Print Sermon

هدف این وبسایت این است که متن رایگان خطابه‌ها و ویدیوی آنها را در سراسر جهان در اختیار شبانان و میسیونرها قرار بدهد، بخصوص برای کشورهای جهان سوم که در آنها فقط چند دانشکده الهیات یا مدرسه دینی ممکن است باشد یا اصلأ وجود نداشته باشد.

متن مکتوب این خطابه‌ها و ویدیوها را هر ماه حدود یک و نیم میلیون رایانه در بیش از ۲۲۱ کشور از آدرس اینترنتی www.sermonsfortheworld.com دریافت می‌کنند. صدها نفر دیگر هم ویدیوی آنها را در یوتیوپ تماشا می‌کنند ولی زود از آن دست می‌کشند و به وبسایتمان مراجعه می‌کنند. یوتیوپ افراد را به وبسایتمان هدایت می‌کند. متن دستنویس خطابه‌ها هر ماه به ۴۳ زبان و به ۱۲۰ هزار رایانه ارائه می‌شود. این خطابه‌ها از حق چاپ برخوردار نیستند، در نتیجه واعظین می‌توانند بدون گرفتن اجازه از آنها استفاده کنند. همچنین صدها ویدیو از موعظه‌های دکتر هایمرز و شاگردانش موجود است. لطفاً اینجا را کلیک کنید تا ببینید که چطور می‌توانید بصورت ماهیانه با مبالغ اهدایی خود در این امر خطیر یعنی گسترش انجیل به تمام جهان حتی ملل مسلمان و هندو به ما کمک کنید.

هر وقت برای دکتر ‌هایمرز مطلبی می‌نویسید، همیشه کشور محل زندگی خودتان را قید بفرمایید. ایمیل دکتر هایمرز rlhymersjr@sbcglobal.net می‌باشد.

رنج عیسی - درست و نا درست

( موعظه شماره پنج درباره اشعیا ۵۳)
CHRIST’S SUFFERING – THE TRUE AND THE FALSE
(SERMON NUMBER 5 ON ISAIAH 53)
(Farsi)

دکتر ر. ل. هایمرز
.by Dr. R. L. Hymers, Jr

سخنرانی مذهبی در کلیسای بپتیست لوس آنجلس
صبح روز ۱۷ مارس ۲۰۱۳
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, March 17, 2013

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم" ( اشعیا ۵۳:۴).

اولین قسمت متن می گوید که عیسی مسیح " لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود" ، این قسمت در عهد جدید درمتی ۸:۱۷ نقل شده است،

" تا سخنی که به زبان اشعیای نبی گفته شده بود تمام گردد که اوضعفهای ما را گرفت و مرضهای ما را برداشت" ( متی ۸:۱۷).

متی ۸:۱۷ چیزی بیشتر از نقل قول از اشعیا ۵۳:۴ است. دکتر ادوارد ج. یانگ می گوید، " مرجع در متی ۸:۱۷ مناسب و بجا است ، با اینکه مظور از بیماری در اینجا گناه است ، آیه از بین رفتن گناه هم اشاره می کند. بیماری یار جدا نشدنی گناه است" ( دکتر ادوارد ج. یانگ ، کتاب اشعیا ، انتشارات ویلیام ب. اردماس ، جلد سوم ، ص. ۳۴۵).

در متی ۸:۱۷ کفاره در اصل علاج بیماری است. ولی باید به خاطر داشته باشیم که این کاربردی است که متی به آن اشاره کرده است، و معنی اصلی متن نیست. پروفوسور هنگزتنبرگ به درستی می گوید که بنده خدا [ عیسی] گناهان و نتایج آنها را که مهمترین آنها مریضی و درد است تحمل می کند. باید توجه کنیم که متی با منظور خاص از [ عبری آن در اشعیا ۵۳:۴] منحرف شد... که بگوید عیسی مسیح در اصل بیماریهای ما را تحمل کرد" ( نقل شده از یانگ ایبید. ، صفحه ۳۵۴، پا ورقی ۱۳).

خواندن دقیق چهار انجیل نشان می دهد که عیسی مسیح بیماریها را شفا داد که ثابت کند وی می تواند بجای آن روح را شفا دهد. به عنوان نمونه می توانیم به ده جذامی اشاره کنیم که مسیح را صدا زدند وی در جواب گفت، « او به ایشان نظر کرده، گفت، بروید و خود را به کاهن بنمایید. ایشان چون میرفتند، طاهر گشتند ( لوقا ۱۷: ۱۴). آنها از نظر جسمی توسط عیسی مسیح پاک شدند ولی نجات نیافتند. فقط یکی از آنها برگشت. او وقتی پیش عیسی برگشت ، در ازای آن طهارت روحی از گناهانش گرفت، « و پیش قدم او به روی در افتاده، وی را شکر کرد. و او از اهل سامره بود( لوقا ۱۷: ۱۶ ) و سپس عیسی مسیح به او گفت « و بدو گفت، برخاسته برو که ایمانت تو را نجات داده است » ( لوقا ۱۷: ۱۹). در آن وقت بود که او هم جسماْ و هم روحاْ طاهر شد. ما این را در بسیاری از شفاهای معجزه آسای عیسی از جمله شفای نابینا در یوحنا باب نهم ، می بینیم. در ابتدا مرد از کوری شفا یافت ، اما فکر کرد که عیسی فقط « یک پیامبر» است ( یوحنا ۹: ۱۷ ). بعداْ گفت،

« گفت، ای خداوند ایمان آوردم. پس او را پرستش نمود» ( یوحنا ۹: ۳۸).

فقط آن موقع بود که آن مرد نجات یافت.

بنابراین به این نتیجه می رسیم که شفای جسمانی بعداْ می آید ، و تا کید اصلی در اشعیا ۵۳: ۴ بر روی شفای روحانی است. دکتر ج. ورنان مک گی می گوید،

این متن از اشعیا به طور واضح بیان می کند که ما از شرارتها و تخلفاتمان علاج یافتیم [ اشعیا ۵۳: ۵ ]. شما به من می گویید« مطمئنید؟» من می دانم که این متن راجع به چه چیزی صحبت می کند چون پطروس می گوید، « که خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافتهاید» ( اول پتروس ۲: ۶۴). علاج یافته از چه ؟ « گناهان» پتروس به طور واضح می گوید که منظور گناه است ( مک گی ایبید.، ص. ۴۹).

این توضیح ما به متنمان بر می گرداند،

« لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم» ( اشعیا ۵۳:۴).

متن به دو قسمت تقسیم می شود: (۱) دلیل درستی که عیسی مسیح رنج کشید که در کتاب مقدس آمده است ؛ و (۲) دلیل نا درستی که افراد نابینا به آن باور دارند.

I . اول ، دلیل درست برای رنج عیسی ، که در کتاب مقدس بیان شده.

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود..."( اشعیا ۵۳:۴ )

کلمه " لکن" تفاوت بین دلیل واقعی رنجهای عیسی مسیح و دلیل غیر واقعی و نادرستی که مردمان نا بینا به آن باور دارند را نشان می دهد. بعد از" لکن" ، در این جمله بیانیه درست می آید و در آخر بیانیه نا درست می آید.

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم"( اشعیا ۵۳:۴).

همچنین کلمات " غمها" و " رنجها " باید به خوبی درک شود. در زبان عبری کلمه " غمها" به معنای " بیماریها " است. پیامبر اشعیا این کلمه را در اشعیا ۱: ۵-۶ به عنوان " گناه " بکار برده است. در اینجا هم به معنای گناه بکار برده شده است. غمها بیانگر بیماریها و مشکلات گناه است. " درد" به معنای " احساس درد و غم و اندوه" است. پس معنی آن بیماری گناه و درد و اندوهی که از آن حاصل می شود، است - بیماری گناه و درد ناشی از آن.

حالا به کلمه " بر خود گرفتن " توجه کنید. به معنای" حمل کردن " است. اما " معنی اش از حمل کردن به معنای بلند کردن و بردوش کشیدن بیشتر است " ( یانگ ، ایبید. ، ص. ۳۴۵). عیسی مسیح گناهان مردم را بلند می کند ، بر دوش می کشد و حمل می کند. همانطور که مسیح صلیبش را برداشت و به سمت گلگته رفت در اصل گناهان ایمان آورندگان را حمل کرد و از آنها دور کرد. این حمان چیزی است که منظور پطروس بود وقتی که ازعیسی مسیح گفت ،

" که خودْ گناهان ما را در بدن خویش بر دار متحمّل شد، تا از گناه مرده شده، به عدالت زیست نماییم، که به ضربهای او شفا یافتهاید". ( اول پترس ۲:۲۴).

همانطور که در تفسیر کیلی و دلتیش می خوانیم ،

این کاملاْ به این معنی نیست که عیسی مسیح همنشین گناهان ما شد ، بلکه وی رنجی که ما باید تحمل می کردیم را بر دوش خود کشید و از ما دور کرد ... وی آن درد و رنج را که حق ما بود تحمل کرد تا شاید ما را از آنها رهایی بخشد. وقتی کسی رنجهای کس دیگری را که بر دوش می کشد و به جای او آنها را تحمل می کند ، به آن کفالت می گویند. ( دکتر فرنز دلتیش ، تفسیر ده جلدی عهد عتیق ، انتشارات کمپانی ویلیام ب. اردمنز، چاپ مجدد ۱۹۷۳ ، جلد هفتم ، ص. ۳۱۶).

عیسی مسیح گناهان ما را بر دوش خودش کشید و تا بالای کوه گلگته حملشان کرد ، وی در آنجا تاوان گناهان ما را بجای ما داد. " به این می گویند کفالت " !!! " تحمل کردن شرم و تمسخر گستاخانه". بخوانید!

با تحمل کردن شرم و تمسخر گستاخانه،
او به جای من محکوم شد؛
با خونش بخشش من را تضمین کرد ؛
تسبیح ! عجب ناجی !
   (" تسبیح! عجب ناجی !" نوشته فیلیپ پ بلیس، ۱۸۳۸- ۱۸۷۶).

" و حال آنكه به سبب تقصیرهای ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گردید. و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخمهای او ما شفا یافتیم " ( اشعیا ۵۳:۵).

" زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد. " ( اول قرنتیان ۱۵: ۳).

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود."(اشعیا ۵۳:۴).

دکتر و. آ. کریسول می گوید،

مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب ، میوه و محصول گناهان ما است. چه کسی عیسی مسیح را کشت؟ چه کسی شاهزاده جلال زا اعدام کرد؟ چه کسی وی را بر صلیب کشید ، جا ییکه وی رنج کشید و جان داد؟ تقصیر کیست؟ همه ما در آن نقش داشتیم. گناهان من برروی آن تاج خاربر پیشانی وی فشار می آورد. گناهان من به دستان وی با آن میخهای دندانه دار وارد شد. گناهان من آن خنجر را بر قلبش فرو کرد. گناهان من عیسی مسیح را را بر درخت میخکوب کرد. آن معنی ... مرگ عیسی مسیح است. ( دکتر و. آ کریسول ، " خون صلیب"، پیامهایی از قلب من ، انتشارات ریل ، ۱۹۹۴، صفحات ۵۱۰-۵۱۱).

" زیرا که اوّل به شما سپردم، آنچه نیز یافتم که مسیح برحسب کتب در راه گناهان ما مرد. " ( اول قرنتیان ۱۵: ۳).

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود" (اشعیا ۵۳:۴).

" تحمل کردن شرم و تمسخر گستاخانه" دوباره بخوانید!

با تحمل کردن شرم و تمسخر گستاخانه،
او به جای من محکوم شد؛
با خونش بخشش من را تضمین کرد ؛
تسبیح ! عجب ناجی !

آن دلیل درست و واقعی رنج عیسی مسیح بود - برای دادن تاوان گناهان شما! اما نژاد بشریت، بدلیل نا بینایی و شرارتش ، دلیل واقعی مرگ عیسی را عوض کرده و تبدیل به یک دروغ کردند! دلیلی که در قسمت دوم بحث می شود.

II . دوم ، دلیل نا درست برای رنج عیسی، که توسط مردم نا بینا بیان شده.

دوباره به متن نگاه کنید. بیایید بایستیم و با صدای بلند آنرا بخوانیم.

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم" ( اشعیا ۵۳:۴).

لطفاْ بنشینید.

" و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم". « ما» انسانها از نسل آدم. کور شده بوسیله شیطان ، ما ندیدیم که رنج عیسی مسیح نیابتی بود، او بجای ما و به عنوان جانشین ما کشته شد. ما او را یک احمق بینوا پنداشتیم و یا یک دیوانه و یا آنطور که فریسیان گفتند « تسخیر شده شیطان»، کسی که خود را با یاوه گویی و جار و جنجال کردن بر علیه رژیم آن زمان به رنج و عذاب انداخت. مثل دوستان یعقوب، ما پنداشتیم که گناهان و نا بخردی های خودش خشم مردم را بر علیه وی بر انگیخت. ما در بهترین حالت ممکن فکر کردیم که اوشهید ی بود که به هیچ دلیلی کشته شد. در یک زمان بیشتر ما فکردیم که عیسی مسیح یک مقدار بیش از حد اصلاح طلب بود. بیشتر ما به این فکر کردیم که عیسی مسیح روحانیون آن زمان را تحریک کرد و باعث مرگ خود شد.

زحمت کشیده؟ بله ، ما می دانیم که وی زحمت کشیده بود! مضروب؟ بله ، ما می دانیم که وی مضروب بود! مبتلا؟ بله ، آنرا هم می دانیم! می دانستیم که با مشت بر صورت وی زده بودند. می دانستیم که که وی شلاق زده بودند. می دانستیم که او را بخ صلیب کشیده بودند! تقریباْ همه به آن واقعیتها واقفند. ولی آنها را به درستی نشان ندادیم. ما به درستی نفهمیدیم. ما درک نکردیم که وی غمهای و رنجهای ما را تحمل کرد! در ذهنمان هنگامی که وی را بر روی صلیب تصور می کردیم، فکر کردیم که وی بدلیل شرارتها و اشتباهات خویش مورد تنبیه قرار گرفته بود.

"اما نه! به خاطر تخلفات ما و شرارتهای ما بود ، بخاطر این بود که ما [ با خدا ] به آرامش برسیم ، بخاطر اینکه ما از [ گناه ] پاک بشویم. در اصل این ما بودیم که گمراه شدیم و خودسرانه حرکت کردیم ، و [ خداوند ] خلافکاریهای ما را بجای بیگناهی به وی داد" ( ویلیام مک دانلند، تفسیر کتاب مقدس ایمان آورندگان ، انتشارات توماس نلسون ، ۱۹۹۵، ص. ۹۷۹).

برای گناه ما وی آرامش نصیبمان کرد
از بندگی ما را آزاد کرد
با نشان ضربه های شلاق، با نشان ضربه های شلاق،
با نشان ضربه های شلاق روح ما ترمیم پیدا کرد.
      (« او مجروح شده بود» نوشته توماس او. چیشلم ، ۱۸۶۶-۱۹۶۰)

" لكن او غم های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم" ( اشعیا ۵۳:۴).

آقای گریفیث لطفاْ آن ایه را بخوانید.

آیا او برای شما درست بوده است؟ آیا فکر کردید دلیل دیگری فرای از بین بردن گناهان ما برای کشته شدن عیسی مسیح بر روی صلیب وجود داشت؟ حالا که می دانید عیسی برای دادن تاوان گناهان شما کشته شد، آیا به او ایمان می آورید؟ آیا به پسر خدا ایمان می آورید تا گناهانتان با خون گرانبهای وی پاک شود؟

من از شما می خواهم که ذهنتان را از هر امر کاذبی که راجع به رنج و مرگ عیسی مسیح داشتید، پاک کنید. او برای دادن تاوان گناهان شما کشته شد. او زندگی دوباره یافته است. وی در حال حاضر در دست راست خداوند در بهشت برین نشسته است. من از شما می خواهم که به وی ایمان باورید و از گناهان خود رهایی یابید.

ولی دانستن این چیزها درباره عیسی کافی نیست. می شود تمام آن واقعیتها را راجع به مرگ وی دانست و هنوزیک مسیحی واقعی نبود. شما می توانید راجع به مرگ نیابتی عیسی بر روی صلیب بدانید ؛ می توانید بدانید که وی بجای گناهکاران کشته شد و هنوز به مسیحیت نگرویده باشید. شما باید به عیسی مسیح اعتماد کنید ، خداوند ی که دوباره زنده شد. شما در واقع باید به وی ایمان بیاورید و تسلیم وی بشوید. او راه رسیدن به رستگاری است. او دری است که به زندگی جاودان باز می شود. همین حالا به او ایما ن بیاورید و در آن واحد گناهان شما بخشوده می شود. آقای گریفیث آن سرود مذهبی را دوباره می خواند. اگر می خواهید با ما درباره رستگاریتان صحبت کیند، به انتهای سالن بروید وقتی که آقای گریفیث می خواند.

برای گناه ما وی آرامش نصیبمان کرد
از بندگی ما را آزاد کرد
با نشان ضربه های شلاق، با نشان ضربه های شلاق،
با نشان ضربه های شلاق روح ما ترمیم پیدا کرد.

دکتر کگن لطفاْ برای کسانی که پاسخ دادند ، دعا کنید. آمین.

( پایان موعظه)
شما می توانید موعظه های دکتر هایمز را هر هفته در اینترنت بخوانید
به آدرس www.realconversion.com مراجعه کنید و روی
Sermon Manuscript کلیک کنید.

You may email Dr. Hymers in English at rlhymersjr@sbcglobal.net – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Phone him at (818)352-0452.

آیه ای که توسط آقای آبل پرودهم قبل از موعظه خوانده شد از اول پترس ۲: ۲۱- ۲۵.
تک خوانی قبل از موعظه توسط آقای بنجامین کینسد گریفیث:
« او زخمی شده بود » ( نوشته توماس ا. چیشلم ، ۱۸۶۶ - ۱۹۶۰ ؛ با موسیقی « اوک پارک» ).

طرح کلی

رنج عیسی - درست و نادرست

(موعظه شماره ۵ درباره اشعیا ۵۳)

نوشته دکتر ر. ل. هایمرز، جونیور

«لكن او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت كشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم » ( اشعیا ۵۳: ۴).

( متی ۸: ۱۷ ؛ لوقا ۱۷:۱۳ ، ۱۴ ، ۱۶ ، ۱۹ ؛ یوحنا ۹: ۱۷ ، ۳۸ ؛ اول پترس ۲: ۲۴)

I.    اول ، دلیل درست برای رنج عیسی ، که در کتاب مقدس بیان شده ، اشعیا ۵۳:۴ الف ، ۵ ؛ اول قرنتیان ۱۵: ۳.

II.  دوم ، دلیل نا درست برای رنج عیسی، که توسط مردم نا بینا بیان شده ، اشعیا ۵۳:۴ ب؛