Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIBLE A ZRÁDCI MÍSTNÍ CÍRKVE

THE BIBLE AND TRAITORS TO A LOCAL CHURCH
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 4. listopadu 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, November 4, 2018

“Z násť vyšli, ale nebyli z nás. Neboť byť byli z nás, byliť by zůstali s námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z nás” (I. Janova 2:19).


Albert Camus a Jean-Paul Sartre byli dva filozofové, kteří popularizovali existentialismus. Jejich filozofie je základem myšlení většiny dnešních lidí, i když si to pravděpodobně neuvědomují. Dr. R. C. Sproul řekl: “Setkáváme se s vlivem existentialismu doslova každý den a prakticky v každé oblasti …žijeme pod tímto vlivem každý den” (Dr. R. C. Sproul, Lifeviews, Fleming H. Revell, 1986, p. 49).

Základní téma Camusova a Sartrova existentialismu zdůrazňuje “základní lidskou osamocenost v bezbožném světě” (Dr. John Blanchard, Does God Believe in Atheists?, Evangelical Press, 2000, p. 138).

Má R. C. Sproul pravdu, když říká, že žijeme “pod vlivem” této filozofie “každý den”? Myslím si, že ano. Proto má téma osamocenosti tak hluboký apel, zvláště pro mladé lidi. Aniž byste si uvědomili, odkud ta filozofie přišla, nebo kdo ji řekl, vy to stále cítíte – “základní osamocenost člověka v bezbožném světě.” Toto rčení je pravdivé. Každý mladý člověk to cítí – “základní osamocenost člověka v bezbožném světě.”

I ty se můžeš cítit osamocený v přeplněné místnosti. Můžeš být třeba i v přeplněném nákupním středisku a stále se budeš cítit osamocen. Jeden dospívající řekl našemu pastorovi: Dr. Hymersi, “Jsem tak osamocený, že nevím co mám dělat.” O několik týdnů později spáchal sebevraždu. A většina mladých lidí jsou v této době doslova mučeni pocity osamocenosti. Je to výsledek existencialismu, který pronikl “do každé oblasti naší kultury.”

Osamocenost je problém, ale jaký je protilék? Jaká je léčba? Léčbou je znát osobně Ježíše Krista – a být částí Boží rodiny v místní církvi. “Dáváme odpověď hrůze existencialismu, když říkáme: Proč být osamocen? Přijď domů – do církve! Proč být ztracen? Přijď domů – k Ježíši Kristu, Božímu synu!” Když to říkáme, tak odpovídáme Camusovi a Sartrovi a existencialismu všeobecně! Odpovídáme bolavé, osamocené, izolované bezvýznamnosti moderního světa, když to říkáme! Vykřikujme to! Šeptejme to! Volejme to do daleka! Proč být osamocen? Přijď domů – do církve! Proč být ztracen? Přijď domů – k Ježíši Kristu, Božímu synu!

Ale jsou někteří, kteří chtějí jedno bez druhého. Chtějí přátelství místní církve, aniž by se obrátili k Ježíši Kristu. Ale to nakonec nefunguje. To musí jít společně. Takto to je s křesťanstvím – přátelství v církvi a obrácení ke Kristu jdou společně. Nemůžete mít jedno bez druhého!

Zde je to, co se děje, pokud zkoušíte mít společenství bez obrácení. Nakonec se přátelství zlomí. Dříve nebo později to prostě nebude fungovat. O tom mluví náš text.

“Z násť vyšli, ale nebyli z nás. Neboť byť byli z nás, byliť by zůstali s námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z nás” (I. Janova 2:19).

Dr. W. A. Criswell řekl: “Někteří odešli z církví…Jejich odchod byl vlastně proto, aby se projevilo, že ta zachraňující víra a tudíž skutečné přátelství chybělo” (The Criswell Study Bible, všimni si I. Janova 2:19). Zde je moderní překlad I. Janova 2:19,

“Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi” (I John 2:19 NIV).

Nyní hlouběji přemýšlejme o tomto textu.

I. Za prvé – co dělali.

Dr. Criswell řekl: “Někteří odešli z církví.” Bezpochyby přišli do církví, protože se radovali ze společenství. Rané církve byly místem hlubokého přátelství v chladnosti a nemilosrdnosti římského světa. Lidé milovali vřelost a přátelství, které našli v církvi,

“Chválili Boha a byli všemu lidu milí” (Skutky 2:47).

Ale brzy zjistili, že křesťanský život není vždy jednoduchý. Někteří z nich odešli, když to zjistili. Apoštol řekl:

“Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět, a odešel do Tesaloniky. Krescens odešel do Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou” (II. Timoteovi 4:10-11).

Démas, Krescens a Titus odešli, když přišly problémy.

Děje se to dnes? Ano, děje se to. Lidé přišli do církve na krátkou dobu. Užívají si přátelství, která získají v církvi. Všechno to vypadá jako zábava. Ale potom vyjde něco jiného. Slyšel jsem o jednom člověku, který šel do Las Vegas v neděli ráno. Tento člověk rád chodil do církve, ale Las Vegas vypadalo, že bude zábavnější! Jiní zjišťují, že je lákají párty během vánoc a Nového roku. Jsou pokoušeni světskými párty – a tak odcházejí z církve. “Vyšli z nás, ale nebyli z nás” (I. Janova 2:19).

II. Za druhé – proč to dělali.

Náš text říká: “nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali” (I. Janova 2:9). Komentujíce I. Janovu 2:19, Dr. J. Vernon McGee řekl,

Způsob, jak poznáte pravé Boží dítě je takový, že časem člověk ukáže svou pravou tvář a opustí Boží shromáždění, pokud není Božím dítětem. Odejde od křesťanů, těla věřících a půjde…zpět do světa…Jsou mnozí, kteří udělají vyznání, že jsou křesťané, ale ve skutečnosti nejsou křesťané (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 777).

Dám bez komentáře slova Alberta Barnese v jeho klasickém komentáři Bible:

Kdyby byli z nás. Kdyby byli upřímní a pravdiví křesťané. Bezpochyby by s námi pokračovali…Kdyby byli skuteční křesťané, nikdy by neopustili církev. Dělá prohlášení tak všeobecně, že to může být považováno za všeobecnou pravdu, že pokud jsou někteří skutečně ‘z nás,’ to znamená, pokud jsou skuteční křesťané, budou pokračovat v církvi, nebo nikdy neodpadnou. To prohlášení je uděláno také tak, aby vyučilo, že pokud někteří odpadnou od církve, skutečností je plné prověření, že nikdy neměli žádné náboženství, protože pokud by měli, tak by zůstali pevní v církvi (Albert Barnes, Notes on the New Testament, Baker Book House, 1983 reprint of the 1884-85 edition, povšimni si I. Janova 2:19).

Ježíš řekl:

“Na skále – to jsou ti, kteří s radostí přijímají slov, když je uslyší, protože v nich však nezakořenilo, věří jen nějaký čas a v čas pokušení odpadají” (Lukáš 8:13).

III. Za třetí – jak to dát do pořádku.

“Z násť vyšli, ale nebyli z nás. Neboť byť byli z nás, byliť by zůstali s námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z nás” (I. Janova 2:19).

Matthew Henry řekl:

Oni nebyli uvnitř takoví jako jsme my; ale oni nebyli z nás; oni neposlouchali ze srdce formu doktríny jim doručené; nebyli ve sjednocení s hlavou Kristem (Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible, Hendrickson, 1996 reprint, volume 6, p. 863).

Nebyli připojeni ke Kristu. Nebyli “z nás.” Dr. McGee řekl o tomto verši:

Jan zde činí velmi vážné prohlášení a dělá pro nás dnes to prohlášení. Pán Ježíš řekl velmi náboženskému muži, Nikodémovi, že se musí znovu narodit. Řekl mu… “Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží” (Jan 3:3). Jan zde říká, “Z násť vyšli, ale nebyli z nás.” Vypadali, jako by byly skutečné Boží děti, ale ve skutečnosti nebyly (J. Vernon McGee., ibid.).

Musíš být znovuzrozen, abys byl “z nás,” jak naznačil Dr. McGee. Musíš být připojen ke Kristu. Toto se děje, když jsi skutečně znovuzrozen. Ježíš řekl:

“Musíte se narodit znovu” (Jan 3:7).

Řešení pro odpadlictví je nové narození! Toto se děje, když přiznáš své hříchy a přijdeš ke Kristu. Když k Němu přijdeš, On tě přijme a svojí krví smyje tvé hříchy. Můžeš s tím počítat, protože On řekl:

“Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Když přijdeš ke Kristu a jsi k Němu připojen, přijmeš nové narození. Tvoje hříchy jsou zrušeny a staneš se Božím dítětem. Jen když se narodíš znovu, tak se skutečně staneš živým členem místní církve. Existentialismus je zrušen, když přijdeš ke Kristu a jsi znovuzrozen. “Základní lidská osamocenost v bezbožném světě” je napravena a uzdravena, když se setkáš se vzkříšeným Kristem a staneš se živou částí místní církve. Ježíš řekl:

“Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven” (Jan 6:37).

Proč být ztracen? Přijď domů – k Ježíši Kristu, Božímu synu!

Charles Spurgeon kázal kázání nazvané “Life Proved by Love.” (“Život prozkoušený láskou”) Bylo to založeno na I. Janovi 3:14,

“My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry” (I. Janova 3:14).

Spurgeon řekl:

Do té doby, než se narodíš znovu, nikdy neporozumíš významu Boží milosti. Musíš dostat nový život, přejít ze smrti do života, nebo nemůžeš poznat tyto věci… “Víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme bratry.” Takže bratři, pokud můžeme říci, že milujeme Boží lid jako Boží lid, protože oni jsou Boží lid, to je znakem toho, že jsme přešli ze smrti do života (C. H. Spurgeon, “Life Proved by Love,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1976 reprint, volume XLIV, pp. 80-81).

Když jsme přešli ze smrti do života obrácením, tak budeme milovat bratry v místní církvi!

Pokud si ceníš přátelství, které jsi uzavřel v této církvi, buď jist, že zažiješ obrácení. Je nezbytně nutné, abys se obrátil. Kristus je to “lepidlo”, které drží přátelství v místní církvi pohromadě!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Jackem Ngannem:
“Blest Be the Tie that Binds” (John Fawcett, 1740-1817).


NÁSTIN Z

BIBLE A ZRÁDCI MÍSTNÍ CÍRKVE

THE BIBLE AND TRAITORS TO A LOCAL CHURCH

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané Rev. Johnem Samuelem Caganem

“Z násť vyšli, ale nebyli z nás. Neboť byť byli z nás, byliť by zůstali s námi, ale vyšli z nás, aby zjeveni byli, že nejsou všickni z nás” (I. Janova 2:19).

I.   Za prvé – co dělali, Skutky 2:47; II. Timoteova 4:10-11.

II.  Za druhé – proč to dělali, Lukáš 8:13.

III. Za třetí – jak to dát do pořádku, Jan 3:3, 7; 6:37; I. Janova 3:14.