Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
POKUŠENÍ KRISTA A PÁD SATANA!

THE TEMPTATION OF CHRIST AND THE FALL OF SATAN!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 29. července 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 29, 2018


Pán Ježíš Kristus byl konfrontován satanem. Podívej se na Matouše 4:1. Je to na straně 997 ve Scofield Study Bible.

“Tehdy Ježíš veden jest na poušť od Ducha, aby pokoušín byl [od] ďábla” (Matouš 4:1).

Podívej se. První jméno, které je zde dáno satanovi je “ďábel.” Překládá se tak řecké slovo “diabolos”, což znamená “pomlouvač” nebo “utrhač.” Pokoušel Ježíše, tak, že Jej “pomlouval”. Nyní se podívejme na třetí verš:

“Tu přistoupiv k němu pokušitel, řekl: “Jsi-li Syn Boží, rciž, ať kamení toto chlebové jsou” (Matouš 4:3).

Druhé jméno satana zde je “pokušitel.” Překládá se tak řecké slovo “pěirazō”, což znamená “svádět” nebo “zkoušet.” Ježíš citoval Bibli, Deuteronomium 8:3 “Ne samým chlebem živ bude člověk, ale každým slovem vycházejícím skrze ústa Boží” (Matouš 4:4).

A nyní i ďábel sám citoval Písmo. Shakespeare měl pravdu, když řekl: “ďábel může účelově citovat i Písma.” Ďábel citoval Žalm 91:11-12, i když to necitoval přesně. I sekty jako Svědkové Jehovovi a mormoni citují některé biblické verše, ale necitují je přesně. Ježíš odpověděl ďáblu přesně:

„I řekl mu Ježíš: Zase psáno jest: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého,” Deuteronomium 6:16 (Matouš 4:7).

Ďábel pokoušel Ježíše po třetí, že by dal Ježíši všechna království světa, pokud by jej Ježíš uctíval. Nyní se podívej na Matouš 4:10

“Tehdy řekl mu Ježíš: Odejdiž, satane: neboť psáno jest: Pánu Bohu svému klaněti se budeš, a jemu samému sloužiti budeš,” citoval Deuteronomium 6:13 a 10:20 (Matouš 4:10).

Dr. J. Vernon McGee řekl: “Pán Ježíš odpověděl satanu pokaždé ze Slova [Bible]. [Bible] dala dobré odpovědi, protože v dalším verši čteme: ‘Tedy opustil ho ďábel’ (Matouš 4:11)” (J. Vernon McGee, Thru the Bible, poznámky v Matouši 4:1-11).

Povšimni si desátého verše, že Ježíš dal třetí jméno ďáblu. “Jdi z cesty, satane...” Překládá se tak řecké slovo “satanas,” což znamená “žalobce.” Ježíš byl zkoušen, aby dokázal, že to nevzdal. Vím, že ty a já nejsme tak mocní jako Pán Ježíš Kristus. Ale můžeme sledovat Jeho příklad a cvičit se být Jeho vojáky a učedníky! Povšimni si, že Kristus odpověděl na každé pokušení citováním Bible, Božího Slova. Neřekl: “Dobře, myslím si to nebo ono,” nebo “Dobře, myslím si, že existuje lepší způsob.” Aby Ježíš odpověděl ďáblu, citoval správné biblické verše. Abych získal svůj magisterský titul, studoval jsem na velmi liberálním, Bibli odmítajícím semináři. Nešel jsem tam proto, že bych neměl dost peněz na to, abych šel na dobrý seminář, jako ten, který navštěvoval John Cagan. Ale na tom špatném semináři jsem se naučil jednu dobrou věc. Naučil jsem se odpovědět profesorům jen tím, že jsem jim citoval Bibli. Nazývali mě úzkoprsým fundamentalistou. To mě vůbec netrápilo! Následoval jsem Ježíše. Byl jsem Jeho učedník – nikoliv jejich!

Proto je pro tebe důležité se sem vrátit a naučit se Bibli. Neutíkej do nějaké jiné církve nebo biblického studia. Člověk vedoucí tu skupinu možná nezná dobře Bibli, takže nebudou schopni cvičit tě jako Kristova učedníka. Pokud budeš nadále přicházet sem, tak tě budeme vyučovat čisté Boží Slovo a přimějeme tě se učit nazpaměť mnohé klíčové verše. Zde je pro tebe verš, který se máš dnes naučit nazpaměť:

“V srdci svém skládám řeč tvou” (Žalm 119:11).

Nyní chci, abys viděl z Bible, Božího Slova, z čeho satan vycházel. Někteří z těchto slabých novoevangelikálů ti řeknou, že není důležité vědět o satanovi. Ale musíš vědět něco o ďáblu, jestli se chceš stát učedníkem Krista! Otevři Izajáše 14:12-15. Je to na straně 726 ve Scofield Study Bible. Prosím postavte se a čtěte to potichu, zatímco já to budu číst nahlas.

“Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející! Poražen jsi až na zem, ježtos zemdlíval národy! Však jsi ty říkával v srdci svém: “Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. [Budu Bohem!] A ty pak stržen jsi do pekla, pryč na stranu do jámy!” (Izajáš 14:12-15).

Posaďte se prosím.

Ve 12. verši je ďábel nazýván “Lucifer.” Lucifer znamená v řečtině “zářící světlo”. Jen to, že víte, že jméno ďábla je “zářící světlo” může některým z vás později velmi dobře pomoci. V některých sektách a letničních skupinách lidé vidí “zářící světlo” a myslí si, že je to Duch svatý. Ne! Ne! Je to satan! Je to Lucifer! Ve II. Korintským 11:14 Bible říká: A není div: Nebo i sám satan proměňuje se v anděla světlosti.” Když vidíme světlo na hlavě někoho, je to satan! Není to Bůh! Není to Duch svatý. Je to satan, “proměněný na anděla světla.” V dnešní době jsou oblíbené knihy, které mluví o tom, jak lidé umírají a jdou do nebe a potom se vrací zpět na zem. Téměř vždy mluví o tom, že viděli “světlo” v nebi. Prakticky v každém případě byli podvedeni satanem – viděli satana a mysleli si, že to byl Bůh! Ale to není možné. Kristus nám řekl:

“Boha žádný nikdy neviděl” (Jan 1:18).

Pokud skutečně viděli “světlo”, tak to nebyl Bůh! Byl to buď Lucifer (Satan) nebo jeden z jeho démonů! Nikdy Bůh!

Zpět k Izajáši 14:12. Lucifer “zemdlíval národy”, když byl vyvržen z nebe na zem. Lucifer byl původně mocný anděl v nebi. Ale Lucifer byl vyvržen z nebe za to, že zkoušel vzít místo Všemohoucího Boha. Podívej se na Izajáš 14:13-15, když to budu číst znovu. Prosím postavte se.

“Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. A ty pak stržen jsi až do pekla, pryč na stranu do jámy” (Izajáš 14:13-15).

Podívej se na poznámku Scofielda dole na straně 726. Píše se tam: “Verše 12-14 se jasně odkazují na satana...Tento úchvatný oddíl označuje počátek hříchu ve světě. Když Lucifer řekl ‘Budu,’ začal hřích.” Nyní se podívej na Zjevení 12:9. Je to na straně 1341 blízko konci Bible. Sledujte mě, když budu číst.

“I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a satanáš, svodící všecken okršlek světa: svržen jest na zem, i andělé jeho s ním svrženi jsou” (Zjevení 12:9).

Ten velký drak zde je Lucifer, Satan, “ten starý had, zvaný ďábel a satan.” Většina moderních učenců říká, že to je další vyhnání satana na konci světa. Tento verš pomáhá vysvětlit stejné vyhnání, o kterém čteme v Izajáši 14. V každém případě, to je to odkud přišel satan. Je zde nám také řečeno v 9. verši, že “jeho andělé byli svrženi s ním.” Tito vzpurní andělé se tedy stali těmi démony, kteří konfrontovali Ježíše v Bibli. Povšimněte si dalšího rčení ve Zjevení 12:9, “Satanáš, svodící všecken okršlek světa.”

I když Winston Churchill nebyl křesťanem chodícím do církve, rozuměl tomu, že je ďábel. Churchill věděl, že za Hitlerem byl ďábel a zlé síly z Německa ve II. Světové válce. Proto Churchill věděl, že nemohl dosáhnout míru s Hitlerem. Další jako Chamberlain, Lord Halifax a “apeasers” (zastánci míru) si mysleli, že by mohli s Hitlerem uzavřít mírovou smlouvu. Ale Churchill věděl, že démonické síly tohoto světa musely být zastaveny, jinak by to byl konec toho, co Churchill nazýval “Křesťanská civilizace.”

To je to, za co musíme bojovat jako učedníci Krista. Můj společník, Rev. John Cagan bude kázat o našem nepříteli – ďáblu – dnes večer v 18:15. Budeme pro vás mít dobré teplé jídlo a uslyšíte kázat pastora Johna. Určitě se vraťte zpět dnes večer v 18:15!

Prosím postavte se a zpívejte Lutherovu velkou píseň, “A Mighty Fortress Is Our God.” Je to číslo jedna ve vašich zpěvnících. Prosím postavte se a zpívejte to!

Mohutná pevnost je náš Bůh, val, co zbořit se nedá,
   náš pomocník, uprostřed záplavy smrti vítězství má.
Náš odvěký nepřítel hledat se jal, jak by nás uvedl v žal,
   jeho umění a moc velké jsou, vyzbrojen nenávistí zlou,
na zemi není mu rovný.

Kdybychom spolehli na svou sílu, úsilí naše by marné bylo už.
   Nezvolili jsme si správnou stranu, nejlepší volba je Boží Muž.
Kdo může být to jen? Kristus Ježíš, On je ten,
   Bůh zástupů Jeho jméno zní, od věků na věky stejný,
A On jde vyhrát tu bitvu.
   (“A Mighty Fortress is Our God” od Martin Luther, 1483-1546).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“A Mighty Fortress Is Our God” (od Martin Luther, 1483-1546).