Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
BIBLE A ODPADLICTVÍ DNEŠNÍ DOBY!

THE BIBLE AND TODAY’S APOSTASY!
(Czech)

od Dr. R. L. Hymerse, ml.

Kázání proslovené v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle večer, 17. června 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 17, 2018


Prosím otevřete svoji Bibli ve II. Timoteovi třetí kapitole. Je to na straně 1280 ve Scofield Study Bible. Podívejme se nyní. Prosím ponechte svoji Bibli otevřenou na této kapitole.

Považuji II. Timoteovu, kapitoly tři a čtyři za jednu z nejdůležitějších stran v Bibli pro nás v této době. II. Timoteova je poslední věc, kterou apoštol napsal pro Bibli. Bylo to napsáno asi v roce 67. n.l. Pavel byl uvězněn císařem Nerem za to, že byl křesťanským učitelem. Byl připoutaný ve vězení Mamertine poblíž Kolosea. Moje manželka a já jsme šli dolů do toho temného vězení. Právě tam Pavel napsal svoji epištolu. Byl sťat několik měsíců poté co napsal II. Timoteovu. II. Timoteova byla napsána proto, aby nám bylo ukázáno jak žít v čase odpadlictví – čase nevěry a odmítání křesťanství. Byla napsána speciálně pro čas, ve kterém žijeme! 20. a 21. století jsou nejbezbožnějším obdobím světových dějin. Podívejme se na 3. kapitolu, 1. verš.

“Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy” (II. Timoteova 3:1).

Podívejme se prosím. Někteří pisatelé říkají, že toto obsahuje celé časové období od nanebevstoupení Krista. Nevěřím tomu. Dr. J. Vernon McGee řekl: “Věřím, že žijeme v posledních dnech...Věřím, že nyní [žijeme] v těchto ‘nebezpečných’ dnech. Nevím jak dlouho to ještě vydrží, ale jsem si jist, že to bude horší” (McGee, Thru the Bible; všimni si II. Timoteova 3:1). Dalších několik veršů zobrazuje dobu, ve které žijeme. Podívej se na verše 2-7.

“Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k nim ti, kdo vnikají do rodin, aby nalákali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy” (II. Timoteova 3:2-7).

Vypadá to jako seznam lidí, kteří rozdělili naši církev, když odešel pan Olivas. Jsme v posledních dnech! Nyní se podívejte na 12. a 13. verš

“A všichni, kteří chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe” (II. Timoteova 3:12, 13).

Vyhledej to.

Tyto verše popisují odpadlý svět, svět, který odmítl Boha a Bibli, zlý a sadistický svět, kde mnoho lidí jedná jako divoši, svět, kde “všichni, kteří budou žít zbožně” [křesťanské životy] budou jedním nebo druhým způsobem pronásledováni, svět, kde jsou dobří křesťané odmítáni [3. verš]. Dnes toto vše vidíme. Sekularisté zastrašují křesťany, kteří povstávají proti “sexuální revoluci.” Vystrašuje to mnoho členů církve. 200 000 Jižních baptistů minulý rok uteklo ze svých církví. Více jich tento rok běží za svými životy – ze strachu v tomto “nebezpečném” a démonském čase. Přicházejí muslimové. Vybuchují bomby. Prudce stoupá zneužití drog. Jsou shazovány kříže. Dětem je říkáno, že se nemohou modlit ve škole.

Ty i já žijeme v této nebezpečné době. Britský evangelista Leonard Ravenhill řekl: “Toto jsou poslední dny!” Několik vteřin poté, co jsem napsal tuto větu jsem slyšel, že muslimští teroristé napadli Paříž a zavraždili přes 120 lidí. Jen o 24 hodin dříve Obama řekl: “ISIS je poklidné.” Jaký vtip! Obama byl ten nejslabší prezident, kterého měla Amerika od Jimmy Cartera!

Toto jsou nebezpečné časy. Toto jsou časy odpadlictví. Naše církve jsou plné ztracených lidí. Mnoho pastorů se tak obává, že někdo odejde z jejich církve, že dokonce ani nekáží evangelium – ze strachu, že nějakého ztraceného člověka rozzlobí! Vaše vysoké školy jsou plné podivných profesorů, kteří vám řeknou, že Bible je plná lží. Vy víte, že vám to řeknou! Vy víte, že mám pravdu! Jaká je odpověď? Co bychom měli dělat? Apoštol dává odpověď ve 14. verši:

“Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil” (II. Timoteovi 3:14).

“Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil.” Stále pokračuj v chození do církve nehledě na to, co se stane! “Setrvávej v tom, čemu ses naučil.” Dr. Lee Roberson (1909-2007) byl velký baptistický patriarcha. Jeho motto bylo “Three to Thrive” – “motto, o kterém jsem kázal po více než šedesát let!” – “Věrnost v uctívání – neděle ráno, neděle večer a středa večer” (Lee Roberson, D.D., “Three to Thrive Statement,” The Man in Cell No. 1, Sword of the Lord Publishers, 1993, back cover).

Co je na tom špatného? Nic na tom není špatného! Buď zde v církvi místo toho, abys odbíhal na párty s nevěřícími! Buď zde v církvi, raději než abys odbíhal do Las Vegas, nebo do hříšného města San Francisca! Buď zde každou neděli ráno, každou neděli večer a každou středu večer! Bez ohledu na to co se může stát! Když odpadlictví vzrůstá, “setrvávej v tom, čemu ses naučil.” K tomu řekněme amen! Nyní se podívejme na 15. verš:

“Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše” (II. Timoteovi 3:15).

Podívej se. Dr. McGee řekl:

Jediný protijed proti světu odpadlictví je Boží slovo [Bible]. Jediný zdroj a zdroj pro Boží dítě je Boží slovo.

Pokud nečteš Bibli každý den, budeš zmatený z odpadlictví dnešní doby. Nyní se podívejme na 15. verš:

“Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše” (II. Timoteova 3:15).

Dr. McGee řekl:

Písmo svaté nám nejen dává [způsob], jak být spasen...ale zachraňuje nás to v tomto současném zlém světě...Je mým přáním, aby stálé studium Božího slova bylo [odpovědí]. Je schopné učinit, abychom byli “moudří ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše.” A...to nás činí moudrými v tom, že víme, jak žít zde [v tomto zlém světě].

Proč bychom měli číst Bibli a poslouchat ji? Je to proto, že Bible není stejná jako jiné knihy. Podívejme se na 16. verš:

“Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti” (II. Timoteovi 3:16).

Dr. W. A. Criswell (1909-2002) byl velký šampion Bible. Řekl:

Nejjasnější způsob, jak vyjádřit Pavlovo mínění je přeložit to následovně: “Veškeré Písmo, protože je Bohem vdechnuté, je dobré...původně je v Písmu uvedeno: je to Bohem vdechnuté (theopneustos, řecky), tzn. slova Písma mají být přijata jako od Boha samotného. Učení Písma udržované Biblí je to, že její slova jsou “Bohem vdechnutá”... Druhá Petrova 1:21 zařizuje dodatečný důkaz, že Duch svatý sděloval autorům Písma přesně ta [slova], která Bůh toužil předat (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, note on II Timothy 3:16).

II. Petrova 1:21 říká, že “svatí Boží muži mluvili z popudu Ducha svatého.” “Popud” je z řeckého slova pherō. Znamená to “vzít s sebou.” Bible je neomylná, protože je Duch svatý “vzal s sebou” autorům, kteří mluvili a napsali slova Bible. Duch svatý dal lidským autorům slova, aby je zaznamenali bez chyby. Takže slova hebrejské a řecké Bible jsou Boží slovo k člověku. Dr. Henry M. Morris řekl: “‘Všechna Písma,’ každé jednotlivé ‘písmo’ je zahrnuté ...nikoliv jen myšlenky, ale skutečně napsaná slova. Takže ta slova jsou [dána inspirací] Boží...skutečné učení je úplná slovní inspirace Písem svatých” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, povšimni si II. Timoteovi 3:16).

“Úplný” znamená “všechno.” “Slovní” znamená “slova.” “Inspirace” znamená “Bohem vdechnuté.” Všechna slova Bible jsou dána inspirací. Je to úplná slovní inspirace, správné učení pravověrného křesťanství (Dr. R. L. Hymers, Jr.).

Hebrejská a řecká slova celé Bible jsou “theopneustos” – “Bohem vdechnuté” – dané Boží inspirací. Proroci a apoštolé zapsali hebrejská a řecká slova, když jejich mysli byly “pohnuty” Duchem svatým. Inspirace se nerozšiřuje na žádný překlad, včetně KJV, ale jedině na hebrejská a řecká slova, která byla napsaná proroky a apoštoly. Svitky od Mrtvého moře ukazují extrémně vysoký stupeň uchování hebrejské Bible. Řecký Textus Receptus je velmi spolehlivý překlad původního řeckého Nového zákona. Když otevřeš King James Bible, tak čteš vysoce spolehlivý překlad Bohem vdechnutých slov hebrejské a řecké Bible.

Proč na tom záleží? Dr. B. B. McKinney byl mnoho let vedoucím hudebního oddělení na univerzitě v Baylor, jižní baptistické škole. Už v roce liberální učitelé na Baylor a dalších jižních baptistických školách vyučovali, že v Bibli jsou chyby. Proto napsal Dr. McKinney tu píseň “I Know the Bible is True. (Vím, že je Bible od Boha)” Dr. McKinney byl přítelem Dr. Johna R. Riceho a věřil v neslučitelnost Písem. Proto píseň od McKinneyho říká,

Já vím, že Bible je od Boha,
   Starý i Nový zákon;
Inspirovaná živá slova,
   Pravda – biblický kánon.

Ač zpupně popírá nepřítel
   poselství stále čerstvá,
Ta pravda je sladší pokaždé,
   je to biblická pravda.
Já znám, znám, znám tu pravdu biblickou;
   po celou dobu Bohem inspirovanou,
Znám tu pravdu biblickou.
   (“I Know the Bible is True,” Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).

Naučil jsem se Bibli od mého dlouhodobého pastora Dr. Timothy Lina, který byl působivým učencem Bible a učil v oddělení pro absolventy na Bob Jones University. Později se stal prezidentem čínského evangelikálního semináře v Taipei, Taiwan, a pokračoval tak v prezidentství Dr. Jamese Hudsona Taylora III, kterého jsem několikrát potkal. Můj další učitel byl Dr. J. Vernon McGee, kterého jsem poslouchal v rádiu každý den po více než deset let. Naučil jsem se od těchto velkých učenců, že Bible je doslovná pravda.

Takže když jsem prošel skrze Cal State, Los Angeles, a zde jsem získal svůj titul bakaláře, tak jsem nebyl zmatený liberály odmítajícími Bibli, kteří tam učili. Věděl jsem, že se mýlí a že Bible je pravdivá. Potom jsem získal titul magistra Divinity na baptistickém teologickém semináři Golden Gate nedaleko San Francisca. Doslova každý profesor tam byl liberál odmítající Bibli. Nelíbilo se mi tam. Bylo to studené a bez života - mrtvé. Učili mě profesoři, kteří byli “mrtvi ve vinách a hříších” (Efezským 2:1) – profesoři, jejichž “porozumění bylo zatemněné, byli odcizeni Božímu životu kvůli ignoraci, která v nich [byla], kvůli zaslepenosti jejich srdce[í],” Efezským 4:18.

Naučil jsem se nazpaměť lži, které říkali a dal jsem jim odpovědi, které chtěli v testech, kterými jsem prošel. Ale nevěřil jsem ani jedinému slovu z toho liberálního odpadu, který nás učili. Tři verše ze Žalmu 119 mi pomohly projít těmi hroznými roky, které jsem strávil v tomto odpadlickém semináři:

“Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích” (Žalm 119:97-99).

Těsně před koncem svého studia na tomto démonickém místě liberalismu jsem se cítil téměř jako mrtvý člověk. Jediná věc, která mě držela při životě byla Bible. Mnoho studených a osamělých nocí jsem šel spát na ubytovně se svou Biblí, otevřenou na Žalmu 119. Zcela souhlasím s Dr. McGee, když řekl: “Jediný protilék proti světu odpadlictví je Boží slovo. Jediný zdroj a zdroj pro Boží dítě je Boží slovo...a přiměřeně to naplní tvé potřeby...Veškeré Písmo je dané Boží inspirací – je Bohem vdechnuté. Říká to to co chce říci Bůh a říká všechno, co On chce říci. Z tohoto důvodu to naplňuje potřeby lidského srdce” (McGee, ibid.; notes on II Timothy 3:14-17).

Chci, abyste se naučili nazpaměť tato požehnaná Boží slova. Otevřete Přísloví 3:5-7. Je to na straně 673 ve Scofield Study Bible.

“Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať” (Přísloví 3:5-7).

Nauč se tyto verše nazpaměť. Pro sebe si je opakuj: “Kam tvá slova proniknou, tam vchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti” (Žalm 119:130). Dalším oddílem, který chci, abyste se naučili nazpaměť je Žalm 119:97-99. Je to na straně 660 ve Scofield Study Bible. Postavte se prosím a čtěte nahlas.

“Jak jsem si tvůj Zákon zamiloval! Každý den o něm přemýšlím. Nad nepřátele mě činí moudřejším tvá přikázání, navěky jsou moje. Jsem prozíravější než všichni moji učitelé, neboť přemýšlím o tvých svědectvích” (Žalm 119:97-99).

Posaďte se prosím.

Já se modlím, aby tato slova, daná samotným Bohem, vám pomohla projít světským vzděláním, aniž byste byli odvedeni nevěřícími profesory. Tato slova vás ochrání od knih, odmítajících Boha, které musíte číst, abyste absolvovali tuto světskou vysokou školu.

V těchto zlých dnech odpadlictví a hříchu se modlím, abyste četli každý den Bibli. Naučíte se ji milovat. Stane se vaším nejdražším přítelem v čase osamocení a bolesti srdce, kterou všichni v životě procházíme. Můj mentor Abraham Lincoln řekl: “Bible je nejlepším darem, který Bůh dal člověku. Vezměte si z této knihy všechno, za předpokladu, že můžete, a srovnejte svou víru, a budete žít i zemřete jako lepší člověk.”

Zde je další verš, který se naučte zpaměti. Otevřete Židům 13:17. Je to na straně 1304 ve Scofield Study Bible. Postavte se a přečtěte to nahlas.

“Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a podřizujte se jim, protože oni bdí nad vámi a budou se za vás zodpovídat. Kéž to mohou činit s radostí, a ne s nářkem, to by vám nebylo na prospěch” (Židům 13:17).

Posaďte se prosím. Ti, kteří “mají nad vámi vládnout” jsou pastoři církve. Ve Skutcích 20:28 řekl apoštol Pavel pastorům a vedoucím: “Dávejte pozor na sebe i na celé stádo.” Pastoři a vedoucí v církvi jsou ustanoveni k tomu, aby vás prováděli a vedli, tak jako pastýři vedou své ovce. Pastoři nejsou dokonalí. Ale zjistil jsem, že i když můj pastor nebyl dokonalý člověk, tak byl člověkem, který miloval Boha a sloužil mu. Dnes bych nebyl pastorem, pokud bych se proti němu bouřil.

A ještě je zdě jeden oddíl, který se naučte zpaměti. Otevřete Židům 10:24, 25. Je to na straně 1300 ve Scofield Bible. Postavte se a přečtěte to.

“Mějme zájem jeden o druhého a povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům. Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův” (Židům 10:24, 25).

Posaďte se prosím. Toto je hlavní způsob, jak držet sebe sama na duchovně dobrém místě. Jedním z nejlepších způsobů jak to dělat, je být v malé modlitební skupince s několika málo lidmi, kterým důvěřujete. Já jsem ve stálém kontaktu s několika málo muži v naší církvi. Bez Dr. Cagana a mladých mužů v mé modlitební skupince bych to mnohdy vzdal.

“Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle” (Přísloví 13:20).

A ještě jedna věc. Dělej, co říká Bible a obrátíš se. Bible říká: “Věř v Pána Ježíše a budeš spasen” (Skutky 16:31). Když věříš v Ježíše, když Mu důvěřuješ celým svým srdcem, budeš spasen. On zemřel, přibitý na kříži, na tvém místě, aby zaplatil pokutu za tvůj hřích. Jeho krev vytekla z pěti ran v Jeho těle. Tato krev byla prolita, abys byl očištěn od každého hříchu. Přijď a důvěřuj Ježíši a budeš zachráněn na celou věčnost. Bible to tak říká – a Bible nemůže lhát, protože je to Slovo živého Boha!

Nejlepší přítel, jehož znám.
Už vím, nemění se.
Vše falešné, pravého mám.
Můj rádce a vůdce.

Poklady světa nesplatí,
byť bych si koupit chtěl,
Výuku způsobu, jak žít,
Co učí – jak bych mřel.

Ten vzácný, neměnící se Spasitel Ježíš je nám zjeven na stranách této Svaté knihy! Amen!


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Noahem Songem:
“I Know the Bible is True” (Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).