Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
KRISTUS Z KŘÍŽE

THE CHRIST OF THE CROSS
(Czech)

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle v Los Angeles
neděle ráno, 10. června 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 10, 2018

“Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:1-3).


Toto je jasné a stručné vyjádření apoštola Pavla o křesťanském evangeliu. Slovo “evangelium” jednoduše znamená “dobrá zpráva.” Pavel řekl církvi v Korintu, že jim kázal dobrou zprávu evangelia. Řekl, že byli spaseni evangeliem, pokud nezažili falešné obrácení - “pokud jste neuvěřili nadarmo” (I. Korintským 15:2). Potom opakoval dobrou zprávu, kterou jim zvěstoval. Evangelium mělo tři jednoduché body: (1) “Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem.” (2) “a byl pohřben.” (3) “a vstal z mrtvých třetího dne podle Písem.” To je evangelium. To je dobrá zpráva, kterou skuteční kazatelé hlásali po celá století. Když jsem byl ordinován, v mém ordinačním certifikátu stálo, že jsem byl ordinován ke “službě evangelia.” To znamená, že jsem byl ustanoven nebo oddělen především pro kázání evangelia. Hlavní věc, kterou mám já dělat ve “službě evangelia” je zvěstovat dobrou zprávu o Kristově smrti, pohřbení a vzkříšení. To je to, k čemu je každý pastor povolán, ordinován a oddělen. A Pavel řekl: “Chci vám připomenout, bratří evangelium, které jsem vám zvěstoval” (I. Korintským 15:1). Ale musím říci několik věcí o povolání kázat evangelium.

I. Za prvé - mnoho pastorů v dnešní době má v centru svých kázání něco jiného než evangelium.

Jsou takoví, kteří káží o politice. Jejich kázání jsou založena na tom, o co jde v politické oblasti. Tito kazatelé zřídka zdůrazňují spasení, protože si nemyslí, že je to nutné. Jsou pouzí politici. Před mnoha roky v čínské církvi, kde byl členem náš pastor, Dr. Hymers, byl mladý muž, který si myslel, že pastor Dr. Lin by měl kázat proti vietnamské válce. Nakonec odešel a vzal s sebou několik mladých lidí. Všichni se připojili k All Saints Episcopal Church v Pasadeně, na předměstí Los Angeles. Tato církev byla považována za velmi moderní. Pastor, Dr. George Regas kázal téměř každou neděli proti válce ve Vietnamu a dalších politických předmětech. Ale po nějaké době tito mladí muži začali být unaveni jen z politických řečí. A nakonec všichni odešli z církve zpět do světa. Pokud je Dr. Hymersovi známo, tak žádný z nich dnes nechodí do církve. To byl případ všech denominací tzv. “hlavního proudu”. Politické kázání levicového směru neudrží lidi. Každá z těchto církví hlavního proudu ztratila desítky tisíc a dokonce i milióny členů v posledních několika málo desetiletích, převážně proto, že jejich kázání jsou založena na politice a sociálních záležitostech.

Pak jsou zde ti, kteří zaměřují své kázání na psychologii. Jejich svépomocná kázání jsou podobná těm od Joele Osteena. Občas uvedou biblický verš, ale většina z jejich kázání není zaměřena na Bibli. Tak jako Oprah Winfrey a Dr. Drew v televizi, tématem jejich kázání je to, jak se cítit dobře a být úspěšný. Jednoho dne Dr. Hymers mluvil s římskokatolickou zdravotní sestrou, která chodila na mši každou neděli a také se dívala na televizi na Joela Osteena. Byla to filipínská zdravotní sestra, která pracovala v nemocnici, ve které dělali Dr. Hymersovi malý zákrok. Byla zamračená pokaždé, když se na ni Dr. Hymers podíval. Řekl pár vtipů, ale nemohl ji přimět, aby se usmála. Když se jí konečně zeptal na její náboženství, řekla mu, že chodí na mši a také se dívá každou neděli na Joela Osteena, protože on jí učí, jak být šťastná! Tito kazatelé způsobí, že se lidé cítí dobře, ale mají malý vliv na jejich osobní životy a hlavně malý nebo žádný vliv na spasení jejich věčných duší!

Za třetí jsou zde ti, kteří učí Bibli verš za veršem. Protože Bible má mnoho předmětů, tak tito muži ve svých kázáních vždy skáčou od jedné myšlenky k jiné. Dnes takto káže většina konzervativních pastorů. Ale to je velmi povrchní. Životy lidí nejsou proměňovány. Otec Dr. Cagana navštěvoval církev Dr. Johna MacArthura několik měsíců před svým obrácením. Dr. MacArthur měl sice zajímavé výklady, ale Dr. Cagan nebyl motivován hledat spasení. Přišel a odešel z té církve nespasený, i když měl docela silný zájem stát se křesťanem. Všeobecné téma, které probíhá v církvích, kde se káže verš od verše je myšlenka, že samotné studium Bible je smyslem kázání. Samotná Bible je ve středu spíše než Kristus v Bibli. Toto se nazývá sandemanianismem. Mnoho lidí v takových církvích ochladne, i když jsou chytří, tak jako tomu bylo u farizeů.

Nakonec jsou zde ti, kteří se zaměřují na tzv. “uctívání.” Toto se děje mnoha zvláštními způsoby. Dr. Hymers a jeho přítel pastor byli očitými svědky při jedné přehnané “uctívací” bohoslužbě, na které lidé řvali jako lvi, navzájem se škrábali, zatímco další křičeli a váleli se na podlaze jako posedlí ďáblem. Na další “uctívací” bohoslužbě Dr. Hymers, jeho manželka a synové viděli lidi, jak doslova uctívají modly, zatímco se smáli a leželi tváří k zemi na podlaze. Cítili se tak mimo, jako by byli duševně choří! Na jiném místě na křesťanské střední škole Dr. Hymers viděl holky, jak tancují jako prostitutky, zatímco se linul ze stroje červený kouř a zněla ohlušující hudba. Další, méně okázalé “uctívací” bohoslužby jsou založeny na zpěvu jednoho refrénu po celé hodiny pořád dokola, až lidé vypadají jako téměř zhypnotizovaní. V těchto bohoslužbách zbývá velmi málo času pro jakékoliv skutečné kázání. Je zbytečné říkat, že Kristus není středem kázání v těchto církvích!

A “Kristus”, o kterém se příliš často mluví na těchto bohoslužbách není vůbec skutečný Kristus. Objektivní Kristus evangelia je přeměněn na subjektivní pocity jedince. Ve své pronikající knize Christless Christianity (Křesťanství bez Krista), Dr. Michael Horton řekl:

     Stejně tak, jak můžeme mluvit o osobním vztahu s Bohem skrze Ježíše Krista, vypadá to, že tam vlastně není žádné přátelství, kromě se sebou samým…Ježíš se skutečně stane mým druhým já (Michael Horton, Ph.D., Baker Books, 2008, p. 43).

Jeden mladý muž, kterého Dr. Hymers potkal, mu řekl: “Nepotřebují Bibli nebo církev. Mám osobní vztah s Kristem a to je vše, co potřebuji.” Mnohá z kázání dnešní doby vyrábějí takovéto lidi, kteří věří, že jejich vlastní myšlenky a pocity jsou Kristus. To je jiný Ježíš! To je falešný Kristus! To není evangelium, o kterém Pavel mluvil v našem textu! Takovéto myšlení a další falešné myšlenky pocházejí od příliš mnoha pastorů, kteří mají v centru svých kázání docela něco jiného než evangelium. Apoštol Pavel mluvil o “jiném evangeliu, než jste přijali” (II. Korintským 11:4). Všechno, o čem jsem mluvil v tomto bodě je soustředěno na “jiné evangelium.” Pavel v našem textu řekl:

“Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

To je evangelium!

II. Za druhé – centrem evangelia je Kristův kříž.

Ve všech takových kázáních, která jsem dosud zmínil, není Kristův kříž v centru – není to hlavní věc – není to základ křesťanství. Dr. W. A. Criswell řekl:

     Vezměte Kristovu smrt z …poselství a už tam nic nezbude. Kazatel už nevlastní “dobrou zprávu,” evangelium o odpuštění našich hříchů…Který z těchto…druhů o křesťanství je křesťanstvím Nového zákona? Nepochybně je to křesťanství kříže. (W. A. Criswell, Ph.D., In Defense of the Faith, Zondervan Publishing House, 1967, p. 67).

Apoštol Pavel řekl:

“Já však se nikdy nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista” (Galatským 6:14).

“Kristus zemřel za naše hříchy.” To byl hlavní předmět Pavlových kázání. Ve skutečnosti řekl církvi v Korintu: “Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného” (I. Korintským 2:2). Křesťanstvím Bible je pouze křesťanství kříže. Velký Spurgeon, “kníže kazatelů,” řekl: “Srdcem evangelia je vykoupení a podstatou vykoupení je zástupná oběť Krista na kříži.”

Mnohé církve dnes užívají symbol holubice. Pro mě je to chyba. Holubice představuje Ducha svatého. Ale Duch svatý není centrální osobou Trojice v poselství evangelia. V šestnácté kapitole Jana Ježíš řekl, že Duch svatý “nebude mluvit sám ze sebe” (Jan 16:13). Ježíš řekl: “On mě oslaví” (Jan 16:14). Práce Ducha svatého není lákat pozornost sám na sebe, ale spíše přinést slávu Kristu. Proto církev, jejíž centrální poselství je zaměřeno na Ducha svatého není skutečně biblická církev. Apoštol Pavel řekl, že Kristus musí mít primární postavení ve vší naší službě a všech našich kázáních. Řekl, že Kristus

“...je hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých; takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat...protože smíření přinesla Jeho krev na kříži” (Koloským 1:18-20).

Máme odpuštění hříchu a pokoj s Bohem “skrze krev na kříži” – a jen skrze krev Kristova kříže!

Have you been to Jesus for the cleansing power?
   Are you washed in the blood of the Lamb?
Are you fully trusting in His grace this hour?
   Are you washed in the blood of the Lamb?
Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb?
   Are your garments spotless? Are they white as snow?
Are you washed in the blood of the Lamb?
   (“Are You Washed in the Blood?”, Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Oh! precious is the flow
   That makes me white as snow:
No other fount I know,
   Nothing but the blood of Jesus.
(“Nothing But the Blood,” Robert Lowry, 1826-1899).

“Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy...” (I. Korintským 15:3).

Dr. Criswell řekl:

     Co myslí slovy “především”? Jeho odkaz nemá tak mnoho co do činění s časem, tak jako s důležitostí... Doktrína zástupného odčinění našich hříchů smrtí Krista [na místě hříšníka] je základním principem milosti, opravdovým srdcem evangelia. Žádná jiná pravda nestojí tak vysoko...Všechny velké doktríny Písma svatého vedou ke kříži.
     Kritik v jednu dobu řekl Charlesi Haddonu Spurgeonovi, “Všechna tvá kázání znějí stejně,” na což celosvětově slavný londýnský kazatel odpověděl: “Ano, ať vezmu svůj text kdekoliv v Bibli, vždy vede přímá čára [jdoucí přímo] ke kříži.” Není odpuštění bez vykoupení; není odpuštění bez prolití krve; není smíření bez zaplacení dluhu...
     Kázání o smírčí smrti Krista je osobitá, určující doktrína Nového zákona. Odlišuje to naši víru od všech jiných náboženství. Křesťanské poselství je charakteristické spásou. Jeho základním smyslem je osvobodit člověka od otroctví a soudu za hřích...Je to především evangelium vykoupení, oznámení dobré zprávy, odpuštění skrze krev Kristovu. (W. A. Criswell, Ph.D., In Defense of the Faith, ibid,. pp. 68-70).

III. Za třetí – Kristus kříže nás zachrání od našich hříchů.

Muslimové věří v Ježíše – v určitém smyslu. Nazývají Ho “Isa.” Korán dokonce říká, že se narodil z panny. Dokonce se zde říká i to, že On vystoupil zpět do nebe. Někteří blázniví lidé si myslí, že to stačí. Ale stovky mladých lidí v muslimském světě se odvracejí pryč od “Isa” Ježíše Koránu. Mnoho z nich se v této době více než kdy v minulosti obrací k Ježíši Bible. Téměř vždy procházejí pronásledováním a utrpením za to, že důvěřují křesťanskému Ježíši. Proč trpí a procházejí skrze mučení, když důvěřují našemu Ježíši? Řeknu vám proč! Ježíš Koránu nezemřel na kříži, aby zaplatil za naše hříchy – proto! Korán říká, že On nezemřel na kříži, aby nás spasil! Ale Korán jim neříká, jak jim mají být odpuštěny hříchy. Říká jim pouze, aby dělali dobré skutky a poslouchali pravidla, ale neříká jim, jak jim má být odpuštěno a jak mají být přijati jako Boží děti. Korán jim to nemůže říci, protože Korán zapírá, že Ježíš zemřel na kříži! Oni prodělávají velké pronásledování za to, že věří v našeho Ježíše, protože On sám jim dává pokoj s Bohem - “protože smíření přinesla jeho oběť na kříži” (Koloským 1:20).

Snášel bys pronásledování za to, že důvěřuješ Kristovu kříži? Riskoval bys svůj život, abys našel pokoj s Bohem “skrze krev [toho] kříže”? Oni to dělají. Dělají to každý den. Procházel bys ohněm muslimské nenávisti, abys našel odpuštění svého hříchu skrze Kristovu krev, prolitou na kříži kvůli tomu, abys byl zachráněn? Oni to dělají. Oni to dělají každý den.

V časopise pastora Wurmbranda před nějakou dobou viděl Dr. Hymers tvář mladé muslimské dívky v Indonésii. Když se rozhodla dát důvěru Ježíši, poleptali ji tvář kyselinou. Její tvář byla ohavná tak, že to ani nešlo popsat. Ale usmívala se. Říkali, že se pořád smála. Cítila, že to stálo za to ztratit svoji tvář, aby získala Kristův kříž! Proč? Protože

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

My sin – oh, the bliss of this glorious thought,
   My sin, not in part, but the whole –
Is nailed to the cross and I bear it no more,
   Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!
(“It Is Well With My Soul,” H. G. Spafford, 1828-1888).

Ano, Kristus vystoupil zpět do nebe. I Korán to říká! Pokud ale máte vystoupení Ježíše zpět do nebe bez kříže – nemáte spasení. Musíte mít kříž! Protože na kříži Ježíš platil cenu za váš hřích. Bez kříže není platba za hřích a žádný pokoj s Bohem. Jen Kristus kříže vás může zachránit od hříchu! Jen Kristus kříže prolil Svoji svatou krev, aby vás očistil od každého hříchu. Ano,

“Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:3).

Milióny mučedníků a svatých řekli: “Dám sebe sama za Krista z kříže! Dám své ruce a své nohy za Krista z kříže! Dám své tělo divokým zvířatům za Krista z kříže! Dám celý svůj život za Krista z kříže!”

They met the tyrant’s brandished steel,
   The lion’s gory mane;
They bowed their necks the death to feel:
   Who follows in their train?
(“The Son of God Goes Forth to War,” Reginald Heber, 1783-1826).

Řekli, že to stojí za to a ještě za více, aby měli své hříchy odpuštěny a očištěny Kristem z kříže.

Přijmeš Krista? Vložíš svoji důvěru v Něj nyní, právě toto dopoledne? Řekneš

s Dr. Wattsem, “Zde, Pane, dávám sebe sama pryč. ‘To je vše co mohu udělat”? Řekneš: “Jsem připraven dát sebe sama pryč ke Kristu z kříže, který zemřel, aby mě zachránil z mého hříchu.” Ostatní mohou jít nahoru na oběd. Když půjdou nahoru, vy přijďte a posaďte se do prvních dvou řad. Budeme s vámi mluvit o důvěře v Ježíše. Modlím se, aby i dnes dopoledne někdo vložil důvěru v Krista. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“The Old Rugged Cross” (by George Bennard, 1873-1958).


NÁSTIN Z

KRISTUS Z KŘÍŽE

THE CHRIST OF THE CROSS

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem

“Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte, a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval – vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem” (I. Korintským 15:1-3).

I.   Za prvé - mnoho pastorů v této době dělají centrem jejich kázání
něco jiného než evangelium, II. Korintským 11:4.

II.  Za druhé – centrem evangelia je Kristův kříž, Galatským 6:14;
I. Korintským 2:2; Jan 16:13,14; Koloským 1:18-20.

III. Za třetí – Kristus kříže nás zachrání od našich hříchů,
Koloským 1:20.