Print Sermon

Záměrem této webové stránky je poskytnout přepisy kázání zdarma a videokázání pastorům a misionářům na celém světě, zvláště ve Třetím světě, kde je velmi málo teologických seminářů nebo biblických škol, pokud jsou vůbec nějaké.

Přepisy těchto kázání a videa se nyní objevují ve 1 500 000 počítačích ve 221 zemích každý rok na www.sermonsfortheworld.com. Stovky dalších sledují videa na YouTube, ale brzy opustí YouTube, protože každé video kázání je nasměruje na naši webovou stránku. YouTube vede lidi na naši webovou stránku. Přepisy kázání jsou postoupeny ve 46 jazycích do 120 000 počítačů každý měsíc. Přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy, takže kazatelé je mohou použít bez našeho svolení. Prosím klikněte zde, ať se dozvíte, jak můžete uskutečnit měsíční příspěvek, abyste nám pomohli v tomto velkém díle kázání evangelia celému světu.

Kdykoliv píšete Dr. Hymersovi, tak mu vždy dejte vědět, ve které zemi žijete, jinak Vám nemůže odpovědět. Email Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net.
OBMYT V KRISTOVĚ KRVI!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!
(Czech)

Kázání sepsané Dr. R. L. Hymresem ml.
A proslovené Rev. Johnem Samuelem Caganem
v Baptist Tabernacle church v Los Angeles
neděle ráno, 3. června 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2018

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou” (Zjevení 1:5).


První polovina verše je pozdrav apoštola Jana, ve kterém se modlí za své posluchače v těch sedmi církvích, aby měli milost a pokoj od Ježíše Krista, “který je věrný svědek a prvorozený z mrtvých a kníže králů země.” Poté, co učinil Jan toto prohlášení o Kristu, řekl:

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou” (Zjevení 1:5).

V textu se píše, že Kristus “nás miloval a obmyl” Svojí vlastní krví. Ve jménu vzdělanosti moderní doslovní kritici změnili “obmyl” na “zprostil.” Udělali to na základě změny jednoho řeckého písmene ve gnosticky poskvrněném sinaistickém textu v Nestle-Aland Greek New Testament. Ale “zprostil” je z podřízeného alexandrijského textu, zkaženého tak, jak je to s gnosticismem. Gnostikové by byli zděšeni kýmkoli “obmytým” v krvi! Takže gnostizovaní alexandrijci vypustili jedno řecké písmeno – aby z toho udělali “zproštěný” místo “obmytý.”

Dr. Charles John Ellicott (1829-1903) byl anglikánský učenec, profesor Nového zákona v Cambridge a předseda výboru učenců, kteří překládali Revised Version (RV) (Revidované vydání) Nového zákona. Dr. Ellicott byl vydavatelem Ellicott’s Commentary on the Whole Bible (Elliotova komentáře Celé Bible) (Zondervan Publishing House). Ellicottův komentář říká o našem textu,

Místo “obmyl nás,” některé [rukopisy] používají “zprostil nás.” V řečtině je v těchto dvou slovech jen rozdíl jednoho písmene. Všeobecný tón myšlenky by nás vedl k tomu, abychom upřednostnili “obmytý” jako správné použití. Při jedné slavnostní příležitosti, kterou si John jasně vzpomíná, náš Pán řekl: “Když tě neobmyji, nebudeš mít se mnou podíl.” Myšlenka “očišťující krve,” se zintenzivnila při vzpomínce na vodu a krev, kterou viděl téct z Kristova probodeného boku [Jan 19:34], často se opakovala v jeho mysli, Zjevení 7:13, 14; I. Janova 1:7; 5:5-8 (Charles John Ellicott, M.A., D.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, n.d., volume VIII, p. 535; note on Revelation 1:5).

Ve Zjevení 7:14 se dále píše:

“To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově”
   (Zjevení 7:14).

Tento verš nám jednoduše říká, že ti v nebi mají roucha, která jsou “obmyta,” a “vybílena v krvi Beránkově.” Protože je to jasný význam Zjevení 7:14, mělo by to objasnit použití “obmytý” v našem textu:

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou” (Zjevení 1:5).

Dr. John F. Walvoord zdůraznil, že řecké slovo “louō” (obmytý) má o jedno písmeno více než “luō” (zproštěný). Dr. Walvoord řekl, že učenci jako Ellicott upřednostňují to delší slovo (obmytý) protože “je jednodušší pro ty, kteří přepisují vypustit písmeno než přidat písmeno” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1966, footnote 1, p 38). To je silný argument ve prospěch překladu Bible King James (Krále Jakuba).

Lutherova exegetická zásada “analogie Písma” podporuje skutečnost – jedna část Písma osvětluje druhou, která mluví o stejném předmětu – a zvláště ve stejné knize! Proto se otočíme zády k moderním zákoníkům, kteří nám zkoušeli vzít toto svaté, inspirované řecké slovo překládané “obmytý.” Díky Bohu každý skutečný křesťan může volat “sláva” Ježíši, “který nás miloval a obmyl nás od našich hříchů ve své vlastní krvi”!

Zde je důvod, proč zpracovávám tento bod. Je pro tebe extrémně důležité, abys byl “obmyt” ze svých hříchů a nejen “zproštěn”. Setkáš se s Bohem tváří v tvář. Pokud se setkáš s Bohem na soudu s hříchem na svém záznamu, pak budeš mít skutečné problémy! Musíš mít zcela čistý záznam na Posledním soudu, jinak tě Bůh odsoudí do věčných plamenů Pekla (Zjevení 20:11-15). Když se Bůh podívá na tvůj záznam, tak bude lepší, když tam nenajde zaznamenaný žádný hřích. V den soudu nebude stačit, že jsi byl “zproštěn” hříchů. Ó ne! Abys byl zachráněn z věčného utrpení pekla, tak musíš být “umyt [a obílen] v krvi Beránka” (Zjevení 7:14). Ve Zjevení 7 se píše, že ti v nebi “vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově” (Zjevení 7:14). Z tohoto verše víme, že každý z nás musí být obmytý v Kristově krvi, pokud chceme utéci před peklem a být bezpečni v nebi. Proto jsem trval na tomto bodu. Musíš být vyprán v Kristově krvi, jinak půjdeš do pekla na celou věčnost. Liberální a novoevangelikální “učitelé Bible” si mohou myslet, že stačí říci “zproštěný” místo “obmytý.” Ale můj úkol je kázat hříšníkům jako jsi ty. Na svém záznamu máš hříchy! Ty musí být obmyty, jinak tě Bůh pošle do pekla. Co může smýt tvůj hřích? Pouze Ježíšova krev!

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů našich krví svou” (Zjevení 1:5).“

Dovol mi ti říci právě nyní, že Kristova krev je extrémně důležitá! Kde strávíš věčnost, záleží na Kristově krvi! Jestli žiješ úspěšný křesťanský život, záleží na Kristově krvi. Zde jsou o krvi nějaké důležité body.

I. Za prvé – krevní oběť se vrací k úplnému začátku času.

Všichni starověcí lidé ve světě věřili v krevní oběť. Je těžké najít jakoukoliv starověkou kulturu ve světě, kde nebyly činěny krevní oběti. Například aztéčtí Indiáni ze starověkého Mexika zabili více než 20 000 lidí na svých pohanských oltářích, aby uspokojili své falešné bohy a modly. Mayové to dělali také. Všechny kmeny ostrovů Tichého oceánu ve starověkých dobách praktikovaly krevní oběť. Tak to dělal doslova každý kmen v Africe. Starověcí Číňané obětovali krevní oběti svému monoteistickému Bohu, zvanému Shang Ti, téměř 2 000 let před Kristem. Číňané znali jednoho Boha a potřebu krevní oběti na úsvitu dějin, na začátku času! Opravdu starověcí Číňané psali o Bohu a krevní oběti pro Něj, na kouscích kosti a želvích krunýřů, které byly nedávno vykopány. Tyto artefakty sahají do historie více než čtyři tisíce let. Odkud přišla tato myšlenka? Bylo to předáváno od jedné generace ke druhé od prvních obětí Adama a jeho potomstva.

Mojžíš psal knihu Genesis téměř na začátku dějin. Zaznamenal skutečnost, že zvířata musela být poražena, aby zakryla hřích našich prvních rodičů, když zhřešili. Jejich syn Ábel přinesl krevní oběť, která potěšila Boha. Jeho bratr Kain přinesl zeleninovou oběť, která byla odmítnuta. Noe obětoval krevní oběti Bohu. Tak to také udělal Abraham. Všechny tyto oběti byly učiněny dlouho předtím, než bylo židovskému národu řečeno, aby obětoval zvířata Bohu. Když byli otroky v Egyptě, Bůh jim řekl, aby obětovali beránky a rozetřeli krev na práh svých dveří. Bůh řekl, že když anděl smrti uvidí tuto krev, tak kolem nich projde a nebude je soudit za jejich hřích. Máme o tom píseň:

Když vidím krev tu, když vidím krev tu,
   když vidím krev tu, já doběhnu,
Já dosáhnu cíle skrze Tebe.
      (“When I See the Blood” od John Foote, 19th century).

To je to, co Bůh řekl Židům v otroctví v Egyptě při první pasše (od pascha). Bůh řekl Židům té noci:

“Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi” (Exodus 12:13).

Židovský národ pokračoval v oslavách krevní oběti symbolicky v den paschy. Noc předtím byl Ježíš ukřižován. Kristus změnil význam paschy na večeři Páně. Některé církve to nazývají Svaté přijímání. Katolíci a východní pravoslavní to nazývají Mass. Ale každá trinitariánská církev to praktikuje. Bible říká:

“Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával učedníkům se slovy: “Vezměte, jezte, toto jest mé tělo.” Pak vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: “Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů” (Matouš 26:26-28).

Vidíte, že všechny krevní oběti pohanů vyšly z potřeby člověka obětovat Bohu. A pascha Starého zákona ukazovala dopředu na oběť, kterou Mesiáš, Kristus, učinil na kříži. A dnes večeře Páně ukazuje zpět na to, co Kristus udělal na tom kříži, aby nás zachránil. Kristova smrt na kříži a vylití Jeho krve je centrální náboženská událost v celé historii světa!

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů krví svou” (Zjevení 1:5).

Řeknu ti, proč přesně vykoupení Kristovou krví na kříži je tak důležité. Ale nejdříve potřebuji vysvětlit jiný bod.

II. Za druhé – Kristova krev je hořce nenáviděna satanem.

V knize Zjevení čteme:

“Byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu...” (Zjevení 12:10-11).

Satan si je dobře vědom, že jediný ví, že jediný způsob jak je možno jej porazit je Kristova krev, krev Beránka Božího. On ví, že jakmile člověk má Kristovu krev, je Satan překonán. Hříšník překonává Satana Kristovou krví. Satan nechce, aby k tomu došlo. Tak dělá všechno, co může, aby snížil a zdiskreditoval Kristovu krev.

Koncem devatenáctého století a na začátku 20. století Satan přiměl mnoho vedoucích teologických liberálů, aby napadli Kristovu krev. Muži jako Dr. Harry Emerson Fosdick a Dr. Nels Ferre. Dr. Ferre řekli: “Kristova krev nemá více moci než krev kuřete.” Dr. Fosdick nazval krevní vykoupení “jatečním náboženstvím.” Takoví muži mluvili zuřivě proti Kristově krvi – protože byli inspirovaní Satanem.

Na začátku druhé poloviny dvacátého století Satan začal napadat Kristovu krev jiným způsobem. Přesvědčil konzervativní evangelikální muže, aby snížili Kristovu krev. Dr. J. Vernon McGee, americký nejmilovanější a nejposlouchanější rozhlasový učitel Bible si začal všímat tohoto démonského trendu. Ve své poznámce k našemu textu ve Zjevení 1:5, Dr. McGee řekl:

Nejsem nakloněn znevažování Kristovy krve tak, jak to někteří lidé dnes dělají. Stále mám rád píseň obsahující následující slova:

   Je tu krvavý pramen ten,
      z žil Immanuelových naplněn.
   A hříšník každý, v záplavu tu ponořen,
      od všech vin svých očištěn.

(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983,
volume V, pp. 890, 891; note on Revelation 1:5-6).

Je zřejmé, že Dr. McGee ukazoval na muže, kteří znevažovali Kristovu krev, jako R. B. Thieme, John MacArthur a dokonce Charles C. Ryrie, který řekl o Kainově oběti: “Oběť bez krve byla dokonale vhodná” (Charles C. Ryrie, Th.D., The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; note on Genesis 4:3). Sotva jsem mohl věřit svým očím, když jsem četl tu poznámku od Dr. Ryrie. Shledávám to stejně tak divné, že Warren Wiersbe “gratuloval” Ryriemu za to, že to řekl! (Warren W. Wiersbe, 50 People Every Christian Should Know, Baker Books, 2009, p. 207). Všechno mi to připadá jako ještě další služba liberalismu. Potřebujeme přestat vyhledávat schválení liberálních učenců!

Vypadá to, že tito muži si neuvědomují obrovskou důležitost Spasitelovy krve! Mnozí je následovali a už nevychvalují ve svých kázáních krev. Pro mě je to vážný podvod posledních časů. Nespadneme do toho, pokud ponecháme v mysli, že Satan nenávidí Kristovu krev a je lhář a podvodník! Amen. Všichni pastoři potřebují často kázat o vzácné Kristově krvi! Vždyť to je to,co Bible nazývá:

“...převzácnou krví Kristovou” (I. Petrova 1:19).

III. Za třetí – Kristova krev nás osvobozuje.

Celý oddíl v I. Petrově říká:

“Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. On je Beránek bez vady a bez poskvrny” (I. Petrova 1:18-19).

Nejsi vykoupen zlatem. Bůh tě nezachrání stříbrem. Bůh tě nezachrání tím, kolik peněz odevzdáš v církvi. Jsme zachráněni “převzácnou krví Kristovou.”

Vykoupení znamená někoho koupit z otroctví. Ježíš řekl, že On přišel “dát svůj život jako výkupné za mnohé” (Matouš 20:28). Nepotřeboval to vysvětlovat, protože dvě třetiny lidí v dřívějším světě byli otroci. Byli tam otroci z každé rasy, ze starověké Británie, ze Španělska, z Afriky – odevšad. Každá etnická skupina na světě byla v nějaké době v otroctví. Židovský národ byl otrokem po celých 400 let, jak jsem před chvílí řekl.

Apoštol Petr řekl, že Kristus vás vykoupí z otroctví Svojí vlastní krví. Z čeho vás vykoupí? Z otroctví hříchu. Milióny lidí v Los Angeles jsou otroky hříchu. Propadli cigaretám – a nepřestanou. Propadli pornografii a nepřestanou se na to dívat. Jsi otrokem tohoto hříchu! Ale Bible říká, že Kristus tě může osvobodit. Může tě vykoupit z hříchu tvého vlastního vzpurného nevěřícího srdce. Myslím, že to je ta nejtěžší věc. Kristus tě může vysvobodit z tvého vlastního zlomyslného srdce nevěry! Je toho mnohem více, ale vyčerpal jsem už čas! Tvoje celé spasení záleží na Kristově krvi! Kristova krev tě může vysvobodit ze všeho hříchu! Poslouchejte Williama Cowpera:

Od té chvíle vírou vidět proudy smím
   prýštící z Tvých ran.
Smírná láska je údělem mým
   a bude, sic můj život nedokonán.

Je tu krvavý pramen ten,
   z žil Immanuelových naplněn,
A hříšník každý, v záplavu tu ponořen,
   od všech vin svých očištěn.
(“There Is a Fountain” by William Cowper, 1731-1800;
      to the tune of “Amazing Grace”).

A Fanny Crosby řekl:

Vykoupen, vykoupen,
   vykoupen Beránkovou krví jen.
Vykoupen, vykoupen,
   Jeho dítětem a navždy jsem!
(“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

IV. Za čtvrté – Kristova krev tě může obmýt z každého hříchu.

Nezapomeň, kdo je Ježíš! On není kdokoliv! Nikdo jiný, kterého znáš, nemá krev, která tě může očistit od hříchu. Ježíš není jen někdo na ulici. Ó, ne! Ježíš je věčný Boží syn, druhá osoba Svaté trojice, “skutečný Bůh od skutečného Boha.”

“Všechno povstalo skrze něj ,bez něho nepovstalo nic, co jest.” (Jan 1:3).

Pán Ježíš Kristus stvořil celý vesmír předtím, než sestoupil dolů z nebe. On je ten, jehož krev tě může očistit od hříchu – a udělat tě dostatečně čistým, abys mohl jít do nebe! Apoštol Jan řekl:

“Krev Ježíše, jeho Syna, náš očišťuje od každého hříchu” (I. Janova 1:7).

Náš text říká tu stejnou věc:

“Kterýž zamiloval nás, a umyl nás od hříchů krví svou” (Zjevení 1:5).“

Byl bys rád, kdyby se ti to stalo? Byl bys rád zachráněn ze spárů Satana? Kristova krev to může udělat! Byl bys rád vysvobozen z hříchu? Kristova krev to může udělat! Byl bys rád očištěn z každého hříchu, abys mohl jít do nebe a s námi se tam radovat? Kristova krev to může učinit!

Ale je zde něco, co musíš udělat. Předtím, než Kristova krev udělá tyto věci pro tebe, musíš se odvrátit od svého hříchu. To tedy za prvé. Musíš se odvrátit od svých hříchů. Pak za druhé musíš důvěřovat Ježíši. Přijď k Němu vírou a důvěřuj Mu. Někdo říká:“ A to je všechno?” Ano! To je všechno! Jeho krev smyje každý hřích a přivede tě do společenství a radosti s Bohem Otcem! Odvrátíš se od svého hříchu a budeš důvěřovat Ježíši? Poslouchejte, když paní Griffith zazpívá znovu stanzu z jeho sóla. Nezpívejte ji příliš rychle, pane Griffithe.

Ani stříbro, ani zlato nezíská mi vykoupení,
   ani dary země mé duši záchranu neučiní.
Krev z kříže, nic jiného základem mým není,
   jen smrtí svého Spasitele jsem neporušen nyní.
Jsem zachráněn, ne však stříbrem.
   Jsem vykoupen, však zlatem ne.
Splacena cena, tou Ježíšova krev
   vzácná ta cena lásky nesčetné.
(“Nor Silver, Nor Gold,” Dr. James M. Gray, 1851-1935).

Pokud bys chtěl s námi mluvit o důvěře v Ježíše, zatímco ostatní půjdou nahoru na oběd, přijď a posaď se do prvních dvou řad. Amen.


KDYŽ PÍŠEŠ DR. HYMERSOVI, MUSÍŠ MU SDĚLIT Z JAKÉ ZEMĚ MU PÍŠEŠ JINAK ON NEMŮŽE NA TVŮJ EMAIL ODPOVĚDĚT. Pokud tě tato kázání požehnala tak pošli Dr. Hymersovi email a řekni mu, ale vždy uveď, ze které píšeš země. E-mail Dr. Hymerse je rlhymersjr@sbcglobal.net (Click Here). Můžeš psát Dr. Hymersovi v jakémkoliv jazyce, ale pokud můžeš tak piš anglicky. Pokud chceš napsat Dr. Hymersovi klasickou poštou, pak jeho adresa je P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Můžeš mu telefonovat na (818)352-0452.

(KONEC KÁZÁNÍ)
Můžeš číst každý týden kázání Dr. Hymerse na internetu
na www.sermonsfortheworld.com.
Klikněte na “Kázání v češtině.”

Tyto přepisy kázání nejsou chráněny autorskými právy. Můžeš je použít bez povolení Dr. Hymerse.
Avšak všechna video poselství Dr. Hymerse a všechna další kázání na videu z naší
církve jsou chráněna autorskými právy a mohou být použita jen s povolením.

Sólo zpívané před kázáním panem Benjaminem Kincaidem Griffithem:
“Nor Silver Nor Gold” (Dr. James M. Gray, 1851-1935).


NÁSTIN Z

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!

Kázání napsané Dr. R. L. Hymersem, ml.
a kázané Rev. Johnem Samuelem Caganem

“Kterýž zamiloval nás , a umyl nás od hříchů našich krví svou” (Zjevení 1:5).

(Zjevení 7:14)

I. Za prvé – krevní oběť se vrací k úplnému začátku času,
Exodus 12:13; Matouš 26:26-28.

II. Za druhé – Kristova krev je hořce nenáviděna satanem,
Zjevení 12:10-11; I. Petrova 1:19.

III. Za třetí – Kristova krev nás osvobozuje, I. Petrova 1:18, 19;
Matouš 20:28.

IV. Za čtvrté – Kristova krev tě může obmýt z každého hříchu,
Jan 1:3; I. Janova 1:7.