Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
POVZBUZENÍ A VAROVÁNÍ V SOUŽENÍ
NYNÍ A V BUDOUCNU-

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem ml.
s materiály od Dr. Christophera L. Cagana
proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 19. května 2019
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
with material by Dr. Christopher L. Cagan
preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, May 19, 2019

“To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět” (Jan 16:33).


Ježíš řekl: “Ve světě máte soužení.” Slovo překládané “soužení” je thlipsis. Mohlo by se také překládat slovem “tlak.” Všichni pociťujeme v našich životech tlak. Ale čas nejhoršího tlaku ještě přijde. Tím soužením bude období sedmi let před Kristovým sestoupením na Olivovou horu, aby vládl světu ve spravedlnosti. Nejhorší část tohoto soužení bude posledních tři a půl roku. Sedm let předtím, než se Kristus vrátí na zem, bude světu vládnout antikrist. Bible říká, že každý, kdo se stane křesťanem během těchto sedmi let, bude trpět.

Apoštol Jan ve vidění viděl duše těchto křesťanů v nebi. Řekl:

“Spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali” (Zjevení 6:9).

Pak napsal:

“To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově” (Zjevení 7:14).

Těch sedm let bude pro křesťany horší než jakékoliv jiné období v dějinách. Ježíš řekl:

“Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku až do nynějška a již nikdy nebude” (Matouš 24:21).

Ano, bude vytržení. Bible říká:

“Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem” (I. Tesalonickým 4:16-17).

Přesto si nesmíme myslet, že tento slib znamená, že už i v dnešní době nebudeme mít nějaké soužení. V našem textu Ježíš řekl, že křesťané budou mít soužení po celý tento věk.

“To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět” (Jan 16:33).

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

NAŠE KÁZÁNÍ JSOU NYNÍ DOSTUPNÁ
NA VAŠEM MOBILNÍM TELEFONU.
JDĚTE NA WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
KLIKNĚTE NA ZELENÉ TLAČÍTKO SE SLOVEM “APKA”.
SLEDUJTE POKYNY, KTERÉ NÁSLEDUJÍ.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Vyjádřím se ke druhé části tohoto verše, potom k první části a pak k poslední části.

I. Za prvé - “ve světě máte soužení.”

Ježíš to řekl učedníkům, ale platí to i pro všechny křesťany v dnešní době. Křesťané budou mít nejrůznější i fyzické problémy. Apoštol Pavel napsal:

“A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jichž se mi dostalo, byl mi dán do těla osten…” (II. Korintským 12:7).

Vypadá to, že Pavel měl problém se svým zdravím. Je to znamení, že křesťané projdou skrze soužení fyzické nemoci, bolesti a fyzické smrti. Když se staneme křesťany, tak neutečeme fyzické nemoci a bolesti.

Křesťané také projdou různými zkouškami a soužením v našem padlém, hříšném světě. Apoštol Pavel mluvil o křesťanech zakoušejících

“…soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: “Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku” (Římanům 8:35-36).

Ale on ujistil, že žádné z těchto soužení nás “neodloučí od Kristovy lásky” (Římanům 8:35a).

“Ve světě máte soužení” (Jan 16:33).

Všichni apoštolové byli zabiti pro svoji víru v Krista – kromě Jana – který byl ponořen do vařící ropy a byl zjizvený po zbytek svého života. Křesťané po celé dějiny trpěli pro svoji víru. Foxova Book of Martyrs (Kniha mučedníků) je klasická kniha, která dokumentuje utrpení křesťanských mučedníků po celou dobu dějin. Dr. Paul Marshall řekl:

V džunglích Střední Ameriky…čínských pracovních táborech, pákistánských vězeních a v indiánských nepokojích v Súdánských vesnicích zaplatilo bezpočet věřících maximální cenu za svoji víru (ibid., strana 160).

V Súdánu jsou křesťané zotročeni. V Íránu jsou vražděni. Na Kubě jsou vězněni. V Číně jsou ubíjeni k smrti. Ve více než 60 zemích po celém světě jsou křesťané štváni, zneužíváni, mučeni nebo popravováni pro svoji víru. 200 000 000 křesťanů po celém světě žije denně ve strachu z tajné policie, členů skupin občanské sebeobrany nebo ze státního útisku a diskriminace… Stovky miliónů křesťanů trpí jednoduše kvůli své víře (Paul Marshall, Ph.D., Their Blood Cries Out, Word, 1997, back jacket).

Dokonce i zde na západě jsou skuteční křesťané často vyčleňováni a ponižováni nebo pronásledováni světskou společností. Křesťanství a Bible jsou na školách zesměšňovány. Mnoho křesťanů je přehlíženo a další jsou vypovídáni z práce pro svoji touhu chválit v neděli ve svých církvích Boha. I nekřesťanští rodinní členové a slabí, měkcí novoevangelikálové mají v opovržení oddané křesťany. Jak Ježíš řekl:

“Ve světě máte soužení” (Jan 16:33).

II. Za druhé - “to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj.”

Toto je slib pro ty, kteří jsou “v Kristu.” “Ve mně.” On je zdrojem vnitřního pokoje. Ježíš řekl:

“Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne jako dává svět, já vám dávám…” (Jan 14:27).

Když člověk zná Krista, tak má stálý vnitřní pokoj, který další lidé ve světě nemají.

Člověk, který je “v” Kristu a který svěří své problémy Bohu v modlitbě, má zvláštní pokoj, který Bible nazývá “pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení” (Filipským 4:7). Svět jednoduše nemůže rozumět proč křesťané pokojně procházejí tím, když jsou uvězněni, mučeni a popravováni – tak jako jsou i dnes večer v mnoha zemích světa.

Tento pokoj neznamená, že křesťan nemá vnitřní konflikty, emocionální problémy nebo fyzické nemoci. Mnoho evangelikálů v Americe je posedlých úspěchem, prosperitou, klidem, radostí a sebezdokonalováním. Tyto věci se budou zdát směšné čínskému křesťanovi, který je pro svoji víru pověšen hlavou dolů nebo kubánskému křesťanovi, který strávil pět let ve vězení nebo křesťanovi v Íránu, který čelí pro svou víru v Ježíše smrti.

Tito pronásledovaní křesťané v zemích třetího světa přicházejí daleko blíže k porozumění tomu, co Ježíš myslel, když řekl: “To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj” (Jan 16:33). Myslím si, že by rozuměli, že tento pokoj odkazuje k vnitřnímu klidu, plynoucímu z vědomí, že jejich hříchy byly odpuštěny a že se Bůh o ně stará.

Budu číst II. Korintským 11:24-28. Poslouchejte, když vám budu říkat co se stalo apoštolu Pavlovi. Řekl:

“Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách – v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve” (II. Korintským 11:24-28).

Jak mohl Pavel mluvit o tom, že v takových situacích měl pokoj? Přesto měl. Pavlovu odpověď čteme ve Filipským 4:6, 7.

“Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši” (Filipským 4:6-7).

Pavel prošel mnohým soužením a utrpením, přesto zde mluvil o “pokoji Božím, který převyšuje každé pomyšlení.”

III. Za třetí - “ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.”

Můžete se obávat, zda projdete zkouškami a souženími života? Mladí lidé na světské vysoké škole musí projít hodinami vyučování, tam kde Bible a křesťanství jsou velmi kriticky napadány, zlehčovány a vysmívány. “Můžete to zvládnou a přitom být křesťanem?”, student střední školy přemýšlí: “Mohu projít touto současnou zkouškou? Zvládnu to, když se lidé otočí proti mně? Mohu to vydržet, když se obávám – a nemám moc víry?”

V dnešní době jsou opravdoví křesťané vysmíváni jako fanatici. Lidé řeknou, že děláme příliš mnoho pro Ježíše. Budou vás nabádat k jednoduchém náboženství jedné hodiny v neděli dopoledne nebo dokonce vůbec v žádné církvi. Říkají, že budeš radostný jen když přestaneš následovat Krista. “Není potřeba nést kříž. Není potřeba utrpení nebo bolesti,” říkají. “Zapomeň na to vše. Prostě to nech být a buď takový jací jsme my.” Vyvíjejí na vás tlak. Jak Ježíš řekl: “Ve světě máte soužení.”

Ale Kristus říká: “Ale vzchopte se; já jsem přemohl svět.” Poslouchej, když čtu Římanům 8:35-39.

“Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: “Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.” Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši” (Římanům 8:35-39).

Když přijdeš ke Kristu, On to převezme. On tě přidrží a neopustí tě. Když jste přišli ke Kristu, nemusíte se Jej držet. On se vás drží! Od okamžiku vašeho obrácení jste věčně bezpeční v Kristu. Ta skutečnost, že 200 miliónů lidí ve třetím světě chce trpět pro svoji křesťanskou víru ukazuje, že Kristus drží Své následovníky a nenechá je zahynout bez naděje v nebe. Přijďte ke Kristu a On udělá všechnu tu záchranu a všechno to udržení! Jak pan Ngann zpíval před kázáním:

Duši, která v Ježíši důvěru složit chtěla,
   nenechám, nenechám by k nepříteli zběhnout měla.
Této duše, i když se celé peklo snažilo otřást s ní,
   Já se nikdy, ne nikdy, nikdy nezřeknu jí.
(“How Firm a Foundation,” ‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).

Název tohoto kázání je “Encouragement and Warning in Tribulation – Now and in the Future.” (Povzbuzení a varování v soužení – nyní a v budoucnu) Dnes večer jsem vám dal povzbuzení. Ale musím vám také dát slovo varování. Jakékoli problémy, kterými dnes procházíme my, jsou velmi málo ve srovnání s tím, čím trpí lidé v jiných částech světa. Ve třetím světě jsou křesťané biti, dáváni do vězení, mučeni a zabíjeni za to, že věří v Ježíše. Náš život zde v Americe je dovolenou v porovnání s tím, jaké je to tam. V budoucnosti to může být těžší i zde být křesťanem. Tlak bude větší. Můžeš ztratit svoji práci, svůj dům a své peníze proto, že jsi opravdovým křesťanem. Právně nyní se to děje v jiných zemích. Tvoji přátelé a příbuzní se proti tobě mohou obrátit. Když Ježíš mluvil o soužení, řekl: “Vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno” (Marek 13:12, 13). To se děje právě nyní v některých zemích. Nebuďte překvapeni, pokud i vás lidé odmítnou.

Prorok Jeremjáš řekl: “Běžel jsi s pěšími a unavili tě; jak bys chtěl závodit s koni? V pokojné zemi žiješ v bezpečí, co si počneš v houštinách Jordánu?” (Jeremjáš 12:5). Ano, už nyní procházíš určitým soužením. Ale pokud se nevyrovnáš s malými tlaky dneška, co budeš dělat až se to zhorší? Pokud nemůžeš žít křesťanský život v době dovolené dnes, co budeš dělat až přijde bouře? Vyzývám tě, abys už nyní byl silným křesťanem. Pokud to uděláš nyní, budeš i později silným křesťanem. Přemýšlel jsem o tom jako nový křesťan, když jsem četl knihu pastora Richarda Wurmbranda, Tortured for Christ (Mučen pro Krista). Nebyla to jen kniha na přečtení. Změnilo to můj život. Být křesťanem není vždy dovolená. Může to být těžké. Je to těžké. Ano, “vzchopte se” (Jan 16:33). Ale také spočítejte náklad (viz Lukáš 14:28). Ale stojí to za to, protože budeš žít s Kristem navěky.

A nyní musím mluvit k těm ztraceným, kteří jsou tu dnes večer. Ježíš vás miluje. On zemřel na kříži, aby zaplatil za váš hřích. On prolil Svoji krev, aby smyl váš hřích. On vstal z hrobu, aby ti dal život. Pokud Mu budeš důvěřovat, budeš navěky zachráněn. Ale důvěřování Ježíši není jen pár slov. Důvěřování Ježíši znamená důvěřování Ježíši. Ano, budou těžké časy. Ano, můžeš trpět. Ale bude to stát za to. Budeš znát Ježíše. Budeš žít s Kristem navěky, pokud Mu budeš důvěřovat. Pokud budeš chtít se mnou mluvit o důvěře v Ježíše, prosím přijď a posaď se do prvních dvou řad. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Jackem Ngannem:
“How Firm a Foundation” (‘K’ in Rippon’s ‘Selection of Hymns,’ 1787).


NÁSTIN Z

POVZBUZENÍ A VAROVÁNÍ V SOUŽENÍ –
NYNÍ A BUDOUCNU

ENCOURAGEMENT AND WARNING IN TRIBULATION –
NOW AND IN THE FUTURE

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
s materiály od Dr. Christophera L. Cagana

“To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět” (Jan 16:33).

(Zjevení 6:9; 7:14; Matouš 24:21; I. Tesalonickým 4:16-17)

I.   Za prvé - “ve světě máte soužení,” II. Korintským 12:7;
Římanům 8:35-36.

II.  Za druhé - “to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj,”
Jan 14:27; II. Korintským 11:24-28; Filipským 4:6-7.

III. Za třetí - “vzchopte se, já jsem přemohl svět,”
Římanům 8:35-39; Marek 13:12, 13; Jeremjáš 12:5; Lukáš 14:28.