Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
ZAÚTOČIT NA BRÁNY PEKLA!

STORMING THE GATES OF HELL!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 8. července 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 8, 2018


Prosím nalistujte v Bibli Matouš 16:18, druhá polovina verše. Je to na straně 1021 ve Scofield Study Bible. Ježíš řekl:

“A na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou” (Matouš 16:18b).

Vydavatel R. C. H. Lenski řekl: “Tento verš ukazuje na to, že i když by brány pekla vychrlily Boží nepřátele [z démonů], aby zaútočili na Kristovu církev, církev by neměla být zničena” (Lenski, všimni si Matouš 16:18b). Samozřejmě se zde hovoří o skutečné církvi, nikoliv o odpadlické církvi posledních dnů. Odpadlická církev už byla obsazena démonskými duchy. Bible předpověděla:

“Duch říká jasně, že v posledních časech [posledních dnech, ve kterých nyní žijeme] někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky” (I. Timoteova 4:1).

Činnost satana a jeho démonů způsobí, že mnozí ve falešné církvi “odpadnou od víry” .

To právě činí falešná církev “posledních dnů” popsaná ve II. Timoteovi 3:1-8, kde většina členů církve jsou:

“milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat” (II. Timoteovi 3:4, 5).

Tedy v Bibli vidíme, že v dnešní době jsou dvě církve – falešná církev a pravá církev. Jen pravé církvi dal Ježíš tento slib:

“A na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou” (Matouš 16:18b).

V Americe jsme v dnešní době obklopení falešnými církvemi. Falešné církve jsou jako církev v Laodicei, které Scofield prohlašuje za “konečné stadium odpadlictví.” Zde je Kristův popis odpadlictví Laodiceje, což je právě i dnes skutečností v tak mnoha církvích:

“Říkáš totiž: Jsem bohatý, zbohatl jsem a nic nepotřebuji – a nevíš, že jsi ubohý a politováníhodný, nuzný, slepý a nahý” (Zjevení 3:17).

“Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst” (Zjevení 3:16).

Jako výsledek naslouchání démonskému učení (I. Timoteovi 4:1) a toho, že člověk má jen vnější formu křesťanství (II. Timoteova 3:4, 5), je většina evangelikálních církví v dnešní době odpadlická. Jak správně řekl Dr. John MacArthur, tito členové církve postrádají horlivost a jsou “vlažní, pokrytci, vyznávají sice, že znají Krista, ale nepatří Jemu...tito pokrytci, podvádějí sami sebe i Krista.” Ačkoliv Dr. MacArthur se vyjadřuje špatně o Kristově krvi, popisuje pravdivě, že většina evangelikálních křesťanů jsou “sebepodvádějící pokrytci.”

A to je důvod, proč evangelikální církve ztrácejí všechny své mladé lidi. Jonathan S. Dickerson napsal knihu s názvem The Great Evangelical Recession (Baker Books). Velký evangelikální úpadek (Baker Books). Podal zde pravdivé statistiky. V dnešní době jen 7 procent mladých lidí prohlašuje, že jsou křesťané. Počet mladých evangelikálů brzy klesne ze 7 procent jen asi na 4 procenta nebo méně – pokud nevzniknou noví učedníci” (Dickerson, p. 144).

Proč je dnes v církvi takový velký pokles v počtu mladých lidí? Hlavním důvodem je, že vidí většinu členů církve jako “sebe podvádějící pokrytce,” jak řekl John MacArthur. Vidí starší členy církve jako ochablé, slabé a bez síly čelit hříšnému světu kolem nich, to je ten důvod! Teolog Dr. David F. Wells to vidí stejně. Proto napsal tu knihu No Place for Truth: Or Whatever Happened to Evangelical Theology? (Eerdmans, 1993). Žádné místo pro pravdu: Nebo cokoliv se stalo evangelikální teologii? (Eerdmans, 1993) Slavný teolog Dr. Carl F. H. Henry to viděl také. Řekl:

“Celá generace vyrůstá bez povědomí o „přetvoření“ [novém narození]. Divoši míchají prach úpadkové civilizace a už se plíží do stínů neschopné církve” (Twilight of a Great Civilization, Crossway Books, pp. 15-17). (Soumrak velké civilizace, Crossway Books, ss. 15-17).

“Neschopná církev.” To je, jak Dr. Carl F. H. Henry nazval evangelikální církev! “Neschopná církev.” A velký kazatel Dr. Martyn Lloyd-Jones mluvil o “hrozném odpadlictví, které stále více charakterizuje církev posledního století” (Revival, Crossway Books, p. 57).

Ztrácíme doslova všechny naše mladé lidi. Zcela propadáme v úkolu “vytváření nových učedníků.” Dr. Wells řekl: “Evangelikální [církev] ztratila svůj radikalismus.” Evangelikální církve jsou měkké, slabé, uzavřené do sebe a sobecké – bojí se mluvit nahlas nebo volat k radikálnímu učednictví. Není divu, že mladí lidé se nezajímají!

Nejsme zde proto, abychom z vás udělali slabé, sobecké evangelikály. Jsme zde proto, abychom tě zavolali, abys se stal radikálním učedníkem Ježíše Krista! To je náš cíl jako církve. Náš cíl je inspirovat mladé lidi, aby dosáhli svého nejvyššího potenciálu v Kristu. Jsme zde proto, abychom tě inspirovali, abys se stal výhercem zlaté medaile pro Ježíše Krista a Jeho království! Mladí lidé, kteří jsou vyvoleni, jsou také připraveni pro výzvu radikálního protestantského křesťanství. Ti, kteří nejsou připraveni na výzvu mocného kalvinistického křesťanství, vyplení sami sebe! Vzpomeň si, že Ježíš řekl: “Mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvoleno.”

Dnes není doba, aby se zpomalila evangelizace. Minulý večer jsme měli večeři a pak jsme se společně dívali na “Pavla, Kristova apoštola”. “Pavel, Kristův apoštol” ukázal zkoušky a těžkosti, kterými prošli křesťané prvního století, aby byli pravdivými učedníky Krista. Toto odpoledne vyjdeme ven, abychom evangelizovali další mladé lidi, aby se stali radikálními učedníky. Jaký skvělý čas budeme mít v poslušnosti Kristu. Kristus řekl: “Vyjděte mezi ploty a přikažte jim přijít.” Ježíš Kristus zemřel na krvavém kříži, aby nás spasil. Ježíš Kristus vstal z mrtvých fyzicky, tělo a krev, aby nám dal život!

Vím, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Uvědomuji si to každý den, nikoliv jen ve velikonočním čase. Uvědomuji si to večer, když usínám. Uvědomuji si to ráno a během celého dne. “On není zde – On byl vzkříšen z mrtvých!” Vím, že Kristus vstal z mrtvých, protože Boží slovo to tak říká! Toto ráno k tobě přichází skrze rty tohoto starého muže. Přichází k tobě. Říká ti – “Jsem živ navěky.” Kristus je živý a já vím, co může udělat. Protože On žije tak i ty můžeš žít. Protože On žije navždy, tak i ty můžeš žít navždy Jeho milostí. Pro skutečného Kristova učedníka není konce. Přijď a pojď s námi do světlého zítřka věčného života s Ježíšem. On tě nezklame! Pojď, pomoz nám učinit tuto církev vojenským družstvem, mocnou armádou pro Krista a Jeho království!

Rev. John Cagan má 24 let. Je Ježíšovým učedníkem. Je vojákem kříže. Je výhercem zlaté medaile v Kristově království. Četl jsem kázání, které bude kázat dnes večer v 18:15! Je to jedno z nejvíce inspirujících kázání, jaké jsem kdy četl. Přijď a nech pastora Johna, aby tě inspiroval, abys přišel a učinil tuto církev majákem pro Boha a armádou proti démonským silám satana!

Povstaň, lide Boží! Zanech již bezvýznamných věcí.
Vydej srdce, duši, mysl a sílu k službě Králi králů přeci.

Povstaň, lide Boží! Církev na to čeká sic.
Její moc je slabá by splnila svůj úkol, povstaň, ať sílí víc!
   (“Rise Up, O Men of God” od William P. Merrill, 1867-1954; změněn).

Je to číslo 1 ve vašich zpěvnících. Postavte se a zpívejte to!

Povstaň, lide Boží! Zanech již bezvýznamných věcí.
Vydej srdce, duši, mysl a sílu k službě Králi králů přeci.

Povstaň, lide Boží! Církev na to čeká sic.
Její moc je slabá by splnila svůj úkol, povstaň, ať sílí víc!
   (“Rise Up, O Men of God” od William P. Merrill, 1867-1954; změněn).

Posaďte se prosím.

Ano, žijeme v době, kdy evangelikální církve jsou tak slabé a odpadlické jako Laodicea. Ano, ztrácejí doslova všechny své mladé lidi. Ano, nemohou inspirovat další mladé lidi, aby s nimi spojili síly. Ano, jsou měkcí, ochablí a nezajímaví. Ano, vzpomínám si, jak “mě vypnuli”, když jsem byl mladý jako ty. Vzbouřil jsem se proti nim svatou vzpourou, vzpourou jako od Martina Lutera. Další zapomněli na reformaci. Nechme je spát. Přijdete a pomůžete nám mít novou reformaci právě zde v naší církvi? Reformace nyní! Reformace zítra! Reformace navždy!

Můžeme mít církev jako ve Filadelfii uprostřed odpadlictví Laodiceje? Církvi ve Filadelfii Kristus řekl:

“Hle, postavil jsem před tebe otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi mé slovo a nezapřel jsi mé jméno” (Zjevení 3:8).

Můžeme mít církev plnou radikálních mladých učedníků Krista? Můžete říci, že to je ztracená věc, že je to nemožné. Mám rád, co řekl pisatel prezidentových projevů Patrick J. Buchanan: “Ztracené věci jsou ty jediné, za které má cenu bojovat.” Vraťte se zpět a budeme spolu dnes večer v 18:15 večeřet. Vraťte se a nechte pastora Johna Cagana, aby vás inspiroval, abyste se přidali k bitvě – protože opravdu to není ztracená věc. Může se zdát že to tak je, ale vítězství je jisté. Kristus řekl: “A na té skále postavím svou církev a brány pekel ji nepřemohou” “Brány pekel ji nepřemohou” Brány pekel jsou brány smrti. Brány pekel nás nemají zastavit, protože Kristus, náš Pán, byl vzkříšen z mrtvých! Protože On žije, tak “brány pekel” nás nepřemohou! Amen. Vraťte se dnes večer v 18:15. Brány pekel nás nemohou přemoci!

Uzavírám těmito vyzývajícím slovy od Dr. Francise A. Schaeffera. Dr. Schaeffer byl velký teolog a skutečný prorok naší doby. Řekl: “Evangelikální církev je světská a není věrná žijícímu Kristu...Vyzývám vás. Volám křesťanské radikály a zvláště mladé křesťanské radikály, aby zůstávali v milující konfrontaci se vším, co je špatné a ničivé v církvi, naší kultuře a státu” (The Great Evangelical Disaster, pp. 38, 151) (Velká evangelikální katastrofa).

Postavte se a zpívejte píseň číslo 2. Je to píseň Martina Luthera o reformaci! Zpívejte to tak nahlas jak jen můžete!

Mohutná pevnost je náš Bůh, val, co zbořit se nedá,
   náš pomocník, uprostřed záplavy smrtí vítězství má.
Nás odvěký nepřítel hledat se jal, jak by nás uvedl v žal,
   jeho umění a moc velké jsou, vyzbrojen nenávistí zlou,
na zemi není mu rovný.

Ač tento svět ďáblem plný může zatřást naší svobodou,
   nebudeme se bát, vždyť Bůh nám stanovil za vítěznou pravdu svou.
Ten princ temného děsu – nás zanechá bez otřesu,
   jeho hněv můžeme snést. Jasně! Jeho zkáza jistá jest,
i jedno slovo jej smete.

Slovo stojící nad mocnostmi země – ne díky nim tu zůstává,
   Ducha a dary máme díky živému, jenž je vydává.
Nedbej na věci či příbuzné již, a smrtelný život též opustíš,
   Vždyť tělo zabít mohou vždy, však pravda Boží vydrží,
Jeho království na věky trvá.
   (“A Mighty Fortress Is Our God” od Martin Luther, 1483-1546).

Pastore Johne, prosím veďte nás v modlitbě a poděkujte za jídlo.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“A Mighty Fortress Is Our God” (od Martin Luther, 1483-1546).