Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIBLIČTÍ JÁHNOVÉ

BIBLICAL DEACONS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, Ml.,
emeritního pastora

Vyučování v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 10. ledna 2021
A lesson taught at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, January 10, 2021

Píseň zpívaná před vyučováním: “Take Time to be Holy”
   (od Williama D. Longstaffa, 1822-1894; sloky 1, 2 a 4).


Toto odpoledne chci, abyste viděli, co Bůh říká o diakonech. Prosím podívejte se do Skutků 6:1-7).

“V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: “Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratří, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova.” Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie). Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru” (Skutky 6:1-7).

Posaďte se prosím.

Můj dlouhodobý pastor v První čínské baptistické církvi v Los Angeles, Dr. Timothy Lin, požadoval, aby všichni kandidáti na jáhny se zavázali dodržovat deset požadavků:

"Deset 'MUSÍŠ' pro kandidáta na jáhna v církvi"

(1) Musíš mít touhu sloužit Hospodinu jako jáhen a ochotu ctít jeden druhého.

(2) Ta „musíš“ sledují požadavky stanovené v 1. Tim. 3:1-10.

(3) Musíš studovat Bibli a modlit se každý den a dávat rád a pravidelně desátky.

(4) Musíš být ženatý a manželka musí chtít asistovat svému manželovi jako jáhnovi podle svých nejlepších schopností.

(5) Musíš být schopen učit v nedělní škole.

(6) Musíš chtít sloužit Hospodinu v každém ohledu, zvláště v návštěvách.

(7) Musíš navštěvovat všechna základní setkání, jako jsou bohoslužby chval, nedělní školu, modlitební setkání, setkání důstojníků a obchodní setkání; a podporovat všechny církevní organizace a projekty.

(8) Musíš se účastnit výcvikových příležitostí a výcviku dalších skrze církevní výcvikový program nebo další programy.

(9) Musíš být dobrým příkladem pro mladší křesťany.

(10) Musíš spolupracovat s pastory.
(Dr. Timothy Lin, The Secret of Church Growth, s. 45, 46).


Dr. Lin měl pravdu. Když jáhnové dělali to, co řekl Dr. Lin, pak nezpůsobovali rozdělení církve. Ale v dnešní době tomu tak není.

Jáhnové v nezávislých církvích jako jsou naše velmi pravděpodobně způsobí rozdělení církve. Jáhnové způsobují 92 procent rozdělení v našich církvích. Jáhnové způsobují 93 procent rozdělení v Jižních baptistických církvích. Tyto údaje jsou vzaty z Church Split (Rozdělení církve) od Dr. Roye L. Bransona. Dr. W. A. Criswell řekl toto o knize Dr. Bransona, Church Split (Rozdělení církve):

Pokud tento rok vynecháte jakoukoliv jinou knihu, nevynechejte Church Split (Rozdělení církve). Je to kniha, kterou potřebuje číst každý pastor.

– Dr. W. A. Criswell,
   Dlouhodobý pastor
   První baptistické církve v
   Dallasu, Texasu.


Dr. Lee Roberson, poradce Tennessee Temple University, řekl o knize Dr. Bransona:

Pastoři a vedoucí budou mít užitek ze čtení této knihy.

Dr. Branson řekl: “Většina jáhnů je nebezpečných, protože se pokoušejí dělat práci pro kterou nemají kvalifikaci” (Branson, p. 51).

Jak můžeme zabránit rozdělení církve v budoucnu? Dr. Branson říká, že se musíme vrátit k prvním principům. Dr. Branson říká, že

a. Jejich programem bylo kázání, modlení, vyučování a evangelizování.

b. Byli chráněni svými pastory.

“Pamatujte na své vůdce, kteří vám předložili Boží slovo: všímejte si výsledku jejich života a berte si příklad z jejich víry” (Židům 13:7).

“Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní: bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním – to by vám přece nebylo prospěšné” (Židům 13:17).

c. Získávání ztracených duší a jejich vyučování byla jejich vášeň.

d. Všechno zjednodušuj!

Zbav se všeho kromě kázání, modlení a evangelizování.


1. Zbav se měsíčních obchodních setkání.

2. Zbav se setkání jáhnů.

3. Atd. (s. 228, 229, 230 Branson).

4. Zbav se obchodních setkání a všech výborů a porad.


Dr. Branson řekl: “Jediná ‘obchodní setkání’ v Bibli byla, když pastoři/proroci shromáždili lid a řekli v podstatě: ‘Toto budeme dělat,’ a lidé odpověděli: ‘Správně, budeme to dělat.’”

Dr. Branson říká: “Většina jáhnů je nebezpečná, protože zkouší dělat práci, pro kterou nemají kvalifikaci” (s. 51).

Jáhnové nevedou výbory; není jim dána v Bibli vůbec žádná autorita k rozhodování. Vedení církve je dáno výhradně pastorovi. Bůh říká:

“Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní: bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním – to by vám přece nebylo prospěšné” (Židům 13:17).

Jeden z jáhnů se zeptal: “Co si myslíš, že mají jáhnové dělat?”

Pastor otevřel Skutky 6:1-6. a řekl: “Zde je jediná práce přesně daná v Bibli.” Jáhen řekl: “Bible dává daleko více autority jáhnům než tohle!”

Pak jiný jáhen řekl: “Vím, že Bible dává za úkol jáhnům dělat daleko více než tohle.”

Pastor řekl: “To je to poslední co bylo řečeno o tomto předmětu. Proč? Protože o tom není v Bibli žádná zmínka.”

Protože jáhnové nejsou ordinováni a nemají říkat pastorovi co dělat nebo nedělat, jako zakladatel a emeritní pastor této církve ustanovím nyní na jeden rok tři muže jako jáhny. Ustanovím pana Menciu, pana Nganna a Johna Wesleye Hymerse jako jáhny na jeden rok a Dr. Cagana na dva roky.

Každý leden budeme mít jedno setkání, ve kterém ustanovím nebo znovu ustanovím jáhny na další rok, pokud budu schopen to udělat.

Znovu nyní přečtu otevírající oddíl. Prosím znovu nalistujte se mnou ve své Bibli skutky 6:1-7.

“V té době, když se počet učedníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: “Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratří, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě Slova.” Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo, a tak vybrali: Štěpána (muže plného víry a Ducha svatého), Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše (proselytu z Antiochie). Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru” (Skutky 6:1-7).

Prosím postavme se a zpívejme dnes tuto píseň:

Udělej si čas být svatým, mluv často s Pánem svým,
   Zůstávej v Něm vždycky a Jeho slovem naplněným.
Udělej si přátele z dětí Božích, slabým pomoc dej.
   Nikdy nezapomeň, Jeho žehnání hledej.

Udělej si čas být svatým, ač svět běží dál.
   Buď dlouho někde v skrytu, jen s Ježíšem bys stál.
Hleď na Ježíše, tím budeš jako On více jen.
   Tví přátelé zří v chování tvém, že jsi mu podoben.

Udělej si čas být svatým, v duši své klid měj.
   Myšlenky a motivy vládě Jeho poddej.
Tak vedeni Jeho Duchem lásky k prameni,
   brzy budeme pro službu nebi vybaveni.
(“Take Time to be Holy” od William D. Longstaff, 1822-1894; sloky 1, 2 a 4).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.