Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.Píseň zpívaná před kázáním: “Higher Ground” (od Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


UKŘIŽOVÁN S KRISTEM!

CRUCIFIED WITH CHRIST!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.,
emeritní pastor

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 17. května 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 17, 2020

“Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne” (Galatským 2:20).


Co to znamená být “ukřižován s Kristem”? Věřím, že to znamená, že musíme jít skrze temnou noc duše. Musíme cítit svůj hřích, cítit bič zákona, cítit hřeby, zemřít s Kristem – spojení s Kristem v Jeho smrti stejně tak jako v Jeho vzkříšení.

Pastor Richard Wurmbrand zažíval ukřižování s Kristem, zatímco byl ve vězení, na samotce celé dva roky. Ve své knize In God’s Underground (V Božím podzemí) vysvětlil, jak byl ukřižován s Kristem. Wurmbrand řekl:

     Byl jsem držen na samotce v této cele po dva roky. Neměl jsem nic na čtení a žádné materiály na psaní; společnost mi dělaly jen mé myšlenky. A protože nejsem meditativní člověk, moje duše se nedovedla utišit.
     Věřil jsem v Boha? Nyní přišla zkouška. Byl jsem sám. Nevydělával jsem si a Bůh mi nabídl jen utrpení – budu pokračovat a milovat Jej?
     Pomalu jsme se naučil, že na stromu tichosti visí ovoce pokoje…Zjistil jsem, že dokonce i zde [na samotce] se moje myšlenky a pocity obracely k Bohu a že jsem mohl projít jednou nocí za druhou v modlitbě, duchovních cvičeních a chvále. Věděl jsem, že to nebyla žádná hra. VĚŘIL JSEM! (In God’s Underground, s. 120). (V Božím podzemí)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Co to znamená být “ukřižován s Kristem”? Znamená to, že musíš projít temnou nocí duše. Musíš cítit svůj hřích, cítit bič zákona, cítit hřeby, zemřít s Kristem – spojeni s Kristem v Jeho smrti stejně tak jako v Jeho vzkříšení.

Často tvrdohlaví muži jako já tím musí několikrát projít, než se poddají a jsou plně “ukřižováni s Kristem.” Já jsem stále v procesu učení se této pravdě.

Nejdříve jsem se naučil poznávat tuto pravdu tím, že jsem zůstal v čínské církvi, kde jsem byl po desetiletí “outsider”. Chtěl jsem odejít, ale Bůh by mě nenechal odejít. On mi jemně řekl, že nemám odcházet -v Židům 10:25 a jinde v Bibli. Takto jsem začal být “ukřižován s Kristem.”

Příště, když jsem byl zkoušen, bylo to v Jižním baptistickém semináři v Marin County. Neměl jsem rád to místo, protože téměř všichni profesoři byli neobrácení liberálové, kteří roztrhali Bibli na kousky. Nechtěl jsem tam být, ale opět, Bůh mi řekl, že tam mám zůstat nehledě na to, jak jsem se cítil. Jednou po půlnoci mne Bůh z mého pokoje zavolal ven do tmy. V “tichém, jemném hlasu” mi Bůh řekl: “Za mnoho let si vzpomeneš na tuto noc, že jsem ti řekl, že tvá hlavní práce by měla začít až když budeš starý…nyní se budeš učit se nebát. Já budu s tebou…Pokud to neřekneš ty, neřekne to nikdo a je nezbytně nutné, aby to bylo řečeno – a ostatní se bojí to říci, takže pokud to neřekneš, neřekne to nikdo, nebo to přinejmenším neřekne dobře.”

Potom tam byl můj profesor homiletiky Dr. Gordon Green, který mi řekl: “Hymersi, ty jsi velmi dobrý kazatel, jeden z nejlepších. Ale…nikdy nebudeš pastorem Jižní baptistické církve, pokud nepřestaneš dělat problémy.” Podíval jsem se mu do očí a řekl jsem: “Pokud toto bude ta cena, tak to nechci.” Neměl jsem co ztratit (Against All Fears, s. 86). (Proti všem strachům)

Potom jsem přišel do Los Angeles a založil jsem tuto církev. Později Kreighton tuto církev rozdělil, protože se mnou “nesouhlasil”. S čím nesouhlasil? Nesouhlasil s mými statečnými postoji ohledně různých témat, to je to s čím nesouhlasil! On je jen “šedivým” malým mužem, který se bojí stát zpříma před Boží pravdou! Nashledanou, malá myško!

Nyní, ve svých 80 letech si uvědomuji, že Bůh mě připravoval po celou dobu, abych byl prorockým hlasem v době odpadlictví posledních časů (II. Tesalonickým 2:3).

Zatímco ostatní říkají, že budeš vytržený, já říkám, že budeš muset jíti skrze většinu Velkého soužení, jak Marvin J. Rosenthal říká v The Pre-Wrath Rapture of the Church (Vytržení církve před hněvem). Zatímco ostatní, jako Kreighton, tě chtějí zatáhnout do novoevangelikalismu, já říkám: “Stůj pevně při Kristu – nehledě na to, co se bude dít.”

Nemám rád Johna Samuele. On není dost silný, aby byl prorockým hlasem v těchto posledních dnech. Bál se, že by “narazil a vyhořel”, kdyby zůstal se mnou. Je to proto, že John Samuel ještě nebyl “ukřižován s Kristem.” Já jsem “narazil a vyhořel” tolikrát, že už mě to neděsí!

Dr. Cagan mi neustále říká, že má rád to co káži o tom být silný v těchto posledních dnech. To je pro mě povzbuzující! Pokud jsi “ukřižován s Kristem”, tak budeš schopný držet při mně a při Dr. Caganovi v těchto dnech odpadlictví (II. Tesalonickým 2:3) a budeš slavným mučedníkem – nebo přinejmenším slavným zpovědníkem, jako pastor Wurmbrand!

“Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne” (Galatským 2:20).

Dr. Timothy Lin ve své knize The Kingdom of God (Boží království) řekl: “V dnešní době mnoho členů církve nemůže slyšet Boží hlas, protože milují sebe sama nade vše…Jejich srdce jsou ztvrdlá a tak čím více se učí, tím méně slyší. Mnozí si myslí, že znají všechno, a přitom si ve skutečnosti nejsou vědomi mnoha základních pravd. Mnozí z nich vám dokonce ani nemohou říci, jaký je jejich smysl života!” Dr. A. W. Tozer uvedl tento příklad.

     Zeptej se mladého vysokoškoláka: “Bobe, proč jsi tu?”
“Chci se oženit; chci vydělávat peníze; a rád bych cestoval.”
     “Ale Bobe, toto jsou krátkodobé věci. Budeš je dělat a potom zestárneš a zemřeš. Jaký je ten velký smysl tvého života?”
     Potom by Bob mohl říci: “Vlastně nevím, zda mám nějaký smysl života.”
     Většina lidí nezná smysl života (“The Purpose of Man,” s. 27). (Smysl člověka)

Křesťané by mohli říci, že smyslem jejich života je jít do nebe. Ale Dr. Lin opakovaně řekl, že v Písmu není verš, který by říkal, že jít do nebe je smyslem života!

Abych vám ukázal, jaký by měl být smysl života, podívejte se do II. Timoteovi 2:12. Nejdříve čtěte polovinu 12. verše:

“A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati…”

“Trpíme-liť” znamená “vytrvat.” Zjevení 20:6 říká: “Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let.” Slovo “trpět” znamená “vytrvat.” Kontext ze II. Timoteovi 2:12 je dán ve II. Timoteovi 2:1-11. Poznámka Scofielda nad 1. veršem říká správně: “Cesta ‘dobrého vojáka’ v době odpadlictví.” Toto vládnutí s Kristem je zjevně ukázáno v podobenství o deseti hřivnách v Lukáši 19:11-27. Těm, kteří se připravují vládnout s Kristem bude dána “autorita nad deseti městy” (v. 17) nebo “nad pěti městy” (v. 19). Dr. Lin řekl, že to bude doslovně. Ti, kteří vytrvají v tomto životě, budou vládnout s Kristem v Jeho přicházejícím království! Slovo “trpět” znamená “vytrvat.”

Tak v čem musíme vytrvat? Musíme vytrvat v tom nemilovat tento svět:

“Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky” (I. Janova 2:15-17).

Vytrváme tím, když neodejdeme při rozdělení církve:

“Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám” (I. Janova 2:19).

Vytrváme tím, když odmítneme následovat falešné učitele:

“Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha: neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa” (I. Janova 4:1).

Vytrváme tím, když budeme dělat věci, které těší Boha:

“Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí” (I. Janova 3:22).

Vytrváme tím, když budeme dodržovat Boží přikázání:

“Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí. A to je jeho přikázání, věřit jménu jeho Syna Ježíše Krista navzájem se milovat, jak nám přikázal” (I. Janova 3:22, 23).

Vytrváme tím, že se budeme podřizovat našim učitelům:

“Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře… Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem; to by vám nebylo na prospěch” (Židům 13:7, 17).

Vytrváme tím, že budeme “vždy přebývat v práci Pána” – neochvějně!

“A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Pána Ježíše Krista! Buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně“ (1. Korintským 15:58)

Tím, že vytrváme v těchto věcech nás Bůh cvičí, abychom se stali učedníky, kteří budou vládnout s Kristem v Jeho přicházejícím království.

“Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn…Kdo má uši slyš, co Duch praví církvím” (Zjevení 3:21, 22).

Pastor Wang Ming Dao (1900-1991) strávil 22 let ve vězení v komunistické Číně kvůli svojí víře. Řekl:

“Někteří se mě ptali, po jaké cestě má církev v dnešní době jít. Odpovídám, že po cestě apoštolů…být věrný až do smrti.” Kázal na pohřební bohoslužbě pro Dr. Johna Sunga. Během pobytu ve vězení ztratil všechny zuby, sluch i zrak. Po jeho propuštění z vězení on a jeho manželka vyučovali skupinky křesťanů ve svém bytě až do jeho smrti v roce 1991.

Prosím, postavte se a budeme zpívat píseň:

Já jsem bojovník kříže, následuji Beránka svého.
Mám se bát přivlastnit si Jeho při, rdít se při vyslovení jména Jeho?

Mám být k nebi přinesen na květinovém lůžku lehčeji,
když jiní se pro svou víru rvali jen a propluli krvavou peřejí?

Což nejsou tu nepřátelé, jímž bych čelil? Což zastavit povodeň nemohu?
Je tento ničemný svět přítelem milostivým, který pomůže k Bohu?

Já zkrátka musím bojovat, když vládnout toužím, povzbuď, Pane, odvahu mou!
Snesu tu lopotu, přetrpím bolest, s podporou v Tvém slově danou.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.