Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
HLÁSÁNÍ EVANGELIA V RANÝCH CÍRKVÍCH

EVANGELISM IN THE EARLY CHURCHES
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 19. srpna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 19, 2018

“Zavolal svých Dvanáct, počal je posílat dva a dva” (Marek 6:7).


Těchto dvanáct mužů bylo s Ježíšem jen několik málo týdnů. A ihned je poslal kázat dva a dva (Marek 6:12). Už když je zavolal, počítal s tím, že je bude “posílat kázat” (Marek 3:14). Samozřejmě, že tito muži ještě nebyli hluboce duchovní. Určitě víš, že Jidáš nebyl obrácený, že Tomáš ještě nevěřil evangeliu, že Petr později usiloval o to, aby Ježíš nešel na kříž. Přesto je Kristus najednou poslal hlásat evangelium! První věc, kterou Ježíš řekl Petrovi a Ondřejovi byla: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned zanechali sítě a šli za ním” (Matouš 4:19-20).

Znovu asi o rok později Kristus zavolal sedmdesát ze Svých následovníků, “a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít” (Lukáš 10:1). Prosím nalistujte tento oddíl v Lukáši 10. Postavte se, když budu číst verše 1 až 3.

“Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před sebou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim: „Žeň je mnohá, dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky” (Lukáš 10:1-3).

Posaďte se prosím.

Byla to Kristova metoda vyslat lidi hlásat evangelium dva a dva. Myslím si, že to je přesně co, co potřebujeme dnes dělat i my. Byli to také jenom začátečníci, v nejlepším křesťanská miminka, ale On je ihned vyslal. Ježíš nestrávil roky tím, že by je vyučoval Bibli předtím, než je vyslal. Ne! On jim řekl:

“Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky” (Lukáš 10:3).

Všimni si také, že Kristus řekl těmto nezkušeným mladým následovníkům jak se modlit. A řekl jim přesně za co se modlit ve druhém verši:

“Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň” (Lukáš 10:2).

Řekl těmto sedmdesáti nezkušeným mladým následovníkům, aby se modlili, aby Bůh vyslal více a více lidí na žeň! Dr. John R. Rice to řekl dobře v jedné ze svých dojemných písní. Je to číslo 4 ve vašich zpěvnících. Postavte se a zpívejte to!

Modleme se k Pánu žně.
   “Vyžeň žence na pole svá.”
Málo je ženců, nevyužitá, planá
   jsou pole, a úroda tak drahá.
Tady jsem! Tady jsem! Vpřed pošli mě, o. Pane žně,
   A ať Tvůj Duch dýchá ve mně.
Tady jsem! Tady jsem!
   Vpřed pošli mně, abych dnes drahocennou duši získal.
(“Here Am I” by Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Ve druhém století velký teolog Origenes řekl: “Křesťané dělají všechno co je v jejich moci, aby rozšířili víru po celém světě.” Na konci Své pozemské služby Kristus řekl:

“Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen” (Matouš 28:18-20).

Na konci Markova evangelia Kristus říká:

“Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření” (Marek 16:15).

Na konci Lukášova evangelia Kristus říká:

“...v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem” (Lukáš 24:47).

Ke konci Janova evangelia Kristus říkál:

“Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás” (Jan 20:21).

A Kristova poslední slova předtím, než vystoupil zpět na nebesa byla:

“A budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země” (Skutky 1:8).

Byl jednou jeden člověk, který rozdělil svoji církev tím, že řekl, že tyto příkazy platily jenom pro apoštoly, a dnes je už žádný křesťan nemusí poslouchat. Oblékl si plášť hyperkalvinismu, aby přitáhl lidi, aby jej následovali a odešli ze své církve. Ale z toho nic nebylo, protože nikdy nemůže být požehnání tam, kde jsou Ježíšova slova překrucována a oslyšena.

Spurgeon byl kalvinista pěti bodů, ale nebyl hyperkalvinista. Jak uvidíme, mezi těmito dvěma věcmi je rozdíl. Spurgeon řekl:

Ó! Byl bych rád, kdyby církev slyšela Spasitele, jak jí adresuje nyní tato slova; protože Kristova slova jsou živá slova, která v sobě neměla moc jen v minulosti, ale mají i dnes. Nařízení [příkazy] Spasitele jsou ve svém závazku věčná: nevztahovala se pouze na apoštoly, ale na nás také, a toto jho padá na každého křesťana. “Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.” V naší době nejsme zproštěni od služby prvních následovníků Beránka; naše pochodová nařízení jsou stejná jako ta jejich a náš kapitán od nás vyžaduje poslušnost tak pohotovou a dokonalou jako od nich (C. H. Spurgeon, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1986 reprint, volume VII, p. 281).

Kéž by každý z nás řekl s Dr. Johnem R. Ricem:

Tady jsem! Tady jsem! Vpřed pošli mě, o, Pane žně,
   A ať Tvůj Duch dýchá ve mně.
Tady jsem! Tady jsem!
   Vpřed pošli mě, abych dnes drahocennou duši získal.

V podobenství o hostině Ježíš řekl: “Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23). V podobenství o hostině Ježíš řekl: “Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu” (Matouš 22:9).

Místní církev, kterou založil Ježíš v Jeruzalémě, vzala Jeho příkaz evangelizovat doslova. Během několika málo týdnů po letnicích si velekněz stěžoval: “A vy jste tím svým učením naplnili celý Jeruzalém” (Skutky 5:28). Potom je nám ve Skutcích 5:42 řečeno, “Dále učili den co den v chrámě i po domech a hlásali evangelium, že Ježíš je Mesiáš” Ve Skutcích 6:1 čteme: “učedníků stále přibývalo.” Později ve Skutcích 12:24 čteme: “ale slovo Páně se šířit nepřestalo.” Dr. John R. Rice řekl,

     V Samaří, kam šel diákon Filip kázat, je nám řečeno ve Skutcích 8,6 “A všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy...” Znovu ve 12. verši “Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy.” Takový nádherný proud Boží moci a to, že lidé byli spasení bylo běžné pro novozákonní církve.
     Ve Skutcích 9:31 se píše: “A tak církev měla klid...navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.”
     Církve “vzrůstaly počtem,” to znamená, počet obrácených rostl a církve rostly. To byl běžný, stálý vzor těchto novozákonních církví, kde křesťané vyrazili, aby získali každého koho mohli a denně svědčili (John R. Rice, D.D., Why Our Churches Do Not Win Souls, Sword of the Lord Publishers, 1966, p. 25).

Dr. Rice pokračoval a řekl: “Navzdory pronásledování, uprostřed pohanů a zaslepených lidí získávali zástupy...Ohromující růst novozákonních církví je téměř nad naše chápání. Warnock, se své History of Protestant Missions (Dějiny protestantských misií) říká, že na konci prvního století [šedesát sedm] let po letnicích bylo asi 200 000 křesťanů. Říká, že na konci třetího století bylo asi [8 000 000] křesťanů navzdory silnému pronásledování a mučednictví tisíců. Křesťany se stala jedna patnáctina římského impéria! [To znamená, že jeden z 15 lidí byl křesťan]...navzdory krvavým pronásledováním během římského impéria. Navzdory mučednictví Štěpána a Jakuba v Jeruzalému a mnoha dalším, pronásledovaným ‘až na smrt, spoutajíce a uvězňujíce muže i ženy’ (Skutky 22:4), a uvěznění a nezdařené vraždě Pavla, tisíce byly získány mezi Židy. Navzdory krvavým pronásledováním pod Nerem, který sťal Pavla a další; pronásledování pod Hadriánem a zvláště pod Antoninusem Piusem, Marcem Aureliem a Septimem Severusem, stále pokračoval žhavý oheň hlásání evangelia. Workman říká:

     Po dobu dvou set let stát se křesťanem znamenalo velké odmítnutí, připojení se k odmítnuté a pronásledované sektě, plavání proti proudu populární předpojatosti, přijití pod zákaz impéria a možnost v každém okamžiku uvěznění a smrti v těch nejobávanějších formách. Po dobu dvou set let ten, kdo by následoval Krista, musel spočítat náklad a být připraven platit...svojí svobodou a životem. Po dobu dvou set let bylo pouhé vyznání křesťanství samo o sobě trestným činem” (Rice, ibid., pp. 27-28).

Dr. Rice řekl: “Uprostřed nejvíce nepříznivých okolností, násilné nenávisti, pronásledování a ‘zavřených dveří,’ novozákonní křesťané pokračovali ve své ohromující, duše získávající práci. Jak se získávání duší našich církví srovnává s učením a praxí Nového zákona?” (Rice, ibid.). “Ve srovnání s novozákonními církvemi a novozákonními křesťany, církve našich současných dní a křesťané všeobecně, katastrofálně selhávají” (Rice, ibid., p. 29).

Dr. Rice řekl: “Jen maximální snaha se může rovnat novozákonnímu získávání duší... Je zde naše čistá tělesná přirozenost a sklon směřovat od maximální poslušnosti, od vášnivého entuziasmu a nadšení, k vlažnému způsobu konání Božího díla jen s polovičním srdcem. Jak skvělá stará píseň říká:

Mám k bloudění sklon, Pane, to pociťuji,
sklon opouštět Boha, kterého miluji.

Tudíž je potřeba toužit znovu a znovu v církvích po probuzení a zápalu, probuzení Boží moci nad námi. Není žádný jiný způsob pro církev získat duše po novozákonním vzoru, než je maximální úsilí” (Rice, ibid., p. 149-150).

Vím, že jsou takoví, kteří řeknou, že důraz Dr. Riceho na každého člověka, aby hlásal evangelium nebude “fungovat.” Tak se někteří obrátili k hyperkalvinismu – nikoliv ke kalvinismu pěti bodů – ale hyperkalvinismu, myšlence, že nepotřebuješ se zajímat o ztracené; Bůh je přivede Svojí svrchovanou milostí, aniž by křesťané dělali práci hlásání evangelia. George Whitefield, William Carey, Spurgeon a další velcí získávači duší byli kalvinisté pěti bodů, ale nebyli hyperkalvinisté. Věřili, že my všichni bychom měli “konat dílo zvěstovatele evangelia” (II. Timoteova 4:5). Přeji si, aby každý reformovaný pastor četl: Spurgeon v. Hyper-Calvinism, od Rev. Iaina H. Murrayho (Banner of Truth Trust, 1995). Klikněte sem, abyste to zařadili. Byla to úžasná kniha, která tě bude inspirovat, zahřeje tvé srdce a obnoví tvůj zápal pro evangelizaci ztracených!

Dr. Rice se nemýlil, když naléhal na křesťany, aby dali svá srdce a své duše do práce evangelizace. Slabost přišla, protože lidé z církví, které jej následovaly, netrávili dostatek času zabýváním se ztracenými, kteří byli přivedeni. Obvykle nechali lidi říci “rychlou modlitbu” aniž by si udělali čas, aby zjistili, že lidé učinili pokání a prožili skutečné obrácení v Kristu Ježíši předtím, než byli pokřtěni. Dr. Cagan a já jsme napsali knihu o problému “decisionismu”, kterou můžete zdarma číst na této webové stránce tím, že kliknete zda pro Today’s Apostasy: How Decisionism is Destroying Our Churches (Dnešní odpadlictví: Jak decisionismu ničí naše církve).

Nevylej vaničku i s dítětem! Zcela souhlasím s citacemi, které jsem uvedl od Dr. Johna R. Riceho. Potřebujeme znovu přezkoumat evangelizační zápal raných církví a následovat jejich příkladu! Vynaložme naši energii na evangelizování ztracených! A buďme také velmi opatrní, abychom zjistili, tak jak je to jen možné, že lidé se skutečně obrátí předtím, než je pokřtíme! Nade všechno si připomeňme příkaz Krista:

“Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil” (Lukáš 14:23).

Ve druhém století Origenes řekl: “Křesťané dělají všechno, co je v jejich moci, aby rozšířili víru po celém světě.” Dělejme tu stejnou věc! Postavte se a zpívejte skvělou píseň Dr. Oswalda J. Smitha – “Evangelize! Evangelize!” “Evangelizuj! Evangelizuj!” Je to číslo 1 ve vašich zpěvnících.

Dej nám Slovo pro tuto chvíli, strhující slovo síly.
Bojový ryk i planoucí dech ten, co vede k dobytí či v smrt jen.
Slovo burcující církev z dřímoty do velké Mistrovy roboty.
Ta výzva již dána, povstaň, lide můj, to Slovo je: evangelizuj!

Tu radostnou zvěst teď volej směle v Ježíšově jménu po zemi celé.
To Slovo po celém nebi duj: Evangelizuj! Evangelizuj!
Zmírajícím i padlým lidem všem uveďte ve známost dar milosti jen.
Světu, co padl v temnoty lživou sluj. Evangelizuj! Evangelizuj!
   (“Evangelize! Evangelize!” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      to the tune of “And Can It Be?” by Charles Wesley, 1707-1788).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Here Am I” (od Dr. John R. Rice, 1895-1980).