Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZNAMENÍ POSLEDNÍCH DNÍ

SIGNS OF THE LAST DAYS
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 9. září 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 9, 2018


Učedníci chtěli vědět, kdy bude konec světa. Řekli: “Jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků?” (Matouš 24:3). Požádali Krista, aby jim dal znamení. On jim dal mnoho znamení, zapsaných v Matouši 24 a rovněž v paralelním oddíle, v Lukáši 21. Matouš 24 uvádí mnohá z těch znamení. A Lukáš 21 jich uvádí ještě více. Dnes večer budeme většinou naslouchat Lukáši 21. “Jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků?” Kristus uvedl mnohá z těch znamení v Lukáši 21, ale nejdříve otoč na II. Petrovu.

Otočte na II. Petrovu, třetí kapitolu, 3. verš. Je to na straně 1319 ve Scofield Study Bible. Píše se zde:

“Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce” (II. Petrova 3:3).

Dnes večer budu mluvit o tématu: “Znamení posledních dní,” protože právě nyní žijeme v posledních dnech. Čas se krátí.

Všimni si vyjádření ve II. Petrově 3:3, “přijdou ke konci dnů.” Všimni si slov “konec dní.” Tento výraz a koncept najdete v Bibli znovu a znovu.

Bible učí, že v historii je jeden okamžik, známý jako konec dní. Mnoho učitelů Bible říká, že právě nyní se nacházíme v tomto období. Myslím, že mají pravdu. Bible varuje před počítáním dní. Ale je zde časové období známé jako “konec dní.” Znamení ukazují, že jsme právě nyní v tomto období. Leonard Ravenhill řekl: “Toto je konec dní.”

Další slovo ve II. Petrově 3:3 je “posměvači.” Tito lidé se vysmívají myšlence o druhém příchodu Krista a konci světa. Tropí si žerty, posmívají se a zesměšňují. Jsou to cynici a nevěřící. Říkají: “Nemůžeme nikde najít Boha. Nemyslíme si, že na konci světa přijde Bůh. Nejsme si dokonce ani jistí, že je nějaký Bůh.” Vysmívají se myšlence budoucího soudu, vysmívají se myšlence, že Ježíš Kristus přijde zpět na tuto zemi z oblaků, z jiné dimenze. Smějí se celé myšlence konce světa v ohnivém Božím hněvu.

“Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce” (II. Petrova 3:3).

Proč si tropí žerty a posmívají se? Dalších několik málo slov nám říká: “kteří žijí, jak se jim zachce” nebo “následující své vlastní chtění.” Žijí v hříchu. Proto nechtějí, aby Kristus přišel a narušoval jejich hříšný způsob života. Milují své chtíče, milují svůj hřích tak moc, že nechtějí, aby Kristus přišel a tak odmítají to, co Bible učí o Božím soudu! On je Bůh lásky, ale je také Bůh hněvu a soudu. On je Bůh hněvu proti hříchu a zlu. Tito posmívající se pokrytci nebudou zkoumat důkaz. Nečtou Bibli. Nechtějí znát pravdu – protože jsou pokrytci. Jsou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce!

Pak další verš říká: “Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly stvořeny slovem Božím…” (Podívej se na 5. verš). “Týmž slovem jsou udržována nynější nebesa a země, dokud nebudou zničena ohněm; Bůh je ponechal jen do dne soudu a záhuby bezbožných lidí” (II. Petrova 3:3-7).

Nyní se podívej na desátý verš:

“Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.”

Tento oddíl z Písma říká, že přijde Boží soud. Celý hříšný svět bude muset jednoho dne stát před Božím soudem. Pokud nejsi obrácený, tak budeš stát ten den před Bohem. Pokud nejsi spasen, budeš souzen za své hříchy.

A učedníci se ptali na ten přicházející den. Říkali: “Jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?” (Matouš 24:3).

Nyní jim Kristus pověděl o znameních a já několik málo z nich vyjmenuji.

I. Za prvé – jsou zde ekologická znamení, která ukazují, že konec je blízko.

Ježíš řekl, že budou

“veliká zemětřesení…v mnohých krajinách hlad a mor; veliká znamení…a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět” (Lukáš 21:11, 25-26).

Přemýšlej o tom! Ježíš řekl, že srdce lidí budou chabá, když budou vidět, co se děje “na zemi.” Řekl, že bude utrpení a zděšení a velký strach kvůli “těm věcem, které přicházejí na svět.”

Nedávno našli vědci v ozónu nad Severním pólem díru tak velkou, jako je stát Maine. V časopisu Time byla na titulní straně zpráva – “Velké roztavení..” (Time magazine, September 4, 2000, pp. 52-56). Time řekl: “Dokonce i jen částečné oteplení by mohlo zpustošit klima severní polokoule.” Mnoho vědců se obává, že možná vstupujeme do nové doby ledové. V článku v časopise Time, Dr. Richard Alley, geofyzik na Penn State University, mluvil o “klesajících teplotách daleko (větších) než změny, které v historii ovlivnily lidi.” Byl by toto konec lidstva? Dr. Alley říká: “Nikoliv, ale bude to nepříjemný čas pro lidstvo. Velmi nepříjemný.”

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.
   (“I Wish We’d All Been Ready” od Larry Norman, 1947-2008).

Jsi připraven?

Vědci jako Dr. Alley jsou mučeni strachem

“a očekáváním toho, co přichází na celý svět” (Lukáš 21:26).

Když se díváš na roztavení Severního Pólu a dobu ledovou, o které říkají, že by mohla přijít náhle v dalších 25 letech, zní to hrozivě. Když si uvědomíš, že epidemie AIDS devastuje Afriku a konec je v nedohlednu – je to hrozivé. Když se díváš na objevení se tuberkulózy odolné vůči antibiotikům a další nové “příšerné” nemoci, které nereagují na žádné známé léky – je to hrozivé.

Není divu, že tak mnoho mladých lidí se obává budoucnosti. Nedávné průzkumy ukazují, že 80 procent dnešních mladistvých si nemyslí, že mají dobrou budoucnost. Tento průzkum ukázal, že tito mladiství často mají obavy z problémů v ekologii, jako je roztavení Severního pólu a doby ledové nebo vodního světa, který by to mohlo způsobit.

Mladí lidé cítí instinktivně, že náš svět se zhoršuje. A to je děsí. Co budeš dělat, když v Severní Kalifornii bude celý rok mrazivá zima?

“Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět” (Lukáš 21:26).

Mladí lidé se hluboce obávají, že lidstvo ničí naši planetu. A úplně sdílím jejich obavy!

Já a moje manželka jsme stáli na našem dvorku. Zeptal jsem se jí: “Kdy naposledy jsi viděla motýla monarchu stěhovavého? Kdy naposledy jsi viděla ropuchu nebo jinou žábu? Vymřely – nebo téměř vymřely.” Řekla mi: “Ano, skutečně jsme zaneřádili životní prostředí.” Nějaký člověk mi řekl: “Znečistili jsme si naše hnízdo a ničíme svět.” Žel jsem musel souhlasit. Měl naprostou pravdu.

A ty hrozivé problémy, které vidíme v ekologii, uváděné každý den v novinách jsou znameními, že konec světa a druhý příchod Krista jsou velmi blízko. Bible říká: “Připrav se na setkání se svým Bohem.” Nezbývá ti moc času se připravit! Larry Norman řekl:

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.

Jsi připraven?

Proto se potřebuješ dostat do církve a už nyní najít Krista! Čas pro náš svět se krátí. Měl bys si pospíšit, abys našel Krista, obrátit se a dostat se hluboko do této církve předtím, než padne soud. Když jsi v Kristu, pak Bůh zaslibuje, že tě bude chránit a udrží tě v bezpečí.

Skryj mne, Spasiteli, skrýt mne hleď,
   než života bouře pominou.
Bezpečně do nebe mne veď,
   a nakonec přijmi duši mou!
(“Jesus, Lover of My Soul” od Charles Wesley, 1707-1788).

II. A za druhé – jsou zde rasová znamení, která ukazují, že konec je blízko.

Lukáš 21:20 o tom mluví:

“Tehdy jim řekl: „ Povstane národ (řecky ethnos nebo etnická skupina) proti národu (etnická skupina) a království (Basilean = národní skupina) proti království (národní skupina)” (Lukáš 21:10).

To je to, co vidíme dnes. S veškerou naší technologií a vědou nejsme schopni zastavit etnické spory mezi rasami a války mezi národy. Každý prezident zkouší nastolit pokoj mezi Araby a Židy. Ale všichni naši prezidenti selhávají! Jen když se Kristus navrátí, nastane pokoj mezi všemi kmeny a etnickými skupinami! Jen když se Kristus vrátí, přinese pokoj mezi všemi národy a rasami. Nikdo jiný to nemůže udělat – dokonce ani přicházející antikrist nebude zcela úspěšný. Jen Ježíš Kristus může přinést pokoj mezi různé rasy a etnické skupiny a národy – když On se vrátí na zem (a jen tehdy) bude skutečný pokoj na zemi a dobrá vůle mezi všemi lidmi!

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.

Jsi dnes večer připraven?

III. Potom – za třetí, kolem nás jsou antisemitská znamení, která ukazují, že konec je blízko.

Mnoho hloupých lidí nenávidí Židy, Boží vyvolený lid na zemi. Oddíl v Lukáši 21 říká:

“Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují (nebo je obklopen) vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza (je to blízko)” (Lukáš 21:20).

Antisemitismus, nenávist k Židům, v posledních dnech tak vyroste, že velké armády pohanů vystoupí proti židovskému lidu v Jeruzalémě a budou jej chtít zničit, tak jak to dělal Hitler ve II. světové válce. Ale Židé jsou podle Bible Boží vyvoleným lidem na zemi. Bible říká:

“Zůstávají Bohu milí pro své otce” (Římanům 11:28).

Kdyby to nebylo pro Abrahama, Mojžíše a proroky, tak bys tu dnes večer nebyl. Proto jsou baptisté, kteří věří Bibli jedněmi z největších podporovatelů Izraele.

Bible učí, že hříšný svět se v posledních dnech obrátí proti Židům. Bůh říká:

“Učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy” (Zacharjáš 12:3).

To se děje právě nyní. Je to znamením toho, že nyní žijeme v posledních dnech.

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.

Jsi připraven?

IV. A pak – za čtvrté, jsou náboženská znamení – znamení podvodu ve formě falešného náboženství, která ukazují, že konec je blízko.

“Odpověděl: „Mějte se na pozoru, abyste se nedali svést: neboť mnozí přijdou v mém jménu...nechoďte za nimi” (Lukáš 21:8).

Znovu Kristus řekl:

“Neboť vyvstanou...lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné” (Matouš 24:24).

Mnoho z toho vidíte na TBN – co vidíte na kanálu 17 v této oblasti – je podvod. Benny Hinn je podvodník. Joel Osteen je podvodník. Většina evangelikálních rádií a televize je podvod. Proto doporučuji jen Dr. McGee a nikoho jiného! Nedůvěřuji měkkým novoevangelikálům!

“Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním” (II. Timoteova 4:3).

Toto znamení se děje právě nyní! Konec je blízko!

V. Za páté – jsou zde znamení náboženského pronásledování ukazující, že konec je blízko.

Pronásledování křesťanů pokračuje po celém světě nevídaným tempem. Například mnoho křesťanů se musí setkávat v tajnosti v komunistické Číně. Los Angeles Times vydal tuto zprávu o třech lidech, kteří byli deportování z Číny kvůli sdílení evangelia:

Čína deportovala tři americké evangelisty (získávače duší) poté co je zadrželi na shromáždění podzemních protestantských chváličů ve střední Číně, oznamovala pravicová strana. Hlášení...bylo doprovázeno zprávou, že desítky čínských chváličů bylo zadrženo spolu s nimi a byli posláni do vězení. Dodatečných padesát následovníků…protestantských společenství bylo uvězněno ve třech provinciích podle informačního centra Lidských práv a demokratického hnutí v čínském Hong Kongu.

Ježíš předpověděl celosvětové pronásledování křesťanů, které vidíme, že dnes probíhá. Řekl:

“Na vás vztáhnou ruce a budou vás pronásledovat; budou vás vydávat...do vězení” (Lukáš 21:12).

Potom řekl, že dokonce rodiče a příbuzní vás budou pronásledovat, pokud se stanete skutečným křesťanem. Vidíme i zde v Los Angeles, že se to děje znovu a znovu. Kristus řekl:

“Zradí vás i vaši rodiče, bratři, příbuzní a přátelé...a všichni vás budou nenávidět pro mé jméno” (Lukáš 21:16-17).

Kristus řekl, že mnozí rodiče a přátelé vás budou vlastně nenávidět, pokud se stanete skutečným křesťanem. Nesmějte se. To už je pravdou na většině míst světa. Muslimové nás nenávidí, zabíjejí nás a dávají nás do vězení mnohde na světě.

Za prvé – oni budou zkoušet nejvíce co mohou, aby tě odradili od toho, abys se vrátil do této církve a byl spasen. Ale pokud nadále budeš přicházet zde do církve a pokud budeš spasen, tak se mohou na tebe obrátit a dokonce tě nenávidět. Obvykle po několika měsících toho nechají, když vidí, že tě nemohou přesvědčit.

Ale spočítej náklady! Někdo tě nebude mít rád, když se staneš skutečným křesťanem! Někdo vyjde proti tobě! V tomto temném čase to něco stojí, stát se skutečným křesťanem. Je to znamení toho, že jsme v posledních dnech.

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.

Jsi připraven?

VI. A konečně – Kristus nám dal šesté znamení, aby nám ukázal, že jsme blízko konci. Nazývám to “psychologické znamení.”

Kristus řekl:

“Mějte se na pozoru (dávejte pozor), aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi” (Lukáš 21:34-35).

Mladý muž, který několikrát přišel do církve řekl: “Příští neděli nemohu přijít. Musím pomoci své tetě se stěhováním.” Měl šest dní na to, aby to udělal, ale “muselo” se to stát příští neděli ráno. Byl zatížen problémy života. V dnešní době lidé nepřijdou do církve, protože mají nejrůznější malicherné důvody. Jsou zatíženi starostmi tohoto života. A Boží soudný den na ně přijde, když to budou nejméně očekávat, tehdy přijde konec!

Život plnily války a zbraně.
   A všichni zadupáni byli na dně.
Přeji si, abychom všichni byli připraveni řádně.

Jsi připraven?

Mohli jste se dostat z drog či nevhodného sexu, ale jste zatíženi rodinnými problémy, které vás naprosto vysávají. Viděl jsem v průběhu let, že se to stalo mnoha mladým párům.

A právě tady Ježíš říká:

Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka” (Lukáš 21:36).

A to je to, co potřebuješ dělat, abys byl připraven na konec světa a přicházející soud. Jsou zde tři věci, které potřebuješ dělat:

(1) Přicházej do této církve. Nic jiného ti nepomůže, jestliže to neděláš.

(2) Přicházej ke Kristu. On zemřel za tvé hříchy. Vstal doslova a fyzicky z mrtvých. On žije na pravici Boží právě nyní. On je nyní zde pro tebe. Přijď k Němu. Důvěřuj Ježíši a buď spasen!

(3) Nepotřebuješ jen přicházet do této církve, nepotřebuješ jen přicházet ke Kristu, ale také se potřebuješ modlit. Ježíš řekl, že modlitba je klíčem pro úspěšný křesťanský život v posledních dnech.


Jak ty unikneš přicházejícímu soudu? Bible říká: “[Kristus] nesel naše hříchy na svém vlastním těle na dřevě” – na kříži. Kristus může být tvoje náhrada. On byl potrestán na tvém místě, aby zaplatil trest za tvůj hřích na kříži! Kristus vylil Svoji vzácnou krev na tom kříži. Jeho krev může smýt všechen tvůj hřích – a budeš pak připraven, když přijde konec! Žádám tě, aby dnes večer vložil důvěru v Ježíše Krista! Charles Wesley řekl:

Skryj mne, Spasiteli, skrýt mne hleď,
   než života bouře pominou.
Bezpečně do nebe mne veď
   a nakonec přijmi duši mou!

Píseň evangelia říká:

Ježíš je tou odpovědí pro svět dnes.
Nad Něj žádný není, Ježíš je jediná z cest!

Vlož důvěru v Ježíše dnes večer a On tě spasí! Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“I Wish We’d All Been Ready” (od Larry Norman, 1947-2008).


NÁSTIN Z

ZNAMENÍ POSLEDNÍCH DNÍ

SIGNS OF THE LAST DAYS

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce” (II. Petrova 3:3).

I.    Za prvé – jsou zde ekologická znamení, která ukazují, že konec je blízko, Lukáš 21:11, 25-26.

II.   Za druhé – jsou zde rasová znamení, která ukazují, že konec je blízko, Lukáš 21:10.

III.  Za třetí – kolem nás jsou antisemitistická znamení, která ukazují, že konec je blízko, Lukáš 21:20; Římanům 11:28; Zacharjáš 12:3.

IV.  Za čtvrté – jsou náboženská znamení – znamení podvodu ve falešném náboženství, která ukazují, že konec je blízko, Lukáš 21:8;
Matouš 24:24; II. Timoteovi 4:2-3.

V.   Za páté – jsou zde znamení náboženského pronásledování, která ukazují,
že konec je blízko, Lukáš 21:12, 16-17.

VI.  Za šesté – je zde “psychologické znamení,” které ukazuje, že konec je blízko, Lukáš 21:34-36.