Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BUDEŠ PONECHÁN?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 16. září 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 16, 2018

“Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde” (Matouš 24:42).


Téměř každé noviny, které jsem četl, obsahují něco co se vztahuje k biblickému proroctví a konci světa, jak o tom víme. Jsou zde znamení, které nám Bůh dal, aby nám ukázal, jak málo času nám zbývá předtím, než náš svět přijde ke konci.

Naslouchejte těmto titulkům z Daily News zde v Los Angeles.

Mosty se rozpadají. Více než čtvrtina národních mostů je příliš nepevná, zchátralá nebo přetížena kvůli jejich současnému provozu podle federálních záznamů, které podrobně prohlíží americký systém silnic.

Amerika je největší národ na zemi, ale přece nemůžeme udržet naše silnice a mosty v provozu!

Nedostatek léků zasahuje nemocnice. Nemocnice celostátně přidělují dospělým injekce tetanu…kvůli velkému nedostatku klíčové vakcíny. Je to jeden z nejhorších nedostatků léků, kterému nemocnice za roky čelí – a nečekej, že to bude poslední. Nedostatek léků, které nemocnice používají každý den se [nyní] vyskytují s větší frekvencí…[to] tíží doktory a lékárníky, kteří to nemohou zvládnout…Nemocnice pociťují nedostatky více než kdykoliv předtím a většina z nich nyní má zásoby jen na několik málo dní.

Roztávání ledového pole v Kilimandžáru. Bílý ledový vrchol na africké hoře Kilimandžáro [právě] mizí, oběť procesu všude zmenšujících se horských ledovců. Ledové čepice tají kvůli “změně klimatu”, která v tuto dobu ohrožuje celý svět!

Velká zemětřesení ponechávají většinu lidí ve velkém strachu!

Bomba v autě vybuchuje v Jeruzalémě. Bomba v autě vybuchla v přísně ortodoxní židovské čtvrti v Jeruzalémě, otřásla budovami a vymrštila velké množství kovu řítící se vzduchem.

Toto může vypadat jako náhodné události. Ale ti, kteří vědí o biblickém proroctví si uvědomují, že to jsou znamení, ve kterých nyní žijeme v posledních dnech. Jak víme, tak konec světa se zdá být velmi blízko těm, kteří rozumí proroctvím Bible.

Ježíš řekl:

“Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde” (Matouš 24:42).

Ježíš varoval před počítáním dnů (Matouš 24:36; Skutky 1:7). Ale řekl nám, že máme sledovat znamení blížícího se konce. Věřím, že nyní žijeme v této době. Bible učí, že konec je blízko.

Bible učí, že Kristus přijde v povětří. Žijící a mrtví, kteří jsou opravdu obrácení křesťané, vstanou a setkají se s Ním v oblacích (ref. I. Tesalonickým 4:14-18). Někteří, kteří nevěří Bibli se posmívají tomuto proroctví. Smějí se a říkají, že se to nikdy nestane. Ale mýlí se. Jednoho dne a bude to brzy, dojde k vytržení. A budeš ponechán!

Přemýšlejme nyní krátce o třech věcech spojených s vytržením.

I. Za prvé – podmínky před vytržením.

Bible nám říká přesně, jaké to bude ve světě těsně před vytržením. Ježíš řekl:

“Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho (Noe). Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka” (Matouš 24:37-39).

Noe byl kazatel spravedlnosti (II. Petrova 2:5). Varoval svoji generaci, že přichází soud. Ale lidé se mu smáli a dělali si legraci z jeho zprávy. Neposlouchali. Pokračovali se svými materialistickými, hříšnými životy.

Tak je tomu také dnes. Někdo tě přivede do církve. Slyšíš kázání. Pak se vrátíš zpět ke svému starému způsobu života. Nečiníš pokání. Nedůvěřuješ Ježíši Kristu. Když ti telefonujeme, nepřijdeš zpět do církve.

Chceš se bavit. Abychom použili památné rčení Dr. A. W. Tozera, myslíš si, že svět je “dětské hřiště místo bitevní pole.” Přemýšlíš o životě jako o Disneylandu. Myslíš si, že celý smysl života je “bavit se.” Odmítáš si udělat čas pro Boha v církvi každou neděli. Když se objeví jakákoliv malá věc, nepřijdeš do církve. Nejsi obrácený. Nejsi skutečný křesťan. Když si pro tebe přijde smrt, nebudeš připraven. Když přijde vytržení, budeš ponechán! Tak jako pan Griffith před chvílí zpíval: “Přišel Syn a ty jsi byl ponechán.”

Ježíš řekl:

“Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde” (Matouš 24:42).

II. Pak za druhé – přemýšlej o nebezpečí toho, že nebudeš připraven na vytržení.

Prosím otočte na Matouše 25. kapitola. Je to na straně 1035 ve Scofield Study Bible. Všichni staří kazatelé říkali, že panny na které je odkazováno v tom oddíle jsou lidé nepřipravení setkat se s Kristem. A jsem přesvědčen, že měli pravdu.

V tomto oddíle Ježíš dal podobenství, příběh dokládající velkou duchovní pravdu. Jaká je ta velká pravda, o které On mluví? Podívej se na Matouše 25:13. Ježíš řekl:

“Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu” (Matouš 25:13).

Takže tento oddíl je pro tebe varováním!

Pět z těchto panen jsou připravené. Jsou připravené na příchod Krista. Ale dalších pět není připraveno, když On přijde. Je nebezpečné jít do příliš velkých podrobností v porozumění podobenství. Jednoduché poselství tohoto oddílu je toto: mnoho lidí nebude připraveno, když Ježíš přijde.

Nyní se podívej na desátý verš:

“Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny” (Matouš 25:10).

Poté co budou skuteční křesťané vytrženi, budou zavřeny dveře, právě tak jako byly zavřeny dveře Noeho archy. Více lidí se nedostane dovnitř.“A dveře byly zavřeny.”

Podívej se na 11. verš:

“Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: Pane, pane, otevři nám!‘. Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás‘ (Matouš 25:11-12).

A pak ve 13. verši ti Ježíš říká:

“Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde” (Matouš 25:13).

Známe přibližné časové období, ale nikoliv den nebo hodinu.

A když přijde tento den a tato hodina, bude pro tebe příliš pozdě. Tak jako pan Griffith zpíval před tímto kázáním: “Přišel Syn a ty jsi ponechán.”

III. Pak za třetí – těch, kteří budou ponecháni při vytržení se Bůh vzdá. Budou zatraceni, nebudou spaseni.

Poslouchej Zjevení šestnáctou kapitolu. V tomto oddíle se dozvídáme o Božím hněvu, který bude vylit na svět, odmítající Krista po vytržení. Druhý verš nám říká, že budou mít bolavé rány. Čtvrtý verš nám říká, že světové zásoby vody budou otráveny. Osmý verš nám říká, že lidstvo bude spáleno ohněm. Desátý verš nám říká, že bude velká tma a lidé se budou bolestí hryzat do rtů. Osmnáctý verš nám říká, že budou velká zemětřesení. Dvacátýprvní verš nám říká, že budou padat z nebe “velké kroupy,” těžké jako cent.

Obrátí se lidé ke Kristu, když se to všechno stane? NE! Poslechněte si konec devátého verše:

“Ale neobrátili se, aby mu vzdali čest” (Zjevení 16:9).

A jedenáctý verš:

“Rouhali se nebeskému Bohu, ale neodvrátili se od svých činů” (Zjevení 16:11).

A konec dvacátéhoprvního verše:

“[Oni] proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná” (Zjevení 16:21).

Vidíš, Bůh se jich vzdal. Bude pro ně příliš pozdě, aby byli spaseni. Spáchali neodpustitelný hřích.

“Bůh je nechal na pospas” (Římanům 1:24).

“Bůh je vydal” (Římanům 1:26).

“Bůh je dal na pospas jejich zvrácené mysli” (Římanům 1:28).

Jak zpíval pan Griffith: “Přišel Syn a ty jsi byl ponechán.”

Pokud chceš byt vytržen, pokud chceš být spasen, musíš být spasen nyní, pokud Bůh k tobě ještě mluví. Pokud budeš čekat příliš dlouho, bude příliš pozdě.

Hurikán Florenc udeřil minulý víkend na Severní Karolínu a Jižní Karolínu. Lidé byli varováni, aby odešli. Prezident je varoval. Guvernér je varoval. Policie a hasiči projížděli ulice s tlampači a varovali je, aby odešli. Lidé byli varováni znovu a znovu. Ale někteří blázniví lidé zůstali – a utopili se v povodni. Byl jsi varován, že přichází Kristus. Pokud nebudeš poslouchat, budeš ponechán při vytržení. Pokud budeš čekat příliš dlouho, bude příliš pozdě.

Kristus zemřel, aby zaplatil za naše hříchy. Vstal z mrtvých a sedí v nebi na Boží pravici. Dnes v Něj uvěř a Jeho krev smyje tvé hříchy a budeš připraven na vytržení. Pokud budeš čekat, bude ti řečeno: “Přišel Syn a byl jsi ponechán.” Jak zpíval pan Griffith: “Přišel Syn a ty jsi byl ponechán.” Je to číslo 3 ve vašich zpěvnících. Postavte se a zpívejte to. Nikoliv příliš rychle. Přemýšlejte o těch slovech!

Život plnili války a zbraně,
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, ať všichni jsme připraveni řádně.
   Děti zmíraly, dny působily chladně,
Za skývu chleba pytel zlata padne.
   Přeji si, ať všichni jsme připraveni řádně.
Už není čas, abys své myšlení pozměnil.
   Jakto, že jsi tak slepě žil?
Spasitel Tě volal, však ty jsi odbočil.
   Syn Boží přišel a tys zanechán tu byl.
A tys zanechán tu byl.
   A tys zanechán tu byl.

Muž a žena spí na posteli malé,
   Ona hluk slyší, otočí se – on je pryč ale!
Přeji si, ať všichni jsme připraveni stále.
   Do hor stoupají dvou mužů kroky pomalé
Jeden zmizí hned, druhý tu zůstává nadále.
   Přeji si, ať všichni jsme připraveni stále.
Už není čas, abys své myšlení pozměnil.
   Jakto, že jsi tak slepě žil?
Spasitel Tě volal, však ty jsi odbočil.
   Syn Boží přišel a tys zanechán tu byl.
A tys zanechán tu byl.
   A tys zanechán tu byl.
(“I Wish We’d All Been Ready” od Larry Norman, 1947-2008;
       chorus altered by the Pastor).

Nebuď ponechán. Vlož důvěru do Ježíše a buď nyní spasen, dnes večer!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Místo z Písma čtené před kázáním: Matouš 24:37-42.
Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“I Wish We’d All Been Ready” (od Larry Norman, 1947-2008).


NÁSTIN Z

BUDEŠ PONECHÁN?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

"Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde” (Matouš 24:42).

I.   Za prvé – podmínky před vytržením, Matouš 24:37-41.

II.  Za druhé – nebezpečí, že budeš nepřipraven na vytržení,
Matouš 25:1-13.

III. Za třetí – zatracení většiny, kteří budou ponecháni při
vytržení, Zjevení 16:9, 11, 21.