Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK BÝT PŘEMOŽITELEM!

HOW TO BE AN OVERCOMER!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.,
emeritního pastora
Upraveno ze života měnícího kázání
Timothy Linem, Ph.D., který byl mým pastorem 24 let.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpolede, 26. července 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, July 26, 2020

Chvalozpěv zpívaný před kázáním:
     “Am I a Soldier of the Cross?” (od Isaac Watts, 1674-1748).

“Probuď se, vánku severní, přijď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí výtečné ovoce její” (Píseň Šalamounova 4:16).


Toto je nejdůležitější kázání, jaké jsem kdy ve svém životě slyšel. Když budeš číst můj životopis uvidíš, proč toto kázání změnilo můj život. Dr. Robert L. Sumner řekl: “Oceňuji a obdivují člověka, který chce stát za pravdou – i když všechny okolnosti jsou proti němu. R. L. Hymers ml. je tímto druhem křesťana” (The Honor Was All Mine: Giants of the Faith Whose Paths Crossed Mine, Biblical Evangelism Press, 2015, pp. 103-105). Jeden z našich misionářů v Indonésii řekl: “Dr. Hymers je hrdina, který přežil mnohé smrtelné války.” Toto je kázání od Dr. Timothy Lina, které mě inspirovalo v tom, abych pracoval, abych byl přemožitelem. Doufám, že toto kázání také změní tvůj život.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Timothy Linem řekl: “Člověk nebyl stvořen náhodou; byl stvořen s cílem, aby vládl Božímu stvoření…Josefův život představuje přípravu, kterou věřící potřebuje, aby mohl vládnout [v Kristově přicházejícím království].”

Než se stal Josef vladařem nad Egyptem, provedl jej Bůh dlouhou těžkou cestou, aby jej připravil být přemožitelem a držitelem Jeho slova až do úplného konce [jeho] života. Velké věci, které Josef dělal se nevztahovaly jen k Egyptu, ale také k Izraeli a k Boží církvi napříč věky. Bez Josefova vládnutí nejenže Egypťané mohli vyhladovět, ale také izraelský národ mohl být zničen a nebylo by dokončeno zjevení Božího vykoupení v Genesis.

Kroky, které Bůh učinil, aby upevnil Josefův duchovní život, se objasňují ve světle Písně Šalamounova 4:16.

“Probuď se, vánku severní, přijď, vánku jižní, ať voní moje zahrádka, ať její balzámy proudí jak bystřiny, ať přijde do své zahrady můj milý a jí výtečné ovoce její” (Píseň Šalamounova 4:16).

Když budeme pozorně studovat Josefův život, můžeme pozorovat, jak nad ním Bůh nechal vát střídavě severní a jižní vítr až do té doby, než zavoněla aromatická koření jeho charakteru. Bůh připravil jeho charakter utrpeními, procvičil jeho tělo dřinou, vystavil jej nemilosti a pokoření a frustroval jej nespravedlností a nevděkem, aby jeho mysl byla kultivována, jeho citlivost stabilizována, jeho chtění posilováno, jeho víra a charakter rozvíjeny a jeho víra v Pána zvětšena. V Josefově životě je jasně vidět působení severního i jižního větru.

Jižní vítr – užívat si rodičovské lásky

Prosím otočte na Genesis 37:1-4.

“I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kenaanské. Toto je rodopis Jákobův. Sedmnáctiletý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce; vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova.” (Genesis 37:1-4).

Dr. Lin řekl: “Rodičovská láska má hodně co do činění s budoucími vlastnostmi dítěte …”

“Josef znal rozdíly mezi láskou a zlem…láska a pravda jsou dva interaktivní koncepty, ale toto neplatí o lásce a zlu, což jsou dvě rozdílné kategorie. Vyhnout se vystavování se zlu není láska, ale zbabělost…Dokud je motiv člověka sobecký, tak vystavování se zlu je ušlechtilý čin a měl by být povzbuzován… Podrobnosti Josefových dvou snů zranily pýchu jeho bratrů a roznítily jejich nenávist; přesto Josef stále miloval své bratry a zůstal poslušným synem svého otce.”

Já sám jsem neměl lásku svého otce, ale lásku svojí matky a protože jsem ji miloval, nezahořkl jsem proti svému otci. Moje matka nebyla sice dokonalá, ale “Ona byla tou nejmilejší, nejsladší, nejchytřejší osobou, kterou jsem znal ve svém mladém životě. Učila mě milovat knihy, řídit auto a ze všeho nejdůležitější věc - postavit se a říci, co má být řečeno, dokonce i když jsem stál sám” (s. 16 mého životopisu). Má matka byla vždy mým obráncem a advokátem. Matčina poslední slova ke mně byla: “Miluji tě, Roberte” (s. 181). Když moje matka byla konečně ve svých 80 letech spasena, byla to jedna z největších věci, která se mi v životě stala.

Severní vítr – Prodán do otroctví –
Genesis 37:18-36

Prosím otočte na Genesis 37:23-28 a postavte se, když to budu číst.

“Jakmile Josef přišel k bratrům, strhli z něho suknici, tu suknici pestře tkanou, kterou měl na sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, bez vody. Pak se posadili, aby jedli chléb. Tu se rozhlédli a spatřili, jak od Gileádu přichází karavana Izmaelců; jejich velbloudi nesli ladanum, mastix a masti. Táhli s tím dolů do Egypta. Juda řekl bratrům: „Čeho tím dosáhneme, když svého bratra zabijeme a jeho krev zatajíme? Pojďte, prodejme ho Izmaelcům, ale sami na něho nesahejme; vždyť je to náš rodný bratr.“ Bratři ho uposlechli. Když midjánští obchodníci jeli kolem, vytáhli Josefa z cisterny a prodali ho Izmaelcům za dvacet šekelů stříbra. Ti přivedli Josefa do Egypta.” (Genesis 37:23-28).

Posaďte se prosím.

Dr. Lin řekl: “Upřímnost, poslušnost, trpělivost, věrnost, svědomitost, ohleduplnost a moudrost nejsou získány jednoduchým životem, ale tím, že vytrváme v utrpeních a překážkách. Josef by nikdy nebyl zcela vybaven, aby byl [přemožitelem], kdyby zůstal doma. Být prodán za 20 stříbrných by způsobilo u mnoha, že by smrtelně onemocněli. Ale Josef neobviňoval nebo neproklínal své bratry, i když se mohl divit, jak asi Bůh za těchto okolností naplní jeho dva sny.”

Jižní vítr – získání sebevědomí a úcty –
Genesis 39:1-6

Prosím otočte na Genesis 39:1-6 zatímco to budu číst.

“Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu.” (Genesis 39:1-6).

Vyhledej.

Jozef byl prodán veliteli Faraonovy stráže jménem Putifar. Místo toho, aby si stěžoval, šel Josef pracovat a plnil zadané povinnosti. Získal důvěru svého pána Putifara a stal se úspěšným člověkem. Ale Josef potřeboval další cvičení. Takže ho Bůh vystavil pokušení a nespravedlnosti..

Severní vítr – Čelit pokušení a nespravedlnosti –
Genesis 39:7-20

Nyní se postavte, když budu číst Genesis 39:1-18. Dr. Lin řekl, “Když vane severní vítr do jejich životů, tak si mnoho mladých lidí myslí, že je to tragické…Ale takový problém je často dílem Boží milosti. Jeremjáš řekl: ‘Dobré je muži, jestliže nosil jho už ve svém mládí.’ (Pláč 3:27). Lehký život bez boje může zničit mladého člověka. Ale jho zrozené v mládí je pro něj odrazovým můstkem, aby dosáhl vyšší úrovně.”

“Josef byl odveden dolů do Egypta. Od Izmaelců, kteří ho tam dovedli, si ho koupil Egypťan Potífar, faraónův dvořan, velitel tělesné stráže. S Josefem však byl Hospodin, takže ho provázel zdar; byl v domě svého egyptského pána. Jeho pán viděl, že je s ním Hospodin a že všemu, co on činí, dopřává Hospodin zdaru. Josef proto získal jeho přízeň a posluhoval mu. Potífar ho ustanovil správcem svého domu a svěřil mu všechno, co měl. A od té chvíle, co ho Egypťan ustanovil ve svém domě nade vším, co měl, žehnal Hospodin jeho domu kvůli Josefovi. Hospodinovo požehnání bylo na všem, co měl, v domě i na poli. Ponechal tedy všechno, co měl, v rukou Josefových. Nestaral se přitom o nic, leda o chléb, který jedl. Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těchto událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala: „Spi se mnou!“ Ale on odmítl a ženě svého pána řekl: „Pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě; svěřil mi všechno, co má. V tomto domě není nikdo větší než já. Nevyňal z mé správy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu!“ A třebaže se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ní. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácích v domě nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy: „Spi se mnou!“ Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Když viděla, že jí nechal svůj oděv v ruce a utekl ven, křikem přivolala služebnictvo a vykládala jim: „Hleďte, přivedli nám Hebreje, a on se u nás bude miliskovat! Přišel za mnou a chtěl se mnou spát. Proto jsem se dala do takového křiku. Jak slyšel, že se dávám do křiku a volám, nechal svůj oděv u mne, utekl a vyběhl ven.“ Uložila oděv u sebe, dokud nepřišel jeho pán domů. Jemu vykládala totéž: „Přišel za mnou ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, a chtěl se se mnou miliskovat. Když jsem se dala do křiku a volala, nechal svůj oděv u mne a utekl ven.“ (Genesis 39:1-18).

Posaďte se prosím.

Jednoho dne, když Josef pracoval v Putifarově domě, jeho manželka chytila Josefa a zkoušela ho přimět, aby se s ní vyspal. Ale Josef se jí vytrhl, nechal jí v ruce svůj oděv a utekl.

Toto pokušení by pro jiné muže mohlo být neodolatelným, ale Josef to překonal. Rychle to překonal tím, že ihned utekl. Některá pokušení mohou být překonána tím, že jim čelíme, ale pokušení spojená se sexem a chtíčem mohou být překonána jen útěkem (ve II. Timoteovi 2:22 se píše, “Vyhýbej se mladické prudkosti”). Josefovo vítězství – jeho věrnost – Bohu, Putifarovi, který si tak velmi věřil, a jeho vítězství nad sebou samým způsobily, že jeho čistota byla uchráněna od poskvrnění. Kvůli Bohu šel raději do vězení, než by podlehl touze zlé ženy. Takže Josef upadl v nemilost Putifarovy manželky a když se Putifar vrátil domů, jeho žena Josefa obvinila a Putifar uvrhl Josefa do vězení.

Jižní vítr – podpora a přátelství –
Genesis 39:21-40:22

Otočte na Genesis 39:19-22. Postavte se, když já budu číst.

“Jakmile Josefův pán uslyšel slova své ženy, která ho ujišťovala: „Jak říkám, tohle mi provedl tvůj otrok,“ vzplanul hněvem, vzal Josefa a vsadil ho do pevnosti, tam, kde byli vězněni královi vězňové. Tak se Josef ocitl v pevnosti. Ale Hospodin byl s ním, rozprostřel nad ním své milosrdenství a zjednal mu přízeň u velitele pevnosti; ten Josefovi svěřil všechny vězně v pevnosti. Řídil vše, co se tam mělo dělat.” (Genesis 39:19-22).

Posaďte se prosím.

I když se Josefovo fyzické prostředí změnilo k horšímu, jeho duchovní přesvědčení nikoliv. A Boží přítomnost byla pro něj požehnáním i ve vězení.

Josef byl schopen vytvořit přátelské prostředí i ve vězení. Faraonův nejvyšší číšník a pekař, kteří byli také ve vězení, byli znepokojeni sny. Nikdo jim nedovedl vysvětlit, co tyto sny znamenají. V Josefově mysli mohl Bůh udělat cokoliv. Josef vyložil sny nejvyššímu číšníkovi a pekaři. Po třech dnech se oba výklady naplnily. Nejvyšší číšník byl vrácen do funkce a pekař byl pověšen. Toto byl Josefův jižně vanoucí vítr, který vanul dokonce i ve vězení.

Severní vítr – Snášení nevděčnosti a nedochvilnosti –
Genesis 40:23

Podívejme se na Genesis 40:23.

“Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl; zapomněl na něho.” (Genesis 40:23).

Josefovo věznění, prodloužené o další dva roky, bylo pro něj určitě chladným severním větrem. “Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl; zapomněl na něho.” (Genesis 40:23). To ukazuje na nevděčný charakter nejvyššího číšníka. Taková situace by mohla vést člověka k tomu, aby nenáviděl svět pro jeho nevděčnost, ale ne Josefa. Ten se naučil ctnosti čekání na to, až bude Bůh pracovat. Bůh prodloužil jeho čas ve vězení, aby zvýšil Josefovu trpělivost v očekávání toho, až bude Bůh pracovat a prohloubil jeho důvěru v Boží věrnost. Boží vyčkávání bylo důkazem Boží mimořádné milosti. Později David řekl: “Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina” (Žalm 27:14).

Jižní vítr – panování jako Král –
Genesis 47:12-31

Postavte se, když budu číst Genesis 47:12-17.

“A opatřoval svého otce i bratry chlebem, celý dům svého otce až po ty nejmenší. V celé zemi nebyl chléb; hlad doléhal velmi těžce. Země egyptská i země kenaanská byly hladem vyčerpány. Za obilí, které nakupovali, vybral Josef všechno stříbro, co se ho jen v zemi egyptské a kenaanské našlo, a odvedl je do faraónova domu. Tak došlo v zemi egyptské i kenaanské stříbro a všichni Egypťané přicházeli k Josefovi a žádali: „Dej nám chleba; copak ti máme umírat před očima jen proto, že nemáme stříbro?“ Josef rozhodl: „Když už nemáte stříbro, dejte svá stáda a já vám za ně dám chléb .“ Přiváděli tedy svá stáda k Josefovi a Josef jim dával chléb za koně, za stáda bravu a skotu a za osly. Pečoval o ně tím, že jim v onom roce poskytoval za všechna jejich stáda chléb.” (Genesis 47:12-17).

Posaďte se prosím.

Dr. Lin řekl: “Žádné poučení není radostné, když je přijímáno; je to vždy bolestivé a nepříjemné. Ale přináší to ovoce spravedlnosti v těch, kteří byli takto vycvičeni.” Otoč na Židům 12:11:

“Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.” (Židům 12:11).

Vyhledej.

Na konci těchto dvou dlouhých let Bůh způsobil, že Farao měl sen, a nejvyšší číšník si vzpomněl, jak Josef vyložil jeho sen. Řekl Faraonovi, aby o vyložení svého snu požádal Josefa! Sen znamenal, že těch sedm let hojnosti bude následovat sedm let hladomoru. Farao pověřil Josefa, aby připravil plán na těch přicházejících sedm let hladomoru. Farao viděl, že Josef má na tuto práci nadpřirozené obdarování. Tak byl tedy Josef ustanoven panovníkem nad celou egyptskou zemí (41:38-43). Josef panoval nad Egypťany s moudrostí a soucitem – a panoval nad svými bratry s disciplínou a láskou. Nakonec byl Josef poctěn nad svými bratry (49:26).

Dr. Lin řekl: “Tak jak Bůh cvičil Josefa, aby vedl pozemské království, tak Bůh cvičí své přemožitele, aby měli autoritu nad Jeho přicházejícím království. Spasení je bezpodmínečné, v tom nejsou zapojeny žádné skutky. Ale panování s Kristem v Jeho přicházejícím království je podmínečné.” V Bibli se píše:

“Jestliže s ním trpíme [vytrváme], budeme s ním i vládnout” (II. Timoteova 2:12).

Pastor Richard Wurmbrand prošel 14 lety utrpení v komunistickém vězení. Pastor Wurmbrand řekl: “Nepoznal jsem žádného křesťana věrného v nesnázích a vnitřních bojích, aby z nich nevyšel obohacený” (Preface of “If Prison Walls Could Speak”).

Dále pastor Wurmbrand řekl: “Moji bratři a sestry, musíte věřit, že vaše životy jsou jako hlína v Božích rukou. On nikdy nedělá chyby. Pokud je někdy na vás tvrdý…jen důvěřujte. Objevte poselství, pro které vás formuje. Amen.” (s. 16).

Pokud se stanete přemožitelem jako Josef, musíte si přivlastnit tento slib od Boha. Otočte na Zjevení 2:26.

“Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy” (Zjevení 2:26).

Děkuji, Dr. Timothy Line za to, že mě vyučuješ o tom, co jsme slyšeli ve tvém skvělém kázání. To změnilo můj život, drahý pastore. Dlužím svůj život tomuto vyučování!

Prosím postavte se a zpívejte náš chvalozpěv pro dnešní den: “Am I a Soldier of the Cross?”

Já jsem bojovník kříže, následuji Beránka svého.
Mám se bát přivlastnit si Jeho při, rdít se při vyslovení jména Jeho?

Mám být k nebi přinesen na květinovém lůžku lehčeji,
když jiní se pro svou výhru rvali jen a propluli krvavou peřejí?

Což jsou tu nepřátelé, jímž bych čelil? Což zastavit povodeň nemohu?
Je tento ničemný svět přítelem milostivým, který pomůže k Bohu?

Já zkrátka musím bojovat, když vládnout toužím, povzbuď, Pane, odvahu mou!
Snesu tu lopotu, přetrpím bolest, s podporou v Tvém slově danou.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Pokud ještě nejsi spasen, tak chci, abys důvěřoval Ježíši Kristu. On sestoupil z nebe, aby zemřel na kříži, aby zaplatil trest za tvůj hřích. V okamžiku, kdy vložíš svoji důvěru v Ježíše, Jeho krev tě očistí od každého hříchu. Modlím se, abys důvěřoval Ježíši.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.