Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK SE PETR STAL UČEDNÍKEM

HOW PETER BECAME A DISCIPLE
(Czech)

Text od Dr. Christophera L. Cagana;
kázání proslovené Dr. R. L. Hymersem, ml.
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 1. září 2019
Text by Dr. Christopher L. Cagan;
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 1, 2019

“Jeden z těch dvou, kteří slyšeli, co Jan řekl, a Ježíše následovali, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Vyhledal nejprve svého bratra Šimona a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše (což je v překladu: Kristus).“ Přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohleděl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá, skála” (Jan 1:40-42; s. 1116 Scofield).


To bylo poprvé, co se Petr setkal s Ježíšem. Jeho původní jméno bylo Šimon. Ježíš mu dal jméno “Petr,” což znamená “skála.” Ondřej byl jeho bratr. Petr byl rybář. Ondřej a Petr žili na vesnici nedaleko od Galilejského moře, kde rybařili. Život byl tvrdý, neboť rybaření byla fyzicky velmi náročná, těžká práce. Petr byl ženatý. Ježíš uzdravil jeho tchyni. Petrovi bylo asi 30 let, když se setkal s Ježíšem. Byl nejstarším z učedníků.

Rybáři od Galilejského moře byli drsní chlapi. Rybaření bylo fyzicky velmi náročné. Museli čelit strachu, protože v Galilejském moři často zuřily kruté bouře. Tyto bouře hrozily převrácením jejich malých člunů a utopením vyčerpaných mužů.

Petr nebyl farizeus. Protože byl Žid, někdy zašel do synagogy. Nebyl přísně ortodoxní jako farizeové. Ale na rozdíl od jiných rybářů, Petr věděl ve svém srdci, že je hříšník. Později řekl Ježíši: “Odejdi ode mne, Pane, vždyť já jsem člověk hříšný” (Lukáš 5:8; s. 1078).

Tedy Petr nezačal jako náboženský člověk, nebo jako dobrý křesťan. On měl drsnou povahu. Jako rybář musel být drsný. Nebyl jako plně vycvičený “církevní člověk.” Používal špatný jazyk a měl výbušnou povahu. Byl hříšníkem, který dělal hodně chyb.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Přemýšlejte nyní o člověku, kterého chcete získat pro Krista. Jako Petr ani on není plně vybavený a vytrénovaný “církevní člověk.” Nerozumí tomu, proč by měl chodit na setkání církve. Myslí si, že je v pořádku trávit hodiny hraním videoher nebo tím, že tráví čas s mnoha přáteli. Každý, koho zná, je stejný jako on. Má své hříchy. Má své špatné myšlenky. Má své problémy. Nezískáte ho pro Krista tím, že se s ním budete dohadovat. Místo toho mu řekněte o Ježíši. Řekněte mu, co Ježíš udělal pro vás. Buďte k němu přátelští. Bude to vyžadovat pozornost, abyste jej vzali s sebou do církve. Petr nebyl vycvičený a toto také není ztracený člověk ve světě.

O Ježíši řekl Petrovi jeho bratr Ondřej. “Vyhledal nejprve svého bratra Šimona [Petra] a řekl mu: „Nalezli jsme Mesiáše [Messiah], což je v překladu Kristus” (Jan 1:41; s. 1116). Petr se nestal učedníkem, když poprvé slyšel o Ježíši.

Toto je velmi důležité. V eseji o “decisionismu,” Dr. A. W. Tozer objasňuje, že nucení lidí k tomu, aby řekli “modlitbu hříšníka” obvykle netvoří skutečné křesťany, skutečné učedníky. Petr neučinil “rozhodnutí” když poprvé slyšel o Ježíši. Ano, Petra to zajímalo. Chtěl slyšet více. Ale stalo se to až později, poté co byl uvězněn Jan Křtitel, že se Petr rozhodl následovat Ježíše jako učedník.

“Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl:„Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.“ Ihned opustili sítě a šli za ním” (Marek 1:14-18; s. 1046).

Každý člověk, kterého chcete vést ke Kristu – se v nějakém bodě rozhodne, zda se stane učedníkem Krista nebo nikoliv. To je ten boj. Není vyhráno, pokud s tebou chodí do církve několik týdnů nebo měsíců. Je to pokračující boj, který může trvat několik měsíců nebo dokonce roků.

Toto činí Kreightona Chana tak neefektivního v evangelizaci. On, stejně tak jako mnozí decisionisté si myslí, že jsou “in”, když rozumí hrubým “skutečnostem” o evangeliu. Decisionisté jako Chan a Waldrip nechají nové lidi příliš brzo “jít” příliš daleko. Neuvědomují si, že opravdové získávání duší je pokračující boj. Proto skutečné získávání duší vyžaduje moudrost: “Kdo se ujímá duší, je moudrý” (Přísloví 11:30; s. 680). Tento verš muže být také překládán: “Ten kdo je moudrý, získává duše.” Dr. A. W. Tozer řekl moudře:

“Snahou nacpat celé spasení do jedné či dvou zkušeností znamená stát se zastánci okamžitého křesťanství, kteří se chtějí blýsknout díky zákonu vývoje prostupujícího veškerou přírodou. Ignorují však posvěcující účinek utrpení, nesení vlastního kříže a praktické poslušnosti. Chtějí zvítězit skrze touhu po duchovním vzdělávání, nezbytném formování správných náboženských návyků a potřebou zápasit proti světu, tělu i ďáblu” (The Inadequacy of ‘Instant Christianity’).

Petr byl zkoušen během velkého “církevního rozdělení.” Ostatní odešli. Petr se rozhodl neodejít. Rozhodl se nejít s ostatními.

“Od té chvíle ho mnoho jeho učedníků opustilo a už s ním nechodili. Ježíš řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“ Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží” (Jan 6:66-69; p. 1124).

Ježíš řekl těm Dvanácti, “I vy chcete odejít?” “Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.” (John 6:67, 68). V tomto oddílu jsou důležité dvě věci.

1.

O těch, kteří odešli, jsme pak už nikdy neslyšeli! Za svých 61 let ve službě jsem zjistil, že ti, kteří odejdou během církevního rozdělení se nikdy nestanou silnými učedníky. Nikdy jsem neviděl někoho, kdo by se jím stal!

2.

Kdyby Petr odešel s “rozdělením”, zřejmě by se nikdy neobrátil.

“Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám” (I. Janova 2:19; s. 1322).

“Neboť vám říkali, že v poslední době přijdou posměvači, žijící bezbožně podle svých vášní. To jsou ti původci roztržek; jsou pudoví a nemají Ducha Božího” (Judův list 18, 19; s. 1329).

Ti, kteří odcházejí, demonstrují, že neviděli skutečnost křesťanského učednictví. Být učedníkem, skutečným a obráceným, je daleko více než naučit se nazpaměť pár biblických veršů, nebo věřit v několik doktrín. Učednictví obsahuje rozhodnutí zůstat; a nemá smysl odejít, protože tam venku není nic co by mělo smysl“ Petr to viděl – ale ještě nebyl obrácený!

Myslím si, že můžete vidět, že získávání duší je velký projekt! Není to jen o tom dostat jméno, nebo to, že se za vás někdo modlí modlitbu. Je to nekončící boj o duši žijícího člověka!

Obrácení a učednictví jsou více než osvětlením toho, kým je Ježíš!

“A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého. Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích” (Matouš 16:15-17; s. 1021).

Bůh Otec ukázal (osvětlil) Petrovi kdo je Ježíš. Bůh ukázal Petrovi kdo je skutečně Ježíš. Ale Petr se ještě neobrátil!!! Mnoho lidí si tehdy myslelo, že je obrácený. Ale mýlili se!

Přesně poté co Jan ukázal Petrovi kdo je skutečně Ježíš – tehdy Petr začal odmítat evangelium!!!

“Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat,: „Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát!“ Ale on se obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka” (Matouš 16:21-23; s. 1022).

Petr odolával evangeliu. Dokonce napomenul Ježíše za to, že řekl, že půjde na kříž a bude vzkříšen z mrtvých. Odmítl evangelium! Takže člověk může být Ježíšovým následovníkem a stále bojovat. Zcela určitě!

Petr se chlubil tím jak silným je křesťanem. Večer předtím, než byl Kristus ukřižován mu Petr řekl: “I kdybych měl s tebou umřít, nezapřu tě” (Matouš 26:35; s. 1038). Přesto jen o pár hodin později Petr zapřel Ježíše hned třikrát!

Petr ještě nebyl získán! Utekl fyzicky od Ježíše, když byl Ježíš zatčen v Getsemane. Nahlas zapřel Krista třikrát. Petr byl učedník stejně jako ostatní – ale jeho boj ještě nebyl dokončen. Boj nebyl ještě vyhrán. Ještě nebyl “in”!

Stalo se to až poté co Ježíš vstal z mrtvých, že se Petr konečně obrátil. Je to zaznamenáno v Janovi 20:22,

“Po těch slovech na ně [Ježíš] dechl a řekl jim [Petrovi a dalším]: „Přijměte Ducha svatého” (Jan 20:19-22; s. 1144).

Komentátor John Ellicott nám řekl, že apoštol Jan “si pamatoval, že tím momentem, který ovlivnil jejich budoucí život, bylo nové duchovní stvoření, kterým byli povoláni ze smrti do života” (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible). A samozřejmě Dr. J. Vernon McGee řekl, že toto je když Petr byl obrozený, znovuzrozený, té noci byl Ježíš vzkříšen z mrtvých! (See Thru the Bible on John 20:22).

To se stalo, když Petr plně důvěřoval Ježíši. Brzy se stal tím statečným apoštolem, který kázal o letnicích, když bylo zachráněno tři tisíce lidí. Později raději zemřel pro Krista než by Jej zapřel. Ale před tímto vším Petr prošel falešnými začátky a selháními a boji a porozuměními.

Vidíte, že získání duše je vážná, hlavní bitva? Nemůže to být uděláno telefonátem nebo modlitbou. Je to životní bitva o živou duši muže nebo ženy. Bude to vyžadovat vaše modlitby. Bude to vyžadovat snahu. Bude to vyžadovat čas. Když získáte i jen jedinou duši za svůj celý život, tak jste požehnaní. Udělali jste mnoho. Udělali jste dobře. Modlím se, abyste byli schopni to udělat.

Vypadá to jako příliš dlouhá cesta na následování? Vypadá to příliš těžké a dlouhé? Ježíš řekl: “Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá” (Matouš 7:14; s. 1004).

Ale dejme samotnému Petrovi poslední slovo. Toto jsou ta poslední slova, která Petr napsal předtím, než byl ukřižován:

“Kéž rostete v milosti a poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti” (II. Petrova 3:18; s. 1320).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.