Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZODPOVĚZENÍ OTÁZEK

ANSWERING QUESTIONS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.,
emeritního pastora

Lekce podaná v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 4. října 2020
A lesson given at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, October 4, 2020

Píseň zpívaná před lekcí:
“O For a Thousand Tongues”
(od Charlese Wesleye, 1707-1788).


Měl bys být uražený, když ti někdo položí otázku? Určitě ne. Apoštol Petr řekl:

“Ale Pána Boha posvěcujte v srdcích vašich. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a bázní” (I. Petrova 3:15).

Běžné otázky

1. Nevěřím Bibli.

Apoštol Pavel citoval Bibli Řekům, kteří jí nevěřili. Pavel se nesnažil přesvědčit ty, kterým svědčil. Svědectví je náš hlavní úkol zvěstování, nikoliv obrana.

Máme za úkol svým svědectvím zvěstovat, nikoli bránit se.

Hlavní poselství z Bible je o tom, jak může člověk získat věčný život. Pokud řekne, že nevěří ve věčný život, tak můžete říci: “Jak rozumíš tomu, co o tom říká Bible?“

Asi z 98 procent lidé řeknou: “Dodržováním Desatera přikázání nebo napodobováním příkladu Krista.” Tehdy můžeš říci: “Toho jsem se obával. Odmítl jsi Bibli, aniž bys porozuměl jejímu hlavnímu poselství, protože tvoje odpověď je nejen nesprávná, ale je zcela odlišná od toho, co učí Bible. Nemyslíš si, že by bylo moudřejší, abych se s tebou sdílel o tom, co o této věci učí Bible? Pak můžeš učinit správné rozhodnutí zda to odmítnout nebo přijmout.”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Nyní ti přečtu 10 proroctví o Ježíši.

(1) Vysmívání.

“Nýbrž místo pokrmu poskytli mi žluči, a v žízni mé napájeli mne octem” (Žalm 69:21).

(2) Utrpení pro druhé.

“Ještotě on nemoci naše vzal, a bolesti naše vlastní on nesl… on pak raněn jest pro přestoupení naše, potřín pro nepravosti naše… Hospodin uvalil na něj nepravosti nás všech” (Izajáš 53:4-6).

(3) Činění zázraků.

“Tehdáž otevrou se oči slepých, otevrou se též i uši hluchých,” (Izajáš 35:5 – 713 BC).

(4) Zrazení přítelem.

“Také i ten, s nímž jsem byl v přátelství, jemuž jsem se dověřoval, a kterýž jídal chléb můj, pozdvihl paty proti mně” (Žalm 41:9).

(5) Prodání za třicet stříbrných.

“Dejte mzdu mou…I odvážili mzdu mou třidceti stříbrných” (Zacharjáš 11:12 – 487 BC).

(6) Poplivání a trestání.

“Těla svého nastavuji bijícím…tváři své neskrývám od pohanění a plvání” (Izajáš 50:6 – 712 BC).

(7) Přibití na kříž.

“Zprobijeli ruce mé i nohy mé” (Žalm 22:16).

(8) Opuštění Bohem.

“Bože můj, Bože můj, pročež jsi mne opustil?” (Žalm 22:1).

(9) Jeho vzkříšení.

“Aniž dopustíš svtaému svému viděti porušení” (Žalm 16:10).

(10) Obrácení pohanů.

“Aj, služebník můj…onť soud národům vynášeti bude ” (Izajáš 42:1 – 712 BC).

Toto je jen 10 proroctví o Ježíši. V Bibli je více než dva tisíce konkrétních proroctví, která už byla naplněna.

Před několika roky časopis National Enquirer vyjmenoval 61 proroctví od známých moderních “proroků.” Těchto 61 proroctví se mělo stát v posledních šesti měsících roku. Jak se jim to povedlo? Věřte nebo ne, minuli se ve všech 61 proroctvích! Řekli, že papež Pavel půjde do důchodu a římskokatolická církev bude převzata společenstvím laiků; že George Foreman si udrží svojí těžkou korunu v zápase s Mohammedem Ali v Africe; a že Ted Kennedy bude vést prezidentskou kampaň! Rozdíl mezi těmito moderními proroctvími a těmi v Bibli je, že ta moderní “proroctví” byla jenom špatně a bibličtí proroci měli ve všem pravdu!

2. Vyvrací evoluce stvoření?

Dr. A. W. Tozer řekl: “My, kteří věříme Bibli víme, že vesmír je stvořen. Není od věků, protože měl svůj začátek. Není výsledkem série různých náhod, které do sebe zapadly a začaly fungovat. Takové vysvětlení není důvěryhodné.”

Mladého muže se zeptali: “Jaký důkaz tě přesvědčil, že evoluce je pravdivá?” On odpověděl: “Pro mě dokazuje evoluci podobnost mezi zvířaty a lidmi.”

V 50. letech 20. století James Watson a Francis Crick objevili klíčovou molekulu života, DNA – objev, který jim přinesl Nobelovu cenu. Lidské tělo má přes bilion molekul DNA. Je to neuvěřitelně komplexní systém.

Crick, ateista a evolucionista, se rozhodl zjistit pravděpodobnost, že molekuly DNA vznikly spontánně během 4.6 miliard let, což je podle evolucionistů trvání života země. Jaké mohly býti změny molekul DNA v jednotlivé buňce v této historii země? Žádné. Dokonce ani v průběhu 4.6 miliard let se to nemohlo stát!

Řekl pak Francis Crick, že to byl Bůh, kdo to udělal? Neřekl.

Zdá se to podivné, že žádný z těchto vědců, i když získal tento důkaz, nepřiznal, že jejich teorie je špatná? Žádný z nich neřekl: “Už od Darwina jsme učili něco nepravdivého. Učili jsme vás, že život vznikl z pravěkého slizu když se spojily aminokyseliny a vytvořily buňku. A my jsme tak vznikli po miliardě let. Mysleli jsme, že takto se to stalo. Ale naše teorie byla vyvrácena. Omlouváme se, že jsme vás oklamali.”

Víš co udělal Francis Crick? Přišel s ještě nemožnější teorií. Jeho nová teorie byla, že vyspělá rasa bytostí na nějaké vzdálené planetě vyslala kosmické lodi se spermaty na palubě a tak vznikly různé planety. A odtud jsme přišli i my. Zní to trochu jako hvězdné války!

Život nemůže přijít odkudkoli. Proto se v Bibli píše: “Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi” (Genesis 1:1).

Tři důkazy, které mi pomohly věřit v Boží existenci:

(1) Zákon příčiny a důsledku.

     Protože vidím ve vesmíru příčiny a důsledky, logicky mi to ukazuje na jedinou neviditelnou příčinu, kterou věřím, že je Bůh.

(2) Důkaz projektování.

     Pokud bys se dostal na Mars a našel tam dokonale vyprojektované hodiny, tak bys logicky mohl odvodit, že hodiny odkazují na svého tvůrce. Tak elegantně vytvořený svět ukazuje na stvořitele světa, projektanta, kterého nazývám Bůh.

(3) Důkaz osobnosti.

     Díváme se na slavný obraz Mona Lisa. Vidíme důkaz osobnosti. Obraz by nemohl být výsledkem neosobní příčiny. Tento třetí důkaz je důležitý, protože příčina nebo síla nás nebude činit zodpovědnými, ale osoba nás může a bude činit zodpovědnými za naše hříchy.

3. Můj Bůh není takový.

Život Johna Wesleye, který založil metodistickou církev, znázorňuje velmi jasně důležitost důvěry pro získání spasení jen v Ježíši Kristu. Odešel na pět let na seminář do Oxfordu a pak se stal služebníkem Anglikánské církve, kde sloužil asi deset let. Zhruba ke konci té doby, zřejmě v roce 1735, odešel jako misionář z Anglie do Georgie.

V jeho službě však nebyla skutečná moc, ačkoliv mohl být pokládán za velmi zbožného člověka. Vstával ve čtyři hodiny ráno a dvě hodiny se modlil. Pak hodinu četl Bibli ještě předtím, než šel do vězení a nemocnic, aby sloužil. Učil, modlil se a pomáhal až pozdě do noci. Dělal to celé roky. Metodistická církev vlastně dostala svůj název z metodického života zbožnosti, kterým žil Wesley a jeho přátelé.

Na cestě zpět z Ameriky byla na moři velká bouře. Malá loď na které se plavili, se potápěla. Obrovské vlny se valily přes palubu a vítr trhal plachty. Wesley se bál, že v tu hodinu zemře a byl vyděšený. Nebyl si jist, co by se s ním stalo, kdyby zemřel. Navzdory všem svým snahám být dobrý, byla pro něj smrt velkým, černým, hrozivým otazníkem.

Na druhé straně lodi byla skupina mužů, kteří zpívali písně. Zeptal se jich: “Jak můžete zpívat, když v tuto noc asi zemřete?” Odpověděli: “Pokud se tato loď potopí, pak budeme navždy s Hospodinem.”

Wesley odešel, potřásal hlavou a myslel si: “Jak to mohou vědět? Co udělali více než jsem udělal já?” Pak dodal: “Přišel jsem, abych obrátil pohany. Ale kdo obrátí mě?”

Boží prozřetelností se podařilo loď dostat zpět do Anglie. Wesley odešel do Londýna a přišel na ulici Aldersgate do malé kaple. Tam slyšel muže, jak čte kázání, které napsal Martin Luther před dvěma sty roky s názvem “Luther’s Preface to the Book of Romans.” Toto kázání popisovalo, co je opravdová víra. Je to důvěra jen v Ježíše Krista pro spasení – a nikoliv v naše dobré činy.

Wesley si najednou uvědomil, že byl celý svůj život na špatné cestě. Tu noc napsal do svého časopisu tato slova: “Asi o tři čtvrtě na deset, zatímco kazatel popisoval změnu, kterou Bůh působí v srdci skrze víru v Krista, cítil jsem, že se moje srdce zvláštně zahřálo. Pocítil jsem, že důvěřuji v Krista, jen v samotného Krista pro spasení; a bylo mi dáno ujištění, že Kristus sňal mé hříchy, ano dokonce i mé hříchy, a zachránil mě od zákona hříchu a smrti.”

To je ono. To je zachraňující víra. Tak učinil pokání ze svých hříchů a pro spasení vložil důvěru v samotného Ježíše Krista. Řekl bys, že Wesley před tímto večerem nevěřil v Ježíše Krista? Samozřejmě věřil. Byl biblickým učencem a studoval věci o Kristu v angličtině, latině, řečtině a hebrejštině. Věřil v Krista, ale pro své spasení důvěřoval Johnovi Wesleymu.

Potom se stal Wesley největším kazatelem osmnáctého století. Ale všechno to začalo, až když vložil svoji důvěru pro spasení v samotného Ježíše Krista a přijal Jej jako Svého Pána. (Dr. D. James Kennedy, Evangelism Explosion, čtvrtá edice, Tyndale House Publishers, 1996, ss. 183-184).

Gnozeologie je oblast filozofie, která se vypořádává s otázkou – jak víme? Jsou dva způsoby jak lidé odpovídají na to, co si myslí o Bohu.

1. Racionalismus. Uplatnění racionalismu vedlo lidstvo po divných a bizarních náboženských cestách.

2. Zjevení. Křesťanská církev se vždy držela toho, že Bůh zjevil sebe sama skrze Bibli a především skrze Svého syna, Ježíše Krista. Takže otázkou není co si někteří z nás myslí. Otázkou je, “Co řekl Bůh v Bibli a skrze Svého syna Ježíše Krista?”

4. Jsou pohané ztraceni?

     Řekni: “To co zde a nyní děláme má daleko větší naléhavost než vyřešení teologické debaty.”
     Můžeš říci: “Bobe, to je dobrá otázka, ale já věřím, že opravdu můžeme nechat pohany v Africe v Božích rukou, v rukou toho, který je nekonečně velký a nekonečně milostivý. Chci, abys dnes jistě věděl, že máš věčný život. Snad později můžeme vidět vše, co Bůh řekl o těch, kteří nikdy neslyšeli evangelium…Problém se točí okolo otázky: ‘Poslal by Bůh pohany do pekla jednoduše proto, že nevěřili v Krista, o kterém nikdy neslyšeli?’
     V Bibli se píše, že Kristus nepřišel odsoudit ty, kteří už byli odsouzeni. Lidé jsou odsouzeni jen pro jednu věc – své hříchy.”

5. Nevěřím v život po smrti.

(1) Platón. Starověký filozof Platón ukázal, že aby ze semena vyrostl strom s lahodným ovocem, nejdříve musí projít procesem rozkladu a umírání. Platón odvodil, že i lidské tělo musí zemřít předtím, než se může objevit v jiném světě a jiném životě.
     Platón žil čtyři století před Kristem a apoštolem Pavlem. Přesto učil stejný důkaz o životě po smrti, ke kterému Pavel a Kristus poukázali v I. Korintským 15:35-36 a Janovi 12:24.

(2) Filozof Immanuel Kant sledoval, že všichni lidé mají starost o to, co je správné a co špatné, o smysl morální povinnosti. Řekl: “Proč jednat správně, kdy spravedlnost nezvítězí?” Jinými slovy zdůvodnil, že aby povinnost měla nějaký smysl tak musí existovat spravedlnost, protože proč jednat správně, pokud nezvítězí spravedlnost? Zdůvodnil, že když spravedlnost nezvítězí v tomto životě, tak musí být nějaké jiné místo kde zvítězí. Jinými slovy, filozof Kant zdůvodnil, že spravedlnost vyžaduje život po smrti. Toto zní jako to, co se píše v Bibli v Židům 9:27.
     Tedy pro Immanuele Kanta praktická etika vyžaduje život po smrti a soudce, který je hodně podobný Bohu Bible.

(3) První zákon termodynamiky, tak jak byl stanoven Einsteinem, konstatuje to, že energie a hmota nemohou být vytvořeny nebo zničeny. Pokud by člověk úplně přestal existovat, byl by to jediný případ ve vesmíru. Bible v I. Listu Korintským 15:49-51 popisuje, že tělo křesťana nikdy nepřestává existovat. Proto Einstein nebyl ateista.

(4) Poslední slova umírajících lidí.
     Ateista Gibbon na své smrtelné posteli zvolal: “Všechno je tmavé.” Jiný ateista jménem Adams, když umíral, tak vykřikoval: “V této místnosti jsou démoni a chtějí mě stáhnout dolů.”
     V protikladu k tomu skladatel křesťanských písní Christian Toplady zvolal: “Všude je světlo, světlo, světlo!” Everett předtím než zemřel, říkal: “Sláva, sláva, sláva.” Tisícům lidí bylo zjeveno, co přijde, život, do kterého přecházeli.

6. Vzpomínky resuscitovaných lidí.

Stojí za to vědět, že nedávno několik vědců způsobilo rozvíření ve vědeckém světě, že závěry jejich vyšetřování způsobily že uvěřili, že život pokračuje za hrobem. Slyšel jsem o slavných vědcích, kteří prožili předzvěst nebe nebo pekla. Tyto zkušenosti zanechávají otázky, které mají být zodpovězeny. Ale poskytují i zajímavé svědectví.

Elizabeth Kubler-Ross zjevně nebyla křesťankou, ale toto bylo její prohlášení: “Důkaz je nyní nezvratný. Existuje život po smrti.” Dr. Kubler-Ross řekla, že tyto zkušenosti blízké smrti byly vědecky ověřeny. “Jen jsme se obávali o tom mluvit,” řekla.

Dr. Raymond Moody řekl: “V momentu smrti je buď hučení nebo zavolání.” Všichni ti lidé podávali zprávu o tom, jak se vznášeli nad svým tělem a jak sledovali všechny lékaře v resuscitační místnosti. A to nebylo jen několik málo lidí, ale přes pět set lidí z celého světa. Každý z těchto lidí podával zprávu, že viděl člověka, kterého popsali jako náboženskou postavu. A říkali to zvláště ateisté.

Dr. Kubler-Ross řekla stovkám lékařů: “Říkávala jsem: ‘Věřím v život po smrti.’ Ale nyní to vím.”

Tisíc lékařů profesionálů a učenců poctilo tuto lékařku potleskem ve stoje, když zakončila svůj projev.

7. Co s reinkarnací?

Je to víra v hinduismu a buddhismu, ale nikoli v křesťanství! Odpověděl bych: “V Bibli se píše: ‘A jakož uloženo lidem jednou umříti, a potom bude soud’” (Židům 9:27).

Všechny tyto myšlenky ignorují vykoupení Ježíšem Kristem a Jeho dokonalou spravedlnost. Svojí smrtí na kříži Ježíš jednou pro vždy snímá všechny naše hříchy. Takže když důvěřujeme Ježíši, jsme očištěni krví, kterou Ježíš prolil na kříži!

8. Peklo není skutečné.

Říkáme: “Psychologie dokazuje, že odmítáme nejvášnivěji ty věci, kterých se nejvíce obáváme. Uvažuji, jestli tím důvodem proč nevěříš v peklo, je hluboko ve tvé duši obava, že pokud existuje takové místo, tak bys tam mohl jít.” Často je odpověď: “Myslím si, že máš pravdu.”

Ale musíš pokračovat a říci svoji nabídku: “Nechci, abys nevěřil v peklo. Ale můžeš jistě vědět, že nepůjdeš do pekla. To je to, o čem je celé evangelium. Věřím v peklo, ale vím, že tam nepůjdu kvůli Božímu slibu. To je daleko lepší než říkat: ‘Vím, že nepůjdu do pekla, protože nevěřím, že existuje takové místo.’”

9. Mám své peklo zde na zemi.

Víš, máš částečně pravdu. Znal jsem drogově závislé, kteří prošli živým peklem na zemi. Znal jsem alkoholiky, kteří byli zotročeni alkoholem.

Pastor Mark Buckley vypráví o užívání drog a o tom, jak skončil v psychiatrické léčebně. Pastor Buckley utekl peklu na zemi tím, že vložil důvěru v Ježíše. Ježíš zachránil Rev. Buckley z drogové závislosti – z pekla na zemi. Můžeš si objednat výtisk jeho nádherného obrácení k Ježíši – jeho život byl změněn spasením v Ježíši Kristu. Jdi na Amazon.com a objednej si Markovu knihu. Jmenuje se: “From Darkness to Light: My Journey” od pastora Marka Buckleyho. Pokud přečteš prvních pár stran, přečteš celou knihu. Já sám jsem ji četl dvakrát.

Nectíme sobotu, ale souhlasíme s pastorem Buckleym, který řekl:

“Když vložíme důvěru v Boha a odpočíváme, může nám dát vhledy a porozumění, které nás dlouhodobě uschopňují, abychom nesli dobré ovoce…Nezastupuji duchovní legalismus. Povzbuzuji tě, aby sis vyhradil čas na odpočinek, a byl tak zdravý” (From Darkness to Light: My Journey, od Marka Buckleyho).

Postav se a zpívej naši píseň!

Kéž bych tisíc jazyků k zpěvu měl
   ke chvále velkého Vykupitele mého,
k oslavě mého Boha a Krále bych pěl,
   triumfy milosti Jeho.

Můj milostivý Mistře a můj Bože,
   pomoz mi, ať je rozhlášena,
po vší zemi i za moře rozšířena,
   čest Tvého jména.

Ježíš! Jméno které obavy rozpustí,
   to, které trápení by ustalo, praví.
Hudba, co v uších hříšného se spustí,
   Je život, mír i zdraví.

Láme moc zrušené viny,
   Vězňům svobodu dá všem.
Jeho krev smyje nejhorší špíny.
   Jeho krev je mým prospěchem.
(“O For a Thousand Tongues” od Charles Wesley, 1707-1788).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.