Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTOVA METODA ZÍSKÁVÁNÍ UČEDNÍKŮ

CHRIST’S METHOD OF MAKING DISCIPLES
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 15. července 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, July 15, 2018


Najděte si Matouše 10:1. Je to na straně 1008 ve Scofield Study Bible. Podívejte se na první polovinu 1. verše

“Zavolal svých dvanáct učedníků...”

Slovo “učedník” je překládáno z řeckého slova “mathétés.” Toto slovo v Novém zákoně se odkazuje na člověka, který se učí od učitele a následuje tohoto učitele. Aplikuje se to na těch dvanáct, kteří následovali Ježíše.

Je mým záměrem vám ukázat, jak Kristus zavolal těchto dvanáct mužů a jak je cvičil předtím, než se znovuzrodili. To není způsob, jakým se to dělá dnes ve většině našich církví. Od letničních, mluvících v jazycích, k fundamentálním učitelům Bible – všichni ti, které znám, dělají variace stejné věci. Obvykle říkají novému člověku něco jako: “Chcete jít do nebe?” Mají sklon tlačit na toho nového člověka do té doby, než většina z nich řekne, “Ano, chci.” Potom řekne získávač duší toto: “Modlete se se mnou tato slova.” Zmatený nový člověk vysloví stejná slova jako “získávač duší” – který potom řekne něco jako říká Joel Osteen na konci svých kázání: “Věříme, že jestli jsi řekl tuto modlitbu, tak jsi se právě znovuzrodil.” V lepších církvích napíší jméno a telefonní číslo toho člověka, se kterým se modlili – a potom, o několik dní později, pošlou někoho, kdo bude “pokračovat” na takzvaném obrácení. Z mé zkušenosti toto těžko někdy vytváří skutečného křesťana! Člověk, se kterým se modlili obvykle není obrácený. Často se schovávají před “získávačem duší,” nebo na něj křičí, aby “odešel!” Když zkoušíš na nich “pracovat”, nereagují!

Co je špatné na této metodě? Obvykle to nefunguje! Ve skutečnosti to sotva kdy funguje. Byl jsem baptistickým kazatelem šedesát let a je to moje zkušenost. Proč to “nefunguje”? Proč to neprodukuje učedníky? Je to proto, že většina z nás nepřemýšlela dost nad způsobem, jak Ježíš získával učedníky! Proto!

Můžete si myslet, že vyučuji “závazné spásné lordství,” ale není tomu tak. Neučím to co učí John MacArthur a Paul Washer. Abyste věděli, proč odmítám “závazné spásné lordství”, prosím přečtěte si, co jsem o tom řekl v naší knize Preaching to a Dying Nation, (Kázání pro umírající národ) strany 117-119. Celou knihu si můžete přečíst zdarma na naší webové stránce, www.realconversion.com. Spasení se děje důvěřováním Ježíši a tím, že jste očištěni Jeho krví.

Ukažte mi jediné místo ve čtyřech evangeliích, kde Ježíš vedl lidi k tomu, aby řekli “modlitbu hříšníka,” a potom Jej následovali. Nemůžete mi ukázat ani jedno místo, kde to Ježíš Kristus udělal! On vždy nejdříve žádal “následování”. Nejdříve jim dal vědět do čeho jdou!

To je způsob, jak Ježíš Kristus získával své lidi k obrácení! Věděl, že nejdříve potřebovali slyšet tvrdé pravdy učednictví – předtím, než Mu skutečně budou důvěřovat a než budou spaseni!

“Ale,” někdo může říci: “ty tvrdé pravdy je odstraší.” Opravdu! Tvrdé pravdy odstraší většinu lidí! Mnoho z Kristových učedníků Jej opustilo. On je nepřemlouval, aby zůstali. Řekl těm dvanácti: “I vy chcete odejít?” (Jan 6:67). Ne všichni odejdou! Ti, kteří zůstanou a budou se učit, se stanou věrnými učedníky Krista a vojáky kříže!

Dr. Isaac Watts mluvil ke staršímu druhu evangelikálů v 18. století. Isaac Watts řekl:

Jsem bojovník kříže, následovník Beránka,
Měl bych se bát nést Jeho znamení nebo se stydět mluvit o Jeho jménu?

Jistě, že musím bojovat, abych mohl vládnout. Posilni mě, Pane.
Budu podstupovat tuto dřinu, snášet bolest, podporován Tvým Slovem.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

Nemůžeme očekávat, že noví lidé hned po hlavě skočí do krvavého boje pro Krista. Pokud by to udělali, bylo by to jednodušší. Ale já jsem se tímto způsobem nestal křesťanem. Musel jsem se nejdříve dozvědět, že pouze křesťan nesoucí kříž je skutečným křesťanem. Musel jsem projít těžkým učednictvím předtím, než jsem složil důvěru v Ježíše, předtím, než jsem se stal vojákem kříže. A tím musíte projít i vy!

To, co jsem právě řekl, není dnes praktikováno většinou našich církví! Nicméně je to pravda. “Jistě, že musím bojovat, pokud mám vládnout, dodej mi odvahu Pane.” To je to, napsal největší evangelikální skladatel písní 18. století. A to je také přesně to, co desítky tisíc lidí stojících po kotníky ve sněhu zpívaly před kázajícím Georgem Whitefieldem či Johnem Wesleyem! Ale v dnešní době nebudete slyšet zpívánu tuto píseň na mnoha bohoslužbách! Myslím si, že možná proto je tak málo písní o “křesťanském boji” ve zpěvnících, které nyní používáme. Písně volající ke křesťanskému boji a vážnému učednictví jsou daleko méně oblíbené nyní než byly v 18. století, když Isaac Watts napsal “Am I a Soldier of the Cross?” (“Jsem bojovník kříže?”)

To nás přivádí k samotnému poselství evangelia. Kdy Ježíš začal kázat evangelium svým učedníkům? I. Korintským 15:3, 4 dává základní skutečnosti evangelia:

“Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle Písem” (I. Korintským 15:3, 4).

Ježíš začal zvěstovat evangelium Svým učedníkům asi rok poté, co Jej začali následovat. Je to zaznamenáno v Matouši 16:21, 22,

“Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetiho dne vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: “Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát” (Matouš 16:21, 22).

Petr následoval Ježíše už asi rok. Přesto pokáral Ježíše za to, že řekl, že bude “zabit a třetího dne vzkříšen” (Matouš 16:21). Je zřejmé, že Petr ještě nerozuměl evangeliu nejméně rok poté, co se stal Ježíšovým učedníkem .

Později ten rok Ježíš opět kázal učedníkům evangelium:

“Když byli spolu v Galileji, řekl jim Ježíš: “Syn člověka bude vydán do rukou lidí, zabijí ho a třetího dne bude vzkříšen. Velice se zarmoutili” (Matouš 17:22, 23).

Povšimni si, že už viděli Ježíše proměněného. Poté co viděli Ježíše proměněného, učedníci pochybili v tom, že nevyhnali démona z mladého muže. Když se ptali Ježíše, proč nemohli vyhnat démona, Ježíš řekl: “Pro vaši malověrnost” (Matouš 17:20). Potom jim Ježíš dal znovu evangelium: “Zabijí ho [Ježíše], a třetího dne bude [Ježíš] vzkříšen. [Učedníci] se velice zarmoutili” (Matouš 17:23 NKJV). Učedníci stále nerozuměli evangeliu!

Po třetí, co dal Ježíš učedníkům evangelium je napsáno v Matouši 20:17-19. Paralelní oddíl je v Lukáši 18:31-34.

“Vzal k sobě svých Dvanáct a řekl jim: “Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj, zbičují ho a zabijí, a třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:31-34).

Učedníci nerozuměli evangeliu ani poté, co je to Ježíš učil dva roky:

“Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal” (Lukáš 18:34).

Dokonce i poté, co několikrát slyšeli evangelium, učedníci stále nerozuměli tomu, o čem Ježíš mluvil!

Ježíš jim řekl znovu: “Víte, že za dva dny budou velikonoce, a Syn člověka [Ježíš] bude vydán, aby byl ukřižován?” (Matouš 26:2).

A nyní, poté, co slyšeli slovo Boží znovu a znovu, jeden z učedníků, Jidáš, se rozhodl vydat Ježíše kněžím! (viz Matouš 26:14, 15).

A Ježíš jim znovu řekl evangelium (viz Matouš 26:31, 32). Pak Petr a ostatní učedníci spali v Getsemanské zahradě. Když Ježíše přišli zatknout, tasil Petr meč a chtěl stráže zabít. “A všichni učedníci se rozutekli” (viz Matouš 26:56).

Nyní konečně přicházíme ke znovuzrození, k obrácení jedenácti učedníků. Jidáš se už změnil a nikdy neprožil znovuzrození. Vzkříšený Ježíš potkal další učedníky. Ukázal jim své rán.

“Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu” (Lukáš 24:45).

Začátek jejich znovuzrození se stal zde, když Ježíš “otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu” co se týká evangelia (Lukáš 24:45).

Nyní se podívejme do Jana 20:21-22. Zde je znovuzrození učedníků. Vzkříšený Ježíš k nim přišel,

“Ježíš jim znovu řekl: “Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: “Přijměte Ducha svatého” (Jan 20:21, 22).

Přijali Ducha svatého a nakonec se všichni znovuzrodili!

Staří komentátoři s tím souhlasí. Měli byste si přečíst Matouše Henryho a zvláště Johna Charlese Ellicotta v Lukáši 24:45. Dr. J. Vernon McGee řekl: “Já osobně věřím, že v okamžiku, kdy náš Pán na ně dechl a řekl: ‘Přijmete Ducha svatého,’ tito muži byli obnoveni [znovuzrozeni]. Předtím v nich nepřebýval Boží duch...Ježíš Kristus vdechl do těchto mužů věčný život” (J. Vernon McGee, Thru the Bible, všimni si Jana 20:22).

Dr. Thomas Hale také toto zcela objasnil, “Předání Ducha svatého byla nejdůležitější událost v životech učedníků. Protože tehdy se znovuzrodili...To je tehdy, když dostali skutečnou a plnou víru. To tehdy dostali duchovní život” (Thomas Hale, M.D., The Applied New Testament Commentary, všimni si Jana 20:22, p. 448).

Předložil jsem vám tuto studii o znovuzrození Kristových učedníků z několika málo důvodů.

1. Opravuje to moderní myšlenku nejdříve o znovuzrození, následováno učednictvím. To je teorie, které se v dnešní době drží doslova všechny naše církve.

2. Ukazuje nám to Kristovu metodu získávání učedníků: nejdříve je vyučujete, a potom pracujete, aby se obrátili. To je opak toho, co je napsáno v knize Navigators, The Lost Art of Disciple Making. (Ztracený způsob získávání učedníků) Tato kniha je podle mého názoru špatná. Ježíš je učil, aby byli učedníky předtím, než se znovuzrodili.


Kristus nám přikázal, že “máme získávat učedníky” ve Velkém poslání (Matouš 28:19, 20 NASB).

“Jděte ke všem národům a [získávejte mi učedníky, NASB], křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Amen” (Matouš 28:19, 20).

Můj studovaný pastor, Dr. Timothy Lin řekl:

“Jen sloveso ‘získávejte učedníky’ je v rozkazovacím způsobu... V dalších slovech ‘jděte’ není příkaz [zde], ale ‘získávejte učedníky’ je příkaz. Je to hlavní téma Velkého poslání” (The Secret of Church Growth, p. 57).

Kristus nám přikazuje, abychom “učili všechny národy” – doslova přeloženo jako “získávat učedníky” – W. A. Criswell. Ve skutečnosti New American Standard Bible to překládá způsobem, “získávat učedníky.”

Tak se dělo v prvních tři sta letech ve třídách určených pro vyučování v následovnictví u nových lidí ještě předtím, než budou pokřtěni. Dr. Philip Schaff, křesťanský historik řekl: “Délka toho vedení lidí byla stanovena někdy na dva roky, někdy na tři.” Hippolytus, římský biskup v letech 217 n.l. řekl: “Nechť tito lidé stráví tři roky jako posluchači Slova” (The Apostolic Tradition of Hippolytus, part II).

Toto období učednictví přišlo před křtem. Jsou zde nejméně dva příklady jak apoštol Pavel vyučuje katechumeny v knize Skutků. Barnabáš přivedl Pavla do Antiochie.

“Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí” (Skutky 11:26).

Pavel dělal stejnou věc ve městech Lystra, Iconium a znovu v Antiochii,

“Všude tam posilovali učedníky a povzbuzovali je, aby vytrvali ve víře, říkali jim: “Musíte projít mnohým utrpením, než vejdete do Božího království” (Skutky 14:22).

Dr. Schaff řekl: “Církev byla uprostřed pohanského světa... viděla nutnost připravování [lidí] na křest speciálními učiteli... [třídami] kde...most od světa k církvi ... vést začátečníky k dospělosti. [Učenci] nebyli považováni za nevěřící, ale za poloviční křesťany [ještě ne učedníky]” (History of the Christian Church, (Dějiny křesťanské církve) volume 2, p. 256). Dr. Schaff řekl, že tato metoda “je dosud aktuální” na misionářských místech (ibid., p. 255).

Změníme naši dopolední bohoslužbu ve třídu učednictví. Věřím, že pochybení našich církví je v tom, že ponecháváme naše vlastní děti a naše pochybení, že nezískáváme mladé lidí ze světa, může být nalezeno ve skutečnosti, že církve si neuvědomují, že mladí lidé jsou pohané, ze kterých se musí stát učedníci předtím, než prožijí znovuzrození a budou žít křesťanským životem. Jižní baptisté ztrácejí každý rok 200 000 členů a jsou to ti, kteří jsou jen “poloviční křesťané” – nikdy se nestali učedníky! John S. Dickerson řekl, že evangelikální populace mladých křesťanů klesne “z asi 7 procent Američanů na asi 4 procenta nebo méně – pokud nebudou získáváni noví učedníci” (The Great Evangelical Recession, p. 314).

To je náš cíl! Náš cíl je pomoci mladým lidem dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu v Kristu. Jsme zde proto, abychom pomohli mladým lidem přijít do naší církve, stát se učedníky Ježíše, být znovuzrozeni a pracovat, aby přivedli další do naší církve, aby se učili od Ježíše, důvěřovali Mu a znovuzrodili se!

Mladí lidé, kteří jsou vybráni, budou připraveni pro výzvu. Ti, kteří se nezajímají o výzvu opravdového křesťanství, sami sebe vyřadí. Přejeme si, aby tomu tak nebylo, ale víme ze zkušenosti, že to udělají! Nedovolte, aby se vaše srdce trápilo, když oni odejdou. Pamatujte, že Ježíš řekl: “Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.” Jen ti opravdoví učedníci, kteří jsou znovuzrozeni, zůstanou!

Pojďme společně dopředu a dokažme světu, že náš Bůh je stále živý a mocný. V minulosti jsme udělali chyby. Ale učme se z našich chyb a zkušeností. Otočili jsme naše pochybení v úspěch. Když uděláme další krok směrem k vytvoření silné církve učedníků ve slabosti dnešního odpadlictví, pak uvidíme výsledek. Pamatujte, nikdy nepřestaneme, nikdy neustoupíme a nikdy se nevzdáme. Nikdy nepřestaneme, dokud se naše dobrá církev nestane velkou církví – je to výzva pro mladé lidi, aby se stali mocnou armádou učedníků, kteří jsou znovuzrozeni! Postavte se a zpívejte číslo šest z našich zpěvníků: “Am I a Soldier of the Cross?” (Jsem bojovník kříže) od Dr. Isaaca Wattse (1674-1748).

Jsem bojovník kříže, následovník Beránka,
měl bych se bát nést Jeho znamení nebo se stydět mluvit o Jeho jménu?

Měl jsem být nesen do nebe jako v peřince
zatímco ostatní bojovali aby zvítězili, a plavili se přes moře trápení?

Jsou tu nepřátelé, kterým musím čelit? Musím čelit povodni?
Je tento hanebný svět milosrdným přítelem, aby mi pomohl blíže k Bohu?

Jistě, že musím bojovat, abych mohl vládnout. Posilni mě, Pane.
Budu podstupovat tuto dřinu, snášet bolest, podporován Tvým Slovem.
   (“Am I a Soldier of the Cross?” od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané panem Benjaminem Kincaidem Griffithem před kázáním:
“Am I a Soldier of the Cross?” (od Dr. Isaac Watts, 1674-1748).