Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
GEDEÓNOVA ARMÁDA!

GIDEON’S ARMY!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 24. června 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 24, 2018

“I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: ‚Vysvobodil jsem se vlastní rukou‘“ (Soudců 7:2).


Je to jednoduchý, ale velice důležitý příběh. Gedeón byl mladý muž, který žil v dobách velkého odpadlictví. To by mělo ihned upoutat naši pozornost, protože i my dnes žijeme v době velkého odpadlictví.

I. Za prvé - odpadlictví.

Izrael žil velice zle v Božích očích. A Bůh jej potrestal tím, že dopustil, aby se Izraelci stali Midjánskými otroky. Midjánci byli nepřáteli Izraele. Lid Izraele před nimi utíkal a schoval se před bezbožnými Midjánci v jeskyních. Midjánci byli tak silní, že zničili izraelskou úrodu. Ukradli jejich ovce a voly a osly. Izrael byl zdrcen a bez naděje. Teprve potom volali k Hospodinu.

Bůh přišel ke Gedeónovi, zatímco se schovával před Midjánci. A Bůh řekl Gedeónovi: “Hospodin s tebou, udatný bohatýre” (Soudců 6:12).

Když jsem přišel do liberálního, Bibli odmítajícího semináře severně od San Francisca, nebyl jsem žádný mocný hrdina. Byl jsem mírný baptistický syn kazatele. Ale to co jsem viděl v tomto semináři způsobilo, že jsem se stal velkým odpůrcem moderního evangelikalismu. Oni nevěřili v Boha Bible. Byli ovládáni Midjánci – těmi, kteří chtěli dát Boha do svěrací kazajky – těmi, kteří nechtěli, aby Bůh ovládal jejich myšlenky nebo jejich životy.

Dr. David F. Wells napsal významnou knihu o zkaženosti evangelikalismu v naší době. Nazývá se No Place for Truth: or Whatever Happened to Evangelical Theology? (Žádné místo pro pravdu: nebo cokoliv se stalo v evangelikální teologii)(Eerdmans, 1993). Dr. Wells je rozhněvaný muž. Říká: “Evangelikální svět ztratil svůj radikalismus” (p. 295). Evangelikální církve neinspirují mladé lidi, aby se stali radikálními křesťany. Jsou měkké, slabé a sobecké – obávají se mluvit nahlas ze strachu z toho, co si o nich lidé budou myslet. Evangelikální instituce budou bojovat proti každému, kdo chce dnes vidět církve reformované a živé. Dr. Wells řekl: “Konformita je mocnou silou v evangelikálním světe a rychle dusí osamělé odpůrce” (p. 295).

V semináři, který jsem navštěvoval, se velice snažili, abych se přizpůsobil jejich nevěře. Řekli mi, že nikdy nezískám jižní baptistickou církev, pokud budu nadále bránit Bibli. Řekl jsem jim:

“Pokud toto je to, co to stojí, tak žádnou církev nechci.”

Za to, že jsem zaujal tento postoj, jsem ztratil všechno. Co jsem mohl ztratit? Už dříve jsem ztratil všechno na čem mi záleželo. Jižní baptisté už neměli nic, co bych chtěl. Nenáviděl jsem tu denominaci. Nenáviděl jsem ten seminář. Nenáviděl jsem svoji církev za to, že mě nepodporovala. Nenáviděl jsem svůj život. Nenáviděl jsem všechno kromě Ježíše a Bible. Šel jsem v noci sám. Musel jsem pořád jít, protože jinak jsem cítil, že přijdu o rozum.

Jednoho večera jsem se konečně chystal spát ve své studentské ubytovně. Samotný Bůh mě probudil. V ubytovně bylo ticho. Žádný zvuk. Vyšel jsem ven do noci. Když jsem stál na kopci za svou školou, viděl jsem v zálivu odlesky světel San Franciska. Stál jsem tam ve studeném větru, až jsem byl prokřehlý na kost. A v tom větru mi Bůh řekl: “Nikdy na tento večer nezapomeneš. Nyní budeš kázat jen proto, abys mi udělal radost. Nyní se budeš učit se nebát. Nyní budeš mluvit jen pro mě. Já budu s tebou.”

Dnes vím, že to bylo Boží volání ke kázání. Předtím jsem byl dobrovolníkem. Nyní jsem byl Bohem povolaným kazatelem. Věřím, že každý odvážný kazatel musí projít podobnou krizí, než mu může Bůh důvěřovat, že bude mluvit pravdu. Nebyla žádná emoce. Jen toto: “Pokud to neřekneš ty, neřekne to nikdo a nutně to potřebuje být řečeno – a druzí se obávají to říci, takže pokud to neřekneš, nikdo to neřekne, nebo to neřekne správně.” Tyto myšlenky se navždy vryly do mé mysli. Dr. A. W. Tozer v eseji nazvané “The Gift of Prophetic Insight,” (Dar prorockého vhledu) řekl toto: “On bude popírat, odsuzovat a protestovat ve jménu Boha a vyslouží si za to nenávist a odpor mnohých křesťanů... Ale on se nebude bát ničeho co dýchá smrtelným dechem.” Snad proto Dr. Bob Jones III řekl, že já jsem “ve způsobu chování a duchu jako prorok Starého zákona.” Pro další vysvětlení tohoto všeho si přečtěte můj životopis “Against All Fears.” (Proti všem obavám).

Tato půlnoční zkušenost s Bohem mi pomohla rozumět člověku jako byl Gedeon. Bůh mu řekl:

“Hospodin je s tebou, ty mocný hrdino.” I když jistě nejsem Gedeón, tak přinejmenším mu nyní rozumím. Gedeón řekl: “Ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midjánců” (Soudců 6:13).

Gedeón se cítil nehodný a neschopný toto udělat. Stejně jako Mojžíš i Gedeón se vymlouval. Zde jsme, přátelé, uprostřed velkého odpadlictví posledních dní. Cítíme se nehodní a neschopní zapudit falešné náboženství novoevangelikálních Midjánců. Odpadlictví je příliš hluboké. Moc evangelikálních Midjánců je příliš velká. Nemůžeme udělat nic, abychom zachránili Bibli a Boha Bible před těmito odpadlíky.

II. Za druhé - Bůh Bible je stále živý!

Bůh řekl: “Já, Hospodin, jsem se nezměnil”! (Malachiáš 3:6). Pak Boží duch sestoupil na Gedeóna. Poslal posly, kteří shromáždili zástupy Izraelitů, aby bojovali proti Midjáncům.

“Za časného jitra se Jerubbaal, to je Gedeón, a všechen lid, který byl s ním, utábořili u pramene Charódu. Tábor Midjánců byl od něho na sever, v dolině za návrším Móre. I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: ‚Vysvobodil jsem se vlastní rukou.‘ Nuže, provolej teď k lidu: Kdo se bojí a třese, ať se z Gileádského pohoří vrátí a vzdálí.“ Vrátilo se dvaadvacet tisíc mužů z lidu, zůstalo jich jen deset tisíc” (Soudců 7:1-3).

Bůh řekl Gedeónovi: “Je s tebou příliš mnoho lidu.” Jdi a řekni: “Kdo se bojí a třese, ať se vrátí a vzdálí” (Soudců 7:3).

Vrátilo se dvacetdva tisíc lidí. Deset tisíc jich zůstalo s Gedeónem. To je to, co se nám stalo. Když jsme se potkali na střední škole v Le Conte Junior, tak naše církev měla až 1 100 lidí. Ale většina z nich se bála riskovat své životy pro Ježíše. Další odešli z naší církve v honbě za “zábavou” – nebo sexem – nebo drogami. Ježíš popsal ty, kteří odešli v podobenství o rozsévači. V Lukáši 8:10-15 je vysvětleno toto podobenství. První druh lidí jsou ti, kteří slyší Boží slovo a přichází ďábel a vezme slovo pryč z jejich srdcí “aby neuvěřili a nebyli zachráněni” (Lukáš 8:12). Vidíme to téměř každý týden. Přicházejí a dívají se na své iPady místo toho, aby poslouchali kázání. Nebo zavřou oči a přemýšlí o něčem jiném. Boží slovo jim vůbec nedělá dobře, protože dovolí ďáblu, aby vytrhl slovo z jejich srdcí.

Druhý druh jsou ti, kteří slyší slovo s radostí. Ale nemají kořen v Kristu. Takže na chvíli to vypadá, že věří. Ale když jsou pokoušeni, odpadají.

Třetím druhem lidí jsou ti, kteří slyší slovo a jdou svojí cestou. Pak jsou přidušeni starostmi, bohatstvím a potěšením života “a nepřinášejí žádné ovoce k dokonalosti.” Dr. J. Vernon McGee měl pravdu, když řekl, že tyto tři druhy lidí se nikdy neobrátí. Zobrazují všechny ty lidi, kteří v minulosti odešli z naší církve. Jejich životy ukazují, že žádný z nich se skutečně neobrátil. Přišli jen proto, aby měli společenství a zábavu, kterou máme v církvi. Ale když byli zkoušeni, odešli, protože nikdy nečinili pokání a nikdy se neznovuzrodili. Jsou obrazem dvacetidvou tisíc lidí, kteří přišli, aby pomohli Gedeonovi, ale příliš se báli, než aby se stali Božími vojáky! A vojáky kříže!

“I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: ‚Vysvobodil jsem se vlastní rukou” (Souců 7:2).

Stále tam bylo však příliš mnoho lidí. Bůh řekl Gedeónovi: “Ještě je lidu mnoho. Poruč jim, ať sestoupí k vodě, tam ti je vyzkouším” (Soudců 7:4). Bylo tam velmi horko “v dolině za návrším Móre” (Soudců 7:1). Izraelité byli velmi žízniví. Většina z Gedeónových mužů běžela směrem k vodě, poklekli a nabírali vodu rukama. “Těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem tři sta mužů” (Soudců 7:6). . Jenom ti věděli, že musí držet ruce nahoře, aby viděli na Midjánce.

“Hospodin řekl Gedeónovi: „Třemi sty muži, kteří chlemtali, vás vysvobodím a vydám ti Midjánce do rukou. Všechen ostatní lid ať odejde, každý do svého domova” (Soudců 7:7).

Až sem půjdeme dnes večer v úvaze o třech stech Gedeónových mužů. Midjánci byli v údolí “jako kobylky, i jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu” (Soudců 7:12). Toho večera Bůh vydal mocnou armádu Midjánců třem stům Gedeónových mužů. Midjánci bojovali o své životy. A Izraelité porazili vladaře Midjánců, Oreba a Zeeba, uřezali jim hlavy a přinesli jejich hlavy Gedeónovi (viz Soudců 7:25). Vítězství bylo získáno Bohem s malou skupinou jen tří set vojáků!

A to je pro nás lekce dnešního večera. Většina církví je dnes vedena muži, kteří se zajímají jen o počty. To jsou evangelikální Midjánci. Myslí si, že je nutné mít docházku stovek lidí. A přesto jsou bez moci. Takoví kazatelé by udělali moc dobře, kdyby přemýšleli o Gedeónovi a jeho úzké skupině věrných vojáků.

Jonathan S. Dickerson napsal skvělou knihu s názvem The Great Evangelical Recession (Baker Books) (Velká evangelikální recese). Tam ukázal statistiky. V dnešní době jen 7% našich mladých lidí prohlašuje, že jsou evangelikálními křesťany. Čtyřicetpět procent evangelikálních křesťanů zemře v příštích dvaceti letech. To znamená, že počet mladých evangelikálních křesťanů brzy klesne ze 7% k pouhým “4 procentům nebo méně – pokud nepovstanou noví učedníci” (ibid., p. 144).

Proč takový pokles počtu mladých lidí v církvích? Jsem přesvědčen, že je to proto, že nejsou vyzváni živým křesťanstvím. Co je naším cílem? Naším cílem v této církvi je pomoci mladým lidem dosáhnout jejich nejvyššího potenciálu v Kristu. Jsme zde proto, abychom pozvedli skupiny mladých lidí jako Gedeónovu armádu. Jsme zde proto, abychom pomohli mladým lidem přijít do naší církve a stát se učedníky Ježíše Krista. Osoby, které chceme získat do Kristovy armády, jsou mladí lidé. Jsou to mladí lidé, kteří jsou připraveni udělat něco nového a podnětného. Ježíš řekl:

“Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne” (Marek 8:34).

Ti, kteří nemají zájem o následování Ježíše bez ohledu na to, co to stojí, by měli odejít. Ti, kteří chtějí, aby o ně bylo pečováno jako o miminka jsou ti, které nazývám “bráči.” Ti, kteří jsou “bráči” nechtějí zapřít sebe sama. Nechtějí dát nic Ježíši. Pokud chceš, aby o tebe bylo navždy pečováno, pak toto není církev pro tebe.

Moje manželka Ileana přišla do naší církve, když jí bylo pouhých šestnáct let. Během tří týdnů si našla svoji vlastní cestu do církve. Nepotřebovala, aby byla někým “postrkována” . Ihned se stala pracovnicí v naší církvi. Stala se osobou, zvoucí lidi do církve na telefonu, když jí bylo jen 17 let. Vzala si mě, když jí bylo pouhých 19 let. Když se narodila naše dvojčata, tak je hned první neděli přinesla do církve. Můj syn Leslie od svého narození nikdy nevynechal nedělní návštěvu v církvi. Wesley vynechal v celém svém životě jen jednu neděli kvůli nemoci. Několik dalších žen řeklo, že to bylo příliš. Nechali své děti doma, když měly lehkou rýmu. Ale moje manželka měla pravdu a ostatní nikoliv. Téměř všechny jejich děti odešly z církve, aby žily sobecký život. Moji dva chlapci jsou zde až do dnešního dne na každé bohoslužbě. Jsou zde proto, že moje manželka je učednicí Krista. Dr. Kreighton L. Chan, jehož šedesáté narozeniny budeme za pár minut slavit, řekl o paní Hymersové: “Poznal jsem ji, když poprvé přišla do naší církve. Tehdy měla a stále má velkou lásku pro Krista a vášeň pro ztracené duše. Jako [dospívající] vrhla svůj život do služby naší církve a nic si neponechala...Mladí lidé, kéž je paní Hymersová pro vás vzorem. Když budete následovat jejího příkladu, tak naše církev bude mít světlou a slavnou budoucnost.”

Protože slavíme dnes večer šedesáté narozeniny Dr. Chana, tak chci říci, že on je jasným příkladem Kristova učedníka. Je ordinovaným pastorem v naší církvi. Jako dítě byl velmi neduživý. Byl tak nemocný, že většinu jeho dětství ho nechávali v nemocnici ve skleněné kleci. Přišel do naší církve jako dospívající, studující na doktora medicíny. Doktoři mu řekli, že se nedožije třiceti let. Mohl se stát slabým malým mužem, který chtěl, aby o něj církev pečovala. Ale nikoliv! Vrhl sebe sama do práce církve a stal se učedníkem Krista. Řekli mu, aby se příliš nenamáhal, jinak zemře před dosažením věku třiceti let. Ale Kristova práce vlastně posílila Dr. Chana. Žil dobrý, silný život o třicet let déle, než bylo očekáváno. Vzal svůj kříž a následoval Ježíše. A nyní sedí na tomto pódiu jako mocný Boží muž ve věku šedesáti let!

Mohl bych pokračovat a říci vám o panu Mencii a paní Salazarové a panu Benu Griffithovi, který je dnes večer se svojí manželkou na dovolené. Mohl bych vám říci o panu a paní Virgel Nickell, která nám zapůjčila většinu peněz, abychom mohli koupit tuto budovu. Pan Nickell má 75 let a má cukrovku – přesto řídí více než hodinu, aby byl každou středu večer, každou neděli ráno a každou sobotu večer v naší církvi. Nebo bych vám mohl říci o tomto úžasném mladém muži, reverendu Johnu Samuelu Caganovi, který mě brzy nahradí jako pastor této církve. Všichni tito lidé se stali učedníky Ježíše a vojáky kříže.

Můj pastor Dr. Timothy Lin řekl: “Méně je lepší než více...Sedadla v každé řadě mohou být naplněna v neděli, ale zůstává skutečností, že je jen hrstka lidí na modlitebním setkání...Nemůžeme říci, že je to zdravé” (The Secret of Church Growth, p. 39).

Podívejme se do Bible. Znovu a znovu uvidíte, že “méně je lépe než více.” Ježíš s 11 muži změnil svět, protože Jeho muži byli ochotni zemřít za Něj a za Jeho pravdu. V dějinách církve vidíme tu stejnou lekci. Jen 120 lidí bylo přítomno o letnicích. Jen několik málo Moravských bratří zapálilo moderní misijní hnutí. Jen několik málo metodistů, pouhá hrstka, zapálilo velké probuzení. Jen několik málo lidí následovalo Jamese Hudsona Taylora, aby evangelizovali vnitřní Čínu.

Ti, kteří nejsou ochotni dát své nejlepší pro Krista, by měli odejít. Ti, kteří by chtěli, aby se s nimi navždy zacházelo jako s miminky, by měli odejít. Ti, kteří nikdy nechtějí vyjít ven ze své pohodlné zóny, by měli odejít. Jsou věčnými “bráči” kteří nikdy neobětuji nic pro Krista. Pokud chceme mít církev učedníků, tak musíme nechat “bráče” odejít, abychom mohli mít mladé lidi, kteří chtějí vyhnat Midjánce z měkkého novoevangelikalismu a změnit to. Musíme povzbudit ty, kdo chtějí žít své životy pro Ježíše Krista. A nemůžeme povzbuzovat ty, kteří chtějí, abychom s nimi zacházeli jako s miminky, která nikdy nevyrostou! Musíme povzbuzovat ty, kteří se chtějí stát učedníky Ježíše a musíme nechat ostatní odejít domů tak, jako to udělal Gedeón!

Prosím, postavte se a zpívejme píseň číslo 1 ve vašich zpěvnících: “Onward, Christian Soldiers.” Zpívejte to!

Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte.
Kristus, velký Mistr, proti nepříteli v čele,
   hleď na prapory Jeho, do bitvy směle.
Vpřed, Kristovi vojáci, do války pochodujte,
   kříž Kristův před sebou následujte.

Jako mocné vojsko jde církev Boží,
   Bratři, jdeme tam, kam před námi svatí;
Nejsme rozděleni, jedno tělo jsme,
   v naději i v učení, v dobrotě.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
   Ježíšův kříž ať náš vždy předejde.

Vpřed, tedy, lidé, do šťastného davu,
   S námi, kdo pějeme vítěznou chválu;
Sláva, hlasitě poctít Krista Krále,
   Napříč mnoha věky, s anděly lidé.
Vpřed, křesťanští vojáci, vpřed do boje,
   Ježíšův kříž ať nás vždy předejde.
(“Onward, Christian Soldiers,” Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané panem Noahem Songem před kázáním:
“Onward, Christian Soldiers” (Sabine Baring-Gould, 1834-1924).


NÁSTIN Z

GEDEÓNOVA ARMÁDA!

GIDEON’S ARMY!

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

“I řekl Hospodin Gedeónovi: „Je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midjánce do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal: ‚Vysvobodil jsem se vlastní rukou‘ (Soudců 7:2).

I.   Za prvé - odpadlictví, Souců 6:12, 13.

II.  Za druhé – Bůh Bible je stále živý! Malachiáš 3:6;
Soudců 7:1-3; Lukáš 8:12; Soudců 7:4, 1, 6, 7, 12; Marek 8:34.