Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK KRISTUS ZALOŽÍ SVÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 13. ledna 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

“V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože…Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné” (Zacharjáš 14:4-5, 9).


Téměř každý na světě slyšel o Kristově prvním příchodu, když se narodil v Betlémě v jeslích panně Marii. Ano, vy všichni jste slyšeli o prvním příchodu Krista. A přesto odkazy v Bibli týkající se Jeho druhého příchodu osmkrát převyšují počtem odkazy k Jeho prvnímu příchodu. Dr. David Jeremiah řekl:

Učenci počítají 1845 biblických odkazů ke druhému příchodu, včetně 318 v Novém zákoně. Jeho návrat je zdůrazněn ve více než sedmnácti Starozákonních knihách a v sedmi z každých deseti kapitol v Novém zákoně. [Kristus] sám odkazoval na Svůj návrat jednadvacetkrát. Druhý příchod je dominantním předmětem Nového zákona (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On? (O co jde ve světě?), Thomas Nelson Publishers, 2008, s. 217).

Jeden z nejjasnějších oddílů Písma týkající se Kristova druhého příchodu je náš text, Zacharjáš 14:4-5, 9. Z tohoto textu se můžeme naučit třem důležitým věcem.

I. Za prvé – Kristus se vrátí na Olivovou horu.

Jsem přesvědčen, že poznámka Scofielda je správná.

Zacharjáš 14 je opakování celé záležitosti. Pořadí [událostí] je: (1) Shromáždění národů, v. 2 (viz “Armageddon,” Zjev. 16:14; 19:11, poznámka); (2) vysvobození, v. 3; (3) návrat Krista na Olivovou horu a reálná změna obrazu, verše. 4-8; (4) ustanovení království a plného pozemského požehnání, verše 9-21 (The Scofield Study Bible, 1917 edice, s. 978; poznámka na Zacharjáše 13:8).

Pohanské světové mocnosti, vedené antikristem, pošlou své armády proti Izraeli do údolí Megiddo, známého jako Armagedon. Armády antikrista se přiblíží k Jeruzalému, ale Kristus náhle sestoupí z nebe a zdolá je. Prosím, postavte se a čtěte Zacharjáše 14:3-4.

“Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu” (Zacharjáš 14:3-4).

Můžete se posadit.

“V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové” (Zacharjáš 14:4). Olivová hora je východně od Jeruzaléma. To je ta stejná Olivová hora, kam se Ježíš šel modlit tu noc, kdy byl zatčen. To je ta stejná Olivová hora, na které Ježíš vystoupil do nebe, jak je zaznamenáno ve Skutcích 1:9-12.

“Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: “Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.” Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma; není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu” (Skutky 1:9-12).

“Jeho nohy stanou na hoře Olivové” (Zacharjáš 14:4). Ty stejné nohy, které byly probodené hřeby na kříži mají sestoupit dolů na stejnou horu, odkud On vystoupil vzhůru na nebesa, jak je psáno ve Skutcích 1:9.

“Olivová hora se rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu” (Zacharjáš 14:4). Dr. McGee řekl,

Jsou nám zde zmíněny velké reálné změny, ke kterým dojde. Bude velké zemětřesení a Olivová hora se roztrhne vpůli. Polovina bude na severu a polovina na jihu. “A bude tam velké údolí” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, (Skrze Bibli) Thomas Nelson Publishers, 1982, volume III, s. 986).

Takže, to je ten první bod – Kristus se vrátí na zem na Olivovou horu.

II. Za druhé - Kristus se vrátí se všemi Svými svatými.

Podívejte se na konec pátého verše.

“Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože” (Zacharjáš 14:5).

To znamená, že všichni dříve vytržení křesťané budou z nebe následovat Krista na Olivovou horu. Tato událost byla nejdříve prorokována Enochem.

“Prorokoval také o nich Henoch, sedmý od Adama: Hle, přichází Pán s desetitisíci svých svatých” (Juda 14).

A Jan o tom mluvil ve Zjevení 19:14: “Za ním nebeská vojska na bílých koních,” jak On sestupuje na Olivovou horu, aby zničil armádu antikrista. Dr. Jeremiah řekl:

Nebeské armády, které doprovázejí Krista při Jeho druhém příchodu budou vytvořeny ze svatých a andělů – lidé jako ty a já stojící bok po boku s nebeskými bytostmi nesmírné moci…nebudou bojovat. Sám Ježíš zabije vzbouřence (David Jeremjáš, ibid., s. 224).

“Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože” (Zacharjáš 14:5).

Dr. McGee řekl:

Toto je velmi zajímavý oddíl z Písma. Je to obrázek Pána Ježíše Krista vracejícího se zpět na zem. Nalézáme to také ve Zjevení 19, kde je nám řečeno, že nebeské vojsko Jej bude následovat (J. Vernon McGee, ibid.).

Toto je druhý hlavní bod v Zacharjášově proroctví – Kristus se vrátí se všemi Svými svatými, aby zdolal armádu antikrista. Všichni skutečně obrácení v průběhu celých věků se v tom čase vrátí s Kristem na zemi.

Těch deset tisíkrát deset tisíc
   v třpytivém rouchu jiskrném,
je armádou vykoupených svatých.
   Světlem pohlcena hrne se jen.
Je dokonáno, všechno končí jim,
   jejich boj se smrtí i s hříchem.
Rozražte dokořán široké brány zlaté
   a nechte ty vítěze vejít sem.
(“Ten Thousand Times Ten Thousand” od Henry Alford, 1810-1871).

John Cennick a Charles Wesley napsali:

Hle! On přichází s klesajícími mraky,
   Ten, pro spasení naše, co zabit byl.
Tisíce a tisíce svatých jsou u toho taky
   by triumf Jeho příchodu zesílil.
Haleluja! Haleluja!
   Bůh zjeví se na zemi, aby vládcem byl.
(“Lo! He Comes” od John Cennick, 1718-1755;
      Alt. Charles Wesley, 1707-1788).

III. Za třetí - Kristus se vrátí, aby ustanovil Svoje pozemské království.

Prosím postavte se a čtěme nahlas Zacharjáše 14:9.

“Hospodin bude Králem nad celou zemí: v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné” (Zacharjáš 14:9).

Můžete se posadit. V ten den bude Kristus králem nad celou zemí. Tehdy bude naplněna modlitba, kterou se křesťané modlili dva tisíce let:

“Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi” (Matouš 6:10).

A Jeho pozemské království bude trvat tisíc let. Prosím, otočte na Zjevení, 20. kapitola, 4. až 6. verš. Čtěte nahlas tyto verše.

“Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let. Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let” (Zjevení 20:4-6).

Svědkové Jehovovi věří v tisícileté království. Ale oni sami neví, jak do něj vstoupit! Mám ve své kanceláři traktát Svědků Jehovových nazvaný “Všechna utrpení brzy skončí!” Na konci letáku se píše: “Když přijde konec, kdo přežije?...ti, kteří se naučí vůli Jahveho a budou ji dělat” (“All Suffering Soon to End!,” “Všechna utrpení brzy skončí!” Strážná věž Bible a Letáčková společnost Pensylvánie, 2005, s. 6). Takže Svědkové Jehovovi učí, že způsob, jak vstoupit do království je “naučit se” Boží pravdu “a dělat ji.” To je velká chyba. Je to chyba spasení ze skutků – spasení z toho, že “se něco naučím” a “dělám” to! Kupodivu chyba Svědků Jehovových je docela podobná té u římských katolíků. Jak katolíci, tak Svědkové Jehovovi učí spasení ze skutků, spasení

z naučení se a dělání!

Ale samotná Bible učí spasení milostí, nikoliv tím, že se něco naučíme a děláme to; nikoliv lidskou snahou, ale pouhou milostí.

“Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar: není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit” (Efezským 2:8-9).

John Newton řekl:

Úžasná milost! Jak sladký zvuk
   Který zachránil mizeru jako jsem já
Jednou jsem byl ztracen, ale teď jsem nalezen
   Byl jsem slepý, ale teď vidím.


’Byla to milost, která naučila mé srdce bát se
   A milost mé strachy utišila
Jak drahocenná se tato milost zdála
   v hodině, kdy jsem prvně uvěřil.
(“Amazing Grace” od John Newton, 1725-1807).

Kéž vám Bůh dá tuto milost.

“Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen” (Skutky 16:31).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Jackem Ngannem:
“He is Coming Again” (od Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


NÁSTIN Z

JAK KRISTUS ZALOŽÍ SVÉ POZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uzijáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože…Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné” (Zechariah 14:4-5, 9).

I.   Za prvé - Kristus se vrátí na Olivovou horu,
Zacharjáš 14:3-4; Skutky 1:9-12.

II.  Za druhé – Kristus se vrátí se všemi Svými svatými, Zacharjáš 14:5;
Jude 14; Zjevení 19:14.

III. Za třetí - Kristus se vrátí, aby ustanovil Svoje pozemské království,
Zacharjáš 14:9; Matouš 6:10: Zjevení 20:4-6;
Efezským 2:8-9; Skutky 16:31.