Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.Píseň zpívaná před kázáním: “Higher Ground”
            (od Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


MÁ NÁS KORONAVIRUS ZASTAVIT?

SHALL THE CORONAVIRUS STOP US?
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.,
emeritního pastora

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle odpoledne, 10. května 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 10, 2020


Prosím otevřete si Lukáše 21:8-11.

Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: ‚Já jsem to‘ a ‚nastal čas‘. Nechoďte za nimi. Až uslyšíte o válkách a povstáních, neděste se: neboť to musí nejprve být, ale konec nenastane hned.“ Tehdy jim řekl: „Povstane národ proti národu a království proti království, budou veliká zemětřesení a v mnohých krajinách hlad a mor, hrůzy a veliká znamení z nebes” (Lukáš 21:8-11).

Nyní si otevři Matouše 24:4-8.

Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš‘ a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí” (Matouš 24:4-8).

Chci, abys si v těchto oddílech všiml jednoho slova – “mor.” Pak si také všimni Matouše 24:8, “Ale to vše bude teprve začátek bolestí.”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Slovo “mor” je důležité, v řečtině je to loimoi (plural). Unger’s Bible Commentary (Ungerův biblický komentář) říká, že toto slovo “je použito jako ...zhoubná nákaza.” Ježíš předpověděl zhoubnou nákazu AIDS. Toto slovo také mluví o pandemii koronaviru. Všimni si, co Kristus řekl o těchto zhoubných nákazách v 8. verši:“ Ale to vše bude teprve začátek bolestí.” To řecké slovo znamená “začátek porodních bolestí” (MacArthur).

Když mluvil o našem dni, J. N. Darby řekl: “Bude tam i falešná církev: Budou tam hladomory, mory, zemětřesení.” Vine’s Expository Dictionary definuje mor jako “a morové hrůzy, použité v množném čísle v Lukáši 21:11.”

Jak asi budou lidé “provozovat církev” po nakáze covidu. Zpráva na onenewsnow.com (24. dubna 2020) byla nazvána: “Jak lidé budou ‘provozovat církev’ po krizi covidu?” Říká se zde, že mnozí lidé “navštěvují online bohoslužby.” Říká se zde, že “církevní život následující po pandemii může vypadat výrazně jinak než dříve.” “42% říká, že bude hůře než před pandemií.” “Církevní představitelé se obávají toho, čemu budou čelit až nákaza pomine.” “Mnozí vedoucí a účastníci bohoslužeb v megacírkvích napříč Amerikou mají strach.” “Jako behaviorální vědci věříme, že to ‘namísto’ ve scénáři je více pravděpodobné – a to mnoho pastorů připustilo.” “Kultura naučila lidi očekávat, že věci budou …dostupné na požádání.”

Poté, co jsem strávil minulých 62 let ve službě věřím, že tyto obavy mají své opodstatnění. Myslím si, že toto by mohla být část proroctví posledních časů, o kterém se mluví ve II. Tesalonickým 2:3, “Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu” (Hē apostasia” – odpadlictví). Dr. Merrill F. Unger řekl:“Částečné odpadlictví dává cestu úplnému odpadlictví – skrze zanechání křesťanské víry” (Biblical Demonology, p. 207). Můžeme se opravdu nazývat křesťany, když selžeme v poslušnosti tohoto důležitého verše z Písma?

“Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův” (Židům 10:25).

Dr. W. A. Criswell řekl o tomto verši: “Autor listu Židům tvrdí, že praxe společného shromažďování by se měla zvětšovat…jako když se blíží den Kristův…klíčová důležitost místní církve a nezbytná důvěra pro každého křesťana být věrný místnímu společenství svatých” (The Criswell Study Bible; všimni si Židům 10:25).

Věřím, že tato slova v dnešní době nabírají větší význam, když vidíme, že se blíží druhý příchod Krista. Novoevangelikálové tento verš neposlouchají. Bude to ještě více odmítáno, když se posouváme k Velkému soužení. Satan ví, že musí oddělit skutečné křesťany od jejich místních církví, aby je ještě více oslabil, až nakonec budou podmaněni antikristu.

Jsem velmi smutný, že muži jako David Jeremjáš více nezdůrazňují pravidelnou docházku do jejich místních církví. Dr. Jeremjáš selhává v tom, že neřekne svým posluchačům, jak se připravit na Velké soužení.

Nyní otevřete Matouše 24:6-8.

“Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí” (Matouš 24:6, 7, 8).

“Ale to ještě nebude konec” (24:6).

“Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí” (Matouš 24:7, 8).

“Ale toto vše bude teprve začátek bolestí” (24:8).

Souhlasím s Dr. J. Vernon McGeem, že 24:9 je začátek Velkého soužení. Dr. A. W. Tozer řekl:

“Jistě jsou zlé dny a čas se (připozdívá), ale skutečný křesťan není zaskočen nepřipraven. Byl předem připraven na takové doby jako tyto a očekával je” (“Of God and Men,” s. 131).

Prosím postavte se a čtěte Matouše 24:7-14.

“Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolestí. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec” (Matouš 24:7-14).

Nyní ti musím říct, že už nevěřím ve vytržení před soužením. Uvěřil jsem tomu, že vytržení přichází před vylitím Božího hněvu. Tedy všeobecně. Věřím ve vytržení církve před hněvem, jako Marvin Rosenthal říká ve své knize The Pre-Wrath Rapture of the Church (Vytržení církve před hněvem) (Thomas Nelson Publications, 1990). Prosím nesuďte knihu Rosenthala dříve, než si ji přečtete.

Marvin J. Rosenthal, jako já, pevně věřil ve vytržení církve před soužením. Mr. Rosenthal učí ve své knize, že vytržení nepřijde před soudy probíhajícími při vylévání misek hněvu ve Zjevení 16. A proto věřím ve vytržení, avšak nevěřím, že přijde těsně před tímto vyléváním misek hněvu popsaným ve Zjevení 16. To není hereze, nýbrž přesná biblická předpověď. Věřil tomu velký čínský evangelista John Sung. A také Dr. Timothy Lin, můj mentor a pastor po 24 let. Dr. Christopher L. Cagan tomu také věří.

Má Rosenthal pravdu? Myslím si, že je velmi blízko pravdě. Předtím, než odmítneš Rosenthala, měl bys číst a studovat šestnáctou kapitolu jeho knihy “The Coming and the End.” (Příchod a konec)

Můj úmysl v tomto kázání je ukázat, že jestli my “křesťané” nemůžeme vydržet pod “zhoubnou ránou” ve dnech před Velkým soužením, jak mohou křesťané obstát během Velkého soužení samotného?

“Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny” (Matouš 24:21, 22).

Tyto verše ukazují “Velké soužení.” Dr. J. Vernon McGee řekl: “Čteme v knize Zjevení, že během Velkého soužení bude zničena jedna třetina obyvatel země… během tohoto období bude zničeno. Byla doba, kdy toto vypadalo jako přehánění. Avšak nyní, když několik národů na světě má atomové bomby, které by mohly zničit obyvatele světa, to už nevypadá jako přehánění” (Thru the Bible) (Skrze Bibli); všimni si Matouše 24:22).

Ježíš řekl: “Když pak uvidíte ‚znesvěcující ohavnost‘, o níž je řeč u proroka Daniela, jak stojí na místě svatém, (kdo čteš, rozuměj:)” (Matouš 24:15). Dr. McGee řekl: “Nás Pán se nepochybně odkazuje na…obraz antikrista (viz Daniel 12:11), který bude vztyčen v [přestavěném] chrámu.”

“Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny” (Matouš 24:21, 22).

Dr. McGee řekl:“Bůh nenechá lidstvo spáchat sebevraždu. To je důvod, proč to bude takové krátké období” (McGee, ibid., povšimni si Matouše 24:22). Povšimni si také, že “vybraní” křesťané zde stále budou, jako Marvin J. Rosenthal říká ve své knize The Pre-Wrath Rapture of the Church (Vytržení církve před hněvem).

Nyní prosím otočte na II. Tesalonickým 2:3.

“Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení” (II. Tesalonickým 2:3).

“Except the apostasy come first” (moderní překlad).

V těchto dnech odpadlictví mnoho kazatelů jako Kreighton a Waldrip zapomínají na varování dané v I. Timoteovi 4:1, 2. Otevřete I. Timoteovi 4:1, 2).

“Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí” (I. Timoteova 4:1,2).

Protože oni zapomenou všechno o tomto proroctví, věnují pozornost “svůdných duchům a démonským naukám; mluvíce lži v pokrytectví; majíce své svědomí vypáleno horkým železem.” Proto lidé jako oni rozdělují církve. Proč? Protože oni slepě “věnují pozornost démonským naukám,” proto!

Zde je několik charakteristik “vedoucích”, kteří rozdělují církve. Tyto udává Dr. Roy Branson ve své knize, Church Split (Rozdělení církve) (ss. 29-31).


1. Jsou egoisté. Nejsou ochotni přiznat, že někdo, dokonce pastor, může být moudřejší než jsou oni.

2. Jsou sobečtí. Chtějí svoji vlastní cestu, nehledě na to kdo nebo co ve výsledku trpí.

3. Nechtějí přiznat, když se mýlí. Další známka egoisty.

4. Jsou hladoví po osobním uznání a slávě.

5. Jsou vzdorní. Žádné biblické učení není čistější, než autorita pastora a napomenutí jej poslouchat a následovat. Říkají, že jsou loajální Kristu. Říkají, že pastor je krutý tyran.

6. Jsou klamní. Předstírají, že se zajímají o církev. Ale skutečně se zajímají o svojí vlastní nadvládu a postavení.

7. Zneužívají slova, “Miluji pastora, ale…” Pak útočí na pastora.

8. Nesprávně citují pastora nebo jeho slovům aplikují špatné motivy.

9. Aplikují špatné motivy ke všemu, co pastor dělá.

10. Nepřijmou vyučování. “Přestanou vnímat” co říká Bible.

11. Zastávají případy druhých se stížnostmi proti pastorovi. Tedy oni nabírají spojence pro přicházející církevní rozdělení.


Všechny tyto charakteristiky se objevily během rozdělení Kreightona/Waldripa.

Při kázání jsem už nemohl stát. To povzbudilo Kreightona. On je spíše plachý muž, ale byl na mě nazlobený za to, že jsem ho nenechal stát se hlavním kazatelem. Říkal sice znovu a znovu, že není znepokojený. Dokonce napsal, že nepotřebuje kázat, aby byl “spokojený.” Nenechal jsem jej kázat, protože k tomu neměl obdarování. Řekl, že se mnou souhlasí. Ale on lhal, když to řekl. Jako mnozí mladí muži v jeho věku měl špatný vztah se svým vlastním otcem. Takže když jsem onemocněl, obrátil vzpouru proti svému otci proti mně. Ale udělal to tajně. Místo toho, aby se mnou promluvil, setkával se tajně s dalším kazatelem, Johnem Waldripem. Waldrip se stal jeho spojencem.

Pak Kreighton rozšiřoval v církvi, že se mnou nesouhlasí. Ale mně osobně nikdy nic neřekl, takže když jsem se dozvěděl o Kreightonově vzpouře, bylo příliš pozdě. Navázal na sebe zatím dvě třetiny našich mladých lidí a s nimi začal svoji vlastní “církev”. Zůstali jsme jen se 35 loajálními lidmi.

V době rozdělení mi bylo téměř 80 let a byl jsem nemocen. Tím, že jsem si předtím prošel podobnými věcmi jsem věděl, že Bůh bude stále se mnou, takže jsem si o to nedělal příliš starosti.

Jeden z těch diakónů zkoušel se dostat se mnou do pěstního boje. Další diakon dal pornografické obrázky sebe sama a manželky na své webové stránky. Další vedoucí řekl, že jsem byl zaslepený proti černochům v naší církvi. Další vedoucí si stěžoval, že jsem zastavil pouliční kázání kvůli útokům lidí LGBTQS, kterým stejně nebylo pomáháno.

Když všechny tyto věci vyšly najevo, tak jsem jako pastor odstoupil a jako pastor byl ustanoven Dr. Cagan. Jeho vlastní syn, kterého jsem připravoval, aby byl dalším pastorem, odešel, ačkoliv jsem jej pokládal za blízkého přítele.

Potom udeřil koronavirus! Takže jsme se vystěhovali ze staré církevní budovy a začali setkání v domech, se mnou jako emeritním pastorem, vysílajícím kázání každou neděli na televizi v domech.

Koupili jsme novou církevní budovu na předměstí Los Angeles. Budu mentorovat mladého čínského muže, aby to převzal, když už nebudu moci kázat.

Byl jsem kritizován, že jsem kázal o démonech a církevních rozděleních, ale mám široké posluchačstvo z kazatelů “třetího světa”, kteří čtou má kázání ve 43 jazycích po celém třetím světě. Protože církevní rozdělení se nyní děje i ve “třetím světě” stejně jako v Americe, cítil jsem, že tato kázání budou pomocí pro ně stejně jako pro nás. Cítím, že Bůh chce, abych mluvil o tomto tématu.

Jsem velmi vděčný, že mě Bůh už v mých 19 letech povolal, abych byl misionářem číňanů. O více než 60 let později dělám stále to, k čemu mě Bůh povolal před tak mnoha lety. Stále jsem z Boží milost misionář. Nikdy jsem nechtěl dělat nic jiného! Zde je malá báseň, kterou velký John Wesley citoval ve svém časopise:

Okázalost, mírný výkyv,
za zimních dnů sluneční svit.
Velkolepě, mocně žijem
mezi kolébkou a hrobem!

Za svých 62 let služby jsem byl u zrodu několika církví. Jsem přesvědčen, že i nyní Bůh pomůže Dr. Caganovi a mně znovu začít, i když to nebude jednoduché.

Z Boží milosti založíme novou církev uprostřed rozvíjejícího se antinomianismu novoevangelikalismu. Bude to vyžadovat, abys byl neústupným fundamentalistou. Bude to vyžadovat, abys byl tak neústupný, že taková malá věc jako koronavirus tě neodradí od toho, abys vše konal pro Ježíše Krista, jako Dr. Timothy Lin a pastor Richard Wurmbrand. Pamatuj, “musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království” (Skutky 14:22).

Vzhůru cestou pokračuji, denně k výšinám směřuji;
   Modlitbě své věrný stále: “Pane, veď mne k výšinám dále.”
Pane, zvedni mne a nech stát Vírou v nebeských výšinách.
   Vyšší jsou než ty, co znám je: "Pane, veď mne k výškám dále

Setrvat zde nemám stání, Zde pochyby, strach k zoufání;
   Někteří tak žijí stále, Však modlitba má letí dále.
Pane, zvedni mne a nech stát Vírou v nebeských výšinách.
   Vyšší než ty, co znám je: "Pane, veď mne k výškám dále.

Chci nad tímto světem kráčet; Ač mne satan touží srážet.
   Z víry raduji se stále, z písně svatých neustále.
Pane, zvedni mne a nech stát Vírou v nebeských výšinách.
   Vyšší jsou než ty, co znám je: "Pane, veď mne k výškám dále."

Chci výšiny dosáhnouti, a slávy si povšimnouti.
   Budu se ale modlit stále: "Pane, veď mne k výškám dále."
Pane, zvedni mne a nech stát Vírou v nebeských výšinách.
   Vyšší jsou než ty, co znám je: "Pane, veď mne k výškám dále."
(“Higher Ground” od Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.