Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
OBJEVEN FALEŠNÝ KŘESŤAN!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 7. července 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

“Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ,Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: ,Nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti” (Matouš 7:21-23).


Vezmu si svůj text ze 21. verše:

“Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích” (Matouš 7:21).

Toto kázání není založeno na mých vlastních myšlenkách. Je to založeno na slovech samotného Krista a komentářích velkého komentátora Matouše Meada (1629-1699). Komentátor Bible John MacArthur správně označil Meadovu knihu, The Almost Christian Discovered (Objeven téměř křesťan). Označuji to také.

“Ne každý, kdo mi říká, Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích” (Matouš 7:21).

Člověk může mít mnoho vědomostí o Kristu a přesto může být být ztracen. Farizeové měli mnoho vědomostí a přesto to byli pokrytci. Mnoho z nich šlo se spoustou vědomostí do pekla! Vědět jen proto, abychom věděli více je založeno na zvídavosti. Vědět, abyste ukázali, že víte je jen marná sláva. Vědět a praktikovat co víte je skutečné křesťanství!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Člověk může mít velké duchovní dary a přesto může být ztracen. Dar modlitby je duchovní dar. Člověk se může modlit nádherně a stále být ztracen. Člověk může mít dar kázání a přitom nemusí být zachráněn. I Jidáš byl velký kazatel. Jidáš řekl: “Pane, Pane, [kázali] jsme ve tvém jménu a ve tvém jménu vymítali démony.” Člověk může oslovit modlitbami a kázáním skutečné křesťany a přesto nebýt skutečným křesťanem. Člověk může pomáhat dalším svými modlitbami a kázáním a přesto mu to není nic platné.

Moc kázání a modlitby nezávisí na autoritě kazatele, ale na Boží autoritě, která tomu žehná. Někdo může být obrácen jeho kázáním a přesto kazatel sám může být uvržen do pekla! Pendleton kázal ve dnech Královny Marie, aby se postavili za evangelium, které kázal a přesto se poté stal odpadlíkem, který šel do pekla! Znal jsem mladé muže, kteří byli mocnými kazateli, ale poté se ukázalo, že to byli jen pokrytci! Člověk může kázat jako jeden z apoštolů a modlit se jako anděl a přesto může mít srdce démona! Člověk může mít největší dary a přesto sám být ztraceným člověkem. Velký biskup řekl: “Chudí, nevzdělaní lidé se dostanou do nebe, zatímco my, se vším našim učením spadnout do pekla.” Člověk může mít největší dary a přesto být jen ztraceným mužem. Jeden ždibec skutečné milosti je dražší než deset liber darů. I Jidáš následoval Krista! Kázal Kristovo evangelium, vymítal démony ve jménu Krista, jedl a pil u stejného stolu jako Kristus; přesto to byl jen pokrytec, který odešel “na své vlastní místo” v pekle! Ten, který předstírá, že je svatý a přesto nepraktikuje zbožnost “má formu zbožnosti, ale popírá tu moc.”

Člověk může prohlašovat, že je křesťanem a přesto nikdy nebude mít změněné své srdce. Je to pokrytec, který vypadá, že je dobrým křesťanem, ale je naplněn pýchou a rebelií. Mnoho lidí vypadá, že jsou spravedliví, ale nosí svoji spravedlnost jako masku, aby skryli pýchu a rebelovali ve svých srdcích. Znám muže, který prošel seminářem a byl ordinován. Ale jeho srdce se nezměnilo. Tak odešel z naší církve a následoval opravdu ztracené děvče. “Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět” (II. Timoteova 4:10). To je případ Dr. Kreightona L. Chana, o kterém se ukázalo, že je jen pokrytcem, když se jeho pýcha a rebelie staly viditelnými, když jeho maska byla roztrhaná a viděli jsme ho jako pokrytce.

“Mnozí mi řeknou v onen den, Pane, Pane, cožpak [jsem nekázal] ve Tvém jménu? Tehdy jim řeknu: Odejděte ode mě, vy kteří pácháte nepravost.”

Krysy a myši mohou žít v domě. Ale když to vypadá, že dům padá, utíkají pryč, protože hledají jiné místo a bezpečnost. Radostné dny v církvi do ní přivádějí mnohé falešné pokrytce. Ale když se církev třese, utíkají pryč – a tím ukazují, že nejsou skutečnými křesťany, nehledě na to, co řekli předtím. Zde jsou někteří z nich.

Jeden člověk řekl: “Tam kde On mě vede, tam ho budu následovat. Jestli čelím problémům nebo těžkostem tak Ježíš...mi dal život. Chvalte vzácné jméno Ježíše.” Přesto tento muž byl prvním člověkem, který utíkal z církve, když začalo rozdělení.

Čínská dívka řekla: “Chci, aby druzí znali velké věci, které pro mě Bůh udělal. Kéž Bůh použije můj život, abych byla Jeho svědkem.” Ale utekla z církve dokonce ještě předtím, než začalo rozdělení!

Jiný mladý čínský muž řekl: “Nemohu vyjádřit, jak je to velké být zachráněn Ježíšem … Chci, aby druzí znali velké věci, které pro mě Kristus udělal.” Přesto za krátký čas opustil církev, aby následoval Chana a ukázal, že jeho slova nic neznamenala. On byl stále jen ztraceným pokrytcem jdoucím do pekla!

Mladý muž z Vietnamu řekl: “Se vší tou láskou, kterou Ježíš má pro mě Jej nemohu nikdy dost milovat. Já dávám svůj život pro Ježíše, mého Zachránce.” O rok později podvedl Zachránce a opustil církev s odpadlíkem Chanem.

Jiný mladý student střední školy řekl: “Děkuji Bohu, že mě očistil vzácnou krví Ježíše Krista. Chvála Pánu!” To zní dobře, ne? Ale brzy poté co to řekl, vrátil se zpět ke hříchům světa a opustil naši církev.

Japonsko/Americká dívka řekla: “Moje svědectví je tak jednoduché. Dala jsem důvěru Ježíši a On mě zachránil” – a oplatila Mu to tím, že opustila církev a šla s odpadlíkem Chanem!

Mexický muž řekl: “Milující Zachránce mi ukázal milost a to nikdy nezapomenu” – Ale za krátký čas zapomněl, co řekl a utíkal za odpadlíkem Chanem. Mám fotografii s ním, jak stojí s rebelujícími odpadlíky, blízko odpadlíka Chana.

Mladá žena z Číny řekla: “Ježíši mě miluje! Nyní chci zpívat pro svého Zachránce Ježíše Krista!” Zní to dobře, že? Ale velmi brzy podvedla naši církev a utekla za odpadlíkem Chanem!

Někdo mi řekl: “Dr. Hymersi, nepřivádějte více lidí z Číny. Oni jsou všichni pokrytci dvou tváří!” Je pravda, že pokud nezažijí skutečné obrácení tak jsou ztraceni jako ti, které jsem zde zmínil. Ježíš řekl: “Musíte se narodit znovu” (Jan 3:7).

“Laciná milost” a “snadné věření” jsou nové termíny, ale “Antinomianismus” není. Martin Luther (1483-1546) nám dal tento slovní obrat. Týká se to těch, kteří chtějí všechny výhody záchrany, ale nikdo nechce povinnosti (Soli Deo Gloria Publications, jacket cover of Matthew Mead’s The Almost Christian Discovered, foreword by John MacArthur).

Jeden z odpadlých lidí říká: “Dr. Hymers si myslí, že nikdo nemůže být zachráněn pokud nenavštěvují jeho církev.” Odpadlíci jako on řeknou téměř jakoukoliv lež, aby zakryli svoji ztracenost a zlé hříchy. A nejsem překvapen, že tento muž takto lhal, protože on ví velmi dobře, že já jsem toto nikdy neřekl – ani tomu nevěřím.

Ale já věřím, že církev je “Tělo Kristovo” (Efezským 4:12). Ti, kteří opustí Jeho církev oslabují Jeho Tělo. Ti, kteří napadají Jeho církev, napadají Jeho Tělo. Ti, kteří rozdělují Jeho církev, rozdělují Jeho Tělo. Ti, kteří nejsou členy Jeho církve, nejsou členy Jeho Těla. Mnoho novoevangelikálů nebere Písmo vážně. Proto odpadají od Kristova Těla!

Někteří lidé to nazývají “princip tradičního pohledu”. Je mi jedno, jak to nazýváte, je to biblická pozice. Církev je “Tělo Kristovo!”

Toto dopoledne vás žádám, abyste přišli k Ježíši. On vstal z mrtvých. On sedí na Boží pravici, nahoře v nebi. Přijď k Ježíši. Odvrať se od světskosti a hříchu. Důvěřuj Ježíši a On tě očistí od každého hříchu Svojí vzácnou krví! Důvěřuj Ježíši a staneš se částí Jeho Těla, což je církev. Amen.

Pokud bys s námi chtěl mluvit o důvěře v Ježíše, prosím přijď a postav se nyní zde dopředu. Přicházej zatímco budeme zpívat píseň číslo 5, “Just As I Am,”.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.