Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
VĚCI, KTERÉ MAJÍ PŘIJÍT – KÁZÁNÍ K NOVÉMU ROKU

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON
(Czech)

od Dr. R. L. Hymers, Jr.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 5. ledna 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 5, 2020

“Přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží” (I. Korintským 3:22-23).


“Přítomnost nebo budoucnost.” Tato slova jsou děsivá pro ty, kteří neznají Krista! “Přítomnost nebo budoucnost.” Lidé okolo nás čelí budoucnosti se strachem a třesením! Cítí hluboké zoufalství a beznaději.

S nárůstem televize a internetu vidíme celosvětové tragédie, války, terorismus, smrt a ničení v našich domech každý den. Vidíme zabíjení. Vidíme bombardování. Vidíme krvavé činy terorismu. Znásilňování, loupežná přepadení, rabování, hladovění a pronásledování jsou nám postaveny ihned před oči. Žádná jiná generace neměla tak jednoduchý přístup k hororům ve světě. Vidíme to, o čem dříve lidé jen četli. Vidíme celosvětové pohromy každý den na zpravodajských programech, které plní člověka napětím, úzkostí a strachem. Myslím si, že Kristus věděl dopředu o moderní elektronické komunikaci. Mluvil o celosvětovém “utrpení” a “zmatení” (Lukáš 21:25) s,

“Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět…” (Lukáš 21:26).

Letadla jsou unášena. Budovy jsou bořeny. Atomové bomby se dostávají do rukou maniaků, kteří by je mohli použít. Slavní vědci a vedoucí politické postavy nás varují před nebezpečím globálního oteplování, které je před námi. Nesmějte se! Ano, slova “přítomnost nebo budoucnost” děsí milióny. Jak Kristus předpověděl: “Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět.”

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Navíc k těmto všem hrozným televizním obrazům jsme konfrontováni s tím nejhorším ve Washingtonu, co jsem kdy viděl! Vypadá to, že mnoho politiků se pomátlo! Zvláště demokrati!

K tomuto všemu přidejme skutečnost, že naše rodiny jsou rozvrácené, bují rozvody, naše děti jsou rozptýlené, zmatené a svedeny na scestí sociální strukturou, která praská ve švech. Jedna třetina v této generaci byla zabita v děloze – přes 60 miliónů! Čtyři z každých sedmi afroamerických dětí zahynuly v americkém holokaustu v krveprolití “legalizovaného” potratu. Takto chapadla terorismu se týkají miliónů žen. Žádné místo není bezpečné! Není žádné místo, kam se schovat! Oslavovaný irský básník William Butler Yeats to vše řekl ve své básni “The Second Coming” (Druhý příchod):

Věci se hrouží, základy neudrží je.
Pouze bezvládí světem se rozšiřuje.
Ta záplava jen krví tlumená se rozlila
a sláva nevinnosti se všude topila.
Tomu nejlepšímu dostává se odsouzení,
když zlému je přáno mocné zesílení…

Při přijetí Congressional Gold Medal (kongresové zlaté medaile) ve Washingtonu Billy Graham řekl: “Jsme společnost, která se nachází na pokraji sebezničení” (Los Angeles Times, May 3, 1996, s. A-10). Lidé cítí, že žádné místo není bezpečné! Cítí, že není místo kam se schovat před děsivými katastrofami, které vidíme každý den v televizi a na internetu. Není divu, že slova “přítomnost nebo budoucnost” naplňují jejich srdce strachem a třesením!

Ale náš text nebyl určen těm, kteří jsou ztraceni. Bylo to psáno těm, kteří jsou už obráceni. Ve 21. verši apoštol říká: “Všechno je vaše.” Ve 22. verši uvádí věci, které patří skutečným křesťanům. Na konci tohoto seznamu říká: “přítomnost nebo budoucnost; všechno je vaše” (I. Korintským 3:22). Pokud jsi skutečným křesťanem, tak ti patří budoucnost!

“Přítomnost nebo budoucnost; všechno je vaše” (I. Korintským 3:22).

I. Za prvé – vítězství křesťanství je vaše!

Ježíš řekl:

“A na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou” (Matouš 16:18).

Kníže kazatelů C. H. Spurgeon řekl:

Když se díváme…na politickou situaci, myslíme si, že je to temné a hrozivé. Tu a tam se shromažďují mraky; třeseme se strachy o samotnou Boží církev, když její bezpečnost mizí v ohrožení života, uprostřed burácení padajících trůnů. Ale žádné vládní změny nemohou nikdy způsobit zničení církve. V každé krizi v dějinách, v každé státní politické bouři a v každé pohromě, která postihne svět, musí církev vždy vítězit…od úpadku národů Kristova [církev] je v hojnosti (C. H. Spurgeon, “Things to Come! A Heritage of the Saints,” Spurgeon’s Sermons Beyond Volume 63, Day One Publications, 2009, pp. 341-342).

Britské království se rozdrobilo a upadlo, ale křesťanství kvete v bývalých koloniích. Příliv Bohem poslaného probuzení přitahuje milióny do církví! Zatím, co americká “říše” balancuje na pokraji zhroucení, desítky tisíc lidí v zemích Třetího světa jsou vtaženy do Kristovy náruče svrchovanou Boží mocí! A jak říkám dnes večer, tak Ježíšovo proroctví směřuje nezvratně k naplnění.

“A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům…” (Matouš 24:14).

“Crowns and thrones may perish.” Zpívejte to!

Koruny, trůny zhynou, království vzniknou a nebudou dále.
   Ale Církev Ježíše, Věrného, zůstane stále.
Brány pekla nemohou nikdy říci církev nevítězná.
   My máme Kristovo zaslíbení, a to selhat nezná.
Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte!
(“Onward, Christian Soldiers” od Sabine Baring-Gould, 1834-1924).

Dnešní bojující církev bude brzy církví vítězící! Brzy bude hlas andělů hlásat:

“Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků” (Zjevení 11:15).

“Přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše” (I. Korintským 3:22).

II. Za druhé – přicházející Kristovo království je vaše!

Ježíš řekl:

“Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví” (Matouš 5:5).

Znovu Ježíš řekl:

“Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království” (Lukáš 12:32).

Křesťané jsou vysmíváni a snižováni zde v Americe a po celém světě. Křesťané jsou pronásledováni, vězněni a často vražděni pro svoji víru v zemích Třetího světa. Skeptici a humanisté naší doby si myslí, že selžeme. Ale krutě se mýlí! Bible říká:

“Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout” (II. Timoteova 2:12)

až Jeho království bude vládnout světu, pak budeme zpívat Kristu:

“…protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha: a ujmou se vlády nad zemí” (Zjevení 5:9-10).

Zpívej píseň číslo 2 ze svých zpěvníků: “Dark was the night.” Zpívejte to!

Temnotou byla noc, hřích bojoval proti nám.
   Těžkým břemenem zármutku trpěli jsme.
Ale teď znamení příchodu Jeho vidíme.
   Naše srdce v nás horlí.
Pohár radosti přetéká!
   On navrací se zpět, on navrací se zpět.
Stále stejný Ježíš, odmítl ho člověk, svět.
   On navrací se zpět. On navrací se zpět.
S mocí a velkou slávou, On navrací se zpět!
   (“He is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

Znovu to zpívejte!

Temnotou byla noc, hřích bojoval proti nám.
   Těžkým břemenem zármutku trpěli jsme.
Ale teď znamení příchodu Jeho vidíme.
   Naše srdce v nás horlí.
Pohár radosti přetéká!
   On navrací se zpět, on navrací se zpět.
Stále stejný Ježíš, odmítl ho člověk, svět.
   On navrací se zpět. On navrací se zpět.
S mocí a velkou slávou, On navrací se zpět!

Pokud jsi obrácený, tak ti patří přicházející Kristovo království!

“Přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše” (I. Korintským 3:22).

III. Za třetí – nové nebe a nová země jsou vaše!

Tento starý svět pomine! Poté, když bude Kristus vládnout na zemi po tisíc let, satan bude uvolněn ze svého vězení a bude vést neobrácené rebely světa proti Němu (Zjevení 20:7-9)….. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je (Zjevení 20:9),

“…tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud…v něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem” (II. Petrova 3:10, 12).

Ale nikdy v zoufalství, protože apoštol Jan řekl ve svém vidění:

“A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém.” (Zjevení 21:1-2).

Když Bůh stvoří toto nové nebe a novou zemi, budeš tam v novém Jeruzalémě – pokud jsi opravdový křesťan! Ano, budeš tam navždy v tom novém Božím ráji, na nové zemi a v novém Jeruzalémě!

Přítomnost nebo budoucnost; všechno je vaše” (I. Korintským 3:22).

“Přítomnost nebo budoucnost; všechno je vaše” (I. Korintským 3:22).

Ale musím uzavřít tím, že se ještě jednou vrátím zpět k celému textu, který jsme četli na začátku:

“…přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží” (I. Korintským 3:22-23).

Viděli jsme nádhernou “přítomnost nebo budoucnost” pro ty, kteří patří Kristu. Ale jsi i ty jedním z nich? Můžeš říci s jistotou, že “jsi Kristův”? Pokud nemůžeš, pak žádný z těchto radostných slibů ti nepatří! Spurgeon řekl: “Pokud nemáš víru, pak budoucnost pro tebe nemá nic jiného než strach…Pokud nejsi Kristův, tak nemůžeme říci nic, abychom tě povzbudili” (ibid., s. 347).

Co dobrého to pro tebe bude znamenat, když získáš velké sumy peněz a budeš se skvěle bavit a radovat v tomto životě, když nakonec o to vše přijdeš a zemřeš bez Krista? “Přítomnost nebo budoucnost” bude pro tebe velkým děsem, pokud jsi nebyl pravdivý ke Kristu. Naléhavě tě žádám, abys vážně přemýšlel o záchraně své duše. Žádám tě, abys přemýšlel o svých hříších a svém hříšném srdci. Úpěnlivě tě prosím, abys uvážil skutečnost, že tvůj hřích tě naprosto jistě zbaví veškeré naděje a uvrhne tě nakonec do ohnivého jezera. Modlím se, abys se odvrátil od temnoty a hříchu tohoto světa. Modlím se, abys přišel přímo a bezprostředně k Ježíši Kristu. Modlím se, abys ho uviděl vírou a byl obmyt ze svého hříchu Jeho věčnou krví! Přijď k Němu. Oddej se tomu, kdo byl jednou ukřižován, a nyní je oslaven, Božímu synu. On tě zachrání! On tě zachrání! Pak ta radostná a nadějná “přítomnost nebo budoucnost,” o které jsem mluvil, bude nejen naše, ale i tvoje!

Pokud bys chtěl mluvit s naším pastorem o tom, jak se stát skutečným křesťanem, prosím zvedni se ze svého sedadla a jdi dozadu do místnosti, aby s tebou mohl mluvit o tvém hříchu a záchraně v Kristu Ježíši.

Nyní ještě jedno další slovo pro tebe. Nebylo by správné, kdybychom my, kdo máme takovou naději v Kristu, měli usilovat o rozšíření této dobré zprávy široko daleko? Nebylo by správné začít tento nový rok opětovným odevzdáním svých životů, abychom poslechli Velké poslání, které nám Kristus dal (Matouš 28:19-20)?

Rozhodněme se celým svým srdcem a duší, že poslechneme Ježíše osobní evangelizací a navštěvováním evangelizačních akcí naší církve; a také bychom měli usilovat o to přivést rodinu a přátele, aby slyšeli evangelium o záchraně v Ježíši. Kéž nám Bůh pomůže poslechnout Krista a evangelizovat v roce 2020 při každé příležitosti! Prosím postavte se a zpívejte poslední chvalozpěv ve svých zpěvnících.

Zjev nám slovo v tuto chvíli, mocné slovo, slovo síly,
V bojový pláč i dechu planutí, co zve k dobytí či zhynutí.
Slovo, co křísí církev z nehybnosti, ať dbá Pánovy žádosti.
Výzva dána, hosté, musíte vstát, tím heslem je: Evangelizovat!

Radostná zpráva hlásána již, po celém světě ve jménu Ježíš.
To slovo z nebe zvonky jdou hrát: Evangelizovat! Evangelizovat!
Umírajícím, rase, co čeká zmar, dejte poznat Boží milosti dar.
Svět, co v temnotě musí ulehat, Evangelizovat! Evangelizovat!
(“Evangelize! Evangelize!” od Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986).

Amen!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.


NÁSTIN Z

VĚCI, KTERÉ MAJÍ PŘIJÍT – KÁZÁNÍ K NOVÉMU ROKU

THINGS TO COME – A NEW YEAR’S SERMON

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Přítomnost nebo budoucnost, všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží” (I. Korintským 3:22-23).

(Lukáš 21:25, 26; I. Korintským 3:21, 22).

I.   Za prvé – vítězství křesťanství je vaše! Matouš 16:18;
Matouš 24:14; Zjevení 11:15.

II.  Za druhé – přicházející Kristovo království je vaše! Matouš 5:5;
Lukáš 12:32; II. Timoteova 2:12; Zjevení 5:9-10.

III. Za třetí – nové nebe a nová země jsou vaše!
Zjevení 20:7-9; II. Petrova 3:10, 12; Zjevení 21:1-2;
Matouš 28:19-20.