Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
CHYBĚJÍCÍ KOUSEK BIBLICKÉHO
PROROCTVÍ DNES OSVĚTLENÉHO PRO NÁS

A MISSING PIECE OF BIBLE PROPHECY
ILLUMINATED FOR US TODAY
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 22. září 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 22, 2019

“A ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce...” (Daniel 12:4; s. 919).

“Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem mu: „Můj pane, jaké bude zakončení toho všeho? Řekl: „Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce” (Daniel 12:8, 9; s. 920).


Prorok Daniel nerozuměl podrobnostem “času konce.” Je nám jednoduše řečeno v 8. verši: “Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem.” Potom řekl Bůh Danielovi: “tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce” (Daniel 12:9).

Daniel rozuměl slovům proroctví. Ale nerozuměl tomu, jaké budou události času konce. “Tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce” (Daniel 12:9). Byla mu dána ta slova vnuknutím. Ale nebyl vysvětlen jejich význam. Vysvětlení těch slov by se neobjevilo “až do doby konce.” Konec tohoto věku se jistě blíží a na toto proroctví jsou různé pohledy.

Jasně si vzpomínám na to, když jsem poprvé slyšel o “vytržení.” Můj učitel nám řekl, že vytržení se uskuteční před obdobím sedmiletého soužení. Zeptal jsem se ho, kde Bible vyučuje, že k vytržení dojde před soužením. Neuměl mi odpovědět. Po desetiletí jsem zpochybňoval “jakýkoliv okamžik” vytržení před sedmiletým soužením. Pak jsem zjistil, že vytržení před soužením bylo nejdříve popularizováno J. N. Darbym a že Darby to “převzal” od patnáctileté dívky jménem Margaret MacDonald, charismatičky, která o tom “měla sen”. Z nějakého důvodu to J. N. Darby začala prohlašovat. Později to bylo prohlášeno C. I. Scofieldem v Scofield Study Bible. To je nyní pozice většiny novoevangelikálů.

Pak Marvin J. Rosenthal napsala knihu s názvem The Pre-Wrath Rapture of the Church (Vytržení církve před hněvem) (Thomas Nelson, 1990). I když nesouhlasím se vším co napsal Rosenthal, myslím si, že otevřel dveře pro lepší porozumění toho, kdy dojde k “vytržení”. Obstarej si tu knihu a pozorně si ji přečti předtím, než kritizuješ pohled Rev. Rosenthala. On učí, že “vytržení” se bude konat před koncem období soužení, krátce předtím, než Bůh vylije “Číše hněvu”- ve Zjevení, 16. kapitole. A to mi dává smysl – rozhodně větší smysl než něco, co je postavené jen na snu teenagera!

Proč je to důležité? Řeknu ti proč. Pokud vytržení přijde před sedmiletým soužením, tak křesťané nemusí nic dělat. Jen jít s davem jednu hodinu v neděli dopoledne! Nemusíš získat žádnou duši. Nemusíš se oddělovat od bezbožných. Vytváří to Antinomianismus (klikni sem abys o tom mohl číst).

Název tohoto poselství je: “A Missing Piece of Bible Prophecy Illuminated for us Today.” (Chybějící kousek biblického proroctví dnes osvětleného pro nás) Co je ten “chybějící kousek?” Je to “Odpadlictví.” Studoval jsem biblická proroctví více než 50 let. Připadá mi to divné, že takový důležitý předmět jako “apostaze” byl v naší době tolik opomíjen. Mám na svém stole tři hlavní biblické knihy o proroctví – pokrývající všechny hlavní body toho předmětu. Byly napsány dobrými a zbožnými muži, muži, kterým je možno v tomto důležitém předmětu důvěřovat. Ale ani jeden z nich nemá oddíl o “odpadlictví.” A “odpadlictví” je pro nás dnes klíčový bod.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Prosím otočte na II. Tesalonickým 2:3. Zde je to v King James,

“Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane, leč až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hříchu, syn zatracení” (II. Tesalonickým 2:3; s. 1272 Scofield, Kralická Bible).

Zde je tento verš, jak je překládaný v New American Standard Bible, B21

“Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, [den Páně] dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení” (II. Tesalonickým 2:3, NASB).

“Odpadlictví” překládá “hē apostasia.” Je to také překládáno “odstoupení” v překladu Kinga Jamese.

Dr. W. A. Criswell získal titul Ph.D. v řecké exegesi od Jižního baptistického teologického semináře v Louisville, Kentucky. Dr. Criswell vždy věnoval velkou pozornost řeckým slovům z Nového zákona. Dr. Criswell řekl: “Před dnem Hospodina bude výrazné odpadnutí věřících. Použití členu [hē] naznačuje, že Pavel má na mysli konkrétní odpadnutí.” Když to víme, naučili jsme se dvě důležité věci ze II. Tesalonickým 2:3:


1. Přede dnem Pána dojde k tomuto odpadlictví.

2. Přede dnem Pána bude “zjeven” antikrist.


Obě tyto věci se stanou přede dnem Pána, což je to soužení a čas Božího hněvu na konci tohoto věku. Teorií vytržení před soužením už prošli všichni křesťané. Proto “opadlictví” není dnes kázáno evangelikálním křesťanům a proto není v dnešní době oddíl o “odpadlictví” ve většině knih o biblickém proroctví!

Ale pokud Marvin Rosenthal má pravdu a on má pravdu, pak jsme právě nyní na začátku “odpadlictví”! Jak to v dnešní době ovlivňuje křesťany? Ve “Třetím světě” jsou více pronásledováni, než kdykoliv předtím. A v “západním světě” jsme pod velkými útoky od satana a jeho démonů. Proroku Danielovi byly tyto věci řečeny, ale on tomu nerozuměl. Řekl: “Nerozuměl jsem tomu.” Pak Bůh řekl Danielovi: “Tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce” (Daniel 12:8, 9).

John S. Dickerson napsal docela dobrou knihu nazvanou, The Great Evangelical Recession (Velká evangelikální recese) (Baker Books, 2013). Dickerson cituje Gabeho Lyonse, který řekl,

“Tento okamžik je jako žádný jiný čas v historii. Jeho jedinečnost vyžaduje originální odpověď. Pokud selžeme v tom, že bychom nabídli jinou cestu vpřed, tak my [ztratíme] celé generace pro apatii a cynismus...naší přátelé budou unášeni [k] jiným formám chvály...méně času, ale více přitažlivosti (The Next Christians, Doubleday, 2010, s. 11).

Obal Dickersonovy knihy říká:

“Americká církev ...se zmenšuje. Utíkají mladí čínští křesťané. Naše dary vysychají... Kultura USA se rychle stává nepřátelskou a antagonistickou. Jak můžeme zabránit zničujícímu zhroucení?”

Zatímco miluji první polovinu knihy Johna Dickersona, nesouhlasím s většinou posledního oddílu o tom, jak se připravit.

Abychom se mohli připravit, musíme si uvědomit, že jsme právě nyní na začátku “odpadlictví.” Pokud si myslíme, že budeme vytrženi předtím, než zde bude více problémů, tak nebudeme připraveni na to, co je před námi.

Pastor Richard Wurmbrand byl evangelikálním služebníkem, který strávil 14 let v komunistických vězeních, mučený pro Krista v Rumunsku. Jeho zkušenosti ve vězení daleko přesahovaly utrpení, které poznali křesťané v Americe. Krysy mu v noci v cele žraly nohy. Byl bit. Měl hrozné rány po celém těle. Vyhladověl téměř ke smrti. A tyto hrůzy pokračovaly celých 14 let. To vedlo k tomu, že pastor Wurmbrand vyvinul to co nazýval “sufferology,” nauka o utrpení”. Poté, co se (zázrakem) dostal do Ameriky, vyučoval potřebu připravit se na utrpení v mnoha církvích – včetně naší vlastní. Pastor Wurmbrand učil, že křesťané v Americe by se měli připravit na utrpení. Řekl: “Musíme se připravit nyní, předtím než budeme uvězněni. Ve vězení ztratíš všechno...nezůstane nic, co činí život příjemným. Neodolá nikdo, kdo se předem nezřekl potěšení života” (cituje John Piper v Let the Nations Be Glad (Ať jsou národy šťastné), Baker Books, 2020, s. 10).

Dr. Paul Nyquist řekl: “Připrav se. Když se kulturní změny přehání přes naši zem, budeme brzy vyzváni žít to, o čem Bible mluví...odpovědět na pronásledování” (J. Paul Nyquist, Prepare: Living Your Faith in an Increasingly Hostile Culture, (Připrav se: Žít svoji víru ve stále více nepřátelské kultuře) Moody Publishers, 2015, s. 14).

DNY NOEHO JSOU APOSTAZE (ODPADLICTVÍ)

Ježíš řekl,:

“Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů [Noeho]: jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy [Noe] vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka” (Matouš 24:37-39; s. 1034).

Mnoho evangelikálů si myslí, že dny Noeho byly časem velkého utrpení. Ale je zde více. Lidé za dnů Noeho “hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu” (Matouš 24:38).

To je přesně to, co se děje v Americe a Západním světě! V zemích “Třetího světa” je mnoho pronásledování. Na místech jako je Čína je však také skutečné probuzení. Ale nikoliv v Americe a na Západě! Zde jsou lidé zahlceni materialismem. Oni hodovali a pili, ženili se a vdávaly. To vypadalo, že to jsou normální věci, které se dělají. Ale význam je někde jinde. To se totiž stalo centrem jejich životů – “hodovat a pít, ženit se a vdávat.” Oni si mysleli, že toto jsou ty věci, pro které je třeba žít! Středem jejich životů nebyl Bůh! Pro ně byly nejdůležitější ty materiální věci života!

CÍRKEV V LAODICEJI JE OBRAZEM CÍRKVÍ
V AMERICE A NA ZÁPADĚ

Ježíš řekl:

“Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření Božího: „Vím o tvých skutcích; nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl; a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu; a mast k potření očí, abys prohlédl. Já kárám a trestám ty, které miluji; vzpamatuj se tedy a čiň pokání” (Zjevení 3:14-19; s. 1334).

Toto je obrázek o odpadlické církvi. Je to církev, která je vlažná, “ani studená ani horká” (Zjevení 3:16). Je to církev plná neobrácených lidí (Zjevení 3:17). Je to církev, která odmítá činit pokání (Zjevení 3:19).

V posledních 40 letech jsme zažili dvě hlavní rozdělení církve. V obou případech nás opustili ti, kteří byli “vlažní”. Byli “vlažní” v získávání duší. Odmítli vážné křesťanství. To, co je od nás vzdalovalo bylo to, že my jsme byli “příliš přísní” a oni mohli mít více “zábavy” pokud nás opustí. Z odpadlíků však nevznikla církev “ohně”. Zjistili (příliš pozdě), že lidé nechtějí být ve vlažném prostředí. Ježíš řekl: “Nesnesu tě v ústech” (Zjevení 3:16). Nechtěli se oddělit od světa, takže se nakonec dali proniknout tělem a ďáblem. Nechtěli být militantními fundamentalisty, takže se rychle stali vlažnými novoevangelikály! Duchovně byli jen napůl živi – nebo ještě hůře!

Zeptej se sebe sama. Kdyby lidé, kteří odešli z naší církve byli v Číně, zůstali by v podzemní církvi, nebo by přešli do komunisty podporované “státem schválené církve”? Vy znáte odpověď! Už máte odpověď! Oni by doslova běželi do komunistické církve. Proč? Protože nechtěli skutečné křesťanství. Jejich ústa byla hladová po měkké novoevangelikální “církvi.” A to je to, co jim dal jeden odpadlík z naší církve Chan! Měkká novoevangelikální “církev.” Znáte to! to znáte!!! Neříkám vám nic nového!!!

Ukončím toto poselství popisem odpadlictví v novoevangelikálních církvích dnešní doby.

“Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšlivý, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k druhému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň” (II. Timoteova 3:1-5; pp. 1280, 1281).

“Které (lehkověrné ženy) by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy” (II. Timoteova 3:7; s. 1281).

“A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování” (II Timoteova 3:12; s. 1281).

“Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Ale ty buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo zvěstovatele evangelia a cele se věnuj své službě” (II. Timoteova 4:2-5; s. 1281).

“Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět” (II. Timoteova 4:10; s. 1281).

“Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést do učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim. Takoví lidé totiž neslouží Kristu, našemu Pánu, nýbrž svému prospěchu a snaží se krásnými a pobožnými řečmi oklamat mysl bezelstných lidí” (Římanům 16:17, 18; s. 1210).

Moji drazí bratři a sestry, velký prorok Daniel plně nerozuměl věcem, které jsem vám dnes večer kázal. Ale díky Bohu, že On podnítil misionáře jménem Marvin Rosenthal, otevřeně promluvil a dal nám “nové porozumění vytržení. Soužení a druhý příchod” Ježíše (obal knihy The Pre-Wrath Rapture of the Church (Vytržení církve před hněvem), Thomas Nelson, 1990).

Ano, jsme nyní v počátečním stádiu velkého odpadlictví poslední doby. Ano, budeme muset projít pronásledováním, tak jako jím prošli lidé v Číně, tak jako jím prošel Richard Wurmbrand, tak jako jím prošli lidé napříč “Třetím světem”. Ale ti, kteří milují Krista nakonec zvítězí, protože Ježíš řekl:

“Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodinu zkoušky, která přijde na celý svět a prověří obyvatele země. Přijdu brzy; drž se toho, co máš, aby tě nikdo nepřipravil o vavřín vítěze. Kdo zvítězí, toho učiním sloupem v chrámě svého Boha a chrám již neopustí; napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím” (Zjevení 3:10-13; s. 1334).

Prosím postavte se a zpívejte sloky 1, 2 a 4 z “Am I a Soldier of the Cross?”

Jsem bojovník kříže, jsem Beránkovým následovníkem,
když budu se bát nést Jeho tíže, stydět se říci Jeho jméno jen?

Mám být k nebi přenesen na květinovém lůžku lehčeji,
když jiní se pro svou výhru rvali jen a propluli krvavou peřejí?

I já se musím bít, chci-li vládu mít, posílena buď, Pane, odvaha moje,
ať snesu lopotu, vydržím s bolestí žít, podporu dá Slovo Tvoje.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.