Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
JAK VÉST DUŠI KE KRISTU -
PORADENSTVÍ PRO OBRÁCENÍ!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!
(Czech)

Kázání napsané Crhistopherem L. Caganem, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbor Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 26. srpna 2018
A sermon written by Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 26, 2018

“Jestliže se neobrátíte...nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).


Ježíš řekl, že člověk se musí obrátit – projít obrácením – jinak nemůže jít do nebe. Řecké slovo překládané “obrácený” je “epistrepho.” Znamená to “otočení.” Toto není modlení modlitby hříšníka nebo zvednutí ruky. Toto je změna srdce, kterou Bůh dává hříšníkovi při novém narození. Ježíš řekl Nikodémovi, “Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží” (Jan 3:3). Znovu Kristus řekl, “Musíte se narodit znovu” (Jan 3:7). Toto je radikální změna srdce. Bible říká, “Kdo je v Kristu, je nové [stvoření]: co je staré, pominulo; hle, je tu nové” (II. Korintským 5:17). Toto není jen modlení modlitby hříšníka. Toto je obrácení! Toto dopoledne bych rád mluvil o poradenství, abychom přivedli hříšníka k obrácení v Kristu.

Co je obrácení? Co chceme, aby se stalo? Hříšník potřebuje obrácení, nikoliv rozhodnutí. Od doby Charlese Finneyho (1792-1875) “Decisionismus” vzal místo obrácení v mnoha církvích po celém světě. Milióny lidí udělali rozhodnutí, ale nebyli obráceni.

Co je “decisionismus”? Co je obrácení? Zde je definice z Today’s Apostasy, napsané Dr. Hymersem a mým otcem, Dr. Caganem.

     Decisionismus je přesvědčení, že člověk je zachráněn tím, že přichází vpřed, zdvihne ruku, odříká modlitbu, uvěří v učení, učiní závazek sloužit Pánu nebo jiný vnějšně viditelný lidský čin, který je považován za rovnocenný důkaz a zázrak vnitřního obrácení; je to přesvědčení, že člověk je spasen pouze prostřednictvím externího rozhodnutí; víra, že vykonávání jednoho z těchto lidských činů ukazuje, že člověk je spasen.
     Obrácení je výsledek té práce Ducha svatého, který přitahuje ztraceného hříšníka k Ježíši Kristu pro ospravedlnění a obnovení a mění postavení hříšníka před Bohem od ztraceného k nalezenému, vštěpuje božský život zvrácené duši, tedy vytváří nový směr v životě obráceného. Objektivní strana záchrany je ospravedlnění. Subjektivní strana záchrany je obnova. Výsledkem je obrácení. (Today’s Apostasy, pp. 17, 18).

Učinit rozhodnutí, to je lidský čin, který může kdokoli, kdykoli vykonat. Obrácení je však skutek nadpřirozený a mění se jím život člověka a navždy i jeho určení.

Dostat rozhodnutí je daleko jednodušší než přivést duši k obrácení. Kazatel může spočítat velké množství “rozhodnutí”. Můžeš dostat rozhodnutí kdekoliv, kdykoliv. Můžeš se modlit modlitbu hříšníka s lidmi před vchodem do jejich domu, v letadle, nebo kdekoliv jinde. Můžeš je spočítat, ale pravděpodobně je je nikdy znovu neuvidíš. Oni učinili rozhodnutí, ale neprožili obrácení.

Pro obrácení většina lidí potřebuje přijít do církve a slyšel evangelium několikrát předtím, než tomu porozumí a vloží důvěru v Krista. Někteří lidé přicházejí do církve po měsíce a dokonce roky předtím, než se obrátí.

Abys vedl lidi ke Kristu, tak s nimi musíš mluvit individuálně, ty sám, poté co oni odpoví na tvé pozvání. Vezmi je na jiné místo, na kterém k nim budeš mluvit. Neveď je automaticky v rychlé modlitbě. Modlení modlitby hříšníka není to stejné jako důvěřovat Ježíši. Zvednutí ruky, zajití dopředu, nebo být pokřtěn není to stejné jako důvěřování Ježíši. Činění těchto věcí neprokazuje, že člověk vložil důvěru v Ježíše. Důvěřování Ježíši je něco jiného, jedinečného a speciálního samo v sobě. Důvěřování Ježíši je důvěřování Ježíši.

Vést člověka ke Kristu a prožít skutečné obrácení zabere čas, úsilí, vhled, modlitbu a Boží milost. Dr. Hymers a Dr. Cagan vedli poradenství směřující k obrácení více než třicet let. Zde jsou nějaké věci, které se naučili.

1. Za prvé – pastoři musí naslouchat hříšníkům.

Nepředpokládejte – tak jak to v podstatě všichni evangelikální kazatele dělají – že hříšník už rozumí evangeliu. Musíš mu naslouchat a zjistit, čemu on věří. Jaké je jeho náboženské pozadí? Čemu on věří o Ježíši? Myslí si, že Kristus je duch? Myslí si, že Kristus už žije v jeho srdci? Myslí si, že Ježíš se na něj zlobí? Myslí si, že půjde do nebe nebo ne? Nauč se, co si on myslí. Potom mu ukaž pravdu a veď jej ke skutečnému Kristu.

Jak žije hříšník? Je zde něco, co by jej mohlo držet zpět od žití křesťanského života – pornografie, cizoložství, nebo odpor rodinných příslušníků? Hříšníci nemusí sami sebe udělat dokonalými, aby byli zachráněni – nemohou. Ale někdo, kdo se úmyslně a vytrvale drží významného hříchu nedůvěřuje Kristu. Místo toho důvěřuje sám sobě.

Pokud nenasloucháš hříšníkům, nemůžeš jim pomoci. Zjisti, proč hříšníci přišli, aby s tebou mluvili. Co on chce, aby Ježíš pro něj udělal? Proč přišel? Jeden člověk řekl, že chtěl Ježíše, aby mu našel práci. Ale to není záchrana! Dokonce kdyby mu Ježíš dal práci, stále by byl ztracen. Člověk musí chtít, aby jeho hříchy byli odpuštěny skrze Ježíšovu krev.

2. Za druhé – hříšníci dělají chyby o Ježíši Kristu.

Co si myslí hříšník o Ježíši? Zeptej se ho, “Kde je nyní Ježíš?” Bible říká, že Ježíš je v nebi “na pravici Boží” Otcově (Římanům 8:34). Ale většina ztracených baptistů si myslí, že Ježíš je už uvnitř jejich srdcí, nebo že On je duch pohybující se ve vzduchu. Nemůžeš přijít k Ježíši, když nevíš, kde On je.

Zeptej se hříšníka, “Kdo je Ježíš?” Mnoho lidí si myslí, že On je jen člověk, jeden z velkých učitelů dějin. Ale že “Ježíš” nemůže zachránit kohokoliv. Někteří lidé si myslí, že On je duch, nebo že Ježíš je Duch svatý. Ale Kristus není duch. Poté co Ježíš vstal z mrtvých, Bible říká,

“Zděsili se a byli plni strachu, poněvadž se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: “Proč jste tak zmateni a proč vám takové věci přicházejí na mysl? Podívejte se na mé ruce a nohy, vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně. To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: “Máte tu něco k jídlu? Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi” (Lukáš 24:37-43).

Poté co vstal z mrtvých, Ježíš jedl. A duch nejí. Duch nemá maso a kosti tak jako měl Kristus. A duch – dokonce Duch svatý – nemá krev, aby mohla smýt hřích!

Zeptej se hříšníka, “Zlobí se Ježíš na tebe?” Mnoho katolíků a dalších si myslí, že ano. Oni věří v rozzlobeného “Krista” – což není Ježíš Nového zákona. Bible říká, že Ježíš miluje hříšníky. Odpustil zloději na kříži a ženě přistižené při cizoložství. Jak může hříšník důvěřovat někomu, kdo se na něj zlobí? Oprav tyto chyby a ukaž hříšníkovi na skutečného Ježíše.

3. Za třetí – hříšníci dělají chyby o záchraně.

Jsou tři hlavní chyby o záchraně. Mnoho lidí si myslí, že když budou dělat jednu z těchto věcí, budou zachráněni – nebo když udělali jednu z těchto věcí, která prokazuje, že jsou zachráněni. Zde jsou ty tři hlavní věci, kterým hříšníci důvěřují místo Krista.

Fyzický čin: křest, zajití dopředu, zvednutí ruky, zasvěcení služby Pánu, vzdání se několika málo hříchů (toto není biblické pokání, což je proměna mysli), nebo povědění modlitby hříšníka. Toto jsou lidské skutky, které nemohu nikoho zachránit. Bible říká, “Ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás” (Titus 3:5).

Duševní čin: to, že máte správné myšlenky, nebo věříte biblickým skutečnostem o Ježíši nebo o záchraně. Hříšníci často říkají, “Věřím, že Ježíš zemřel pro mě na kříži.” Ale milióny lidí věří této skutečnosti. Dokonce ďábel věří, že Ježíš je Boží Syn, který zemřel na kříži a byl vzkříšen. Viděl to. Bible říká, “I [démoni] tomu věří, ale hrozí se toho” (Jakub 2:19). Hříšník musí důvěřovat samotnému Ježíši Kristu, nikoliv skutečnosti o Něm.

Citové činnosti: pocity a zkušenosti, očekávající “ujištění” spíše než Krista, nebo cítění se lépe v životě. Pocity jdou dolů a nahoru. Všichni mají dobré myšlenky a pocity. Všichni mají špatné myšlenky a pocity. Hříšník to ví. On sám měl tyto pocity. Když důvěřuješ svým pocitům, budeš si myslet, že jsi zachráněn a pak ztracen, ztracen a pak zachráněn, po celý tvůj život. Záchrana je jen v Kristu, nikoliv v pocitech. Velká stará píseň říká,

Moje naděje není zbudována na ničem menším
   Než na Ježíšově krvi a spravedlnosti.
Neopovažuji se věřit sladkým představám.
   Ale plně na Ježíšovo jméno spoléhám.
Na Kristu, na pevné skále, stát chcem.
   Všechen jiný základ je tekutý písek jen.
Všechen jiný základ je tekutý písek jen.
   (“The Solid Rock” od Edward Mote, 1797-1874).

Oprav tyto chyby a ukaž hříšníku přímo na samotného Ježíše pro odpuštění hříchu Jeho krví.

Mnoho falešných učení zdůrazňuje Krista, ale tak, že “Jej snižují” pod něco jiného nebo “Ho potahují” či obalují ještě něčím navíc. Někteří lidé si myslí, že jestli jsi pokřtěn, přijmeš záchranu v Kristu. Toto dává Krista “pod” a “skrze” vodu křtu. Mnoho lidí si myslí, že jestli řekneš modlitbu hříšníka tak budeš zachráněn a modlitba je to stejné jako důvěřování Ježíši. Takže oni nechají lidi, aby se modlili modlitbu a spočítají je, když velmi málo z nich důvěřují Ježíši a jsou obráceni. To je dávání Krista “pod” a “skrze” slova modlitby. Bible říká, že “sám Ježíš Kristus” je úhelným kamenem (Efezským 2:20), nikoliv slova modlitby hříšníka. Poukaž hříšníku, aby důvěřoval samotnému Ježíši Kristu.

Viděl jsem, jak lidé běhají od jedné chyby ke druhé. Může to začít třeba touhou zažívat prožitky. A tak říkají: “Nic jsem necítil. Já jen zkrátka věřím, že pro mne Kristus zemřel.” Hříšník jde od chyby hledání prožitků k chybě v důvěřování pravdám o Kristu. Vyžeňte hříšné z jejich úkrytu ve lžích a namiřte je na Krista.

4. Za čtvrté – hříšníci potřebují usvědčení z hříchu z jejich srdcí.

Hříšník musí být usvědčen z hříchu svého srdce. Všichni přiznají, že jsou nějakým způsobem hříšníci. Všichni přiznají, že nejsou dokonalí, že udělali nějaké věci špatně. Nemluvím o tom.

Nemluvím o uvědomění si skutečných nebo specifických hříchů. Ano, hříšník dělá hodně hříchů. Ale jen to, že přemýšlí o těch hříších, jej nezachrání. Když procházíš seznamem určitých hříchů, hříšník si může myslet, “Nedělám tyto věci, takže musím být zachráněn.” Nebo on si může myslet, “Přestanu dělat tyto věci a to ukáže, že jsem zachráněn.”

Hřích jde daleko hlouběji než sem. Všichni jsou uvnitř hříšníci, se hříšnou přirozeností zděděnou od Adama. Každý má zlé srdce. Bible říká, “Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné” (Jeremjáš 17:9). Každý hříšník je uvnitř sobecký. Každý hříšník je ve svém srdce proti Bohu. Toto je daleko hlubší než konkrétní hříchy, které člověk udělal. To co oni dělají vychází z toho, kým oni jsou. Daleko hlouběji než cokoliv co hříšník dělá, jeho srdce, jeho celé bytí, je hříšné a zlé. Hříšník musí cítit hřích svého vlastního srdce. Řekni mu o hříchu jeho srdce ve svém kázání a když s ním budeš mluvit po kázání.

Hříšník nemůže změnit své vlastní srdce o níc více, než kozel se může změnit v ovci. To je to, co to znamená, že on je ztracen a nemůže zachránit sebe sama. Nemůže sám od sebe důvěřovat Kristu. Jen Bůh jej může přitáhnout k Ježíši. Kristus řekl, “Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec” (Jan 6:44). Toto se nazývá “nectnost evangelia” – hříšník musí přijít ke Kristu, ale nemůže to udělat. Nemůže udělat nic, aby zachránil sebe sama. Tak jak Bible říká, “U Hospodina je spása” (Jonáš 2:9). Hříšník musí být jako Izajáš, který řekl, “Běda mi, jsem ztracen” (Izajáš 6:5). Ukaž mu hřích jeho srdce. Ukaž mu, že nemůže zachránit sebe sama. Ukaž mu, že potřebuje spásu. Pak může přijít ke Kristu.

5. Za páté – pokud je hříšník usvědčen ze hříchu jeho srdce, zkus jej vést ke Kristu.

Nevedu ke Kristu každého, kdo přijde se mnou mluvit! Někteří lidé se jen zajímají. Nechtějí, aby jim jejich hřích byl odpuštěn. Někteří lidé přicházejí jen proto, že viděli druhé přijít. Někteří lidé nemají žádné vnímání svého hříchu a žádné uvědomění si dané Bohem. Vést lidi, kteří jen tak zkouší v modlitbě, aby vložili důvěru v Krista, je přivede jen k falešnému obrácení. Kdy to vypadá, že by člověk mohl důvěřovat Kristu?

Hříšník musí být “zhnusen sám sebou,” jak řekla jedna dívka v jedné církvi. On musí “se vzdát sebe sama.” On musí “přijít ke konci sebe sama.” Izajáš přišel ke konci sebe sama, když řekl, “Běda mi, jsem ztracen” (Izajáš 6:5). Pak je daleko jednodušší důvěřovat Kristu. On nezkouší se něco naučit. On potřebuje Krista, aby jej zachránil.

Hříšník musí důvěřovat samotnému Kristu. Nasměřuj hříšníka k samotnému Ježíši Kristu a odpuštění hříchu Jeho krví. Můžeš vést člověka v jednoduché modlitbě jako je “Ježíši, důvěřuji ti. Smyj můj hřích svojí krví.” Nebo tam nemusí být žádná modlitba, jen přímé obrácení ke Kristu pro odpuštění skrze Jeho krev. Hříšník nepotřebuje se modlit modlitbu. Hříšník nepotřebuje si udělat obrázek Ježíše ve své mysli. Slova nemusí být ta “správná.” Někteří lidé se učí nazpaměť – a opakují – ta “správná” slova, ale nedůvěřují Kristu. Ten zloděj na kříži neřekl dokonalá slova. On řekl, “Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království” (Lukáš 23:42). Ale on věděl, že byl hříšník bez naděje a obrátil se ke Kristu. Bylo to tak jednoduché! Pán mu řekl, “Dnes budeš se mnou v ráji” (Lukáš 23:43). Obrácení se k samotnému Kristu je daleko důležitější než povědění slov!

6. Za šesté – poté, co jsi mluvil s hříšníkem, zeptej se jej několik jednoduchých otázek.

Zeptej se jej, “Vložil jsi důvěru v Ježíše?” Jestliže on řekne “ne,” mluv s ním znovu. Jestliže řekne “ano” zeptej se jej, kdy vložil důvěru v Ježíše. Když řekne, “Důvěřoval jsem mu celý svůj život” nebo “Důvěřoval jsem mu před dlouhou dobou,” tak on není obrácený.

Jestliže řekne, “Vložil jsem důvěru v Krista právě nyní,” tak se jej zeptej, co udělal. Zkus Jej přimět k tomu, aby popsal svůj čin důvěry svými vlastními slovy. Lidé se mohou naučit nazpaměť “církevní slova” slyší je a opakují dokonce i když nejsou obráceni. Co udělal ten hříšník ve své důvěře? Uvěřil něčemu o Kristu? Důvěřoval nějakému pocitu? Nebo přímo důvěřoval samotnému Kristu?

Zeptej se jej, “Co pro tebe udělal Ježíš Kristus?” Pokud ten člověk nemluví o Kristu odpouštějícímu jeho hřích Svojí krví, ale mluví o svých vlastních myšlenkách nebo pocitech nebo dobrotě, pak on není zachráněn!

Zeptej se jej, “Kdybys dnes zemřel, šel bys do nebe nebo do pekla?” Pokud řekne “nebe,” zeptej se jej proč. Co by řekl Bohu, kdyby se jej Bůh zeptal proč by měl jít do nebe? Pokud ten člověk mluví o dobrých skutcích nebo něčem kromě Krista a Jeho krve, tak není zachráněn! Pak se jej zeptej, “Za rok od nyní, pokud bys měl špatnou myšlenku a potom jsi zemřel, kam bys šel?” Pokud on řekne “peklo,” tak on je závislý na tom, že je dobrý a nikoliv na Kristu. Pak se jej zeptáš, “Za rok od nynějška, pokud bys odešel z církve a nikdy se nevrátil zpět, a žil bys s ženou (nebo mužem) aniž byste byli manželé, a měl bys s ní sex, a bral bys každý den drogy, byl bys křesťan nebo ne?” Pokud on řekne “ano” tak on se nikdy nevypořádal s problémem hříchu a je stále ztracen.

Je důležité se jej zeptat, nejen říci, “Vložil jsem důvěru v Ježíše,” ale popsat to co on udělal s Ježíšem v jeho okamžiku důvěry. Chceš slyšet o jeho času důvěry, nikoliv jeho celý životní příběh nebo všechno co se ten den stalo. Nehledám konkrétní myšlenky nebo pocity. Ale prvky jeho hříchu a odpuštění toho hříchu skrze Kristovu krev skrze čin důvěřování samotnému Kristu tam musí být. Podrobnosti té zkušenosti mohou být odlišné pro různé lidi. Hledám pravost, skutečnost, ve které člověk řekne.

Pokud ten člověk udělal chybu, oprav tu chybu a znovu s ním mluv. Ale člověk, který dělá tu stejnou chybu pořád dokola ukazuje, že obrácení nemyslí vážně. Ti, které Bůh přitahuje k záchraně budou naslouchat kázání a tvému doporučení. Ti, kteří neposlouchají, nebudou obráceni.

Nebuď zklamaný, pokud se ukáže, že ten člověk není zachráněn poté, co s ním mluvíš. Několik málo lidí se obrátí, když poprvé slyší evangelium, ale většina nikoliv. Většina lidí musí přijít znovu a znovu předtím, než vloží důvěru v Krista.

Prověř každého člověka více než jednou. Ihned nekřtěte lidi. Požádejte je, aby nejméně jeden rok čekali a pravděpodobně dva roky by bylo lepší, když vezmeme v úvahu odpadlický stav našich církví v této době. Pravděpodobně dva nebo tři roky by bylo lepší. To ti dá čas, abys viděl, jestli je jejich víra pravá. Během té doby můžeš prověřit toho člověka různými způsoby. Můžeš jej požádat o jeho svědectví – mimo církevní bohoslužbu. Můžeš jej o to požádat o několik týdnů nebo měsíců později. Ti, kteří nevložili svoji důvěru v Krista zapomenou to “svědectví”, které si vymysleli a po roce nebo dvou udělají chyby. Oni chtěli jen “projít” a být schváleni, ale nevložili důvěru v Ježíše. Další se mohou naučit nějaká slova zpaměti a opakovat je, ale když se zeptáš jiným způsobem v jiné době, tak oni nevědí co mají říci, protože nemají osobní zkušenost v důvěřování Ježíši.

Dívej se na jeho postoj a chování. Člověk, který odejde ze tvé církve a odmítne tě poslouchat ukazuje, že to nemyslí vážně s hříchem a nevložil důvěru v Krista. Člověk s trvalým špatným postojem o církvi a křesťanském životě ukazuje, že to nemyslel vážně s hříchem a nevložil důvěru v Krista.

7. Za sedmé – uvědom si skutečný test poradenské služby.

Skutečný test poradenské služby je tento: MŮŽEŠ ŘÍCI ČLOVĚKU, ŽE TOHO DNE NEDŮVĚŘOVAL KRISTU A NEBYL OBRÁCEN? MŮŽEŠ ŘÍCI ČLOVĚKU, ŽE SE MUSÍ VRÁTIT A ZNOVU S TEBOU MLUVIT O JEHO SPASENÍ? Neznám žádné pastory, kteří toto dělají. Proto jsou naše církve plné ztracených lidí, včeeně učitelů nedělní školy, diakonů, manželek pastorů a pastorů samotných. Pastoři trvají na tom, aby se modlili modlitbu s každým, kdo odpoví na jejich pozvání. Dělají to, aby mohli počítat počet křtů. Téměř nikdo z těch, které oni křtí, není spasen. Nezůstávají věrní církvi, protože nejsou znovuzrozeni. Tito lidé nejsou “odpadlí.” Jsou ztraceni, protože kazatel si nikdy neudělal čas, aby zjistil, jestli jsou obráceni. Jestli můžeš říci člověku, že je stále ztracen a potřebuje přijít znovu je pravým testem tvé služby. Jsi jako ti lidé, kteří “si zamilovali lidskou slávu víc než slávu Boží”? (Jan 12:43). Nebo říkáš pravdu, ať už se to lidem líbí nebo ne?

Toto je způsob jak řekneš: Věříš ve skutečné obrácení – skutečnou důvěru v Krista, která vyústí ve skutečný křesťanský život? Pokud trváš na tom, že každý musí být veden v modlitbě, nebo aby zvedli své ruce, nebo podepsali lístek rozhodnutí, tak jsi “decisionista.” Nestaráš se o lidské duše, které ti Bůh poslal.

Doufám, že někteří z vás věří ve skutečné obrácení. Doufám, že někteří z vás vidí potřebu si udělat čas s každým člověkem, zjistit, zda on důvěřuje Kristu a je obrácen. To je to co dělá věrný pastor. Věrný pastýř se stará o své ovce. Doufám, že uděláš to nejlepší, abys zjistil, jestli tvoji lidé vložili důvěru v Krista a jsou obráceni.

MŮŽEŠ SI MYSLET, ŽE JSEM O TOMTO TÉMATU ZAŠEL PŘÍLIŠ DO PODROBNOSTI, ŽE OBRÁCENÍ JE SKUTEČNĚ JEDNODUCHÁ VĚC, KTERÁ TOHO PŘECI MOC NEPOŽADUJE. Ale co kdyby lékařská profese nevyžadovala porodníky, kteří znají podrobnosti o tom, jak porodit nemluvně? Co kdyby oni všichni dělali tu stejnou věc, nebo neumývali si ruce, nebo nevěděli co dělat s porodem koncem pánevním, atd.? Pokud bychom zacházeli s porodem nemluvňat tak jako zacházíme s porodem duší, milióny nemluvňat by zbytečně zemřeli – protože právě nyní umírají zbytečně milióny duší a jdou do pekla, protože netrávíme dost času, abychom zjistili, zda jsou obráceni, nebo nevyučujeme lidi, jak toto mají dělat v našich biblických školách a seminářích – A TAM SE O TOM VŮBEC NEVYUČUJE!!!

Budu číst slova písně “Then Jesus Came,” od Oswalda J. Smitha a hudba je od Homera Rodeheavera. Když Ježíš přijde do tvého života, tak Jeho krev tě očistí od každého hříchu; krev, kterou On prolil na kříži je stále dostupná k očištění tvého hříchu. A Ježíš vstal z mrtvých, aby ti dal věčný život. Jen důvěřuj Ježíši a On odpustí tvůj hřích a dá ti věčný život. Doufám, že se vrátíš a budeš s námi dnes večer večeřet v 18:15. Dr. Hymers bude kázat evangelizační kázání nazvané, “A Blind Man Healed by Jesus. (Slepý člověk uzdravený Ježíšem)” Přijď zpět dnes večer v 18:15 a poté co bude mluvit Dr. Hymers zůstaň na večeři.

Žebrák sedával u cesty hlavní sám.
Slepým očím jeho nebyl svět světla znám.
Své hadry mačkal, v stínu se třás.
Až Ježíš temnotu jeho k útěku vyzval zas.
Když přijde Ježíš, pokušitelova moc se láme.
Když přijde Ježíš, slzy vysušeny máme.
On vezme skleslost a život naplní pak sláva.
Všechno se změní, když Ježíš přijde a zůstává.

Od domova a přátel odvedli ho duchové zlí.
Mezi hroby přebýval v trápení.
Odříznul se, když démonem posednut byl.
Pak Ježíš přišel a místo zajetí svobodně zas žil.
Když přijde Ježíš, pokušitelova moc se láme.
Když přijde Ježíš, slzy vysušeny máme.
On vezme skleslost a život naplní pak sláva.
Všechno se změní, když Ježíš přijde a zůstává.

Tak i dnes nalézá člověk mocného Spasitele,
když nemůže zdolat vztek, chtivost a hříchy smělé.
Jejich zlomená srdce je smutné a osamocené činí.
Až přišel Ježíš a uvnitř nich sám zabydlel se nyní.
Když přijde Ježíš, pokušitelova moc se láme.
Když přijde Ježíš, slzy vysušeny máme.
On vezme skleslost a život naplní pak sláva.
Všechno se změní, když Ježíš přijde a zůstává.
   (“Then Jesus Came” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Then Jesus Came” (by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


NÁSTIN Z

JAK VÉST DUŠI KE KRISTU –
PORADENSTVÍ PRO OBRÁCENÍ!

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!

Kázání napsané Dr. C. L. Caganem
a kázané Rev. Johnem Samuelem Caganem

“Jestliže se neobrátíte...nevejdete do království nebeského” (Matouš 18:3).

(Jan 3:3, 7; II. Korintským 5:17)

1. Za prvé – pastoři musí naslouchat hříšníkům.

2. Za druhé – hříšníci dělají chyby o Ježíši Kristu, Římanům 8:34;
Lukáš 24:37-43.

3. Za třetí – hříšníci dělají chyby o záchraně, Titus 3:5; Jakub 2:19; Efezským 2:20

4. Za čtvrté – hříšníci potřebují usvědčení z hříchu z jejich srdcí,
Jeremjáš 17:9; Jan 6:44; Jonáš 2:9; Izajáš 6:5.

5. Za páté – pokud je hříšník usvědčen ze hříchu jeho srdce, zkus jej vést ke Kristu, Izajáš 6:5; Lukáš 23:42, 43.

6. Za šesté – poté co jsi mluvil s hříšníkem, zeptej se jej několik jednoduchých otázek.

7. Za sedmé – uvědom si skutečný test poradenské služby, Jan 12:43.