Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
UČEDNÍCI A DÉMONI

DISCIPLES AND DEMONS
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 22. července 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 22, 2018


Toto je třetí studie, kterou provádíme o Kristovi cvičícímu své učedníky. Když sledujeme Ježíše, jak je vyučuje, tak se učíme cvičit učedníky.

Ježíš necvičil své učedníky způsobem, jakým naše církve dnes zkouší cvičit mladé lidi. Měli bychom věnovat blízkou pozornost způsobu, jakým Ježíš získával učedníky, protože On byl velmi úspěšný a naše církve obvykle selhávají. Jednou z chyb dnešní doby je, že zkoušíme, aby se naši učedníci obrátili předtím, než je učíme, aby byli učedníci. Ale Ježíš strávil tři roky tím, že učil své učedníky předtím, než se znovuzrodili (Jan 20:22; viz J. Vernon McGee a Thomas Hale). To je hlavní rozdíl mezi tím, co dělal Ježíš a co zkoušíme dělat v této době.

Další hlavní rozdíl je v předmětech, které je Kristus učil. Na úplném začátku je Ježíš zavolal a řekl, “Učiním z vás rybáře lidí” (Marek 1:17). Cvičil je s jedním hlavním smyslem – učinit je schopným, aby pomáhali druhým se stát učedníky. Ježíš jim řekl, že to byl Jeho cíl na úplném začátku. A to je také mým cílem. Nejsem zde proto, abych vás učil biblické příběhy, tak jak to v dnešní době dělají v nedělní škole. Mým cílem je naučit vás, abyste získávali duše, abyste přivedli další, aby následovali Krista a získali ztracené duše. Kristus jim to řekl na úplném začátku (viz Marek 1:16-20).

Druhá věc, kterou je Kristus učil byla to, jak zacházet se satanem a jeho démony. Podívej se na Marka 1:21-27.

“Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákoníci. V jejich synagóze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl: “Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi Svatý Boží. Ale Ježíš mu pohrozil: “Umlkni a vyjdi z něho! Nečistý duch jím zalomcoval a s velikým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a jeden druhého se ptali: “Co to je? Nové učení plné moci – I nečistým duchům přikáže, a poslechnou ho” (Marek 1:21-27).

Podívej se. Druhou věcí, kterou Kristus učil své první čtyři učedníky bylo o Jeho moci nad satanem a jeho démony. V Reformation Study Bible se píše (strana 290),

Démoni jsou padlí andělé...sloužící satanu. Tím, že se připojili k satanově vzpouře, byli vyhnáni z nebe...Satanova armáda démonů [používá] podvod a zastrašování v mnoha podobách. Odporovat jim je úkolem duchovního boje (Efezským 6:10-18).

Ježíš chce, abys jako nový učedník věděl o satanovi a jeho démonech. Jeden z mužů, se kterým se Ježíš setkal, byl posedlý démony. Ve verzi Bible King James Bible řecké slovo pro démoni je překládáno “zlí duchové.” Viz Marek 1:39,

“A tak šel [Ježíš], kázal v jejich synagógách po celé Galilei a vyháněl zlé duchy” (Marek 1:39).

Když se staneš učedníkem Ježíše, tak si musíš začít být vědom démonů okolo sebe. Démoni oslepují lidi k pravdě dané v Bibli. Démoni budou zkoušet tě vyděsit a přimět tě přestat chodit do naší církve. Démoni budou zkoušet tě odvádět od toho, abys se stal křesťanem. Dr. Thomas Hale řekl,

Musíme si uvědomit, že posedlost démony není druh mentální nemoci. Démoni nebo zlí duchové jsou služebníci vedoucího démona, satana. Jsou pracovníci zla. Když vejdou do člověka, učiní z něj vězně nebo otroka satana. Jen skrze moc Ježíše mohou tito démoni být překonáni a člověku může být dána svoboda (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary; všimni si Marek 1:21-28).

Lidé se stanou posedlí démony skrze zneužívání drog, okultismus a další druhy hluboké vzpoury proti Bohu.

“Tedy,” někdo řekne, “Nebral jsem drogy, neúčastnil jsem se okultismu, nedělal jsem tyto věci.” Jsem rád, že jsi nešel ve hříchu takto daleko. Ale nicméně, tvoje mysl byla ovládána “knížetem moci povětří” (satanem; Efezským 2:2). Takže tvoje neobrácená mysl je ovládána satanem, “knížetem moci povětří.”

Druhou věcí, kterou satan dělá je to, že tě zaslepí pravdě. Poslouchejte II. Korintským 4:3-4.

“Je-li přesto naše evangelium zahlaeno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím” (II. Korintským 4:3-4).

“Bůh tohoto světa” je lépe přeložit jako “Bůh tohoto věku.” Satan je bohem tohoto věku. Satan oslepil mysli “těch, kteří nevěří.” Možná se divíte, proč nerozumíte Kristovu evangeliu. Odpověď je jednoduchá – bůh tohoto věku [satan] oslepil vaši mysl. Ale Kristus má daleko větší moc než satan nebo jeho démoni. Proto Kristus jednoduše vyhnal toho démona v Kafarnaum. Kristus řekl, “Vyjdi z něho” a démon “vyšel z něho” (Marek 1:25, 26).

Pokud chceš být skutečným křesťanem a učedníkem Ježíše, pak Kristus musí vzít satanovu kontrolu nad tvým myšlením. Jeden hippie jednou řekl Dr. Hymersovi, “Potřebuji transplantát mozku.” To byla příliš extrémní cesta. To, co potřeboval ten mladý muž, bylo to, aby jeho mysl byla očištěna Ježíšem. Způsob, jakým to Ježíš dělá je velmi jednoduchý. Obmývá tvoji mysl v Božím slově – Bibli. Bible hovoří o “očištění křtem vody a slovem” (Efezským 5:26). Žalm 119:130 říká,

“Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti” (Žalm 119:130).

Chceš být učedníkem Ježíše? Zde je praktický způsob, jak začít. Každý večer předtím, než jdeš spát tak čti jedno z kázání Dr. Hymerse na naší webové stránce. Naše webová stránka je na www.sermonsfortheworld.com. Pokud budeš číst jedno z kázání Dr. Hymerse každý večer předtím, než jdeš do postele, tak biblické verše a komentáře očistí tvoji mysl a brzy budeš důvěřovat Ježíši a budeš spasen! Prosím začni a zpívej píseň číslo 5, “I Know the Bible is True.” (“Vím, že Bible je pravda”)

Vím, že Bible seslána byla Bohem, Starý zákon, Nový s ním,
   To inspirované, svaté, živé Slovo. Že Bible pravda je, to vím.
Já vím, já vím, já vím, Bible pravda je.
   Bohem inspirovaná v celistvosti své, já vím, Bible pravda je.

Vím, že Bible je celá pravdivá, proto, jaký mi sama dává pokoj.
   Ujišťuje a sílí mne den po dni, nad hříchem výhry je můj zdroj.
Já vím, já vím, já vím, Bible pravda je.
   Bohem inspirovaná v celistvosti své já vím, Bible pravda je.

Ač nepřátel duše směle odmítá tu zprávu za starou, stále nová bývá,
   Její pravda sládne vždy, kdykoli zní, vím, že Bible je pravdivá.
Já vím, já vím, já vím, Bible pravda je.
   Bohem inspirovaná v celistvosti své, já vím, Bible pravda je.
(“I Know the Bible is True” od Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjamine Kincaidem Griffithem:
“I Know the Bible is True” (od Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).