Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

رضایت و توجیه بدست آمده توسط مسیح

- SATISFACTION AND JUSTIFICATION
OBTAINED BY CHRIST
(SERMON NUMBER 13 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
بعد ازظهر روز۱۴ آوریل ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 14, 2013

"ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا كه او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

"ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا كه او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

این متن آنقدر پر معنا است که هر قسمتی از آن نیاز به توجه خاصی دارد. در نتیجه من زیاد از خود متن دور نمی شوم و از توضیحات زیادی دوری می کنم. در یک جلسه می توان حقایق نهفته در این متن را به زبان ساده نمایان ساخت تا هر کس که برای اولین بار به این کلیسا می آید بتواند آنرا درک کند. درکی ساده و عمیق.

"ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا كه او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

به امید آنکه خداوند قلب شما را باری دریافت معانی این متن باز کند. به شما گفته شده که " گوشخود را فرا داشته، نزد منبیایید و تا جانشما زندهگردد".

متن در مورد سه چیز صحبت می کند. اول، عیسی مسیح است که عدالت خداوند را میسر می سازد. دوم، بصیرت عیسی است که جان بسیاری را نجات می دهد. سوم، عیسی است که گناهان تمام گناهکاران معتقد را بدوش می کشد و کفاره گناهانشان را می دهد.

"ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد. و بندهعادلمنبهمعرفتخود بسیاریرا عادلخواهد گردانید زیرا كهاو گناهانایشانرا بر خویشتنحملخواهد نمود" ( اشعیا ٥٣ : ١١ ).

I . اول ، رنجهای مسیح عدالت خداوند را ارضا می کند

" ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد "( اشعیا ٥٣ : ١١ )

دکتر جورگن ملتمن ( ١٩٢٦-) یک آلمانی است که بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان زندانی جنگی به مدت سه سال در یکی از زندانهای انگلستان بسر برد. درزمان ماندنش در زندان، شروع به خواندن کتاب مقدس کرد. در نتیجه تجربه اش درزندان و خواندن کتاب مقدس، او کتابی نوشت با عنوان تاریخ و تثلیث خداوند : همکاریها وکمکها به الهیات تثلیث ( کراس رود، ١٩٩٢). دکتر ملتمن یک عالم لیبرال است و من موافق بسیاری از گفته های ایشان نیستم. ولی با اینحال اطلاعات زیادی دارند. به عنوان مثال او به صلیب کشیده شدن را واقعه ای می داند که خداوند اتحادش را با نسل بشریت طردشده از طرف خدا، اعلام می دارد. خداوند عشقش برای گناهکاران را بر روی صلیب اعلام می کند، و خداوند پسر از دوری پدر رنج می کشد، تا معنای واقعی رنج " ازبرون و درون" را درک کند. ملتمن تمامش را به خوبی بیان نکرد ولی این قسمت مهم را که مربوط به رنج افراد تثلیث در روز به صلیب کشیده شدن بود را به خوبی بیان کرد. به نظر من این موضوع قابل تفکر عمیق است – رنج اعضا تثلیث در هنگام به صلیب کشیده شدن.

" ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد "( اشعیا ٥٣ : ١١ )

اسپورگئون می گوید،

در این جملات خداوند پدر را می بینیم که درباره پسرش صحبت می کند و می گوید، از آنجاییکه روح وی دچار رنج بسیاری شد ، خداوند پاداش عظیمی برای وی در نظرگرفته و تضمین می کند. چقدر همکاری سه عضو مقدس تثلیث برای رستگاری لذت بخش است! ( س. ح. اسپورگئون، پولپیت تبرنکل متودپولیتن، انتشارات پیلگریم، ١٩٨٠ ، جلد ٦١ ، ص. ٣٠١ ).

وی که خداوند پدراست، " ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید" که مشقت روح پسراست ، "و سیر خواهد شد" همانطور گه اسپورگئون می گوید، " در این جملات خداوند پدر را می بینیم که درباره پسرش صحبت می کند".

" ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد "( اشعیا ٥٣ : ١١).

منظور از"ثمره مشقت جان خویش"، رنج و عذاب درونی است که عیسی بخاطر گناهان ما متحمل شد. ما رنج فیزیکی که عیسی متحل شد را نباید نادیده بگیریم. ما هیچگاه نباید رنج بدنی که عیسی با حکم پیلاطوس متحمل شد را دست کم بگیریم. ما هیچگاه نباید اهمیت این موضوع که عیسی مورد توهین قرار گرفت و تاجی از خار بر سر گذاشت را دست کم بگیریم. همچنین ما نباید اهمیت اینکه دستان عیسی مسیح سوراخ شد و تشنگی که بخاطر گناهان ما بر روی صلیب کشید را کم ارزش بدانیم. "هنوز" اسپورگئون می گوید، " مشقت جان وی موضوع عظیمی است که در متن از آن صحبت شده است... عیسی مسیح آنقدر رنجش عمیق و بسیار بود که زبان من از توصیف آن قاصر است" ( اسپورگئون، ایبید.، صص.٣٠٢ – ٣٠٣ ) . گفته شده است که "مشقت جان عیسی ، جان مشقتش بود". ( ایبید.، ص. ٣٠٢ )، قلب مشقتش، قسمت اصلی رنج وی بود.

کلمه "مشقت" نمایانگر رنج و درد شدیدی است که عیسی در "جانش" متحمل شد وقتی که بار گناهان بشریت و عدالت خداوند پدررا بدوش کشید. این توسط عیسی مسیح در باغ جتسیمانی قبل از اینکه دستگیر بشود، به وی توهین بشود و یا به صلیب کشیده شود ،به وضوح تجربه شد. و این همچنین شامل درد و رنجی که جان وی بر روی صلیب متحمل شد، می شود.

مشقت جان وی زحمت و رنجی است که وی بخاطر بسامان رساندن رستگاری مردمانش متحل شد؛ فرمانبرداری و مرگش، رنج و عذابش؛ مخصوصاً رنج عظیمی که جان وی در زیر خشم الهی که قابل مقایسه با درد یک زن است [ دردی که زن حامله در هنگام تولد بچه اش متحمل می شود]، متحمل شد؛ و تمام رنج و درد مرگ که وی متحمل شد ( دکتر جان گیل، تفسیر عهد عتیق، برر استاندارد بپتیست، چاپ مجدد ١٩٨٩ ، جلد ٥ ، ص. ٣١٥ ).

" ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد... "( اشعیا ٥٣ : ١١ ).

"و سیر خواهد شد" در مورد فرونشاندن خشم خداوند صحبت می کند. خداوند پدر"راضی و سیر" است و یا به زبان ما خشمش فرونشانده شده است.

"زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم" ( دوم قرنطیان ٥: ٢١ ).

"شما هستید اولاد پیغمبران و آن عهدی که خدا با اجداد ما بست، وقتی که به ابراهیم گفت از ذریّت تو جمیع قبایل زمین برکت خواهند یافت( اعمال رسولان ٣: ٢٥ ).

دکتر جان مک آرتور، با اینکه در مورد خون عیسی اشتباه کرده ، به درستی گفت که،

کلمه [سیر] به معنای "تسکین" و یا "رضایت" است. فداکاری عیسی بر روی صلیب تقاضای مقدس خداوند برای مجازات گناهان را ارضاء کرد... پس عیسی خداوند را سیر یا راضی کرد ( دکتر جان مک آرتور، بررسی کتاب مقدس جان آرتور، انتشارات وورد، ١٩٩٧ ، یادداشتی بر اول یوحنا ٢ : ٢ ).

بنظر عجیب می رسد که او چگونه نسبت به خئن عیسی در اشتباه بود و در مورد فرونشاندن خشم درست می گفت! بنابراین، ما فرونشانده شدن خشم ، و ارضاء خشم خداوند در بابر گناهان را می بینیم که توسط عیسی مسیح با رنج و درد تحمل شده است.

"زیرا او را که گناه نشناخت، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالتِ خدا شویم" ( دوم قرنطیان ٥: ٢١ ).

" ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد "( اشعیا ٥٣ : ).١١

مشقت عیسی مسیح عدالت خداوند را ارضا کرد و آن نجات یافتن ما را ممکن ساخت.

II. دوم، بصیرت مسیح برای بسیاری عدالت به ارمغان می آورد

بیایید بایستیم و از روی متن با صدای بلند بخوانیم، «بسیاری را عادل خواهد گردانید».

"ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید ...» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

می توانید بنشینید.

پیامبر اشعیا در اشعیا ۵۲: ۱۳ از عیسی به عنوان «بنده» خدا یاد می کند. و در این متن از عیسی به عنوان «بنده عادل» یاد شده است. عیسی عادل است چون وی «گناه نمی دانست» ( دوم قرنطیان ۵: ۲۱ ). پسر خداوند عاری از گناه است، «بنده عادل» خداوند پدر.

عیسی «بسیاری را عادل خواهد گردانید» ( آیه ۱۱). این قلب انجیل است. ما با اجرای فرمانهای خدا ، خودمان را عادل نمی کنیم،

«از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونکه از شریعت دانستن گناه است» ( رومیان ۳: ۲۰).

ما نمی توانیم خودمان را عادل سازیم چون ما بصورت طبیعی گناهکار هستیم. ما فقط وقتی می توانیم عادل به حساب بیاییم که عدالت عیسی بر ما منسوب شود. «انتساب» یک واژه قانونی است. ما بصورت قانونی با انتساب عدالت عیسی مسیح عادل می شویم. « بنده عادل خداوند به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید» (اشعیا ۵۳ : ۱۱). با انتساب عدالت خویش بر ایشان!

"ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید ...» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

جان ترپ به ما یاد آوری می کند که کاردینال کانترنوس توسط کاردینال کاتولیک دیگری به نام پیگیوس کشته شد. دلیل کشته شدنش هم ایمان و باورش به این بود که « عدالت بشر توسط رحمت خداوند و شایستگی عیسی مسیح است» ( جان ترپ ، تفسیر عهد قدیم و جدید ، چاپ مجدد ۱۹۹۷، جلد سوم ، صص. ۴۱۰ - ۴۱۱، یادداشتی بر اشعیا ۵۳: ۱۱). اما کاردینال کانترنوس درست می گفت! و باقی کاردینالها در اشتباه بودند!

«بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید». آیا آن جملات ارزش کشته شدن را داشتند؟ البته، که داشتند! این قلب ایمان بپتیست و پروتستان است! ما خودمان را به عنوان پیروان فینی و آموزشهای کاتولیک عادل نمی سازیم! اوه نه!

« مّا چونکه یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمیشود، بلکه به ایمان به عیسی مسیح، ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمال شریعت» ( غلاطیان ۲: ۱۶).

« پس شریعت لالای ما شد تا به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم» ( غلاطیان ۳: ۲۴).

این عیسی مسیح ، «بنده عادل» خدا است که بسیاری را عادل می گرداند.

اما این چطور اتفاق می افتد؟ عیسی چگونه بسیاری را عادل می گرداند؟ آیا آنها را توسط خودشان و ازدست دادن گناهانشان عادل می سازد؟ نه! آن کاتولیزم و دیسیژینیزم است!

پس چگونه شما عادل خواهید شد؟ شما چگونه در چشم خداوند پاک و عادل خواهید شد؟ این سوال نهایی است! این بزرگترین سووال بیلداد در کتاب ایوب است! او گفت،

«پس انسان چگونه نزد خدا عادل شمرده شود؟ و كسی كه از زن زاییده شود، چگونه پاك باشد؟» ( ایوب ۲۵: ۴).

و جواب در متن خودش را به ما نشان می دهد.

« به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید». (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

ویا بطوریکه اسپورگیون ترجمه کرد، "... با بصیرت وی ، بنده رستگار من مرا به عدالت خواهد رسانید" ( س. ح. اسپورگیون، پولپیت تبرنکل متروپولیتن، انتشارات پیلگریم، چاپ مجدد ۱۹۸۰ ، جلد ۶۳، ص. ۱۱۷). و اسپورگیون می گوید،

تمام راه من از بهره بردن قربانی شدن عیسی با بصیرت و ایمان است- نه با عمل ...»« با عمل به قوانین هیچ شخصی به عدالت نمی رسد».« قانون بصیرت به گناهان است» « صلح و بخشش توسط عیسی مسیح آمد»، و آنها با باور داشتن و ایمان به وی نزد ما می آیند... توسط وی است که به عدالت می رسیم» (ابید.).

"و امّا کسی که عمل نکند، بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را عادل میشمارد، ایمان او عدالت محسوب میشود» ( رومیان ۴: ۵).

«گفتند، به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانهات نجات خواهید یافت» ( اعمال رسولان ۱۶ : ۳۱).

« و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید ...» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

مشقت عیسی مسیح عدالت خداوند را میسر می سازد. بصیرت به خود عیسی عدالت را برای بسیاری به ارمغان می آورد. و -

III. سوم، به دوش کشیدن بار گناهان توسط مسیح کفاره گناهان تمام گناهکاران را می دهد

لطفاً بایستید و از روی متن دوباره بخوانید، لطفاً به سه کلمه آخر بخوبی توجه کنید.

"ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد. و بندهعادلمنبهمعرفتخود بسیاریرا عادلخواهد گردانید زیرا كهاو گناهانایشانرا بر خویشتنحملخواهد نمود" ( اشعیا ٥٣ : ١١ )

.

لطفاً بنشینید.

عیسی " بهمعرفتخود بسیاریرا عادلخواهد گردانید زیرا كهاو گناهانایشانرا بر خویشتنحملخواهد نمود". تمام بنای اصلی عدالت ما، کفاره ما و رستگاری ما در این جملات بیان شده است، زیرا كهاو گناهانایشانرا بر خویشتنحملخواهد نمود" ( اشعیا ٥٣ : ١١ ).

" و حالآنكهبهسببتقصیرهایما مجروحو بهسببگناهانما كوفتهگردید. و تأدیبسلامتیما بر ویآمد و از زخمهایاو ما شفا یافتیم" (اشعیا ٥٣ : ٥ ).

اشعیا ٥٣ : ٦ می گوید،

" جمیعما مثلگوسفندانگمراهشدهبودیمو هریكیاز ما بهراهخود برگشتهبود و خداوند گناهجمیعما را بروینهاد" ( اشعیا ٥٣: ٦ ).

اشعیا ٥٣ : ٨ می گوید،

" از ظلمو از داوریگرفتهشد. و از طبقهاو كهتفكّر نمود كهاو از زمینزندگانمنقطعشد و بهجهتگناهقوممنمضروبگردید؟"( اشعیا ٥٣ : ٨ )

.

و اول پطروس ٢: ٢٤ می گوید،

"که خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافتهاید" ( اول پطروس ٢: ٢٤).

همانطور که اسپورگئون ترجمه کرد، "... با بصیرت وی ، بنده رستگار من مرا به عدالت خواهد رسانید".

همینجا شما اولین نکته انجیل عیسی را می گیرید- صاف و ساده. مشقت عیسی عدالت خدا را ارضا کرد. با شناختی که از عیسی داریم ، عدالت را به همراه می آورد. تحمل گناهان ما توسط عیسی برای تمام کسانی که به عیسی مسیح ایمان دارند رستگاری می آورد. انجیل حیرت آور! رستگاری حیرت آور! هیچ چیزی مانند آن در تمام تاریخ اتفاق نیافتاده بود و اتفاق نخواهد افتاد

.

"ثمرهمشقّتجانخویشرا خواهد دید و سیر خواهد شد. و بندهعادلمنبهمعرفتخود بسیاریرا عادلخواهد گردانید زیرا كهاو گناهانایشانرا بر خویشتنحملخواهد نمود" ( اشعیا ٥٣ : ١١ ).

چند شب پیش، من ووزلی داشتیم درباره هنرپیشه جان کارادین در اینترنت می خواندیم. او در 300 فیلم بازی کرده ، بیشتر از همه بازیگرها. وقتی در میلان ایتالیا فوت شد، بدنش را در یک تابوت گذاشتند و به منزل یکی از پسرهایش منتقل کردند. پسرش داشت به شدت مشروب می خورد. او در تابوت را باز کرد و توی دهان پدرش مشروب ریخت.

حالا من از شما سووال می کنم، آیا آن مرده می توانست مزه مشروب را بچشد؟ البته که نه! وقتی که من با شما درباره کارهای شگفت انگیزی که عیسی برای نجات ما انجام داده است می گویم، شما نمی توانید بچشید. چرا نه؟ چون معنویت شما کشته شده است. همانطور که در کتاب مقدس آمده است "شما در گناهانتان کشته شده اید" ( افسسیان ٢: ٥ ). این دقیقاً طبیعت گناه است. شما از چیزهایی که مربوط به عیسی است، مرده محسوب می شوید. شما نمی توانید آنها را احساس کنید. نسبت به چیزهایی که مربوط به خداوند می شود شما مثل جان کاردین مرده اید . یا عیسی باید به شما زندگی جاودان بدهد و یا برای همیشه گمراه خواهید بود.! شما باید به جایی برسید که فریاد بزنید، " وای بر من که مرد شقیای هستم! کیست که مرا از جسم این موت رهایی بخشد؟" ( رومیان ٧ : ٢٤ ).

وقتی شخصی به آن شکل از صمیم قلبش فریاد می کشد، به نجات یافتن خیلی نزدیک خواهند بود. آیا شما به آن شکل فریاد کشیده اید؟ آیا احساس کرده اید که شما نسبت به خدا مرده هستید و فقط عیسی می تواند شما را نجات دهد؟ آیا شما به عیسی گرویده اید؟ اگر نه، آیا به عیسی ، بره خداوند که گناهان این دنیا را از بین برد، روی می آورید؟ آیا حالا به وی می نگرید و به وی ایمان می آوردید؟ دوباره به جملاتی که آقای گرفیث چند ماه پیش خواند گوش فرا دهید.

اگر گناهکار هستید و می خواهید آزاد شوید،    به بره خداوند بنگرید؛
وی برای اینکه شما را رها سازد، در گلگثه کشته شد،
   به بره خداوند بنگرید؛
به بره خداوند بنگرید، به بره خداوند بنگرید،
   که وی به تنهایی قادر به نجات شماست،
به بره خداوند بنگرید.
   ("به بره خداوند بنگرید" نوشته ج. گ. جکسون ، ١٨٣٨ – ١٩١٤ )

.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

خواندن از روی کتاب مقدس قبل از موعظه توسط دکتر کریتون ل. چن: اشعیا ۵۳: ۱- ۱۱.
تکخوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسید گریفث:
« به بره خدا نگاه کن» ( نوشته ح. گ. جکسون، ۱۸۳۸ - ۱۹۱۴).

طرح کلی

رضایت و توجیه بدست آمده توسط مسیح

( موعظه شماره ۱۳ درباره اشعیا ۵۳)
نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

«ثمره مشقّت جان خویش را خواهد دید و سیر خواهد شد. و بنده عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد گردانید زیرا كه او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود» (اشعیا ۵۳ : ۱۱).

I.   اول ، رنجهای مسیح عدالت خداوند را ارضا می کند، اشعیا ۵۳: ۱۱ الف؛ دوم قرنتیان ۵: ۲۱؛ اول یوحنا ۲: ۲ ؛ رومیان ۳: ۲۵.

II.  دوم، بصیرت مسیح برای بسیاری عدالت به ارمغان می آورد، اشعیا ۵۳: ۱۱ب ؛ ۵۲: ۱۳؛ دوم قرنطیان ۵: ۲۱؛ رومیان ۳: ۲۰؛ غلاطیان ۲: ۱۶؛ ۳: ۲۴؛ ایوب ۲۵: ۴؛ رومیان ۴: ۵ ؛ اعمال رسولان ۱۶: ۳۱.

III. سوم، به دوش کشیدن بار گناهان توسط مسیح کفاره گناهان تمام گناهکاران را می دهد، اشعیا ۵۳: ۱۱ ث؛ اشعیا ۵۳: ۵، ۶، ۸ ؛ اول پطروس ۲: ۲۴؛ افسسیان ۲: ۵؛ رومیان ۷: ۲۴.