Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
PŘEMÁHÁNÍ DÉMONŮ, KTEŘÍ NÁS OSLABUJÍ –
„TAKOVÝTO DUCH“!

OVERCOMING THE DEMONS THAT WEAKEN US –
“THIS KIND”!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 5. srpna 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 5, 2018

“Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Řekl jim: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28-29).


Dnes večer budu mluvit o démonech a satanovi a o tom co Dr. J. I. Packer nazýval “zlomený stav církve dnešních dní,” a o důvodu toho, že nebylo v Americe od roku 1859 žádné velké národní probuzení. Spoléhám se na nástin kázání od Dr. Martyna Lloyd-Jonese. Základní téma a nástin jsou od Dr. Lloyd-Jonese.

“Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Řekl jim: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28-29).

Chci, abyste přemýšleli o těchto dvou verších. Budu používat tyto verše pro potřebu “zlomených” církví v Americe a Západním světě – včetně některých bodů nasměrovaných do naší církve.

Vím, že skutečné slovo “probuzení” v dnešní době odpuzuje lidi. Nechtějí o tom slyšet. Ale důvod, proč přemýšlí tímto způsobem je satanistický! Toto je předmět, o kterém ďábel nechce aby lidé přemýšleli. Takže se modlím, abyste pozorně naslouchali, když mluvím o této kritické potřebě v naší církvi a vůbec ve všech církvích.

Toto je předmět, který by měl zajímat každého z nás. Pokud necítíme velké obavy o stav církví v dnešní době, pak jsme velmi bídní křesťané. Ve skutečnosti, pokud nemáš zájem o opravdové probuzení, tak bys si měl klást otázku, jestli jsi vůbec křesťanem! Pokud nemáš obavy o naši církev a o druhé, tak určitě nejsi živým křesťanem! Opakuji, opravdové probuzení by mělo být něco, co je zajímavé pro každého z nás.

Takže začněme tím, že budeme přemýšlet o této události v Markovi deváté kapitole. Je to velmi důležitá událost, protože Duch svatý nám o tom dal pečlivé záznamy ve třech ze čtyřech evangelií, v Matouši, Markovi a Lukášovi. Čtu dva verše ze záznamu v Markovi. V první části kapitoly nám Marek říká, že Kristus vzal Petra, Jakuba a Jana a vyšel nahoru na Horu proměnění, kde byli svědky úžasné události. Ale když sešli dolů z hory, tak našli rozlehlý dav lidí obklopující zbylé učedníky a hádající se s nimi! Ti tři, kteří sestoupili dolů s Ježíšem nemohli rozumět tomu, o čem to vše bylo. Potom nějaký člověk vystoupil z davu a řekl Ježíši, že jeho syn byl posedlý démonem, měl pěnu u úst a skřípal zuby. Potom ten muž řekl: “Požádal jsem tvé učedníky [aby ducha vyhnali], ale nedokázali to” (Marek 9:18). Zkusili to, ale selhali.

Ježíš položil tomu člověku několik otázek. Potom velmi rychle vyhnal démona z toho chlapce. Potom Kristus odešel do toho domu a učedníci odešli s Ním. V domě se Jej učedníci zeptali: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” (Marek 9:28). Velmi se o to snažili. Předtím mnohokrát uspěli. Ale tentokrát zcela selhali. A Kristus řekl pouze: “Vyjdi z něho” a ten chlapec byl uzdraven. Řekli: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Kristus odpověděl: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:29).

Nyní použiji tu událost, abych ukázal problém v našich církvích v dnešní době. Tento chlapec představuje mladé lidi v moderním světě. Učedníci představují naše církve v dnešní době. Copak to není zjevné, že naše církve selhávají v pomoci mladým lidem? George Barna nám říká, že ztrácíme 88% našich mladých lidí vychovaných v církvi. A ze světa získáváme velmi málo, extrémně málo mladých lidí. Naše církve vysychají a rychle selhávají. Jižní baptisté nyní ztrácejí asi 1000 církví každý rok! To je jejich vlastní údaj! Naše nezávislé církve na tom nejsou o nic lépe. Každý kdo se podívá na statistiku může vidět, že naše církve nejsou ani z poloviny tak silné jako byly před sto lety. Proto Dr. J. I. Packer mluvil o “zlomeném stavu církve současných dní.”

Naše církve, jako učedníci, dělají vše co mohou a přesto selhávají. Selhávají tak špatně jako selhávali učedníci, když zkoušeli pomoci tomu mladému muži. Otázka, kterou bychom se měli ptát je: “Proč jsme jej nemohli vyhnat?” Jaká je příčina tohoto selhání?

Zde v deváté kapitole Marka se mi zdá, že Kristus se vypořádává právě s touto otázkou. A odpověď, kterou dal Kristus je dnes stejně důležitá, jako byla tehdy.

“Jeho učedníci se ho zeptali, proč jej nemohli vyhnat? Řekl jim: Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28-29).

Text může být rozdělen do tří jednoduchých bodů.

I. Prvním bodem je “takový duch.”

Proč jej nemohli vyhnat? Kristus řekl: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem.” V minulosti je Kristus posílal kázat a vymítat démony – a oni vyšli a kázali a vymítali mnoho démonů a vraceli se zpět radostně. Řekli, že démoni se pro ně stali předměty.

Takže když tento člověk k nim přivedl svého syna, tak si byli jisti, že mu mohou pomoci tím, že udělají stejnou věc, kterou dělali předtím. Přesto tentokrát zcela selhali. Navzdory všem jejich snahám nebylo tomu chlapci vůbec pomoženo a oni se divili proč. Potom Kristus mluvil o “takovém”duchu. Je zde rozdíl mezi “takovým” duchem a tím duchem, se kterým se vypořádávali předtím.

Svým způsobem je problém pořád ten stejný. Práce církve je osvobodit mladé lidi od moci satana a jeho démonů. “Oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovy k Bohu” (Skutky 26:18). To je vždy to stejné v každém věku a v každé kultuře. Církve se vždy museli vypořádávat se satanem a démony. Ale je zde rozdíl mezi démony. Nejsou všichni stejní. Apoštol Pavel řekl, že “nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla” (Efezským 6:12). Řekl nám, že existují různé stupně démonů a vede je sám satan. “Poslušni vládce nadzemských mocností, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu” (Efezským 2:2). Satan je živý ve veškeré své moci. Ale pod ním jsou nižší démonické síly. Učedníci mohli snadno vymítat slabší démony. Ale zde, v tomto chlapci, byl duch větší moci. “Takový duch” je jiný a proto je daleko větším problémem. První věcí, na kterou musíme přijít je, co je “takový duch”, s nímž se musíme dnes vypořádat.

Když se díváme na ta slova “takový duch” tak přemýšlím, jestli si velmi mnoho pastorů v dnešní době vůbec uvědomuje, že boj ve kterém jsme, je duchovní boj. Jsem si jist, že většina pastorů nikdy nepřemýšlí, že jejich práce je boj se satanem a zlými duchy. Semináře a dokonce i biblické školy pokládají velký důraz na lidské metody. Ale nevyučují kazatele tomu, že jejich hlavní problémy leží v duchovní oblasti.

Takže oni pokračují jistými metodami, které byly úspěšné v minulosti. Neuvědomují si, že tyto staré metody se v dnešní době nevypořádají s výše zmíněným “takový duch”. Všichni ví, že je zde tato potřeba. Ale otázkou je – co je přesně tato potřeba? Dokud si nejsme vědomi přesné potřeby v této době, pak budeme stejně neúspěšní, jako byli učedníci s tím chlapcem.

Co je “takový duch” v dnešní době? “Takový duch” je démon existencialismu. Existentialismus říká, že něco je skutečné jen když to prožiješ – jen když to cítíš. V dnešní době jsou mysli lidí oslepeny “démonem pocitů.” Existenciální démon pocitů říká, že musíš mít katarzní prožitek – pocit ujištění. Démon říká, že pokud máš ten pocit, tak to potvrzuje, že jsi spasený.

Tito zaslepení lidé nevěří v Boha soudu. Věří jen v pocity. Myslí si, že aby byli spaseni, musí mít pocit. Potřebují pocitujištění”, aby si ověřili, že jsou spaseni. Jejich “ujištění” je modla! Důvěřují svým pocitům, nikoliv Ježíši Kristu! Ptáme se lidí, “Důvěřoval jsi Kristu?” Oni říkají: “ne.” Proč říkají ne? Protože neměli ten správný pocit! Důvěřují pocitům, nikoliv Kristu! Démoni oslepili jejich mysli. “Takový duch” démona může být poražen jen modlitbou a půstem! Musíme se postit, abychom prolomili držení “takového ducha!”

II. Druhým bodem jsou metody, které selhaly.

Vidím církve, jak dělají věci, které byly velmi užitečné v minulosti, ale už nemají účinek na “takového ducha.” A protože my se spoléháme na staré metody, tak ztrácíme téměř všechny naše mladé lidi a sotva někoho ze světa obrátíme. S rizikem toho, že budu nepochopen, zařadil bych i nedělní školu do této kategorie. Bylo to velmi účinné před stodvacetipěti roky. Ale myslím si, že v dnešní době to má malý význam. Stejnou věc bych řekl o letáčcích o spasení. V jedné době je lidé opravdu četli a přicházeli do církve. Ale jednoduše bych se zeptal kteréhokoliv pastora: “Máte nějaké mladé lidi ve své církvi, kteří přišli a byli spaseni čtením letáčku?” Myslím si, že je to zjevné, že “takovýto duch” v naší době neodpovídá dobře metodám, které byly používány v minulosti. Do této kategorie bych dal také návštěvy u dveří. Bylo to mocně použito v minulosti, ale nepomáhá nám to dostat mladé lidi do církve nyní když se vypořádáváme s “takovýmto duchem.”

Existují jisté věci, které jsou v dnešní době bez užitku, když jsou použity na “takovéhoto ducha.” Jinými slovy - Kristus vlastně řekl: “V tomto případě jste selhali, protože moc, kterou jste měli, která byla dostatečná pro jiné případy, zde nemá význam. Zanechává tě to bezmocným, abys mohl pomoci chlapci, který je pod mocí ‘takového ducha.’”

Vím, že jsou pastoři, kteří si uvědomují, že mnohé věci, které jsme dělali v minulosti, jsou v dnešní době bezcenné. Ale oni byli cvičeni, aby přemýšleli o metodologii spíše než o “nástrojích” satana (II. Korintským 2:11) – takže oni se přikloní k novým metodám, které nejsou lepší než ty staré – to znamená, že nějak zkoušíme, abychom získali mladé lidi jako pevné členy církve. Například jsou jistí mužové, kteří nám říkají, že je nutné “dokázat” mladým lidem, že záznam o stvoření v Genesis je pravdivý a že evoluce je špatně. Myslí si, že mladí lidé budou obráceni a další přijdou ze světa, pokud můžeme vyvrátit evoluci a způsobíme, že najdou odpovědi v Genesis. Myslí si, že touto metodou mohou jednat v současné situaci.

Dr. Lloyd-Jones řekl: “Byl to přesně stejný způsob jako na začátku osmnáctého století, když lidé vkládali svoji víru v [apologetiky]. Tito učili, že toto jsou ty věci, které ukáží pravdivé křesťanství, ale nestalo se tak. ‘Takový duch’ nemůže takovýmto způsobem vyjít.”

Další metoda, která selhala, je použití moderních překladů. Bylo nám řečeno, že mladí lidé nerozumí King James Bible (Bibli Krále Jakuba). To co potřebujeme je Bible v moderním jazyku. Pak ji mladí lidé budou číst. Pak řeknou: “Toto je křesťanství” – a přijdou do našich církví v davech. Ale to se nestalo. Ve skutečnosti se stal přesný opak. Pracoval jsem šedesát let téměř výlučně s mladými lidmi. Zjistil jsem skutečnost, že tyto moderní překlady vůbec nepřitahují mladé lidi. Ve skutečnosti slyším mnohé z nich říkat: “Nezní to správně. Prostě to nezní jako Bible.”

Nikdy jsem nekázal z moderního překladu a nikdy nebudu a přesto vidím jak se mladí lidé obracejí, jak v naší církvi tak také lidé ze světa. Jakkoliv vysoká je hodnota těchto moderních překladů, nevyřeší ten problém. Nevypořádávají se s “takovýmto duchem.”

Co ještě zkouší? Ó, velké téma je moderní hudba! “Musíme mít správnou hudbu a oni přijdou a budou křesťany.” Je to velmi smutné. Musím opravdu toto komentovat? Je zde Jižní baptistická církev, která se setkává v pronajatých zařízeních v Los Angeles. Pastor nosí tričko a sedí na stoličce. Předtím než má svoji promluvu, tak je zde asi hodina rockové hudby. Jeden ze čtyř mužů to šel vyzkoušet. Byl zděšený. Řekl, že bohoslužba byla temná a patetická a vůbec ne duchovní. Řekl, že tito lidé nezískávají duše a nedovedl si představit, že by se hodinu modlili tak jako to dělají naší mladí lidé. Hodina ničeho jiného než modlitby? Zapomeňte na to! Takže moderní rocková hudba také selhala v překonání “takovéhoto ducha.”

III. Třetím bodem je, že potřebujeme něco, co může jít dolů pod úroveň té zlé moci a otřást jí a je jen jedna věc, která to může udělat, a to je Boží moc!

Dr. Lloyd-Jones řekl: “Musíme si uvědomit, že jakkoli velký je ‘takovýto duch’, Boží moc je nekonečně větší, že to, co potřebujeme, není více vědomostí, více porozumění, více apologetiky, [nové překlady, nebo rocková hudba] – ne, potřebujeme moc, která může vstoupit do duše člověka a zlomit ji a rozdrtit a pokořit ji a potom ji přetvořit. To je moc živého Boha.” A to nás vede zpět do textu:

“Jeho učedníci se ho zeptali, proč jej nemohli vyhnat? Řekl jim: Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28-29).

Modlitba a půst. Nic jiného nemůže pomoci naším církvím překonat “takovéhoto ducha” ďábelského útoku. Naše církve v dnešní době nezasahují mladé lidi. Co můžeme dělat? “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem.”

Někteří “učenci” řeknou: “nejlepší přepisy neříkají ‘a půstem.’” Ale co tento “učenec” ví o démonech? Co on ví o obracení pohanů z ulic a univerzitních kampusů v našem městě? Co on ví o probuzení – probuzení, jaké právě prožívají v Číně? On neví nic o těchto věcech. Byl jsem třikrát v životě očitým svědkem velkého probuzení. Jsem přemožen, když pomyslím, že mi bylo dáno tak velké privilegium, abych kázal ve všech třech z těchto probuzení. To nebyla evangelizační setkávání. Byly doby, kdy Boží moc vstoupila do srdcí lidí, zlomila je a pokořila a utvořila z nich nová stvoření v Kristu Ježíši!

Takže my se nebudeme řídit podle těch dvou starých přepisů, které odstranily slovo “půst.” Gnostikové příliš zdůrazňovali půst. Takže ten člověk, který přepisoval sinaiticustický rukopis odstranil slova “a půstem”, aby zabránil, aby byl verš použitelný gnostiky. “Gnostikové praktikovali půst až do bodu vyhladovění” (William R. Horne, Trinity Evangelical Seminary, “The Practice of Fasting in Church History,” p. 3). Modern “scholars” tell us the copyists added those words. But it is much more likely that they removed them (see The Secret History of the Gnostics: Their Scriptures, Beliefs and Traditions, by Andrew Phillip Smith, chapter 5, page 1). Víme, že Kristus řekl: “a půstem.” Jak to víme? Víme to ze dvou důvodů. Za prvé, učedníci se zjevně modlili, když dříve vymítali démony. Takže muselo být přidáno něco jiného. Bylo potřeba něco jiného – půst! Modlitba samotná nestačila. Víme to také ze zkušenosti. Protože jsme se postili, viděli jsme na vlastní oči, co může udělat Bůh, když vylijeme svá srdce v půstu a modlitbě.

Nyní ukončím jinou citací od Dr. Martyna Lloyd-Jonese. Jaký to kazatel! Jaký to vhled! Jak já za něj děkuji Bohu. Na jiném místě řekl:

Přemýšlím, jestli se nám někdy přihodilo, že bychom měli přemýšlet nad otázkou půstu? Copak není skutečností, že se tento celý předmět vytratil z našich životů a z našeho celého křesťanského přemýšlení?

A kvůli tomuto, pravděpodobně více než kvůli čemukoliv jinému, jsme nebyli schopni překonat “takovéhoto ducha.”

Vyzývám ke všeobecnému půstu v naší církvi. Řeknu vám o tom více později, až se budeme postit. Řeknu vám o tom, jak se postit a jak skončit váš půst.

V tu dobu přijdeme zde do církve a budeme mít jídlo předtím, než budeme mít modlitební setkání. Několik poradců na telefonu bude požádáno Dr. Caganem, aby nějaký čas telefonovali. Já zodpovím otázky.

1. Budeme se postit a modlit za úspěch našich nových programů.

2. Budeme se postit a modlit za novou “líheň” chlapců a novou “líheň” dívek. “Líheň” je pět nebo šest lidí, kteří přišli v sobotu, neděli ráno a neděli večer a kteří se zajímají o to, aby se stali učedníky.

3. Budeme se také postit a modlit za obrácení v naší církvi. Budeme se obzvláště zaměřovat na “takovéhoto ducha” – démony, kteří zotročují člověka, aby vyhledával pocity.

Nemohu zakončit toto setkání, aniž bych mluvil o Ježíši. Všechno co potřebujeme, nalezneme v Něm. V knize Židům se píše:

“Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky” (Židům 2:9).

Ježíš, Boží Syn, zemřel na místě hříšníků, jako náhrada hříšníka. Ježíš vstal fyziky z mrtvých, aby ti byl dán život. V okamžiku, kdy se skloníš před Ježíšem, tvé hříchy jsou zrušeny Jeho smrtí na kříži. V okamžiku, kdy sebe odevzdáš Spasiteli, tvůj hřích je smazán Jeho vzácnou krví. Modlíme se, abys důvěřoval Pánu Ježíši Kristu a byl Ježíšem zachráněn od hříchu. Amen Amen. Prosím, postavte se a zpívejte píseň číslo 4 z vašich zpěvníků.

Mohutná pevnost je náš Bůh, val, co zbořit se nedá,
   náš pomocník, uprostřed záplavy smrti vítězství má.
Náš odvěký nepřítel hledat se jal, jak by nás uvedl v žal,
   jeho umění a moc velké jsou, vyzbrojen nenávistí zlou,
na zemi není mu rovný.

Kdybychom spolehli na svou sílu, úsilí naše by marné bylo už.
   Nezvolili jsme si správnou stranu, nejlepší volba je Boží Muž.
Kdo může být to jen? Kristus Ježíš, On je ten.
   Bůh zástupů Jeho jméno zní, od věků na věky stejný,
A On jde vyhrát tu bitvu.
      (“A Mighty Fortress Is Our God” od Martin Luther, 1483-1546).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Old-Time Power” (od Paul Rader, 1878-1938).


NÁSTIN Z

PŘEMÁHÁNÍ DÉMONŮ, KTEŘÍ NÁS OSLABUJÍ –
„TAKOVÝTO DUCH“!

OVERCOMING THE DEMONS THAT WEAKEN US –
“THIS KIND”!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho: “Proč jsme ho nemohli vyhnat my?” Řekl jim: “Takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem” (Marek 9:28-29).

(Marek 9:18)

I.   Prvním bodem je “takový duch,” Skutky 26:18; Efezským 6:12; 2:2.

II.  Druhým bodem jsou metody, které selhaly, II. Korintským 2:11.

III. Třetím bodem je, že potřebujeme něco, co může jít dolů pod úroveň té zlé moci a otřást jí a je jen jedna věc, která to může udělat, a to je Boží moc! Židům 2:9.