Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

توصیفی از کفاره

( موعظه شماره نه درباره اشعیا ۵۳)
A DESCRIPTION OF THE ATONEMENT
(SERMON NUMBER 9 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز ۷ آوریل ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 7, 2013

« از ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

در آیه قبلی پیامبر اشعیا درباره سکوت عیسی مسیح گفت:

« او مظلوم شد امّا تواضع نموده، دهان خود را نگشود. مثل برهای كه برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی كه نزد پشم برندهاش بی زبان است همچنان دهان خود را نگشود.» ( اشعیا ۵۳: ۷) .

دکتر ادوارد ج. یانگ می گوید، « با تاْکید بر صبرخاموش عیسی در رنجی که کشید، پیامبر اشعیا رنج وی را با جزئیات بیشتری توصیف می کند» ( ادوارد ج. یانگ ، کتاب اشعیا، اردمنز، ۱۹۷۲ ، جلد سوم ، ص. ۳۵۱).

« از ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

این آیه بطور طبیعی به سه قسمت تقسیم شده است (۱) رنج عیسی، ( ۲) نسل عیسی ، و (۳) کفاره نیابتی عیسی برای گناهان ما.

I . اول ، این مردی که عیسی مسیح نام دارد چه کسی بود؟

« از ظلم و از داوری گرفته شد... كه او از زمین زندگان منقطع شد» ( اشعیا ۵۳: ۸).

عیسی در باغ جتسیمانی دستگیر شد. وی توسط نگهبانان معبد دستگیر و نزد روسای کاهنان برده شد. وی را نزد قیافا، کاهن اعظم ، و به سنهدرین ، دادگاه عالی ، بردند. وی با شهادت دروغین عده ای محکوم شد. عیسی مسیح گفت ،

« عیسی به وی گفت، تو گفتی! و نیز شما را میگویم بعد از این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوّت نشسته، بر ابرهای آسمان میآید!» ( متی ۲۶: ۶۴).

سپس کاهن اعظم گفت،

« چه مصلحت میبینید؟ ایشان در جواب گفتند، مستوجب قتل است! آنگاه آب دهان بر رویش انداخته، او را طپانچه میزدند و بعضی سیلی زده» ( متی ۲۶: ۶۶-۶۷)

« و چون صبح شد، همهٔ رؤسای کهنه و مشایخ قوم بر عیسی شورا کردند که او را هلاک سازند» ( متی ۲۷: ۱).

ولی آنها هیچ اجازه قانونی تحت قوانین روم برای انجام آن نداشتند،

« پس او را بند نهاده، بردند و به پنطیوس پیلاطس والی تسلیم نمودند.» ( متی ۲۷: ۲).

پیلاطس عیسی مسیح مواخذه کرد،

« آنگاه بَرْاَبَّا را برای ایشان آزاد کرد و عیسی راتازیانه زده، سپرد تا او را مصلوب کنند» ( متی ۲۷: ۲۶).

پس این قسمت از کتاب مقدس به نتیجه رسید،

« از ظلم و از داوری گرفته شد [ نزد کاهن اعظم و نزد پیلاطس ] ... و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد [ با مرگش بر روی صلیب] » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

زندانی کردن عیسی مسیح توسط یهودیان سنهدرین و پیلاطس متن کتاب مقدس را به انجام می رساند، « وی را از زندان بردند». محاکمه در حضور سنهدرین و سپس در حضور پیلاطس عبارت « از محاکمه » را درکتاب مقدس به انجام می رساند. او از زندان و محاکمه به تپه گلگثه برده شد، در جائیکه به صلیب کشیده شد، پس عبارت « ز زمین زندگان منقطع شد» را به انجام می رساند.

دکتر جان گیل ( ۱۶۹۷ - ۱۷۷۱) می گوید:

وی با پریشانی و داوری برده شد، زندگی اش با رفتار وحشیانه در حضور عدالت گرفته شد، درحالیکه بدترین عدالت برای وی انجام شده بود؛ حکمی که حقش نبود ، شهادت دروغین [ که با رشوه دادن و گرفتن شهادت دروغین بر علیه وی گرفته شده بود]، و جانش توسط دستان نابکار گرفته شد [ همانطور که ] در اعمال رسولان ۸: ۳۲ امده است، [ «مثل گوسفندی که به مذبح برند و چون برّهای [خاموش] نزد پشمبرنده خود، همچنین دهان خود را نمیگشاید» ]. درتحقیرش ، داوری اش گرفته شد: وی عدالت معمولی [ دریافت نکرد] ( جان گیل، د.د. ، تفسیرعهد عتیق، برر استاندارد بپتیست، چاپ ۱۹۸۹ ، جلد پنجم ، ص. ۳۱۴).

همانطورکه کتاب مقدس می گوید،

« از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

II . دوم ، کتاب مقدس نسل عیسی را توصیف می کند

در وسط متن، عبارتی وجود دارد که تقریبا توضیح آن مشکل است،

« از ظلم و از داوری گرفته شد: چه کسی نسل وی را اظهار خواهد کرد؟ و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد ... ( اشعیا ۵۳: ۸).

« چه کسی نسل عیسی را توصیف می کند؟» دکتر گیل می گوید که این عبارت درباره « سن [ یا نسلی که وی در آن زیست] صحبت می کند، و مردمان آن زمان ، که به وحشیگری و نا همگونی گناهکار بودند، طوری بودند که تمی توان آنها را کامل خواند و یا از آنها به کامل یاد کرد» ( گیل. ایبید.). وقتی که درباره وحشیگریهایی که نسبت به پسر خدا صورت گرفت می خوانیم، قلبمان اشک می ریزد. همانطور که جوزف هرت ( ۱۷۱۲ - ۱۷۶۸) در سرود مذهبی اش می گوید،

ببین چه صبور عیسی می ایستد
   مورد اهانت قرار گرفته [ در جای بسیار بد]
گناهکاران دستان خداوند را بستند،
   و به صورت خالقشان تف کردند.

با خارمعبدش سوراخ شد و ضربه دید،
   خونش را ب همه طرف پاشید،
پشتش را ضربه های تازیانه زخمی شد،
   اما ضربه های قوی تری قلبش را پاره پاره کرد.

عریان به صلیب آویخته شد،
   به زمین و زمان نشان داده شد،
نمایشی از زخم و خون،
   پدیده از عشق زخم دیده
(« مصائب وی» نوشته جوزف هارت، ۱۷۱۲ ـ ۱۷۶۸ ؛ تغییر یافته واعظ؛ با موسیقی « این نیمه شب ، و کمند زیتون» ).

جان ترپ ( ۱۶۰۱ - ۱۶۶۹) می گوید ، « چه کسی نسل عیسی را توصیف می کند؟ [ چه کسی می تواند] حماقت کسانی که در آن زمان می زیستند را توصیف کند؟» ( جان ترپ، تفسیری از عهد عتیق ، انتشارات ترنسکی، ۱۹۹۷ ، جلد سوم ، ص. ۴۱۰).

بسیار مشکل است که بفهمیم چرا آن یهودیان می خواستند که عیسی مسیح مصلوب گردد و چرا سربازان رومی « و نی بر سر او زدند و آب دهان بر وی انداخته ... و چون او را استهزا کرده بودند، لباس قرمز را از وی کَنده، جامه خودش را پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوبش سازند. » ( مرقس ۱۵: ۱۹ - ۲۰).

« و هر چند هیچ علّت قتل در وی نیافتند، از پیلاطس خواهش کردند که او کشته شود» ( اعمال رسولان ۱۳: ۲۸).

جان ترپ می گوید ، « چه کسی نسل عیسی را توصیف می کند؟ حماقت کسانی که در آن زمان می زیستند را توصیف کند؟»

« از ظلم و از داوری گرفته شد: چه کسی نسل وی را اظهار خواهد کرد؟ و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد ... ( اشعیا ۵۳: ۸).

دکتر یانگ می گوید، « فعل [ اظهار کردن ] بیان کننده تفکر عمیق در مورد چیزی است ... آنها باید در مورد [ معنای مرگ وی ] فکر می کردند ، اما نکردند» ( یانگ ، ایبید.، ص. ۳۵۲).

امروزه چه تغییری کرده است؟ ملیونها نفر در مورد مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب بدون توجه و تفکر عمیق به آن شنیده اند. «آنها باید در مردش فکر می کردند، ولی نکردند» چه کسی در مورد به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح عمیقا فکر می کند؟ آیا شما می کنید؟ آیا در مورد مرگ عیسی ودرک معنای آن برای شما وقتی صرف می کنید؟

« چه کسی ... می تواند نسلش را اظهار کند؟... شرارت و بدجنسی بشر در زمانی که وی می زیست» جان ترپ می گوید. مردم امروزه نمی خواهند درباره معنای و مفهوم واقعی مرگ عیسی مسیح فکر کنند. وقتی که فیلم « مصائب مسیح » بر روی پرده های سینما آمد ، بسیاری از روزنامه نگاران اظهار داشتند که آن فیلم برروی تعداد بسیاری از افراد که فیلم را تماشا می کنند تاْ ثیر عمیقی خواهد داشت.آنها گفتند که آن فیلم آتش علاقه به بشارت مسیح را روشن خواهد کرد. بعضی از آنها حتی گفتند تعداد زیادی از جوانان با اشتیاق به کلیسا خواهمد رفت.

فیلم در سال ۲۰۰۴ به نمایش درآمد. آن نه سال پیش بود. وقت زیدی داشته ایم که ببینیم که آیا آن روزنامه نگاران حرف درستی زدند و یا نه. واقعیت تلخ مصائب مسیح که در فیلم به منمایش گذاشته شده بود تاْثیر روانی عمیقی بر روی بینندگان آن فیلم گذاشت. ولی در حال حاضر می توانیم ببینیم که تاْ ثیرش بر روی بینندگان آن فیلم طولانی نبود. آنها به سرعت به زندگی پر از گناه خویش برگشتند.

می بینید؟ این ماهیت گناه است. غیر مسیحی ها فقط می توانند مقدار کمی از ناراحتی بخاطر مصائب مسیح را تجربه کنند. اما در بهترین حالت ممکن ، یک پشیمانی محدود است. آنها به سرعت به « گشت و گذار در اینترنت» برای ارضای نیزشان به پول بیشتر، زندگی بدون هدفشان، بازیهای کامپیوتری ، نرفتم به کلیسا در روزهای یکشنبه، فکر نکردن به خداوندی که آنها را آفرید و عیسی مسیح که بر روی صلیب برای نجات آنان کشته شد بر می گردند. « چه کسی می تواند نسلش را اظهار کند؟» چرا نسل زمان به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح شبیه نسل امروزی است! یک عده مردم خودخواه و فاسد و مغرور بودند که فقط به فکر خوشیهای مملو از گناه بودند. آیا این نمایی از نسل شما نیست؟ و اگر شما با خودتان رو راست باشید، آیا این یک توصیفی از شما نیست؟ از این حرفها گذشته ، شما چقدر وقت صرف تفکر درباره خدا می کنید؟ چقدر وقت صرف دعا کردن می کنید؟ چقدر خون ریخته شده مسیح بر روی زندگی روزمره شما تاْ ثیر دارد؟ اگر با خودتان روراست باشدید ، فکر می کنم شما هیچ تفاوتی با نسلی که عیسی را رد کرد ، به صلیب کشید و به راه خودخواهانه خویش رفت ندارید. آن عساره گناه است. آن نشان می دهد که شما گناهکارید ، و به اندازه افرادی که در زمان عیسی مسیح می زیستند مقصر هستید. حتی اگر هر یکشنبه به این کلیسا می آیید ، شما فقط « به ظاهر افرادی مومن» هستید ( دوم تیموتی ۳: ۵) آیا این درباره شما درست نیست؟ آیا این واقعیت ندارد که شما « زیرا همه گناه کردهاند واز جلال خدا قاصر میباشند» (رومیان ۳: ۲۳). و اگر این چیزها راجع به شما واقعیت دارد، چگونه می توانید از خشم خدا در امان باشید؟ رو. ایان. اچ. موری ، در آخرین کتابش در مورد زندگی دکتر مارتین لیویلد- جونز، می گوید،

دلیل آنکه دکتر لیویلد-جونز درباره زیان واقعی مقصر بودن بشر در برابر خداوند این بود که در مورد خشم حتمی خداوند موعظه کند. خشمی که بطور حتم بر روی کسانی که ایمان نیاورده اند در جهنم اعمال میشود... جایی که « کِرْم ایشان نمیرد و آتش، خاموشی نپذیرد». ( ایان اچ. موری،زندگی دکتر مارتین لیویلد- جونز، بیرق ائتلاف راستین، ۲۰۱۳، ص. ۳۱۷).

III . سوم ، کتاب مقدس معنای رنج عیسی را به طور عمیقتری توصیف می کند

لطفا بایستید و اشعیا ی ٥٣: ٨ را با صدای بلند بخوانید. لطفا به عبارت آخر توجه کنید،" جهت گناه قوم من مضروب گردید".

« از ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

لطفا بنشینید

دکتر مریل ف. آنگر می گوید،

به مدت هفت قرن [ تفسیر موعود گرایی از اشعیا ٥٣] تنها تفسیر موجود بین مسیحیان[ و] مقامات یهودی بود. [ بعدها یهودیان ] از روی عمد آن قسمت تفسیر را کنار گذاشتند چون آن تفسیری بود که در مورد رسیدن به تکامل از طریق عیسی مسیح ، توضیح کاملی می داد. ( آنگر، ایبید., ص. ١٢٩٣)

امروزه بسیاری ازادیبان یهودی ادعا می کنند که تمام اشعیا پنجاه و سه در مورد مصائب یهودیان است نه درباره مصائب مسیح. با وجود اینکه یهودیان بخاطر مسیحیان قلابی رنج بسیاری را متحمل شده اند، ولی این نمی تواند معنای کامل متن باشد، چونکه به طور واضح در متن کتاب مقدس می خوانیم " و به جهت گناه قوم من مضروب گردید" ( اشعیا ٥٣ :٨ ). در مورد این عبارت دکتر هنری موریس می گوید " وی برای مردم من" - که اسرائیل باشد- کشته شد ، که نشان بدهد[ عیسی] در این متن آنطور که بسیاری گفته اند، اسرائیل نیست. (هنری م. موریس، مدافع تحلیل کتاب مقدس، انتشارات وورد١٩٩٥، ص. ٧٦٧). بنابراین این یهودیان نبودند که رنج کشیدند بلکه عیسی مسیح بود که بجای آنها و بخاطر دادن تاوان گناهان ما رنج کشید. او برای پرداخت تاوان گناهان ما به صلیب کشیده شد !

دکتر گیل می گوید این عبارت " به جهت گناه قوم من مضروب گردید"، درمورد یهودیان و مسیحیان منتخبی صدق می کند که - بیان کننده آن است که عیسی هم برای گناهان یهودیان و هم برای گناهان " مردمان خودش که مسیحی شده بودند رنج دید (گیل ، ایبید ص. ۳۱۴). به نظر من دکتر گیل معنای کامل آن عبارت را بیان می کند،

" جهت گناه قوم من مضروب گردید". ( اشعیا ۵۳: ۸).

عیسی مسیح بر روی صلیب برایدادن تاوان گناهان مردمش ، چه یهودی و چه غیر یهودی " مضروب گردید". مرگش جایگزینی بود ، عیسی مسیح کشته شد برای گناهان ما. تسکین دهنده است وقتی می فهمیم که این عمل خشم خدا نسبت به ما را دور کرد

.

اما یک شرط وجود دارد. اگر می خواهید که عیسی مسیح در واقع تاوان گناهان شما را بدهد ، باید به وی ایمان بیاورید. فقط زمانی گناهان شما از دفتر اعمالتان پاک می شود که تسلیم عیسی مسیح بشوید

.

می توانید تمام واقعیت ها را در این آیه بدانید و هنوز گمراه باشید. شیاطین به این واقعیت ها آگاهی دارند، ولی نجات نیافته اند. حواری جیمز می گوید، « شیاطین [ اهریمن] نیز ایمان دارند و میلرزند» ( یعقوب ۲: ۱۹). شیاطین فقط یک «آگاهی سطحی» از مرگ جایگزینی عیسی مسیح دارند.شما باید برای نجات یافتن بیشتر جستجو کنید. در واقع باید تسلیم وی بشوید. باید به وی ایمان بیاورید وگرنه با فکر خام خود در باره به صلیب کشیده شدن وی ، به جهنم می روید.

به دکتر آ. و. توزار وقتی که درباره زیانهای « تصمیم گرایی» و ایمان واقعی صحبت می کند ، گوش بدهید،

تمام مراتب تغییر دین بصورت مکانیکی و بی روح انجام شده است. ممکن است امروزه ایمان بدون یک شیشه پر از زندگی معنوی و بدون شرم از خودباوری انسانی برداشت شود. ممکن است عیسی مسیح بدون ایجاد هیچگپنه عشقی از شخصی که او را باور می کند « دریافت شود» ( آ. و. توزار، د.د.، بهترینهای آ. تزار، خانه کتاب بیکر، ۱۹۷۹، صفحه ۱۴).

«تمام مراتب تغییر دین بصورت مکانیکی و بی روح انجام شده است» - و من باید اضافه کنم که معمولا بدون توجه به وجود عیسی مسیح است! « تصمیم گرایان» به راحتی می خواهند یک دعای سریع بکنند، غسل تعمید بگیرند ، و تمامش کنند. اغلب اوقات مرگ عیسی مسیح و به صلیب کشیده شدنش بیان نمی شود. اغلب آن را بطور کامل کنار می گذارند! این چیزی نیست که کتاب مقدس به ما می آموزد. کتب مقدس به ما می آموزد که باید بخاطر گناهانی که مرتکب می شویم احساس گناه بکنیم و بدانیم هیچ راه فراری از گناهانمان وجود ندارد مگر آنکه به به عیسی مسیح روی بیاوریم و در مقابل وی زانو بزنیم و به او از ته قلبمان ایمان بیاوریم. فقط و فقط در آن زمان است که می توانیم متوجه بشویم که منظور پیامبر اشعیا چه بود وقتی گفت،

" جهت گناه قوم من مضروب گردید". ( اشعیا ۵۳: ۸).

وقتی به عیسی مسیح ایمان می آورید، خون وی گناهان شما را پاک می سازد، اما قبل از آن این اتفاق برای شما نمی افتد. نه، هیچوقت قبل از آن اتفاق نمی افتد! شما باید به عیسی مسیح ایمان بیاورید اگر می خواهید نجات یابید!

بیایید با هم بایستیم. اگر می خواهید با ما درباره ایمان آوردن به عیسی مسیح صحبت کنید، جای خود را ترک کنید و به انتهای سالن بروید. دکتر کگن شما را به یک جای خلوت می برد تا بتوانیم با شما درباره تسلیم شدن به مسیح و پاک شدن گناهانتان با خون وی صحبت کنیم! آقای لی، لطفاْ بیایید و برای کسانی که پاسخ دادند دعا کنید. آمین .

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که توسط دکترکریتون ل. چن قبل از موعظه خوانده شد از اشعیا ۵۳: ۱ - ۸.
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
«نجات دهنده خجسته » ( نوشته اویس ب. کریستینسن ، ۱۸۹۵ - ۱۹۸۵).

طرح کلی

توصیفی از کفاره

(موعظه شماره ۹ درباره اشعیا ۵۳)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

« از ظلم و از داوری گرفته شد. و از طبقه او كه تفكّر نمود كه او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید؟ » ( اشعیا ۵۳ : ۸).

I.   اول ، کتاب مقدس رنج عیسی را توصیف می کند، اشعیا ۵۳: ۸ الف ؛ متی ۲۶: ۶۴ ، ۶۶- ۶۷؛ ۲۷: ۱-۲ ، ۲۶ ؛ اعمال رسولان ۸: ۳۲.

II.  دوم ، کتاب مقدس نسل عیسی را توصیف می کند، اشعیا ۵۳: ۸ ب ؛ اوقا ۱۵: ۱۹ - ۲۰ ؛ اعمال رسولان ۱۳: ۲۸؛ دوم تیموتی ۳: ۵ ؛ رومیان ۳: ۲۳.

III. سوم ، کتاب مقدس معنای رنج عیسی را به طور عمیقتری توصیف می کند، اشعیا ۵۳: ۸ ث؛ یعقوب ۲: ۱۹.