruikhüp mih revival novei lüng peikhü txr ang mina. Hna kacü, Tamuk mah ky mih revaival hüm txng ang mina. Wesley, Marie Monsen, Jonathan Goforth, John Sung miva hüm paroi mira kakrum mikha revaival katümra mih hlongsai, Jonah hai lamky muko rai mira kakrum mikha Tamuk kham py cup mikha revaival katümjok mih hlongsai si hly txng ang mina. Maca isi kham ruikhüp mih revaival vei ky ma? Vei thai. Mitawk kapü, üp khüp mih ra-ui novei kacü Tamuk mah ruikhüp mih revaivel hüm isi kham nokatüm hly lüng!

Üng Jonah tho nü, Pastor Richard Wurmbrand pü Taruk prei hai thong ko 14 la pxn ka-ung mina. Liula pxn na hüm pü noki khü Communist si hai rut ko vei mina. Napei mih luk, Tamuk cü Wurmbrand hüm communist si hai rut luk tongnang hly hai va? Mi hai ca-uk si ün phrai kacü, Tamuk mah mi hüm va kham tuk khreik hümmih riujok haimih peimih ün ki hüm. Üng Richard Wurmbrand tho mih imi ang nokakrum vai hin y. Thong ko hai kahloira ky peikacü, mi cü bawn prei hai imi si kham khreik hümmih hlongsai, kakham hümmih hlongsai si txrjok mina. Kreighton hak Griffith mija pü Richard hüm no-um mina. Miva cü Tamuk kham nopy mahrang vai y. Tamuk kham kamngo “kahui” peimih cü klyrui hüm ty tamu haimih na.

John Wesley, Marie Monsen hak Jonathan Goforth miva cü Tamuk mah tong mih imi si na. Ihmat hai hra hly py mih nona y. Jonah pü pei-üng mih ra!

Dr. A. W. Tozer mah “Tamuk hai kaham isi cü thu hüm kla, Tamuk mah hrua nang hümmih revaival kaham ningla kakra mah kajok hüm kla. Nona kacü, Tamuk hai klysai hüm keing hüm kla. Tamuk hai klysai cü isi mah kham vei mina. Revaival kahamTamuk hai klysai hüm keing hümmih hak pajui hümmih vei hlük ngai mina…klxk plun mah peikacü veing hümmih ky” (“Revaivel peimih cü na va? Klük 1”). Tamuk cü ruikhüp hring mih hüm jau mina!


DR HYMERS KHAM KEI CA KY PEIKACÜ ÜN HMAT VEI MIH PREI HAI MING TXRJOK. NONA KACÜ ÜN HAI E-MAIL NOPLANG LÜNG. Cami Tamuk klysai hly man hra kacü Dr. Hymers kham jx e-mail nü ün hmat vei mih prei ming txrjok bah. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net ( panem cah dei a). Dr. Hymers kham üng na mih kly hly kapü kei thai. Mitawk kapü, phreik thai kacü english hly keijok dei. Dr. Hymers kham ca hly jx hüm hia kacü, mi hai vei mih tüm cü P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone hly karam hüm hia kacü (818)352-0452.

(TAMUK KLYSAI TXT MIH)

Dr. Hymers hai kxp tabai txr mih Tamuk klysai hüm internet
tum jau thai mina www.sermonsfortheworld.com.
“Khongso Chin kly hly” jau hüm hia kacü panem cah dei.

Cami Tamuk klysai si hüm ihmat hia mitho püng hüm noman.
Dr. Hymers hai akhon hly nona kapü tong thai.
Mitawk kapü, ing kamkawm tum hai Dr. Hymers hai Tamuk klysai si,
video si cü püng hüm man üp mina.
Akhon man mikha ni tong hüm man ngai mina.


KALEMBEDWE KA

JONAH – THUR REVAIVEL!

JONAH – THE PROPHET OF REVIVAL!

haimih Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Amitai hai tahi Jonah kham katümra mih Tamuk hai klysai cü; ‘Rx khü Nenivi mary tum kai nü jok deing hümmih kly txr khü lapjok dei. Y mih mary tum vei mih imi si hai py mih kamngo si cü Ang kham katümra ky’ peikhü pajok” (Jonah 1:1, 2).

(2 Sanphrang 14:25; Mathai 12:39-41; Luka 11:29-30)

I.   Kacxk mih, Jonah hüm phau mi, Jonah 1:1,2,3; Phi 4:13; Mathai 10:34-39.

II.  Jang mih Jonah hai tongnang mih, Jonah 1:3-4, 12; 1:17-2:1; 1:17; 2:9b.