Print Sermon

Cami website hai patüp mih cü Tamuk klysai si hak video si hüm jom hly mah pastors si hak Tamuk hai tok py mih tun si kham hly haimih bawn prei dük kaphat hly hümmih na. Patüp kük mih cü Baibul kjawng si novei hin mih nothük ky mih prei si hai kaham na.

Cami Tamuk klysai hak video si cü maca prei 221 tum kxp la 1,500,000 kly hly preing mina www.sermonsfortheworld.com. Sum nonai mih prei si cü YouTube tum jauva video mina. Mitawk kapü, maca cü YouTube hüm nojau va khü website hüm jauva lat ky. YouTube cü website hüm jau hümmih somjok mina. Cami Tamuk klysai hüm kxp lila 46 bata hly hak computer 120,000 hly jau thai mina. Cami Tamuk klysai hüm cü hia mitho püng hüm noman. Mitawk kapü, py Tamuk tok misi tongkato thai mina. Hnai kük mih tok Tamuk hai satanghnai txr mih kaham kxp lila som ing hüm hia kacü van prai mihly mah nep ca cah dei bah.

Dr. Hymers kham kei ca ky peikacü ün hai vei mih prei txrjok bah. Nona kacü nopreing ün ca tam. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net.Tamuk klysai notxr cx mikha: “ Hrau ky kük Mi” peimih meng hly pahlo ri. (Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


KORONA VAIRUS MAH KANAWN HLY ISI THAI MA?

SHALL THE CORONAVIRUS STOP US?
(Khongso Chin)

Haimih Dr. R. L. Hymers, Jr.
ningla kai mih Pastor

Cami Tamuk klysai cü Los Angeles tum hai Baptist Tabernacle kamkawm tum Kahlxmni hai hrukni, hruhraila 10, 2020 kha txr mih klysai na.
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 10, 2020


Van prai mihly mah Luka 21:8-11 hüm jau iva maw.

“Hna kacü, Isu mah miva kham “Ünni hüm va mah, nohai pop hümmih kaham sadi vei vah. Napei hai lukva peikacü, imi si mah, “Ang cü Messiah ky cah” peihkü txrva hüm. Nona kacü, “Messiah katümra hümmih ning cü khet ky” peikhü miva cü txrva hüm. Mitawk kapü, ünni cü miva kung bong pliuva bah. Prei hlük hak hlük tarei hei kaphreik mih satang si hak kaküngva mih satang si hüm pü ünni tuk mikha bong pa kramva bah. Üng miva si cü katümra ngui hüm. Mitawk kapü, bawn, lamuk txt mih cü nona hin lüng” pajok mina. Hna kacü, Isu mah miva kham, “Ceng hlük hak hlük, prei hlük hak hlük pü kaküngva hüm. Bawn prei dük tum kapliu kahüng hüm, purkang si cawn hüm, hoilai si pü hu phi hnak hüm. Rasa thang pü kram hüng hüm hnai miva si hak kahmarra si pü katxng ra hüm” (Luka 21:8-11).

Maca Mathai 24:4-8 hüm jau iva bei maw.

“Isu mah miva hüm, “Ünni kham va mah nohai pop hümmih sadi hly veiva. Imi hu prai misi cü Ang hai ming hüm kahar khü rava hüm. Miva cü, “Ang Messiah ky” peikhü txrva hüm. Miva cü imi hu prai mih kham py mahrang khü pop va hüm. Ünni cü takhet tahneim m’va hai hei kaphreik mih txn si hüm tuk khü tahla thang hai hei kaphreik hümmih satang si hüm pü tuk hüm. Mitawk kapü ünni cü ra-ui bong kahüngva. Üng miva si cü katüm ra ngui hüm. Mitawk kapü kung bxng mih ni cü katüm ra mih nona hin. Ceng hlük hak hlük, prei hlük hak hlük kaküngva hüm. Bawn prei dük pü kapliu kahüng khü pur kang pü katüm ra hüm. Üng miva bürbür si cü nokhang hnau vai mih kacai jua hai mu rau kacxk mihly ka-üng” (Mathai 24:4-8).

Cami Tamuk hai klysai long klynuk hlük hly mah ang txr hüm hia mih cü “ kasei hly thai mih rawka” peimih na. Hna kacü, Mathai 24:8, tum cü “Cami va bürbür si cü tongnang mira hai kacxk mina” peimih na.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

ING HAI TAMUK KLYSAI SI HÜM MACA CÜ ÜN HAI PHONE
LUK MAN KY CAMI TUM KAI KACÜ
WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM HAK
“APP” PEIMIH CA HAK ING MIH KLY TUM PANEP DEI.
PY HÜM TXR NANG MITHO PY DEI BAH. HNA KACÜ,
TAMUK KLYSAI SI HÜM HJONDING MIHLY MAH APP
PEIMIH KLY TUM ÜN NEP KACÜ MAN KY.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

“Kasei thai mih rawka” peimih klynuk cü aly ky mina. Mi cü Greek kly hly hak “Loimoi”peinü ( hu ) peimih na. Unger’s Bible Commentary mah txr mih cü “ cami klysai hüm … palik rawka”peinü tong pai mina. Isu Khrista pü kasei thai mih AIDS rawka hüm txr ty üp mina. Mi klysai pü korona vairus hüm txr haimih na. Isu Khrista mah kasei thai mih rawka hlongsai hüm cem 8 tum “Cami va bürbür si cü tongnang mira hai kacxk mina”. Greek kly hly cü “ Tongnang mira hai rai mira kacxk” peimih na ( MacArthur)

.

Isi hai ni hüm txr mih, J. N. Darby mah txr mih cü “Nokai rui mih kamkawm vei: Purkang cawn mih, rawka pung mih, kapliu kahüng misi vei mina. Vine’s Expository Dictionary mah txr mih kasei mih peimih cü “ thük hly thai mih kasei mih rawka, peinü hu peimih klynuk hüm Luka 21:11 tum tong mina”.

Covid rawka phreik plun mikha imi si “ kamkawm hüm napei pyva”peimih hüm maca kako jau. Onenewsnow.com peimih satang tum (April 24, 2020) kha pathok mih cü “Covid rawka phreik plun mikha imi si ‘ kamkawm hüm napei pyva”peimih na. Txr hüm hia mih cü “online hly hak kacuva mina”. Txr hüm hia mih cü “ Kamkawm bürbür si cü kanilava nopy vai mih kacu mih hlongsai hüm pyva mina”. “42% mah txr mih cü kasei mih rawka nophreik hin mikha luk kajok misi pü di kai mina”. “Cawn kum hüm nojok mikha kamkawm hai pylu misi cü rawka si kasei hümmih kramva, kamawmva phi hnak mina. “ Kacu kimko kai mih pü di kai khü America hai vei mih kamkawm hai pylu misi pü kamawmva phi hnak mina”. “Tikpeing hly seing mih cing mitun mah txr mih ‘isi üp mina, isi cü kaüng bür mina – cami hüm pastor si pü üp bür mina”. “Pxncawn mah riu mih cü hia misi hüm kadawn…man thai misi hüm leing”peimih na.

Tamuk hai tok 62 la pxn py mikum kacü, ang üp mih cü kram mih kamawm misi novei ky. Ang athang ty mih cü cami cü ning txt hümmih hai kahmarra kawt misi na khü thur mah 2 Theisalonika 2:3, “Ünni hüm mi mah pü üng na mih amjx hly kapü na nakhü bongpop ünni nakhü.Y mih ni nokatüm hin mikha mah kaprai kanga mira katümra ri khü mikum mih kanga mira hai tahi cü katümra hüm” (He apostasia” – üp mira hüm tysut mih). Dr. Merrill F. Unger mah txr mih “ Kahxp mih kanga mira cü kangxm mih hai kanga mira m’hma na – Khrista hüm üp mihly hak nacongkhang si hüm tysut haimih na” (Biblical Demonology, p. 207). Cami aly ky mih Tamuk hai klysai hüm nokeing mimah isi cü ruikhüp mih Khristin pei hüm hin ma?

“Imi si hai pxn vei mitho juajua kaklai kakhxng kacu mih veiva, Juajua kaklai kajok hra vah, ning khet ky miluk py hra rarat vah” (Hebrai 10:25).

Dr. W. A Criswell mah txr mih cü , “ Hebrai ca-uk hüm kei mih tun mah cü juajua kaklai kakhxng kacu mih hüm py hly hra rarat hümmih …Khrista hai ni kha py mitho… kamkawm si py hümmih aly ky mihak kxp Khristin si pü ka-üp vei prai mihly mah py hümmih aly ky mina” ( The Criswell Study Bible; note on Hebrews 10:25).

Cami klysai cü maca mihning kha aly ky peimih ang üp mina, Khrista jang mih kathxpra mih hüm isi ming vei haimih na. Maca dung kha hai Tamuk hai klysai txr mih tun si cami klysai hüm nokeing va y. Tamuk Hmat hai ning katüm mikha nokeing miva kham cü Tamuk mah jokjok deing hüm. Setan cü cing mina. Ruikhüp mih Khristin si hüm kamkawm long haimih prai pai khü hra di par pyjok nü Anti-Christ kung kapliu hly lat mina.

Ang khripar hrak-nga phi hnak mina. Napei miluk va peikacü, üng David Jeremiah tho nü ihmat hai kamkawm si hüm kacu ninap hümmih notxr jok. David Jeremiah cü hmat hai kamkawm si kham tongnang mih ni ky kaham napei py hüm va peimih notxrjok mina.

Maca cü Mathai 24:6-8 hüm jauva maw

.

“Ünni cü takhet tahneim m’va hai hei kaphreik mih txn si hüm tuk khü tahla thang hai hei kaphreik hümmih satang si hüm pü tuk hüm. Mitawk kapü ünni cü ra-ui bong kahüngva. Üng miva si cü katüm ra ngui hüm. Mitawk kapü kung bxng mih ni cü katüm ra mih nona hin. Ceng hlük hak hlük, prei hlük hak hlük kaküngva hüm. Bawn prei dük pü kapliu kahüng khü pur kang pü katüm ra hüm. Cami va bürbür si cü tongnang mira hai kacxk mina” (Mathai 24:6,7,8).

“ Kungbxng mih ni nona hin” (24:6).

“Ceng hlük hak hlük, prei hlük hak hlük kaküngva hüm. Bawn prei dük pü kapliu kahüng khü pur kang pü katüm ra hüm. Cami va bürbür si cü tongnang mira hai kacxk mina” (Mathai 24:7,8).

“Camiva bürbür si cü tongnang mira hai kacxk mina” (24:8).

Maca ang cü Dr. J. Vernon McGee hai txr mih hüm lakheing mina, 24:9 cü Tongnang mih ni Ky na. Dr. A.W.Tozer mah txr mih cü,

“Ruikhüp nga mih ni hak ning cü kyra hüm, mitawk kapü, ruikhüp mih Khristin si cü sadi novei va hin. Mi cü y mih ni hak ning katümra hüm peimih txr nang phük vitky” (“Tamuk hak im,” p.131).

Mathai 24:7-14 hüm ang phrai mikha van prai mihly jüng iva maw.

“Ceng hlük hak hlük, prei hlük hak hlük kaküngva hüm. Bawn prei dük pü kapliu kahüng khü pur kang pü katüm ra hüm. Üng miva bürbür si cü nokhang hnau vai mih kacai jua hai mu rau kacxk mihly ka-üng. Hna kacü imi si mah ünni hüm hnap khü bom nü küng ünni hüm. Ang hai luk mah imi kxp jua si cü ünni hüm nohia jauva lüng. Hna mihning kha kacü imi huphi miva cü hmatva hai üp ra hüm tyva sut hüm. Jua hak jua kapü ka-üp novei khü hmatva tingtoi nohia juava lüng. Hna kacü thur tho py mih imi mahrang si pü cawnra khü imi huphi miva hüm py mahrangva khü popva hüm. Hna kacü kamngo si pü vei rahiak hnak miluk nü imi si cü kavan ra dap kai hüm. Mitawk kapü txt par mih kakham thai miva si kham cü Tamuk mah kaklangjok hüm. Hna kacü imi si mah Tamuk mah prei püng mi hai satang hnai hüm bawn prei dük hai imi si kham txrjok hüm. Bawn prei hai imi si pü mih satang hnai kham tukva hüm. Hna mikum mih ni bawn prei cü txt kai hüm.” (Mathai 24:7-14).

Maca ang txr hümmih cü tongnang mih ky mih ni hai akro peimih hüm ang cü no-üp y. Tamuk mah popai hüm peimih cü Tamuk Hmat hai hrak-luk plun mikha ni katümra hüm peimih ang üp mina. Txr hüm peikacü, kamkawm hai tongnang mih hrak-luk akro peimih na. Marvin Rosenthal mah hmat hai ca-uk ko The Pre-Wrath Rapture of the Church peikhü kei ty mina (Thomas Nelson Publications, 1990). Rosenthal hai ca-uk hüm nophrai ri mimah bongtxr nga bah.

Marvin J. Rosenthal pü üng ang tho nü kamkawm hai tongnang mih hrak-luk akro hüm üpra mina. Mr. Rosenthal mah hmat hai ca-uk ko riu mih cü Tamuk mah popai mih ni cü Katxng mih tun 16 tum hai vei mih jok deing mih ni nokatüm mirük cü nokatüm hin lüng. Miluk nü, Tamuk mah popai mih ni hüm ang üp mina. Mitawk kapü, Katxng mih tun 16 tum hai vei mih jok deing mih plun mikha ni katüm hüm hin. Cami cü nokairui mih nona Tamuk mah pei txr ty üp haimih luk vit. Taruk prei hai ky mih Tamuk hai satang hnai txr mih tun John Sung pü pei üpra mina. Ang hai sara hak Pastor 24 la py mih tun Dr. Timothy Lin pü pei üpra. Dr. Christopher L. Cagan pü üpra mina.

Rosenthal hai kairui ma? Kairui hüt peimih ang üp. Rosenthal hüm notxr nga cx mikha mi kei mih “ Kathxpra mihak txt mih” ca-uk hüm tun ruklai rük phrai vit ri bah.

Cami Tamuk klysai long ang hai patüp mih cü isi “ Khristin” si cami “kasei mih rawka” hüm khü mateing mah noja kacü Tamuk hai ky mih Tongnang mih Ni katümta mikha ta-ep kacü napei ja thai hüm va?

“Tamuk mah bawn hak lamuk py kacxk kha haimih kamtong maca khrai imi si cü üng mitho katür khü kram hüm hnai mih sai si hüm cü kut pü nokakrum vai hin. Nga thang kapü nokakrum be lüng ky. Tamuk cü Hmat roi ty üp miva kaham cü y mih ning hüm cü lui jok hüm. Tamuk mah y mihning hüm nolui jok kacü mi jua kapü nohai hring lüng” (Mathai 24:21,22).

Cami klysai mah “Ky mih Tongnang mih ni” hüm txr mina. Dr. J. Vernon McGee mah txr mih cü “ Katxng mih ca-uk hüm isi phrai kacü Ky mih Tongnang mih ni kha kacü hrum pung long haimih pung hlük cü kangava hüm…y mihning kham lui hly hüm. Y mihning hüm peikhü kau mah txr ty mina. Mitawk kapü, maca kxp mih tüm tum bung si hly kateikva khü imi si thükva mina, y mih cü kau mah notxr ty y”. (Thru the Bible; note on Mathai 24:22).

Isu mah “Htur Danila mah txr ty üp mih katür khü kram hüm hnai mih sai si hüm cü tüm sür tum jyng khü vei miva si cü kiva hüm. Tamuk hai kly sür hüm phrai miva si pü cami hlongsai si hüm tukva nakhü” (Mathai 24:15). Dr. McGee mah “Isi hai Malai txr ty khüp mih cü…Antichrist hai hlongsai na (Danjeila 12:11) y mih cü kamkawm si hüm krxngjok tüng hümmih na”.

“Tamuk mah bawn hak lamuk py kacxk kha haimih kamtong maca khrai imi si cü üng mitho katür khü kram hüm hnai mih sai si hüm cü kut pü nokakrum vai hin. Nga thang kapü nokakrum be lüng ky. Tamuk cü Hmat roi ty üp miva kaham cü y mih ning hüm cü lui jok hüm. Tamuk mah y mihning hüm nolui jok kacü mi jua kapü nohai hring lüng” (Mathai 24:21,22).

Dr. McGee mah, “Tamuk cü imi si hüm ka-awk thük hly hümmih nohia y. Y mih cü ninglui hly mih amjx hlük na” (McGee, ibid., Mathai 24:22 tum jau dei). Hna kacü, “roi ty mih” Khristin si cü pei vei jo hümmih Marvin J. Rosenthal mah hmat hai ca-uk, The Pre-Wrath Rapture of the Church ko kei ty mina.

Maca 2 Theisalonika 2:3 hüm jau iva maw.

“Ünni hüm mi mah pü üng na mih amjx hly kapü na nakhü bongpop ünni nakhü.Y mih ni nokatüm hin mikha mah kaprai kanga mira katümra ri khü mikum mih kanga mira hai tahi cü katümra hüm”(2 Theisalonika 2:3).

“ Nokairui mih tun si ra ri hüm” ( Maca dung hai preing mih).

Hna mih ni kha cü nokairui misi riu mih sara si hu phi hüm. Üng Kreighton hak Waldrip tho nü 1Timawtei 4:1,2 tum jok sadi hüm txr ty mih hma pai vit mina. 1 Timawtei 4:1,2 hüm jau iva maw.

“Limla sür mah katuk sür khü txr hai vit. Kungbxng mihning kha mah peikacü, kawt mih imi si cü kairui mih üpra si hüm tyty sutva vit hüm. Miva cü py mahrang mih n’cak si hai kly si hüm keingva khü miva kung pliuva vit hüm.Ymi imi si cü klyrui si hüm riu hümmih tho pyva khü txrva mahrang si hai vit. Imi jua cü hmat hai rut hüm kotim ling mihlong ka-ui khü rau mih pü notuk hnak vitky. Üng mitho nü nokairui mih riu mih sara si kapü nga, hnai tuk mih ra-ui novei va vitky” (1Timawtei 4:1,2).

Cami thur hai klysai hüm hma pai kük va khü “nokairui mih riu mih” hüm ra-ui kajok mihak Setan hai riu mih kung pliu nü px mahrang si, hmatva hai rut hüm kotim ling mihlong ka-ui khü rau mih pü notuk hnak vitky”. Miluk nü, kamkawm si kapro mina. Napei miluk va? “Nokairui mih riu miva si hüm riujok hai,” miluk na!

Kamkawm si hüm kapro kanga hly mih “pylu” miva si hai hlongsai vei rahiak mina. Cami cü Dr. Roy Branson mah Kamkawm kapro kanga mih ca-uk tum hai na (pp. 29-31).


1. Miva cü ang peiva mina. Miva cü va hüm noty tamu y. Pastor si hüm kapü ang cü va luk cing kük peiva miluk na.

2. Miva cü eta ky mina. Miva cü hmatva hai txr mih hlük hüm ngai hia khü va hai txr misi hüm cü nohia miluk na.

3. Hmatva hai py tahmang miva si hüm pü no-wankheing y. Ang peimih ra-ui vei ceik miluk na.

4. Miva cü hmat hai ming ky hümmih hia ngai mina.

5. Miva cü aming hüm pü nokeing y. Tamuk hai klysai hüm keing hümmih luk pü hmatva hai txr mih cü hnai kük. Khrista kaham pü ka-üp vei kük peiva mina. Pastor cü jok kakhru phi mih tun peikhü kiva lat vit.

6. Miva cü py mahrang mina. Kamkawm hai kaham py hüm kla peikhü txrva tawk kapü miva cü hmatva hai kaham ni hau khü pyva lat hai vit.

7. Miva cü kly px linlün mina. “Ang khreik pastor peiva, mitawk kapü…” pastor hüm hauva kakhru lat vit.

8. Pastor hüm ko txr linlün nona kacü pastor txr miva si hüm pü nga thang ki lat, txr lat mina.

9. Pastor py miva bürbür si hüm ki nga thang kük mina.

10. Riu miva si hüm nolakheing y. Baibul kly si hüm pü “py hly menglai püt” mina.

11. Pastor si hüm txr nga mih tum kapü miva cü sara hnak mina. Miluk nü, kamkawm si kanga kapro hly mih cü üng y miva si luk vit.


Üng camiva hlongsai bür si vei miluk Kreighton/Waldrip kapro kai haimih na.

Tamuk hai klysai ang txr mikha ang nohai khxm jüng y. Mi cü Kreighton hai vam misai na. Mi cü kram mih imi nona. Tamuk hai klysai txr hümmih nojok jok miluk ang hüm hrak-kaluk mina. Ang ra-ui nohnai mih novei y peikhü txr kreikkreik mina. Dr.Cagan hai hlongsai txr khü kei mikha “hnaipxng txr hüm nohia y”. Ang mah txr hüm nojok jok miluk txr hümmih ra-ui nokajok kai haimih na. Hnai tawk peikhü txr ang mina. Peikhü txr mih cü ra-ui hnai hly txr mih nona y. Txr linlün hai tawk. Hmat hai kapa hly kapü hnaipxng nokadei mina. Üng mitho mih maca hai rxtu si pü vei thai. Ang rau mikha kacü mi cü ang luk mah kapa hüm hau kakhru lat mina. Mi cü ang kham na pü notxr mimah laku thang hly Tamuk hai tok py mih John Waldrip hly karamva mina. Waldrip cü ang hüm notuk y. Waldrip hly hnaipxng “laku”thang hly kapyja roi mina.

Hna kacü, Kreighton cü kamkawm hlük kamtom khü py ky. Napei miluk va peikacü, mi cü ang hly ra-ui nokadx miluk py haimih na. Peikapü, ang hüm cü notxr ang y. Kreighton cü ang hüm py kakhru khü kamkawm long hai rxtu si hrum pung long haimih prei pung hüm cxk khü pet py kai kamkawm vit mina. Ing cü ka-üp vei imi 35 jua katam vei ngai ky mina

.

Kamkawm kapro mikha ang cü rau khü vei 80 la ky mina. Mitawk kapü, ang cü ra-ui nohnai mihak kamawm mih novei y. Napei mih lukva peikacü, Tamuk cü ang hly tüm vei peimih üp miluk na.

Decon jua mah ang hüm thong hümmih py mina. Bet jua mih Decon cü nohnai mih kacai si hly vei tüm mih pung hüm hmat hai website tum tang mina. Bet jua mih pylu mih bei cü kamkawm long hai imi tom si hüm ang mah nohia peikhü txr mina. Bet mih jua mah bei kacü, m’hma m’va Tamuk hai klysai ang txr mikha LGBTQS imi si mah jok kakhru miluk kanawn hai peinü txr nang nga mina.

Peikhü üng camiva amjx congkhang si phreik plun kacü pastor haimih ang kanawn khü Dr. Cagan hüm py hly lat mina. Mi hai tahi hüm pü py hly pastor hümmih txrjok mina.

Maca korona vairus mah bonm isi mina! Miluk nü, isi hai kacukim si hüm tyty sut khü kim tum kacu mina. Pastor Emeritus mah kxp kanawn mih ni kha Tamuk klysai txr khü TV thang hly kim tum kacu mina.

Los Angeles hai mary long tum kacu kim kaham kim hlük ing ran mina. Ang nohai txr Tamuk klysai mikha txr hümmih kaham Taruk kato jua hüm hnaipxng ang riujok mina.

Setan hak kamkawm kapro mih hlongsai si hüm txr hümmih ang kadawn mina. Ang hai txr mih klysai si hüm “nothüng ky hin mih prei” hai Tamuk tok py mih tun si 43 amjx klykui si hly keing mih manva ky. Kamkawm kapro kanga mih cü “nothüng ky mih prei” hak America prei tum m’va maca hu mina. Miluk nü, ang hai txr mih klysai cü bürbür kaham kakrum hüm mx. Taruk kamkawm har py mihly hak Tamuk mah cami hlongsai hüm txr hümmih Tamuk mah aly hia ang mina.

Ang vei 19 la mikha mah Taruk imi si kham Tamuk Hmat hai satang hnai txr hümmih phau nang miluk kalum prai mina. Ang vei 60 la hngür thang mikum kapü Tamuk Hmat hai tok hüm ja mirük ang py jojo mina. Maca kapü ang cü Tamuk hai kacin karx jojo na. Cami tum John Wesley hai lai hüm po khü ang jok hra hüm hia mina,

Kangdeik mih mingky mira si,
Cungrau kha hai karu mih pau
Kyhrau mih amjx bürbür si
Kacui hak kuam tarei tawk!

Kamkawm hai hlongsai amjxjx si hüm “tun haimih” 62 la pxn Tamuk klysai ang txr pxn hai ky. Ang hak Dr. Cagan hüm pytok bei hümmih Tamuk mah som nang peimih ang üp mina.

Cami cü nohjon ding y. Maca mih rai mih dung kha kamkawm har hlük hüm py hümmih peimih cü Tamuk hai kavanra hly py haimih na. Mi cü Fundamental pungceing hly py hümmih aly ky. Dr. Timothy Lin hak Pastor Richard Wurmbrand tho nü Isu Khrista hai kaham korona vairus mah nokanawn hly ün hümmih hnaipxng kadawn hüm aly ky mina. Man sadi bah, “ Tamuk hai püng mih prei tum rai mira si hly isi kanuk hüm” (Kacin kahrua 14:22).

Nui thang kai hüm ang py hra, nui hrau tum kai hüm kxrni ang py hra;
Bawn nui vei khü ang py cup, “Malai, hrau mih tüm khat hüm ang hai khok”.
Malai, hrau tum tüng ang nü, üpra hly Malai hai caboi tut,
Hrau kük mih tüm ang ki, Malai, hrau mih tüm khat hüm ang hai khok”.

Kram khü kamawm mih tüm tum ang hai ra-ui vei hüm nohia
Ang hmat hai vei miluk, ang hai patüp mih, pycup mih hrau kük hin.
Malai, hrau tum tüng ang nü, üpra hly Malai hai caboi tut,
Hrau kük mih tüm ang ki, Malai, hrau mih tüm khat hüm ang hai khok”.

Bawn prei luk hrau mitum vei hüm hia, Setan nohai ja mih prei;
Üp mira hly lakhülklom pahlo, pahlo mih txn bawn prei luk hrau.
Malai, hrau tum tüng ang nü, üpra hly Malai hai caboi tut,
Hrau kük mih tüm ang ki, Malai, hrau mih tüm khat hüm ang hai khok”.

Hrau kük mih tüm ang pjung hüm hia au phung mih phum-ang tum;
Rasa nam nokatüm rük ang py cupjo hüm, Malai krui-ong ang hrau kük mitum
Malai, hrau tum tüng ang nü, üpra hly Malai hai caboi tut,
Hrau kük mih tüm ang ki, Malai, hrau mih tüm khat hüm ang hai khok”.
(“Bawn luk hrau kük mih” haimih Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


DR HYMERS KHAM KEI CA KY PEIKACÜ ÜN HMAT VEI MIH PREI HAI MING TXRJOK. NONA KACÜ ÜN HAI E-MAIL NOPLANG LÜNG. Cami Tamuk klysai hly man hra kacü Dr. Hymers kham jx e-mail nü ün hmat vei mih prei ming txrjok bah. Dr. Hymers hai e-mail cü rlhymersjr@sbcglobal.net ( panem cah dei a). Dr. Hymers kham üng na mih kly hly kapü kei thai. Mitawk kapü, phreik thai kacü english hly keijok dei. Dr. Hymers kham ca hly jx hüm hia kacü, mi hai vei mih tüm cü P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone hly karam hüm hia kacü (818)352-0452.

(TAMUK KLYSAI TXT MIH)
Dr. Hymers hai kxp tabai txr mih Tamuk klysai hüm internet
tum jau thai mina www.sermonsfortheworld.com.
“Khongso Chin kly hly” jau hüm hia kacü panem cah dei.

Cami Tamuk klysai si hüm ihmat hia mitho püng hüm noman.
Dr. Hymers hai akhon hly nona kapü tong thai.
Mitawk kapü, ing kamkawm tum hai Dr. Hymers hai Tamuk klysai si,
video si cü püng hüm man üp mina.
Akhon man mikha ni tong hüm man ngai mina.