Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

عیسی مسیح ، زخمی ، کبود و کتک خورده
( موعظه شماره شش درباره اشعیا ۵۳)

JESUS WOUNDED, BRUISED AND BEATEN
(SERMON NUMBER 6 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
بعد ازظهر ۲۳ مارس ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening , March 23, 2013

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ( اشعیا ۵۳: ۵).

دو کلمه یونانی در رومیان باب اول می تواند برای نشان دادن تفاوت بین شناختن چیزی و فهمیدن چیزی استفاده شود. در رومیان ۱: ۲۱ گفته شده که مردم باستان « در باره خدا می دانستند». کلمه یونانی برای « می دانستند » ، « نوسیس» است . به این معنا است که درباره خدا می دانستند . اما رومیان ۱: ۲۸ می گوید که حاضر نیستند که « خدا را تصدیق کنند ». کلمه « تصدیق کردن» در اینجا به یونانی « اپینوسیس » است. این شکل قویتر کلمه نوسیس [دانستن] است که درک کامل با تاْ ثیر قوی را نشان می دهد ( بخوانید و. لی. واین ، لغت نامه تفسیری عهد جدید ، رول، ۱۹۶۶ ، جلد دوم ، صفحه ۳۰۱). با وجود اینکه مردمان باستان درباره خدا می دانستند [ نوسیس] ، ولی وی را تصدیق نمی کردند [ اپینوسیس] . آنها خدا را بطور شخصی نمی شناختند.

وقتی که ما حکم و تقدیر شام آخر عیسی مسیح را مشاهده می کنیم ، به نظر من آن دو کلمه یونانی در باب اول رومیان که درباره شان صحبت کردیم صدق می کند. عداه ای از شما ما را هنگام خوردن نان و نوشیدن فقط تماشا می کنید، ولی نمی توانید در مراسم عشاء ربانی شرکت کنید ، چون هنوز به رستگاری نرسیده اید. شما ممکن است درباره شام آخر شنیده باشید ولی عیسی مسیح را تجربه نکرده اید. شما به آن آگاهی دارید ( "نوسیس" دارید)، ولی عیسی مسیح را تصدیق نمی کنید.

این در مورد کتاب مقدس هم صدق می کند. ممکن است معنی جملات را بدانید ولی آنها را بطور" اثر گذاری" درک نکرده باشید ( ایبید.). بنابراین ،هدف من جلب توجه شما به معنی عمیق متن است به این امید که علم شما به این کلمات به عمق رابطه شما با عیسی مسیح کمک کند.

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ( اشعیا ۵۳: ۵).

اگر امیدوار هستید که به دین مسیحیت برگرایید ، این آیه ای است که باید قلب شما را تسخیر کند. امیدوارم که شما را از آ گاهی سطحی نسبت به عیسی مسیح به درک عمیق و ایمان به وی برساند- کسی که برای پرداخت تاوان گناهان شما به صلیب کشیده شد. سه مساْ له مهم در مورد این متن مورد بررسی است.

I. اول ، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید.

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید... » (اشعیا ۵۳ ۵).

اولین کلمه « و حال آنکه» نشان دهنده تفا وت بین نظر نادرستی است که عیسی مسیح به خاطر گناهان خودش کشته شد نه بخاطر پرداخت تاوان گناهان ما . دکتر ادوارد یانگ یک دانشمند متخصص در عهد عتیق بود. او دوست صمیمی روحانی چینی من ، دکتر تیموتی لین بود که او نیز یک دانشمند متخصص عهد عتیق بود. دکتر یانگ می گوید ، « تاْ کید دیگر بر روی ضمیر او است که در اول آمده است ، و آن به این دلیل است که نشان دهد که عیسی مسیح به جای آنها یی که حقشان تنبیه بود ، بار گناهان ما را تحمل کرد» ( ادوارد ج. یانگ ، کتاب اشعیا، انتشارات ویلیام ب. اردمنز ، ۱۰۷۲ ، جلد سوم ، ص. ۳۴۷).

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید... » (اشعیا ۵۳ ۵).

کلمه « مجروح» بسیار مهم است. دکتر یانگ می گوید که کلمه عبری به معنای « رسوخ کرده » است که بنظر می رسد با رسوخ مرگ همخوانی داشته باشد» ( یانگ ، ایبید. ). معنای عبری کلمه « رسوخ کرده » است ، « سوراخ شده » است ( ایبید. ). آن کلمه در زکریا ۱۲: ۱۰ ، هم آمده است،

« و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشلیم روح فیض و تضرّعات را خواهم ریخت و بر من كه نیزه زدهاند خواهند نگریست» ( زکریا ۱۲: ۱۰).

این یک پیشبینی مشهود ا عیسی مسیح است که جمجمه اش بر اثر تاج خار سوراخ شده بود، دستها و پا هایش بر روی صلیب با نیزه های رومیان میخکوب شده بودند . همانطور که حواری یوحنا به ما می گوید،

« لکن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزهای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد... زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که میگوید، استخوانی از او شکسته نخواهد شد. و باز کتاب دیگر میگوید، آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست» ( یوحنا ۱۹: ۳۴ ، ۳۶ ، ۳۷).

و سپس ،متن می گوید، « به سبب تقصیرهای ما مجروح شده بود» ( اشعیا ۵۳: ۵). کلمه عبری « کوفته» به معنای « له شده» است ( یانگ ، ایبید. ). کوفتگی و له شدگی عیسی مسیح شب قبل از به صلیب کشیده شدنش در باغ جتسیماتی آغاز شد وقتی که عیسی مسیح

« پس به مجاهده افتاده، به سعی بلیغتر دعا کرد، چنانکه عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین میریخت» ( لوقا ۲۲: ۴۴).

در باغ جتسیمانی، عیسی در زیر بار گناهان ما بر دوش وی گذاشته شده بود، له شده بود.

چند ساعت بعد ، عیسی مسیح بخاطر کتکها و شکنجه هایی که بر وی قبل از به صلیب کشیده شدن وارد آمده بود ، کوفته و له شده بود. اما معنی عمیق له شدن این است که از سنگینی بار گناهان ما است که بر دوش وی گذاشته شده بود،همانطور که پطروس گفت ،

« که خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد... » ( اول پطروس ۲: ۲۴).

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید... » (اشعیا ۵۳: ۵).

دکتر اسحاق وات این را به طور واضح در یکی از معروفترین سرود های مذهبی اش بیان کرد،

آیا بخاطر شرارتهای من بود
   که او بر روی صلیب فریاد کشید؟
ای دریغ از فیض الهی نا شناخته
   و عشقی غیر قابل اندازه گیری!

ممکن است خورشید در تاریکی پنهان شده
   و جلالش را ببندد
وقتی مسیح، خالق توانا، کشته شد
   برای گناهان بشر ، مخلوفات.
( « افسوس ، آیا ناجی من خون ریخت؟» نوشته اسحاق وات ، د.د.، ۱۶۷۴ - ۱۷۴۸).

II. دوم ، عیسی مسیح بجای ما توبیخ شد.

به سومین قسمت متن توجه کنید،

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد ... » ( اشعیا ۵۳: ۵).

من سالها این آیه را می خواندم بدون اینکه به معنای آن توجه کنم. دکتر دیلتیش آنرا به این صورت ترجمه می کند، « توبیخی که به آرامش ما ختم می شود» ( س. ف. کلی و ف. دیلتیش ، تفسیر عهد عتیق ،انتشارات اردمنز، چاپ مجدد ۱۹۷۳، جلد هفتم ، ص. ۳۱۹). « آرامش ما بود ... سلامت عمومی ما، سعادت ما، که این رنجها ... تاْمین کرد ( ایبیید.). کلمه « توبیخ» به معنای «تنبیه» است. دکتر یانگ می گوید، « کسی که ادعا می کند توبیخ [ تنبیه] عیسی مسیح به دلیل فرو نشاندن خشم بود، در اصل به عمق متن فکر نکرده است» ( یانگ. ایبید. ، ص. ۳۴۹). عدالت خداوند بر عیسی مسیح وارد شد- برای فرو نشاندن خشم خدا نسبت به گناهان. دکتر جان گیل بر خلاف بسیاری از مفسران مدرن مطلب را بیان کرد و چقدر بجا بود که گفت،

توبیخ گناهان ما بر وی وارد شد؛ آن تنبیه گناهان ما بود که بر وی تحمیل شد ، که صلح و آشتی ما با خداوند به موجب وی بود... بخاطروی خشم الهی تسکین یافت و عدالت خشنود شد و آرامش بوجود آمد ( جان گیل، د.د.، تفسیر عهد عتیق، استاندارد برر بپتیست، چاپ مجدد ۱۹۸۹ ، جلد اول ، ص. ۳۱۲).

پولس در مورد « فرو نشاندن» خشم خداوند توسط عیسی مسیح می گوید،

« و به فیض او مجّاناً عادل شمرده میشوند به وساطت آن فدیهای که در عیسی مسیح است. که خدا او را از قبل معیّن کرد تا کفّاره باشد بهواسطهٔ ایمان بهوسیلهٔ خون او تا آنکه عدالت خود را ظاهر سازد، بهسبب فرو گذاشتن خطایای سابق در حین تحمّل خدا» ( رومیان ۳: ۲۴-۲۵).

آلبرت میدلین درباره اینکه منظور پولس از « فرونشاندن» چیست ، در سرود مذهبی که آقای گریفیث خواند، توضیح می دهد،

هیچ زبانی قادر به بیان خشمی که وی تحمل کرد، نیست
   خشمی که حق من بود؛
بیابان گناه؛ همه را تحمل کرد،
   برای آزاد کردن گناهکاران

حالا هیچ قطره ای باقی نمی ماند؛
   «تمام شد»، فریاد وی بود
با یک خشکستلی همیشگی ، وی نوشید
   جام خشم بسیار خشک را
   (« جام خشم» نوشته آلبرت میدلین، ۱۸۲۵- ۱۹۰۹).

عیسی مسیح بجای شما مورد تنبیه قرار گرفت، تا خشم خداوند بخاطر گناهان شما را فرونشاند.

« و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد» ( اشعیا ۵۳: ۵).

III. سوم ، عیسی مسیح گناهان ما را با زخمهای خودش شفا می دهد.

لطفا بایستید و متن را با صدای بلند بخوانید، به قسمت آخرمتن توجه کنید، « از زخمهای او ما شفا یافتیم».

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم». ( اشعیا ۵۳: ۵).

لطفا بنشینید.

«ا ز زخمهای او ما شفا یافتیم». کلمه « علامت» در زبان عبری به معنای « زخم» ( عمیق ) است. پطروس این آیه را در اول پیتر ۲: ۲۴ نقل می کند. کلمه یونانی که توسط پیتر بکار برده شد ، « علامت » ترجمه شده است. یعنی « علامت ترکیدن» ( عمیق). به نظر من کلمات، « از زخمهای وی ما شفا یافتیم» در اشعیا ۵۳: ۵ و اول پیتر ۲: ۲۴ به تازیانه های عیسی مسیح بر می گردد. من مطمئنم که به تازیانه هایی که عیسی مسیح از طرف سربازهای پیلاتس قبل از به صلیب کشیده شدن دریافت کرد ، بر می گردد. کتاب مقدس می گوید،

« پس پیلاطُس عیسی را گرفته، تازیانه زد» ( یوحنا ۱۹: ۱).

« آنگاه بَرْاَبَّا را برای ایشان آزاد کرد و عیسی راتازیانه زده، سپرد تا او را مصلوب کنند» ( متی ۲۷: ۲۶).

در مورد کلمه یونانی که « تازیانه» ترجمه شده ،و.ی. وان می گوید ، آن منظور « تازیانه هایی است که به دستور پیلاطوس عیسی مسیح متحمل شد. بنابه روش تازیانه زدن رومیان ، شخص را برهنه می کردند و به یک ستون می بستند ... تازیانه [ شلاق] از بندهای چرمی ساخته شده بود ، و به آن وزنه های استخوانی و یا سربی آویخته شده بود، که گوشت را از پشت و سینه های شخص می کند. اوسپیوس قیصری به شخصه ( تاریخ مسیحت ) شاهد کشته شدن شهدایی بود که به این نحو شکنجه شده بودند» ( و. ی. واین، لغتنامه تفسیری عهد جدید، شرکت فلمینگ ح. رول ، چاپ مجدد ۱۹۶۶، جلد سوم ، صفحات ۳۲۷ ، ۳۲۸). کلمه « تازیانه زدن» توسط عیسی مسیح در باره پیشبینی رنج خود استفاده شده بود وقتی که گفت،

« اینک، به سوی اورشلیم میرویم و پسر انسان به رؤسای کَهَنَه و کاتبان تسلیم کرده خواهد شد و حکم قتل او را خواهند داد، و او را به امّتها خواهند سپرد تا او را استهزا کنند و تازیانه زنند و مصلوب نمایند و در روز سوم خواهد برخاست» ( متی ۲۰: ۱۸- ۱۹).

اسپورگئون درباره تازیانه هایی که عیسی مسیح متحمل شد می گوید:

تکان نخور، سپس، [عیسی] را ببین که به ستون رومیان بسته شده است و به طور وحشیانه ایی تازیانه می خورد. صدای ضربه های [ شلاق ] را بشنو ، زخمهای تازه را ببین ، و ببین که چگونه حتی در بدن شریفش یک گلوله درد می شود. سپس متوجه روح زخم خورده اش بشو. استماع کن که چگونه تازیانه ها بر روحش فرود آمدند، تا جاییکه قلب درونیش نیز از شکنجه زخمی شد، تمامش که برای ما غیر قابل تحمل است، وی برای ما تحمل کرد... راجع به این بدون تعجب فکر کنید، دعا می کنم که من و شما بتوانیم با یکدیگر راجع به رنجهای بی همتای [ مسیح] فکر کنیم تا وقتیکه قلبمان برای عشق وی بتپد ( س. ح. اسپورگئون ، « کریستوپسی» ، پولپیت تبرنکل متروپولیتن، انتشارات پیلگریم، چاپ مجدد ۱۹۷۶ ، جلد چهل و سوم ، ص. ۱۳).

دوباره اسپورگئون می گوید که برای گناهان ما بود که وی تازیانه خورد و به صلیب کشیده شد. برای من و شما بود که عیسی مسیح آن زخمها را در هنگام تازیانه خوردن تحمل کرد و به صلیب کشیده شد. اسپورگئون می گوید،

ما به طور حتم در رنجش سهم داشتیم. ما مطمئنیم که « از زخمهای وی ما شفا یافتیم». وی را خرد و ذلیل کردی [ وی را کتک زدی] ، ای دوست من، و وی را زخمی کردی؛ پس تا زمانی که نگفتی « از زخمهای وی ما شفا یافتیم» به راحتی نرس. اگر می خواهیم با زخمهای وی [ از گناه ] شفا یابیم ، باید بطور شخصی از رنجهایش [ آگاهی ] داشته باشیم. ما باید ... قبول کنیم که وی برای ما فداکاری کرد. بسیار [ تاْسف آور] است که بدانیم که عیسی مسیح [ کتک خورد ] ولی ندانیم که ما « از زخمهای او شفا یافتیم» ... هیچ لزومی ندارد که راجع به شفا پیدا کردن صحبت کنیم ، اگرخداوند به گناه از نظر بیماری نگاه نکرده بود ( ایبید، ص. ۱۴) ... « از زخمهای او شفا یافتیم». این یک شفای موقتی نیست؛ دارویی است سلامتی با خود به[ همراه می آورد] و روح شما را [ خوب می کند]، تا بالاخره پیش خداوند در بهشت برین، آن مرد با بقیه سرود « از زخمهای وی شفا یافتیم » را بخواند. جلال و افتخار به مسیح جراحت دیده! تمام افتخار، عظمت و شکوه بر وی باد. و آنهاییکه [ از گناه شفا یافته اند] بگویند ،آمین ( ایبید، ص. ۲۱).

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم». ( اشعیا ۵۳: ۵).

اما فقط دانستن این واقعیت ها شما را نجات نمی دهد! تا زمانی که واقعیت رنج عیسی در این متن قلب شما را تسخیر نکرده است، شما به مسیحیت نخواهید گروید! بگذارید این متن تسخیرتان کند. بگذارید که این کلمات روحتان را برای عیسی مسیح بلرزه در آورد.

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم». ( اشعیا ۵۳: ۵).

به امید آنکه آن جملات باعث شود که به عیسی مسیح ایمان بیاورید و از گناه شفا یابید تا بتوانید بگویید « با زخمهای از گناه برای همیشه شفا یافتم». آمین

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که توسط واعظ روحانی قبل از موعظه خوانده شد از اشعیا ۵۲: ۱۳- ۵۳: ۵.
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
« جام خشم » ( نوشته آلبرت میدلین ، ۱۸۲۵- ۱۹۰۹ ).

طرح کلی

عیسی مسیح ، زخمی ، کبود و کتک خورده

(موعظه شماره ۵۶ درباره اشعیا ۵۳)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

« و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ( اشعیا ۵۳: ۵).

(رومیان ۱: ۲۱، ۲۸)

I.   اول ، عیسی مسیح به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید، اشعیا ۵۳: ۵ الف ؛ زکریا ۱۲: ۱۰؛ یوحنا ۱۹: ۳۴، ۳۶ ، ۳۷ ؛ اوقا ۲۲: ۴۴ ؛ اول پیتر ۲: ۲۴.

II.  دوم ، عیسی مسیح بجای ما توبیخ شد، اشعیا ۵۳: ۵ ب ؛ رومیان ۳: ۲۴-۲۵.

III. سوم ، عیسی مسیح گناهان ما را با زخمهای خودش شفا می دهد، اشعیا ۵۳: ۵ ث؛ یوحنا ۱۹: ۱ ؛ متی ۲۷: ۲۶ ؛ ۲۰: ۱۸ - ۱۹.